Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1121 - 1134 2018-07-15

Exploring the Metaphors of the Primary School Pupils about “Ideal Classroom Environment”
İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi

Durmuş Ekiz [1] , Ahmet Gülay [2]

118 177

In this study, it was aimed to determine the metaphors of the primary school pupils about the "ideal classroom environment". In the study, phenomenology method was preferred. The sample of the research was composed of 30 pupils who were selected from the 3rd grade in 2014-2015 academic year in a primary school in Güneysu district of Rize province, which was selected through purposeful sampling. The data were collected using a semi-structured interview. The data were analyzed by content analysis method. As a result of the research, it was explored that primary school pupils produced 12 different metaphors regarding ideal classroom environment. “Large spaces” is the theme in which most metaphors were created, and the most expressed metaphor is "home". It is suggested that metaphors can be utilized for educational environments. Also, it is proposed that studies which combine metaphors and different research methods serving ideal classroom environment can be conducted, and so these studies can contribute to the related literatüre.

Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinin “ideal sınıf ortamına” ilişkin metaforlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı ve buna bağlı olarak fenomenoloji yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yoluyla seçilen Rize ili, Güneysu ilçesinin bir ilkokulunda, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 3. sınıfta öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, üst düzey analiz biçiminden olan içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, ilkokul öğrencilerinin ideal sınıf ortamına ilişkin olarak 12 farklı metafor ürettikleri tespit edilmiştir. En fazla metafor üretilen tema “geniş mekanlar” ve en çok ifade edilen metafor “ev” kavramı olmuştur. Metaforlardan eğitim ortamlarında yararlanılabileceği, ideal sınıf ortamına ilişkin farklı yöntemler kullanılarak da çalışmalar yürütülebileceği ve böylece bu alandaki araştırmalara katkıda bulunulabileceği önerilmiştir.

 • Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: Administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89.
 • Aslan, S. (2013). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin “öğretmen” kavramı ile ilgili algılarının metaforik incelenmesi. Turkish Studies, 8(6), 43-59.
 • Aydın, A. (2012). Sınıf Yönetimi. 15. Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, E. ve Sulak, S. E. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının “değer” kavramına yönelik metafor algıları, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 482-500.
 • Bal, A. P. ve Doğanay, A. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersinde yapılandırmacı öğrenme ortamına bakış açıları. Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 156-171.
 • Balcı, F. A. (2011). Metaphorical images of school: School perceptions of primary education supervisors. Eurasian Journal of Educational Research, 44, 51-70.
 • Ben-Peretz, M., Mendelson, N. ve Kron, F. W. (2003). How teachers in different educational context view their roles. Teaching and Teacher Education, 19, 277-290.
 • Bülbül, T. ve Toker Gökçe, A. (2015). Meslek lisesi öğrencilerinin metaforik algıları: İşlevselci bir yaklaşım. Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 273-291.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Der-gisi, 6(4), 693-712.
 • Çelikkaya, T. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinden Beklentileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(40), 38-50.
 • Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
 • Ekiz, D. (2001). Primary School Teachers’ Preactive Teaching and Practical Theories. Germany: Lambert Academic Publishing.
 • Ekiz, D. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 4. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. ve Koçyiğit, Z. (2012). Sınıf öğretmenlerinin “öğretmen” kavramına ilişkin metaforlarının tespit edilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 439-458.
 • Fetterman, A. K., Bair, J. L., Werth, M., Landkammer, F. ve Robinson, M. D. (2016). The Scope and consequences of metaphoric thinking: Using individual differences in metaphor usage to understand how metaphor functions. Journal of Personality and Social Psychology, 110(3), 458-476.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2008). How to Design and Evaluate Research in Education. 7th Edition, New York: McGraw-Hill Higher Education.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2008). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulandığı Eğitim Ortamına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Eğitim, 349, 23-29.
 • Güveli, E., İpek, A. S., Atasoy, E. ve Güveli, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kavramına yönelik metafor algıları. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 140-159.
 • Karaçalı, A. (2006). Sınıf Yönetimini Etkileyen Fiziksel Değişkenlerin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 7(1), 145-155.
 • Koca, S. A., Yaman, M. ve Şen, A. İ. (2005). Öğretmen adaylarının etkin öğrenme-öğretme ortamı hakkındaki görüşlerinin farklı yön-temler kullanılarak tespit edilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 117-126.
 • Köse, E. ve Küçükoğlu, A. (2009). Eğitim fakültelerindeki sınıf öğrenme çevresinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 61-73.
 • Lewin, S. R. (1993). Language, concepts and worlds: Three domains of metaphor, in A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 113-134). Cambridge: Cambridge University Press.
 • MEB (2017). Fatih projesi içeriği. (Çevrimiçi: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik/), Erişim tarihi: 09.09.2017.
 • Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokul öğrencilerinin sözlük kullanma alışkanlıkları: Nitel bir araştırma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayısı, 2(2), 266-284.
 • Miller, S. I. (1987). Some comments on the utility of metaphors for educational theory and practice. Educational Theory, 37(3), -219-227.
 • Oxford, R. L., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about clasroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26(1), 3-50.
 • Önder, H. H., Gül, M. ve Ergüldürenler, G. (2013). Eğitim ortamında ergonomi kullanılması ve örnek ideal sınıf çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Büro Yönetimi Özel Sayısı, 41-55.
 • Örücü, D. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin sınıfa ve sınıf Yönetimine ilişkin metaforik bakışları: Karşılaştırmalı bir durum çalışması. Elementary Education Online, 11(2), 342-352.
 • Özdemir, S. ve Akkaya, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Ku-ram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 295-322.
 • Özel, E. (2014). İlköğretim Düzeyindeki Tarih Eğitiminde Teknolojik Araçların Kullanılma Durumu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 713-740.
 • Özerbaş, M. A. (2007). Yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisi. Türk Eğitim Bilimle-ri Dergisi, 5(4), 609-635.
 • Petrie, H. G. ve Oshlag, R. S. (1993). Metaphor and learning, in A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 579-609). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rubin, A. ve Babbie, E. (1997). Research Methods for Social Work. 3th Edition, New York: Brooks’ Cole Publishing Company.
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eği-tim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: the Finnish approach. Journal of Education Policy, 22(2), 147-171.
 • Singh, K. (2010). Metaphor as a tool in educational leadership classrooms. Management in Education, 24(3), 127-131.
 • Solmon, M. A. ve Garn, A. C. (2014). Effective teaching in physical education: Using transportation metaphors to assess out status and drive our future. Research Quarterly for Exercise and Sport, 85, 20-26.
 • Şekeroğlu, Ş. (2013). İdeal sınıf ortamı bağlamında Kur’an kursları: Van örneği. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van.
 • Şentürk, Z. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları metaforların karma yöntem aracılığıyla incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.
 • Şeyihoğlu, A. ve Gençer, G. (2011). Hayat bilgisi öğretiminde “metafor” tekniğinin kullanımı. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 83-100.
 • Tannehill, D. ve MacPhail, A. (2014). What examining teaching metaphors tells us about pre-service teachers’ developing beliefs about teaching and learning. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(2), 149-163.
 • Taşdemir, M. ve Taşdemir, F. (2016). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma kavramına yükledikleri metaforlar. Ahi Evren Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 419-438.
 • TDK (2015). Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr.
 • Tuncer, M., Bal, S., Özüt, A. ve Köse, N. (2012). Ortaöğretim kurumları öğrenme ortamlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 85-101.
 • Wood, E. ve Attfield, J. (2005). Play, Learning and the Early Childhood Curriculum. Second Edition, London: Paul Chapman Publishing.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Durmuş Ekiz

Yazar: Ahmet Gülay

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434147, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1121 - 1134}, doi = {10.24106/kefdergi.434147}, title = {İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Ekiz, Durmuş and Gülay, Ahmet} }
APA Ekiz, D , Gülay, A . (2018). İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1121-1134. DOI: 10.24106/kefdergi.434147
MLA Ekiz, D , Gülay, A . "İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1121-1134 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434147>
Chicago Ekiz, D , Gülay, A . "İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1121-1134
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi AU - Durmuş Ekiz , Ahmet Gülay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434147 DO - 10.24106/kefdergi.434147 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1121 EP - 1134 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434147 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434147 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi %A Durmuş Ekiz , Ahmet Gülay %T İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434147 %U 10.24106/kefdergi.434147
ISNAD Ekiz, Durmuş , Gülay, Ahmet . "İlkokul Öğrencilerinin “İdeal Sınıf Ortamına” İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1121-1134. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434147