Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1371 - 1382 2018-07-15

Evaluating Preferences of Science Teachers Participating in Applied Science Education Course Regarding Inquiry-Based Teaching
Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi

Selçuk Şahingöz [1] , William W. Cobern [2]

124 107

In this study, it is aimed to reveal science teachers’ instructional approach preferences considering inquiry-based teaching with their reasons who have participated in-service teacher training program towards applied science education. 21 science teachers from 7 different cities of Aegean Region constitute the sample of the study. The data obtained in the study were evaluated according to the mixed methods in which quantitative and qualitative research methods were used together. Teachers' instructional approach tendencies were determined by evaluating the POSTT-TR instrument at the beginning of the course. Then, interviews were held to get more detailed information about teachers' preferences for instructional approach. The findings indicate that the teachers who participated in the course prefer inquiry-based instructional approach more than direct instructional approach. However, it has been realized that teachers are not able to use inquiry-based instructional approach adequately in actual classroom practices for various reasons. The leading reasons are time limitation depends on central secondary education placement examination preparation and lack of materials. At the end of the applied science education course, the teachers recognized that they are able to benefit from more inquiry-based teaching with a good preliminary preparation and selected effective activities or experiments. In addition, it is concluded that teachers should apply their theoretical knowledge about inquiry-based teaching in various science concepts practices.

Bu araştırmada, uygulamalı bilim eğitimine yönelik hizmet içi eğitime katılan fen bilimleri öğretmenlerinin araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim göz önünde bulundurularak öğretim yaklaşımı tercihleriyle ilgili görüşlerinin nedenleriyle birlikte ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ege Bölgesi’nde yer alan 7 farklı ilden 21 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yönteme göre değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin öğretim yaklaşımı eğilimleri kursun başında uygulanan POSTT-TR ölçeğinin değerlendirilmesi ile belirlenmiştir. Daha sonra görüşmeler düzenlenerek öğretmenlerin öğretim yaklaşımı tercihlerine yönelik daha ayrıntılı bilgiye sahip olunmuştur. Bulgular kursa katılan öğretmenlerin araştırmacı-sorgulayıcı öğretim yaklaşımını doğrudan öğretim yaklaşımına oranla daha çok tercih ettiklerini göstermektedir. Ancak, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarda çeşitli nedenlerle araştırmacı-sorgulayıcı öğretim yaklaşımını yeterince kullanamadıkları saptanmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasını sağlayan nedenlerin başında öğrencilerin merkezi ortaöğretim kurumları yerleştirme sınavına hazırlanma sürecinden kaynaklanan zaman sınırlılığı ve araç-gereç eksikliği yer almaktadır. Öğretmenler uygulamalı bilim eğitimi kursunun sonunda iyi bir ön hazırlık ve seçilen etkili aktivite ya da etkinliklerle araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimden daha çok faydalanabileceklerini anlamışlardır. Ayrıca, öğretmenlerin araştırma ve sorgulamaya dayalı öğretimle ilgili teorik bilgilerini farklı fen konularında uygulayarak pekiştirmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 • Afacan, Ö., Özbek, N. & Aydoğdu, M. (2017). Son Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adayları-nın Fen Öğretimi Üzerine Düşünceleri. Researcher: Social Science Studies 5 (9), 304-320.
 • Anderson, C. W., & Smith, E. L. (1987). Teaching science. In V. Richardson-Koehler (Ed.), Educators’ handbook: A research perspective (pp. 84-111). New York: Longman.
 • Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma Yöntem Araştırmalarına Genel Bir Bakış. Electro-nic Journal of Social Sciences, 42(11), 1-21.
 • Boyd, C.O. (2000). Combining qualitative and quantitative approaches. In P.L. Munhall & C.O. Boyd (Eds.), Nursing research: A qualitative perspective (2nd ed., 454-475). Boston: Jones & Bartlett.
 • Cobern, W.W., Schuster, D., Adams, B., Skjold, B.A., Mugaloglu, E.Z., Bentz. A., & Sparks, K. (2014). Pedagogy of Science Teaching Tests: Formative assessments of scien-ce teaching orientations. International Journal of Science Education, 36(13), 2265-2288.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4thed.). Los Angeles, CA: Sage Publications, Inc.
 • Creswell, J. W., & Clark, P. V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods rese-arch. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Denzin, N.K. (1970). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. Chicago: Aldine.
 • Desimone, L. M., Porter, A. C., Garet, M.S., Yoon, K. S., & Birman, B. F. (2002). Effects of Professional Development on Teachers’ Instruction: Results from a Three-year Lon-gitudinal Study. Educational Evaluation and Policy Analysis 24(2), 81-112.
 • Fennema, E., Carpenter, T. P., Franke, M. L., Levi, L., Jacobs, V. R., & Empson, S. B. (1996). A longitudinal study of learning to use children’s thinking in mathematics inst-ruction. Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 403–434.
 • Feyzioğlu Y., Feyzioğlu E. & Demirci, N. (2016). Aktif Doğrudan veya Yapılandırılmış Buluş: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Fen Öğretimi Yönelimlerinin Belirlenmesi. Meh-met Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1): 150-173.
 • Grossman, P.L. (1990). The making of a teacher: teacher knowledge and teacher education. New York: Teachers College Press.
 • Güvenç H. & Sert G. (2013). Fen öğretimi eğitsel yaklaşım testi Türkçe uyarlama çalışma-sı, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül 2013, (pp.1-1), Eskişehir, Türkiye.
 • Kimchi, J., Polivka, B., & Stevenson, J.S. (1991). Triangulation: Operational definitions. Nursing Research, 40(6), 364-366.
 • Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of peda-gogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education (pp. 95-132). Dordrecht: Kluwer.
 • Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 International Results in Science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/ (erişim 18.10.2017)
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğre-tim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Fen Bilimleri Dersi (3,4,5,6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim prog-ramı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) program ve kılavuzu. Ankara Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Mitchell, E.S. (1986). Multiple triangulation: A methodology for nursing science. Advan-ces in Nursing Science, 8(3), 18-26.
 • Nargund-Joshi, V. Park Rogers, M.A., & Akerson, V.L. (2011). Exploring Indian secon-dary teachers’ orientations and practice for teaching science with respect to reform. Jo-urnal of Research in Science Teaching, 48(6), 624-647.
 • National Research Council (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • National Research Council (2000). Inquiry and the National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • National Research Council (2012). A Framework for K–12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, DC: National Academies Press.
 • NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: For states, by states. Was-hington, DC: National Academies Press.
 • Ramnarain, U. D. (2014). Teachers’ perceptions of inquiry-based learning in urban, subur-ban, town ship and rural high schools: the context-specificity of science curriculum imp-lementation in South Africa. Teaching and Teacher Education, 38, 65-75.
 • Ramnarain, U., & Schuster, D. (2014). The pedagogical orientation of South African physical sciences teachers towards inquiry or direct instructional approaches. Research in Science Education, 44(4), 627-650.
 • Schuster, D.,Cobern, W.W., Applegate, B., Schwartz, R., Vellom, P., & Undreiu, A. (2007). Assessing pedagogical content knowledge of inquiry science teaching-Developing an assessment instrument to support the undergraduate preparation of ele-mentary teachers to teach science as inquiry. October 19-21, 2007, Proceedings of the National STEM Conference on Assessment of Student Achievement, hosted by the National Science Foundation and Drury University, Washington D.C.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2003). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Temmuz-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selçuk Şahingöz
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: William W. Cobern
Kurum: Western Michigan University, Mallinson Institute for Science Education, Kalamazoo, Michigan
Ülke: United States


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi413586, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1371 - 1382}, doi = {10.24106/kefdergi.413586}, title = {Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Şahingöz, Selçuk and Cobern, William W.} }
APA Şahingöz, S , Cobern, W . (2018). Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1371-1382. DOI: 10.24106/kefdergi.413586
MLA Şahingöz, S , Cobern, W . "Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1371-1382 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/413586>
Chicago Şahingöz, S , Cobern, W . "Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1371-1382
RIS TY - JOUR T1 - Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi AU - Selçuk Şahingöz , William W. Cobern Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.413586 DO - 10.24106/kefdergi.413586 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1371 EP - 1382 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.413586 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.413586 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi %A Selçuk Şahingöz , William W. Cobern %T Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.413586 %U 10.24106/kefdergi.413586
ISNAD Şahingöz, Selçuk , Cobern, William W. . "Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursuna Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretime Göre Öğretim Tercihlerinin Değerlendirilmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1371-1382. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.413586