Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1069 - 1079 2018-07-15

Examination of Middle School Students’ Continuing Motivation for Science Learning According to Different Variables
Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi

Munise Seçkin Kapucu [1]

68 102

The aim of this study is to examine middle school students’ continuing motivation for science learning according to different variables. The method of the study is survey model that is one of the descriptive research methods. Sample of the study consisted of 1454 students who were studying at 5th, 6th, 7th and 8th grades of 4 secondary schools located at the city center of Eskişehir, during 2015-2016 academic years. In this study, (Continuing Motivation for Science Learning)" which has been developed by Fortus and Vedder-Weiss (2014) and adapted to Turkish by Erdoğan, Çakır, Gürel and Şeker (2015), was used as the data collection tool. Mann-Whitney U test and Kruskall Wallis test were used in the analysis of data obtained from the study. As the result of data analysis, it was found that students’ continuing motivation for science learning was significantly differentiated according to gender, class, age, school, final science grade, and parents’ education levels.


Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin daimi bilim öğrenmeye yönelik motivasyonlarını farklı değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın yöntemi betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelidir. Çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Eskişehir İli merkezinde yer alan 4 ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim gören 1454 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Fortus ve Vedder-Weiss (2014) tarafından geliştirilen Erdoğan, Çakır, Gürel ve Şeker (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan "Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu (Continuing Motivation for Science Learning)" ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde non-parametrik testlerden olan Mann-Whitney U testi ve Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda ortaokul öğrencilerinin daimi bilim öğrenmeye yönelik motivasyonlarının cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, yaşlarına, fen dersi başarı notlarına anne ve baba eğitim düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir.

 • Anderman, E. M., & Young, A. J. (1994). Motivation and strategy use in science: Individual differences and classroom effects. Journal of Research in Science Teaching, 31(8), 811-831.
 • Aydın, B. (2007). Fen bilgisi dersinde içsel ve dışsal motivasyonun önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Braund, M. (2009). Progression and continuity in learning science at transfer from primary and secondary school. Perspectives on Education (Primary Secondary Transfer in Science), 2, 22-38.
 • Braund, M., & Driver, M. (2005). Pupils’ perceptions of practical science in primary and secondary school: Implications for improving progression and continuity of learning. Edu-cational Research, 47(1), 77–91.
 • Buccheri, G., Guürber, N. A., & Brühwiler, C. (2011). The impact of gender on interest in science topics and the choice of scientific and technical vocations. International Journal of Science Education, 33(1), 159–178.
 • Büyüköztürk, S., (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. & Köklü, N. (2015). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bi-limsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çeliker, H. D., Tokcan, A., & Korkubilmez, S. (2015). Fen öğrenmeye yönelik motivasyon bilimsel yaratıcılığı etkiler mi?. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der-gisi, 12(30), 167- 192.
 • Dawson, C. (2000). Upper primary boys’ and girls’ interests in science: Have they changed since 1980? International Journal of Science Education, 22(6), 557–570.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. Journal of research in personality, 19(2), 109-134.
 • Dierking, L. D., Falk, J. H., Rennie, L. J., Anderson, D., & Ellenbogen, K. (2003). Policy statement of the “informal science education” ad hoccommittee. Journal of Research in Sci-ence Teaching, 40(2), 108-111.
 • Eccles, J., Wigfield, A., Harold, R. D., & Blumenfeld, P. (1993). Age and gender differences in children’s self- and task perceptions during elementary school. Child Development, 64, 830-847.
 • Erdoğan, D., Çakır, M., Gürel, C. & Şeker, H. (2015). Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 125-136.
 • Fortus, D., & Vedder-Weiss, D. (2014). Measuring students’ continuing motivation for scien-ce learning. Journal of Research in Science Teaching, 51(4), 497-522.
 • Freedman-Doan, C., Wigfield, A., Eccles, J. S., Blumenfeld, P., Arbreton, A. & Harold, R. D. (2000). What am I best at? Grade and gender differences in children's beliefs about ability improvement. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(4), 379-402.
 • Galton, M. (2009). Moving to secondary school: Initial encounters and their effects. Perspec-tives on Education 2, 5-21.
 • Gonzalez-DeHass, A.R., Willems, P. P., & Holbein, M.F.D. (2005). Examining the Relati-onship Between Parental Involvement and Student Motivation Educational Psychology Review, 17(2), 99-123.
 • Güvercin, Ö. (2008). Investigating elementary students’ motivation towards science learning: A cross age study. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Inhelder, B. & Piaget, J. (1969). The Early Growth of Logic in the Child. W. W. Norton & Company. INC. New York.
 • Logan, M., & Skamp, K. (2008). Engaging students in science across the primary secondary interface: Listening to the students’ voice. Research in Science Education, 38(4), 501-527.
 • Maehr, M. L. (1976). Continuing motivation: An analysis of a seldom considered educational outcome. Review of Educational Research, 46(3), 443-462.
 • MEB, (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Miller, P. H., Blessing, J. S., & Schwartz, S. (2006). Gender differences in high-school stu-dents’ views about science. International Journal of Science Education, 28(4), 363-381.
 • Neathery, M. F. (1997). Elementary and secondary students' perceptions toward science: Correlations with gender, ethnicity, ability, grade, and science achievement. Electronic Jo-urnal of Science Education, 2(1).
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, (5. Baskı). Cilt I,(Çev. Sedef Özge), Ankara: Yayın Odası.
 • Osborne, J. A., Simon, S. B., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.
 • Pascarella, E. T.,Walberg, H. J., Junker,L. K. & Heartel, G. D. (1981). Continuing motivation in science for early and late adolescents. American Educational Research Journal, 18(4), 439-452.
 • Rennie, L. J., Feher, E., Dierking, L. D., & Falk, J. H. (2003). Toward an agenda for advan-cing research on science learning in out-of-school settings. Journal of Research in Science-Teaching, 40(2), 112–120.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.
 • Shernoff, D. J., & Hoogstra, L. (2001). Continuing motivation beyond the high school class-room. New Directions for Child and Adolescent Development, 93, 73-88.
 • Simpson, R. D., & Oliver, J. S. (1990). A summary of major influences on attitude toward and achievement in science among adolescent students. Science Education, 74(1), 1-18.
 • Speering, W., & Rennie, L. (1996). Students’ perceptions about science: The impact of transi-tion from primary to secondary school. Research in Science Education, 26(3), 283-298.
 • Uzun, N., & Keleş, Ö. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der-gisi, 9(20), 313-327.
 • Vedder-Weiss, D., & Fortus, D. (2011). Adolescents’ declining motivation to learn science: Inevitable or not?. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 199-216.
 • Vedder-Weiss, D., & Fortus, D. (2012). Adolescents’ declining motivation to learn science:A followup study. Journal of Research in Science Teaching, 49(9), 1057-1095.
 • Vedder‐Weiss, D., & Fortus, D. (2013). School, teacher, peers, and parents' goals emphases and adolescents' motivation to learn science in and out of school. Journal of Research in Science Teaching, 50(8), 952-988.
 • Wolters, C.A., & Rosenthal, H. (2000). The relation between students’ motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies. International Journal of Educational Re-search, 33, 801-820.
 • Yager, R. E., & Penick, J. E. (1986). Perceptions of four age groups toward science classes, teachers, and the value of science. Science Education, 70(4), 355–363.
 • Yılmaz, H. ve Çavaş, P. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6(3), 430-440.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Munise Seçkin Kapucu

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434141, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1069 - 1079}, doi = {10.24106/kefdergi.434141}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi}, key = {cite}, author = {Seçkin Kapucu, Munise} }
APA Seçkin Kapucu, M . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1069-1079. DOI: 10.24106/kefdergi.434141
MLA Seçkin Kapucu, M . "Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1069-1079 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434141>
Chicago Seçkin Kapucu, M . "Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1069-1079
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi AU - Munise Seçkin Kapucu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434141 DO - 10.24106/kefdergi.434141 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1069 EP - 1079 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434141 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434141 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi %A Munise Seçkin Kapucu %T Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434141 %U 10.24106/kefdergi.434141
ISNAD Seçkin Kapucu, Munise . "Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Yönelik Daimi Motivasyonlarının Farklı Değişkenlere Göre Incelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1069-1079. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434141