Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 3, Sayfalar 945 - 952 2018-05-15

Social Network Websites’ Effects on Reading Habit of Teacher Candidates
Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi

Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı [1] , Mehmet Arif ÖZERBAŞ [2]

154 176

The aim of this research to understand social network sites’ effects on reading habit of teacher candidates. 20 females and 9 males who studied several grades in Kastamonu University composed participant group. In collecting the data correspondence technique was used. Questionnaire forms were prepared by researchers to be asked each of teacher candidates. Questionnaire forms include four questions; social network sites’ effects on daily life, what kind of shares made by the participants, whom to followed by the participants and social network sites’ effects on reading habit of teacher candidates. Descriptive analysis was conducted on data obtained form the questionnaire forms. According the findings of this research, teacher candidates’ reading habit has strengthened with social network sites. Additionally, teacher candidates state that social network sites had a positive impact on their daily life. On the other hand, teacher candidates expressed that social network sites virtualized their lives , wasting of individual’s time, changing of communication, disrupting the structure of society and away from the social environments from individuals.

Bu araştırmanın amacı sosyal ağ paylaşım sitelerinin öğretmen adaylarının okuma alışkanlığı üzerine etkisini anlamaya çalışmaktadır. Katılımcı grubunu Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çeşitli sınıf seviyelerinde okuyan 20 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 29 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında nitel veri toplama tekniklerinden biri olan yazışma tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmacı tarafından bir anket formu hazırlanmıştır. Ankette yer alan dört soru ile sosyal ağ paylaşım sitelerinin günlük yaşama etkileri, bu sitelerde katılımcıların ne tür paylaşımlar yaptıkları, sosyal ağ paylaşım sitelerinde kimleri takip ettikleri ve sosyal ağ paylaşım sitelerini kullanmalarının kitap okuma alışkanlıkları üzerindeki etkisi tespit edilmek istenmiştir. Anketlerden elde edilen veriler üzerinde betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre sosyal ağ paylaşım siteleri ile öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları daha fazla artmıştır. Öğretmen adayları güncel haberlerden hızlı bir şekilde haberdar oldukları için sosyal ağ paylaşım sitelerinin günlük yaşamlarına olumlu etkileri olduğunu ifade etmektedirler. Çalışmanın diğer sonuçlarına göre öğretmen adayları sosyal ağ paylaşım sitelerinin hayatları sanallaştırdığını, bireylerin zamanlarının büyük çoğunluğunu kaybetmelerine neden olduğunu, iletişimi değiştirdiğini,  toplum yapısını bozduğunu ve bireyleri sosyal çevrelerinden uzaklaştırdığını düşünmektedirler.  
 • Akça, O. & Molbay, R. (2010). Okumanın sosyolojisi. TÜBİTAK Sosyoloji Alanı Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, Bursa.
 • Akçay, H. (2011). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında sosyal medya kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, 137-162.
 • Akyol, H. & Ulusoy, M. (2010). Pre-service teachers’ use of reading strategies in their own readings and future classrooms. Teaching and Teacher Education, 26, 878-884.
 • Arıcı, A. F. (2008). Okumayı niye sevmiyoruz? Üniversite öğrencileri̇ ile mülakatlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 91-100.
 • Arslan, Y., Çelik, Z. & Çelik, E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113-124.
 • Aydın Yılmaz, Z. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı. İlköğretim Online, 5(1), 1-6.
 • Bircan, İ. ve Tekin, M. (1989). Türkiye’de Okuma Alışkanlığının Azalması Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 22 (1), 393-410.
 • Boyd, D. (2007). Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life.” MacArthur Foundation Series on Digital Learning – Youth, Identity, and Digital Media Volume (ed. David Buckingham). Cambridge, MA: MIT Press.
 • Caldwell, J. S. (2008). Reading assessment: a primer for teachers and coaches. New York: Guilford Press.
 • Çelik, T. (2015). Öğrencilerin e-kitap okuma tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 10(3), 271-284.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Gardner, H. & Davis, K. (2013). App kuşağı: Dijital dünyada kimlik, mahremiyet ve hayal gücü. İstanbul: Optimist.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kurulgan, M. & Çekerol, G. S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 237-258.
 • Küçükkurt, M., Hazar, Ç. M., Çetin, M. & Topbaş, H. (2009). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı perspektifinden üniversite öğrencilerinin medyaya bakışı. Selçuk İletişim, 6(1), 37-50.
 • MEB. (2015). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Edt.) Turan, S. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Odabaş, H., Odabaş, Z. Y. & Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2):431-465.
 • Özbay, M. Bağcı, H. & Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 117-136.
 • Sarar Kuzu, T. (2006). Ülkemizde çocuk ve gençlerin okuma kültürü edinme sürecindeki temel sorunlar. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 641-649.
 • Semerci, Ç. (2002). Türk üniversitelerinde beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Eğitim ve Bilim, 27(125), 36-43.
 • Şahbaz, N. K. (2012). Evaluation of reading attitudes of 8th grade students in primary education according to various variables. Educational Research and Reviews, 7(26), 571-576.
 • Türk Dil Kurumu (2017). Alışkanlık. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59d5f858a33da4.14435224 sayfasından 05.10.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldız, D., Ceran, D. & Sevmez, H. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Profili. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 141-166.
 • Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460.
 • Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.
 • Yılmaz, B., Köse, E. & Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 22-51.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı

Yazar: Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi413390, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {945 - 952}, doi = {10.24106/kefdergi.413390}, title = {Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi}, key = {cite}, author = {Ketenoğlu Kayabaşı, Zehra Esra and ÖZERBAŞ, Mehmet Arif} }
APA Ketenoğlu Kayabaşı, Z , ÖZERBAŞ, M . (2018). Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (3), 945-952. DOI: 10.24106/kefdergi.413390
MLA Ketenoğlu Kayabaşı, Z , ÖZERBAŞ, M . "Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 945-952 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/36979/413390>
Chicago Ketenoğlu Kayabaşı, Z , ÖZERBAŞ, M . "Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 945-952
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi AU - Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı , Mehmet Arif ÖZERBAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413390 DO - 10.24106/kefdergi.413390 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 945 EP - 952 VL - 26 IS - 3 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413390 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.413390 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi %A Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı , Mehmet Arif ÖZERBAŞ %T Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 3 %R doi: 10.24106/kefdergi.413390 %U 10.24106/kefdergi.413390
ISNAD Ketenoğlu Kayabaşı, Zehra Esra , ÖZERBAŞ, Mehmet Arif . "Sosyal Ağ Paylaşım Sitelerinin Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 3 (Mayıs 2018): 945-952. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.413390