Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1257 - 1266 2018-07-15

Teachers’ Views Regarding the Implementation of First Grade Mathematics Curriculum in Villages : A Case Study – Şanlıurfa
İlkokul 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Köy Okullarında Uygulanmasına yönelik Öğretmen Görüşleri: Şanlıurfa Durum Çalışması

Yeliz Temli Durmuş [1] , Ali Demircioğlu [2]

184 110

In this qualitative study, semi-structured interview questions were asked to twelve 1st grade classroom teachers working in villages. The aim of the study is to specify 1st grade classroom teachers’ needs, views and suggestions regarding the implementation of the 1st grade Mathematics curriculum. Twelve classroom teachers, ten of whom are first grade teachers and two of whom are multi-grade class teachers (one of them covers the content of 1st grade and 3th grade together, and the other covers 1st and 2nd grader course content) voluntarily participated in the study. Two themes emerged from the interviews: factors affecting the 1st grade curricula and factors affecting 1st grade Mathematics Curriculum. Under the first theme, 60-66 month-old children, the effect of pre-school education, and physical conditions of schools emerged as categories. The "Other" category under the first theme included the participants’ suggestions like making pre-school education obligatory and taking into account schools with one classroom by central curriculum development team. Under the second theme, the categories of attainment, content, materials, and effective instructional methods emerged. In Numbers and Operations topic, the problematic areas were found to be confusion between the capital letter "E" and number "3", counting down from 9 to 5, teaching of zero, and teaching of two digit numbers. It was highlighted that geometric models and 10’s series of accounting blocks are needed. Moreover, the concepts of whole, half, and quarter require models. Similarly, it was found that it is difficult to achieve some attainments. As the results revealed, as far as the attainments "Students will be able to notice..." are concerned, it is difficult to make students notice without explaining the topic. Playing games, drama and musical-rhythmic intelligence were listed as the effective methods in teaching mathematics subjects. 

Bu nitel çalışmada yarı-yapılandırılmış görüşme soruları köyde görev yapan 12 birinci sınıf öğretmenine yöneltilmiştir. Çalışmanın amacı köyde görev yapan 1. Sınıf öğretmenlerinin Matematik Öğretim Programının uygulanmasını yönelik görüşlerini ortaya koyarak sınırlılıklarını ortaya koymak ve önerilerini almaktır. Çalışmanın katılımcılarını köylerde görev yapmakta olan oniki gönüllü 1. Sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcıların onu birinci sınıf öğretmeni, ikisi ise birinci sınıfı da içeren birleştirilmiş sınıf öğretmenidir (Bir katılımcı 1. ve 3. Sınıf, bir katılımcı ise 1. ve 2. Sınıfı birleştirilmiş sınıfta okutmaktadır). Çalışmanın bulguları “1. Sınıf Programlarının Uygulanmasını Etkileyen Faktörler” ve “1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Uygulanmasını Etkileyen Faktörler” olmak üzere iki tema altında toplanmıştır. 60-66 aylık çocuklar, okulun fiziksel imkânları, Okul öncesi eğitimin etkisi ve Diğer kategorisi birinci temayı oluşturmuş ve “1. Sınıfta okutulan bütün derslerin programlarını etkileyen faktörler” olarak isimlendirilmiştir. Bu tema altında öğrencilerin farklı gelişim seviyelerinde olması, soğuk sınıflar, tek sınıftan oluşan okullarda görev yapmak, okul öncesi almış öğrencilerin el kaslarının gelişmiş olması, etkinliklere gönüllü katılım sağlamaları, okula uyum sürecinin hızlı gelişmesi gibi kodlar ortaya çıkmıştır. “Diğer” kategorisi farklı kodların yer aldığı bir kategori, olarak velilerin destek vermemesi, etkili öğretmen el kitabı, hizmet içi eğitim talebi ve kitaplarda örnek oyunlara yer verilmesi talebi yer almaktadır. İkinci tema olan “1. Sınıf Matematik Öğretim Programını Etkileyen Faktörler” teması altında içerik, kazanım, materyal sınırlığı, etkili öğretim yöntemleri kodları yer almaktadır. “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanında 3 sayısı ile “E” harfinin karıştırılması nedeniyle zorluk yaşandığı, 9’dan 5’e geriye sayma, 6 ve 9’un karıştırılması, 0’ın öğretilmesi konularında sıkıntı yaşantığı ortaya konulmuştur. Geometrik modeller ve 10’luk sayma küplerine ihtiyaç duyulduğu, bazı kazanımları gerçekleştirmede zorluk yaşandığı, “Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder” kazanımını konuyu açıklamadan fark ettirmenin zorluğunun altı çizilmiştir. Bütün yarım ve çeyrek kavramlarına yönelik modellere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Oyun, drama ve muzikal-ritmik zekanın kullanımı matematik konuları öğretiminde etkili yöntemler olarak belirtilmiştir. 

 • Akandere, M. (2003). Eğitici okul oyunları: Nobel Yayınları: Ankara.
 • Akbaba Altun, S., Şimşek Çetin, Ö. & Bay, D. N. (2014). Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), Retrieved June 11 from http://acikerisim.usak.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/usak/294/1178512243_MAKALE_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Anılan, H., Kılıç, Z. & Demir, Z. M. (2015). Kırsal alanda öğretmen olmak: Öğretmenlerin bakış açısı. Turkish Studies, 10(11), re-trieved June 15, 2016 from http://www.turkishstudies.net/Makaleler/386362357_10An%C4%B1lanH%C3%BCseyin-vd-egt-149-172.pdf
 • Aktaş Arnas, Y., Deretarla Gül, E. & Sığırtmaç, A. (2003). 48-86 ay çocuklar için sayı ve işlem kavramları testinin geçerlik ve güve-nirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), retrieved June 15, 2016 from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000000971
 • Ali, S. R. & Saunders, J. L. (2009). The Career Aspirations of Rural Appalachian High School Students. Journal of Career Assess-ment, 17(2). Retrieved June 26, 2015 from http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1069072708328897
 • Alptekin, S. (2015). Sayma becerilerinin öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(1), Retrie-ved June 19, 2016 from http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/1984/20737.pdf
 • Bauch, P. A. (2009).School-community partnership in rural schools: Leadership, renewal, and a sense of place. Peabody Journal of Education, 76(2), 204-221.
 • Bay, N. D. (2008). Ana sınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarının belirlenmesi. Un-published masters’ thesis, Gazi Univers,ty: Ankara, Türkiye.
 • Bozkurt, A. ve Şahin, S. (2013). İlköğretim matematik öğretiminde materyal kullanilirken karşilaşilan zorluklar ve bu zorluklarin nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 19-37.
 • Caudle, S.L. (1999). Using qualitative approaches. In Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, and Katheryn E. Newcomer (eds.), Hand-book of practical program evaluation. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Collins, T. (1999). Attracting and Retaining Teachers in Rural Areas. Retrieved May 26, 2016 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED438152.pdf
 • Dinç-Artut, P. & Tarım, K. (2006). İlköğretim öğrencilerinin basamak değer kavramını anlama düzeyleri, Eğitimde Kuram ve Uygu-lama, 2(1), 26-36.
 • Doğan, N. & Barış, F. (2010). Tutum, değer ve özyeterlik değişkenlerinin TIMMS1999 VE TIMMS 2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), retrieved March 29, 2016 from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/epod/article/viewFile/5000045568/5000042919
 • Erdem, A.R., Kamacı, S. & Aydemir, T. (2005). Birleştirilmiş sınıfları okutan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar: Denizli örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1(1), retrieved March 19, 2016 from http://eku.comu.edu.tr/article/view/1044000003/1044000278
 • Erdoğan, M .(2006). Qualitative Research Proposal- Takehome Exam Report. Requirement of EDS601 Qualitative Research Methods Course.
 • Erkan, S. & Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in Education (5th ed.)McGraw Hill: Boston.
 • Fullan, M., & Pomfret, A. (1977). Research on curriculum and instruction implementation. Review of Educational Research, 47(1), 335-397.
 • Goodlad, J. I. (1979). Curriculum inquiry: The study of curriculum practice. New York: McGraw-Hill.
 • Gökbulut, Y. & Yücel Yumuşak, E. (2014). Oyun destekli matematik öğretiminin 4. Sınıf kesirler konusundaki erişi ve kalıcılığa etki-si. Turkish Studies, 9(2), retrieved 26 March 2016 from http://www.turkishstudies.net/Makaleler/858011107_37G%C3%96KBULUT%20YAS%C4%B0N%20SOS-673-689.pdf
 • Grossman, P., Schoenfeld, A. & Lee, C. (2005). Teaching Subject Matter. In Darling-L. D. Hammond and J. Bransford (Eds) Prepar-ing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do (p. 201-231).
 • Güven, B., Öztürk, Y., Karataş, İ., Arslan, S. & Şahin, F. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin Matematik öğrenme ve öğretmeye yönelik inançlarının sınıf ortamına yansımaları. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Niğde. Retrieved April 14, 2016 from http://pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=135836
 • Güneş, F. (2009). Türkçe öğretiminde günümüz gelişmeler ve yapılandırıcı yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), retrieved May 20, 2016 from http://sbed.mku.edu.tr/article/view/1038000439/1038000258
 • Howley, C. B. & Gunn, E. (2003). Resaech about mathematics achievement in the rural circumstances. Journal of Research in Rural Education, 18(2), retrieved June 14, 2016 from http://sites.psu.edu/jrre/wp-content/uploads/sites/6347/2014/02/18-2_5.pdf
 • Hudson , P. & Hudson, P. (2008). Changing Preservice Teachers’ Attitudes for Teaching in Rural Schools. Australian Journal of Teacher Education, 33(4), retrieved April 2, 2015 from http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1492&context=ajte
 • Karagözoğlu, G. (1987). Yüksek öğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 34-37.
 • Kasa, B. (2009). Yazma etkinliklerinin ilköğretim 1. Kademe öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış yüksek lisans tezi, Denizli.
 • Kennedy, M. (2005). Inside teaching: How classroom life undermines reform. Harvard University press: Cambridge.
 • Kiamanesh,A.R. (2004). Factors affecting Iranian students’ achievement in Mathematics. Retrieved May 13, 2016 from http://www.iea.nl/sites/default/files/irc/IRC2004_Kiamanesh.pdf
 • Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn Mathematics. Retrieved May 16, 2016 from https://alearningplace.com.au/wp-content/uploads/2016/09/Adding-It-Up_NAP.pdf
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilkokul birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-431. Retrieved May 6, 2016 from http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/538
 • Manouchehri, A. & Goodman, T. (2010). Mathematics curriculum reform and teachers: Understanding the connections. The Journal of Educational Research, 92(1), 27-41.
 • McClure, C. T., Redfield, D., & Hammer, P. C. (2003). Recruiting and retaining high-quality teachers in rural areas. AEL. Retrieved February 11, 2007 from http://www.ael.org/?&pd=abo6721&id=764Mullis,
 • Mullis, I.V.S.,Dossey, J. A., Owen, O. H. & Philips, G. W. (1991). The state of Mathematics achievement. Retrieved May 13 from https://books.google.com.tr/books?id=LFX23JlD1yIC&printsec=frontcover&dq=mathematics+achievement&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwi_veXz1LvUAhVDVz4KHS0xDacQ6AEIKzAB#v=onepage&q=mathematics%20achievement&f=false
 • National Education Association [NEA], (2011). Teacher Assessment and Evaluation: The National Education Association’s Frame-work for Transforming Education Systems to Support Effective Teaching and Improve Student Learning. Retrieved May 31, 2015 from http://www.nea.org/assets/docs/HE/TeachrAssmntWhtPaperTransform10_2.pdf
 • Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (1998). Curriculum: Foundations, principles, and issues (3rd ed). Boston: Allyn and Bacon.
 • Öztürk, E. & Uysal, K. (2013). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma-yazma süreçlerinin takvim yaşı yönünden karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8), retrieved June 11, 2016 from http://www.turkishstudies.net/Makaleler/599784802_061%C3%96zt%C3%BCrkErg%C3%BCn-vd%20(1)-1041-1054.pdf
 • Parlakyıldız, B. & Yıldızbaş, F. (2004). Okulöncesi eğitimde öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik uygula-maların değerlendirilmesi. Paper presented at XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, June 6-9 2004, Malatya.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Newbury Park: CA. Sage
 • Sağlam, H. İ. & Besen, T. (2015). Investigating classroom teachers' views on age of starting primary school for 60-66 months old children. International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 167-179.
 • Sanders, W. L., Wright, S. P. & Horn, S. P. (1997). Teacher and Classroom Context Effects on student achievement: Implications for teacher evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11(1), retrieved October, 17, 2006 from https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1007999204543?LI=true
 • Şahin, İ. (2010). Curriculum assessment: Constructivist primary mathematics curriculum in Turkey. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), retrieved May 3, 2016 from https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10763-009-9162-2?LI=true
 • Şimşek, Ö. (2011). 60- 72 aylık çocukların yazı farkındalığı ve yazmaya hazırlık becerilerinin gelişiminde okuma yazmaya hazırlık programının etkisinin incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University: Ankara, Türkiye.
 • Temli-Durmuş, Y. (2015). Teachers’ Views on Science and Technology Curriculum: A Nation-wide Study. Berlin: Lambert Academic Publishing.
 • Temli-Durmuş, Y. & Yusufoğlu, S. (2016). İlkokul 4. Sınıf Matematik Öğretim Programına yönelik öğretmen görüşleri. Turkish Studies, 11(14), 685-704.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim Matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi. Unpublished doctoral disser-tation, Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Umay, A. (1992). A comparasion of tests predicting process and product of Mathematical thinking [Matematiksel düşünmede süreci ve sonucu yoklayan testler arasında karşılaştırılması].Retrieved March 17, 2016, from fi-le:///C:/Users/ymd/Downloads/021141.pdf
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayınevi: Ankara.
 • Yılmaz, E. & Tepeli, K. (2013). 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme becerilerinin duyguları anlama becerileri açısından ince-lenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), retrieved December 19, 2016 from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/article/view/5000146895/5000134056
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Diğer ID 2077
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yeliz Temli Durmuş
Kurum: Uşak University, Faculty of Education, Educational Sciences Department Curriculum and Instruction division, Uşak
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Demircioğlu
Kurum: Mehmet Akif İnan İlkokulu, Eyyübiye Şanliurfa
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi397359, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1257 - 1266}, doi = {10.24106/kefdergi.397359}, title = {Teachers’ Views Regarding the Implementation of First Grade Mathematics Curriculum in Villages : A Case Study – Şanlıurfa}, key = {cite}, author = {Temli Durmuş, Yeliz and Demircioğlu, Ali} }
APA Temli Durmuş, Y , Demircioğlu, A . (2018). Teachers’ Views Regarding the Implementation of First Grade Mathematics Curriculum in Villages : A Case Study – Şanlıurfa. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1257-1266. DOI: 10.24106/kefdergi.397359
MLA Temli Durmuş, Y , Demircioğlu, A . "Teachers’ Views Regarding the Implementation of First Grade Mathematics Curriculum in Villages : A Case Study – Şanlıurfa". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1257-1266 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/397359>
Chicago Temli Durmuş, Y , Demircioğlu, A . "Teachers’ Views Regarding the Implementation of First Grade Mathematics Curriculum in Villages : A Case Study – Şanlıurfa". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1257-1266
RIS TY - JOUR T1 - Teachers’ Views Regarding the Implementation of First Grade Mathematics Curriculum in Villages : A Case Study – Şanlıurfa AU - Yeliz Temli Durmuş , Ali Demircioğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.397359 DO - 10.24106/kefdergi.397359 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1257 EP - 1266 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.397359 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.397359 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Teachers’ Views Regarding the Implementation of First Grade Mathematics Curriculum in Villages : A Case Study – Şanlıurfa %A Yeliz Temli Durmuş , Ali Demircioğlu %T Teachers’ Views Regarding the Implementation of First Grade Mathematics Curriculum in Villages : A Case Study – Şanlıurfa %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.397359 %U 10.24106/kefdergi.397359
ISNAD Temli Durmuş, Yeliz , Demircioğlu, Ali . "İlkokul 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Köy Okullarında Uygulanmasına yönelik Öğretmen Görüşleri: Şanlıurfa Durum Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1257-1266. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.397359