Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 3, Sayfalar 765 - 776 2018-05-15

Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi
An Analysis on the Change in Preferences of Preservice Teachers Towards Use of The Internet Technologies in Teaching

Barış Çukurbaşı [1] , Mübin Kıyıcı [2]

103 144

Araştırmada Bilgisayar II dersi içeriğine ek olarak internet teknolojilerinden biri olan Web 2.0 araçları ile ilgili yapılmış olan çalışmalar neticesinde, öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında kullanmayı tercih edecekleri teknolojilerin dönem başında (DB) ve dönem sonunda (DS) nasıl değişim gösterdiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim kullanılmıştır. Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, araştırma 2014-2015 akademik yılı bahar döneminde Bilgisayar II dersini alan 86 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda öğretmen adaylarına DB hiçbir müdahalede bulunmadan öğretmen olduklarında kullanmak istedikleri Web 2.0 araçları tercihleri sorulmuştur. Ardından dönem boyunca yeni Web 2.0 araçları tanıtılmış, öğrenme öğretme süreçlerinde bu teknolojilerin nasıl kullanılabilecekleri gösterilmiş ve öğretmen adaylarına uygulama yapma imkanı verilmiştir. DS öğretmen adaylarına tercihleri tekrar sorulmuştur. Elde edilen veriler karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının DB yaptıkları tercihlerde en çok internet sitesi hazırlama, video, sosyal ağ araçlarını ve diğer internet teknolojilerini tercih ettikleri, DS ise animasyon, sunum, karikatür ve ölçme ve değerlendirme araçlarını en çok tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının en çok tercih ettikleri Web 2.0 araçları incelendiğinde; DB içeriği hazır olarak bulunabilecek ya da hazır olarak sunulabilecek araçların tercih edildiği; DS ise animasyon, sunum, karikatür ve ölçme ve değerlendirme materyallerini hazırlayabilecekleri araçları tercih ettikleri görülmüştür. Dolayısıyla Bilgisayar II dersinin içeriğinin güncellenmesi, internet teknolojileri ve yeni geliştirilen diğer teknolojiler ile ilgili içeriklerin eklenmesi, öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında Web 2.0 araçları gibi internet teknolojilerini daha etkili kullanmaları ve derslerine girdikleri öğrencilerin düzeylerine göre öğretim amaçlı ürün oluşturabilmeleri açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

The study aimed to analyze the change of technologies, which were preferred by preservice teachers for use during their future service as teachers, over the time between the beginning (BT) and the end of the term (ET) as a result of activities carried out in relation to Web 2.0 tools, an Internet technology, in addition to the content of Computer II course. The study employed phenomenology as a qualitative research method. The study group was selected through convenience sampling method, and the research was carried out via participation of 86 preservice teachers taking Computer II course in spring term of the academic year 2014 - 2015. In this context, preservice teachers were asked, without any intervention at the BT, to mention their preferences for the Web 2.0 tools which they wanted to use during their future service as teachers. The new Web 2.0 tools were then introduced during the term, and the preservice teachers were shown how to use these technologies during learning - teaching processes and provided with the opportunity to apply these technologies. At the ET, the preservice teachers were again asked for their preferences. The data obtained were examined in comparison. It was observed as a result of the research that the preservice teachers mostly preferred website building, video, social network tools and other Internet technologies at the BT, while they mostly preferred animation, presentation, cartoon, and assessment and evaluation tools at the ET. When the Web 2.0 tools mostly preferred by preservice teachers were examined, it was seen that the tools which have readily available content or which are readily available for presentation were preferred at the BT, whereas, at the ET, the preservice teachers preferred the tools by which they could prepare animations, presentations, cartoons and assessment and evaluation materials. Thus, update of the content of Computer II course and addition of new content related to the Internet technologies and other newly developed technologies are considered important in the sense that these will enable preservice teachers to use the Internet technologies such as Web 2.0 tools more effectively and to create products for instructional purposes according to levels of their students when they become qualified to serve as teachers.

 • Albion, P. (2008). Web 2.0 in Teacher Education: Two Imperatives for Action. Computers in the School, 25(3-4), s. 181-198.
 • Baran, B. ve Ata, F. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Web 2.0 Teknolojileri Kullanma Durum-ları, Beceri Düzeyleri ve Eğitsel Olarak Faydalanma Durumları. Eğitim ve Bilim, 38(169), s. 192-208.
 • Bennett, S., Bishop, A., Dalgarno, B., Waycott, J., & Kennedy, G. (2012). Implementing Web 2.0 Technologies in Higher Education: A Collective Case Study. Computers & Education, 59(2), 524-534
 • Cabı, E. (2015). The Comparison of Academic Locus of Control and the Perceptions of Self Efficacy of Teacher Candidates, International Journal of Innovative Research in Education. http://sproc.org/ojs/index.php/IJIRE, 2(1), 10-15
 • Çukurbaşı, B. ve İşman, A. (2014). Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelen-mesi(Bartın Üniversitesi Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), s. 28-54.
 • Daher, T. (2014). Emerging instructional technologies: Exploring the extent of faculty use of web 2.0 tools at a midwestern community college. TechTends, 58(6), s. 42-50.
 • García-Martín, J., & García-Sánchez, J.N. (2013). Patterns of Web 2.0 tool use among young Spanish people. Computers & Education, 67 105-120
 • Helsper, E., & Eynon, R. (2010). Digital natives: where is the evidence? British Educational Research Journal, 36(3), s. 503-520.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), s. 603-634.
 • Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V. ve Freeman, A. (2014). The NMC Horizon Report: 2014 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
 • Martin, S., Diaz, G., Sancristobal, E., Gil, R., Castro, M. ve Peire, J. (2011). New technology trends in education: Seven years of forecasts and convergence. Computers & Education, 57, s. 1893-1906.
 • Kuzu, E. B. (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Arasında Çevrimiçi Sosyal Ağların Öğretim Amaçlı Kullanımı. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi.
 • MEB. (2012). Proje Hakkında. 12 29, 2015 tarihinde FATİH: Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 adresinden alındı.
 • Özüdoğru, Ş. (2014). Wir Web 2.0 Uygulaması Olarak Bloglar: Blogların Dinamikleri ve Blog Alemi. The Turkish Journal of Design, art and Communication, 4(1), s. 36-50.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On The Horizon, 9(5).
 • Prensky, M. (2010). Teaching Digital Naatives: Partnering for Real Learning. California: Corwin A SAGE Company.
 • Quadri, L. K. (2014). Teachers' Perceptions and Attitudes toward the Implementation of Web 2.0 Tools in Secondary Education. Yayınlanmamış doktora tezi, Walden University.
 • Şahin, M.C, Taş, I., Oğul, İ.G., Çilingir, E. ve Keleş, O. (2015). Tablet bilgisayarların okul öncesi eğitimde destek materyali olarak kullanılmasının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 335-348.
 • Şahin, Y. L. (2013). Teknolpedagojik Eğitimde Web 2.0 Araçları. I. Kabakçı Yurdakul içinde, Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (s. 163-192). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tapscot, D. (2009). Grown Up Digital. London: McGraw-Hill. Usluel, Y. K. ve Atal, D. (2013). Students Approach to Social Network in Educational Context. The International Journal of Web Communities, 9(2), 188-198.
 • YÖK. (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. 3 Mart 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu İnternet Sitesi: https://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M+FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERETMEN+YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME+L%C4%B0SANS+PROGRAMLARI.pdf/054dfc9e-a753-42e6-a8ad-674180d6e382 adresinden alındı
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Barış Çukurbaşı

Yazar: Mübin Kıyıcı

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi413325, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {765 - 776}, doi = {10.24106/kefdergi.413325}, title = {Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kıyıcı, Mübin and Çukurbaşı, Barış} }
APA Çukurbaşı, B , Kıyıcı, M . (2018). Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 765-776. DOI: 10.24106/kefdergi.413325
MLA Çukurbaşı, B , Kıyıcı, M . "Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 765-776 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/36979/413325>
Chicago Çukurbaşı, B , Kıyıcı, M . "Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 765-776
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi AU - Barış Çukurbaşı , Mübin Kıyıcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413325 DO - 10.24106/kefdergi.413325 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 765 EP - 776 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413325 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.413325 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi %A Barış Çukurbaşı , Mübin Kıyıcı %T Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413325 %U 10.24106/kefdergi.413325
ISNAD Çukurbaşı, Barış , Kıyıcı, Mübin . "Öğretmen Adaylarının Öğretimde İnternet Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (Mayıs 2018): 765-776. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.413325