Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 2, Sayfalar 599 - 611 2018-03-15

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği
Prospective Pre-school Teachers’ Perceptions towards Play: Metaphor Analysis Sample

Emel Tok [1]

234 368

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının oyuna ilişkin algılarını metaforlar yoluyla tespit etmektir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırmanın deseni fenomenoloji desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya "Çocukta Oyun Gelişimi" dersini alan ikinci sınıf 80 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerden "Oyun…….gibidir. Çünkü…………….." ifadesini doldurmaları istenmiştir. Verilerin analizinde "içerik analizi" tekniği uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin oyun kavramına yönelik yazdıkları metaforlar kendi içinde ortak özelliklerine göre kategorilendirilmiştir. Bulgular oyunun özellikleri ve oyunun gelişimsel, eğitimsel yararları başlıkları altında iki ana kategoriden oluşmuştur. Bu kategorilere dayalı oluşturulan alt kategorilerin frekansları alınmıştır. Araştırmanın bulgularında en yüksek frekansa sahip alt kategoriler; oyunun rahatlatıcı olması mutluluk vermesi, yaşamı yansıtması, ihtiyaç olması, öğrenme aracı olması, hayali olması, hayatı öğretmesi, iç dünyayı yansıtması şeklindedir.


The purpose of this study is to determine the perceptions of candidate teachers studying at pre-school teaching department about play through metaphors. Study is designed as a qualitative research. The pattern of the research is Phenomenology. Study group consists of students who are attendees at the Department of Preschool Education. 80 sophomore students who participated in the "Play Development in Early Childhood" course participated in the study. They are asked to fill in the expression "Play is like …. Because …". In the analysis of the data, "content analysis" technique was applied. The metaphors written by the students for the play concept are categorized according to their common characteristics. The findings have two main categories "features of play" and, "the developmental, educational benefits of the play". Frequencies are calculated for subcategories that are created depending on these categories. The subcategories with the highest frequency in the findings of the study are; "play are comforting and they give happiness, to reflect on life, to be a necessity, to be a learning tool, to be a dream, they teach life and reflect the inner world ".

 • Altun, S. A. ve Apaydın, Ç. (2013). Kız ve Erkek Öğretmen Adaylarının “Eğitim” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(3), 329-354. Erişim adresi: http://www.kuey.net/
 • Aykaç, N., ve Çelik, Ö. (2014). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 39 (173), 328-340. Erişim adresi: http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2161
 • Clevenger, M. T.(2016). Preservice Teachers’ Beliefs About Play in Kindergarten. (Doctoral dissertation, University of South Carolina). Erişim adresi: http://scholarcommons.sc.edu/etd/3603
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989). Erişim adresi: https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23e.html
 • Doğan, D. (2014). Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Okul Kavramının Metaforlarla Analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3), 361-382. Erişim adresi: http://keg.aku.edu.tr/
 • Ekiz, D., ve Koçyiğit, Z.(2012) Sınıf Öğretmenlerinin “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforlarının Tespit Edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (2), 439-458. Erişim adresi: http://www.kefdergi.com/pdf/21_2/21_2_3.pdf
 • Gültekin, M. (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına Yükledikleri Metaforlar. Eğitim ve Bilim, 38(169), 126-141. Erişim adresi: http://egitimvebilim.ted.org.tr/
 • Gür, H. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği ile ilgili Metaforları: Kosova Örneği. NWSA: Education Sciences, 7(3), 885-897. Erişim adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsaedu/
 • Henniger, M.L. (1999). Teaching Young Children: An Introduction. U.S.A: Prentice Hall.
 • Hoorn,J.V., Scales,B., Nourot,P.M. ve Alward, K.R. (1999). Play at The Center of The Curriculum (Second Edition). U.S.A: Prentice Hall.
 • Huizinga, J. (2015). Homo Ludens (Beşinci Basım). (M. A. Kılıçbay, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınevi (Orijinal baskı 1951 yılında basılmıştır).
 • Koca, S. (2012). The Pre-School Teacher Candidate’s Metaphorical Thinking About the Concept of Music Learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1485-1489. Erişim adresi: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812025839
 • Lakoff, G., ve Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. U.S.A: University of Chicago Press.
 • McLane, J. (2003). ‘Does not.’ ‘Does, too.’ Thinking about play in the early childhood classroom. Chicago, Illinois: Herr Research Center, Erickson Institute. Erişim adresi: https://www.erikson.edu/research/thinking-about-play-in-the-early-childhood-classroom/
 • Merria, S .B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber. S. Turan (Çev.Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık illi Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2013). Okul Öncesi Eğitimi Programı. Erişim adresi: http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
 • Miles, MB. ve Huberman, AM. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2nd Edition). U.S.A : SAGE Publications.
 • Neslitürk, S., Çamlıbel-Çakmak, Ö., ve Asar, H. (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Veli” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (7), 679-712. Erişim adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000071169
 • Oktay,A. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Ormanlıoğlu-Uluğ, M. (2011). Çocuk ve Oyun. M. Ormanlıoğlu Uluğ, G. Karadeniz (Ed.).Okul Öncesi Çocuk ve… . (s. 95-101) içinde. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özdemir, S. M. (2012). Eğitim Programı Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 369-393. Erişim adresi: http://www.keg.aku.edu.tr/
 • Özdoğan, B. (2000). Çocuk ve Oyun Çocuğa Oyunla Yardım. (Genişletilmiş 3.basım). Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Pektaş, M., ve Kıldan, A. O. (2009). Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının “Öğretmen” Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforların Karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11(2), 271-287). Erişim adresi: http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
 • Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155. Erişim adresi: http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/view/203
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461–522. Erişim adresi: http://www.kuyeb.com/tr/makale.asp?ID=252&act=detay
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(3), 459-496. Erişim adresi: http://www.kuey.net/
 • Saban,A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326. Erişim adresi: http://www.tebd.gazi.edu.tr/
 • Saban, A., ve Keleşoğlu, A. (2011). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Okul Ve Bilgisayar Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Zihinsel İmgeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 423-446. Erişim adresi: http://www.kuyeb.com/tr/
 • Saban, A., Koçbeker-Eid, B. N., ve Saban, A. (2014). Maratonda Yarışmak ya da Gizemli Bir Yere Yolculuk Yapmak: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tecrübe Ettikleri ve İdeallerindeki Öğrenme Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 995-1030. Erişim adresi: http://www.kuyeb.com/tr/
 • Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi Ve Eğitiminde Oyun, İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Spodek, B. ve Saracho, O.N. (1988). The Challenge of Educational Play. D. Bergen (Ed.). Play as a Medium for Learning and Development. (s. 9-22) içinde. U.S.A: Heinemann Educational Books.
 • Schousboe, Ivy, Winther-Lindqvist, Ditte (2013). Introduction: Children’s Play and Development. I. Schousboe, D. Winther-Lindqvist (Ed). Children’s Play and Development. (s.1-11) içinde. London: Springer Press. doi: 10.1007/978-94-007-6579-5.
 • Sheridan, M. (2002). Play in Early Childhood (J. Harding ve L. Meldon-Smith tarafından göz. geç. geniş. 2. bs.) London: Routledge
 • Sherwood, S. A. S. ve Reifel, S. (2013). Valuable and Unessential: The Paradox of Preservice Teachers’ Beliefs About the Role of Play in Learning. Journal of Research in Childhood Education, 27 (3), 267-282. doi: 10.1080/02568543.2013.795507
 • Tezel-Şahin, F. (1999). Okul Öncesi Eğitimde Oyun Etkinlikleri. Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. (s.111-116) içinde. İstanbul:Ya-Pa Yayıncılık.
 • Tuğrul, B. (2012). Oyun ve Öğrenme. R. Zembat (Ed.). Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri (s. 187-220) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Tüfekçioğlu,Ü. (2013). Çocuk Eğitiminde Oyunun Önemi. Ü. Tüfekçioğlu (Ed.). Çocukta Oyun Gelişimi. (s. 1-37) içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yılmaz, F., Göçen, S., ve Yılmaz, F. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 151-164. Erişim adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000326
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1118
Yayımlanma Tarihi March-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel Tok
Kurum: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi404885, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {599 - 611}, doi = {10.24106/kefdergi.404885}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği}, key = {cite}, author = {Tok, Emel} }
APA Tok, E . (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (2), 599-611. DOI: 10.24106/kefdergi.404885
MLA Tok, E . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 599-611 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/31580/404885>
Chicago Tok, E . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 599-611
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği AU - Emel Tok Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.404885 DO - 10.24106/kefdergi.404885 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 599 EP - 611 VL - 26 IS - 2 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.404885 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.404885 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği %A Emel Tok %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 2 %R doi: 10.24106/kefdergi.404885 %U 10.24106/kefdergi.404885
ISNAD Tok, Emel . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 2 (Mart 2018): 599-611. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.404885