Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 3, Sayfalar 629 - 639 2018-05-15

Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma
A Qualitative Study On Causes of Students’ Trans-fer to Basic High School

Emine ÖNDER [1]

291 230

Bu araştırmanın amacı, temel liseye geçiş yapan öğrencilerin ne tür okullardan geçiş yaptığını ve geçiş yapma nedenlerini tespit etmektir. Bir durum çalışması olan araştırmada bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Burdur il merkezindeki temel liselerde gerçekleştirilen araştırmada 255 öğrenciye, 2 okul yöneticisine ve 6 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmanın öğrencilerden toplanan verileri açık uçlu sorulardan oluşan bir soru formu,  öğretmen ve yöneticilerden elde edilen verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada, temel liseye farklı okul türünden öğrencilerin geçtiği, ancak en fazla öğrenci geçişinin Anadolu liselerinden olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin bu okullara geçiş nedenlerinin temel lise ile temel liseye geçiş yapmadan önceki okul ve diğer nedenler olarak adlandırılan üç tema altında toplandığı görülmüştür.

The aim of this research is to determine from what types of school and for what reasons students transfer to basic high school. In this study, which is a case study, single case study pattern was used. The study reached 255 students, 2 school managers and teachers, and it was conducted in basic high schools in Burdur city center as of spring term of 2015-2016 academic year. Research data collected from students was obtained through the questionnaire consisting of open-ended questions; data collected from teachers and administrators was collected by means of semi-structured interviews. Research data was analyzed using the content analysis. In the research, it was concluded that students transferred from various types of schools to the basic high school, but the highest number of student transition was from Anatolian high schools. It was observed that the reasons for students’ transition of basic high school gather under three themes including basic high school, the previous school before transitioning to basic high school and other reasons.

 • Alp, A. (2014, 07 Ağustos). İşte bu dilekçeyle 3500 liralık desteği alacaksınız. [Çevrim-içi: http://www.hurriyet.com.tr/iste-bu-dilekceyle-3500-liralik-destegi-alacaksiniz-26961417], Eri-şim tarihi: 01.08.2016.
 • Baştürk, S. ve Doğan, S. (2010). Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 135-157.
 • Bray, M. (2007). The shadow education system: private tutoring and its implications for plan-ners. Fundamentals of educational planning (Rapor No. 61). (Second edition). Paris: UNES-CO International Institute for Educational Planning.
 • Chen, H. (2002). Shadow education in Taiwan: A study of parental investment and educational achievement. M. Phil. Thesis, Department of Sociology, Oxford University.
 • Ergin, D.Y. (1993). Özel bir kolejde yapılan imaj araştırması. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.
 • Freeman, H. & Brown, B. B. (2001). Primary attachment to parents and peers during adoles-cence: Differences by attachment style. Journal of Youth and Adolescence, 30(6), 653-674. doi:10.1023/A:1012200511045
 • Garipağaoğlu, B.Ç. (2016). Özel dershanelerden özel okullara dönüşüm projesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 140-162. DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182915
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (çev. Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Hesapçıoğlu, M. ve Nohutçu, A. (1999). Velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörler ve özel okulların reklam stratejileri. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 183-202.
 • Kaya, A., Bölükbaşı Macit, Z. ve Siyez, D. M. (2012). Bir ilköğretim okulu psikolojik danışma ve rehberlik servisine yapılan başvuruların incelenmesi. İlköğretim Online, 11(4), 1087-1100.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). Nitel veri analizi. (çev. Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). USA: SAGE.
 • MEB (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin alan tercihlerinin incelenmesi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • MEB (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmi Gazete Tari-hi: 20.03.2012, Resmi Gazete Sayısı: 28239
 • MEB (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 07/09/2013, Resmi Gazete Sayısı: 28758
 • MEB (2015). Özel öğretim kurumları standartlar yönergesi. [Çevrim-içi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ozelogrkurstd_0/ozelogrkurstd_0.html], Erişim tarihi: 10.08.2016.
 • Özcan, Ö. ve Aysev, A. (2009). Okul fobisi olan çocuklarda ruhsal bozuklukların sıklığının araştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(1), 13-17
 • Özdemir, S., Yalın, H.İ. ve Sezgin F. (2012). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özkan G. (2015, 25 Mayıs). 2 bin 195 dershane dönüşüm başvurusu yaptı. [Çevrim-içi: http://www.hurriyet.com.tr/2-bin-195-dershane-donusum-basvurusu-yapti-29098694], Erişim tarihi: 18.05.2016.
 • Stevenson, D.L., & Baker, D.P. (1992). Shadow education and allocation in formal schooling: Transition to university in Japan. American Journal of Sociology, 97, 1639-1657.
 • Şeker S., Süngü B. ve Çamlıyer H. (2015). Apartman okullarında yetişecek yeni nesil. Interna-tional Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue 4 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS362.
 • TTKB (2014). Özel temel lise haftalık ders çizelgesi. Karar tarihi: 14/08/2014 Karar sayısı: 73
 • TED. (2005). Türkiye’de üniversiteye giriş sistemi araştırması. Ankara: TED yayınları
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yu, J.J., & Loh, C. (2003). Cram schooling and probability of entering high schools: An empi-rical analysis. Paper presented at Annual Meeting of Taiwanese Association of Economics.
 • 6287 Sayılı Kanun. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik. Resmi Gazete Tarihi: 11/04/2012, Resmi Gazete Sayısı: 28261
 • 6528 Sayılı Kanun. Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmi Gazete Tarihi: 14/03/2014, Resmi Gazete Sayısı: 28941
 • 6764 Sayılı Kanun. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün-de Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Resmi Gazete Tarihi: 29 Aralık2016, Resmi Gazete Sayısı: 29913
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 1778
Yayımlanma Tarihi Mayıs-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine ÖNDER
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi357967, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {629 - 639}, doi = {10.24106/kefdergi.357967}, title = {Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma}, key = {cite}, author = {ÖNDER, Emine} }
APA ÖNDER, E . (2018). Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 629-639. DOI: 10.24106/kefdergi.357967
MLA ÖNDER, E . "Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 629-639 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/36979/357967>
Chicago ÖNDER, E . "Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 629-639
RIS TY - JOUR T1 - Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma AU - Emine ÖNDER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.357967 DO - 10.24106/kefdergi.357967 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 629 EP - 639 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.357967 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.357967 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma %A Emine ÖNDER %T Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.357967 %U 10.24106/kefdergi.357967
ISNAD ÖNDER, Emine . "Öğrencilerin Temel Liseye Geçiş Nedenleri Üzerine Bir Nitel Çalışma". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (Mayıs 2018): 629-639. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.357967