Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1179 - 1185 2018-07-15

The Effects of the Attitudes of Teacher Can-didates to Social Networks on Their Ideas about Using These Networks in Educational Platforms
Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi

Yeliz Çelen [1]

80 114

The development, experienced in information and communication technologies at the end of the 20th century, caused changes in individuals’ lives in accessing or sharing the information. One of the most dramatic changes is the increase in use of social media. Social networks could also be defined as the platforms where users communicate with people from other cultures; they express their emotions and thoughts with emoji and symbols, unique to artificial platforms, in the framework of certain rituals, as they describe themselves. Today, teacher candidates benefit from social networks to build new and independent learning platforms for the purpose of education. This research, which has the purpose of determining whether the attributes of teacher candidates, studying in Faculty of Education, about social network is a precursor for their perspectives about using social networks in educational atmospheres, is a descriptive research. In the research, a survey developed by the researcher to receive the comments of the prospective teachers about the use of social networks at educational contexts and an attitude scale also developed by the researcher to identify the attitude of  the prospective teachers towards the social networks were used as data collection tools. In the research, hierarchical regression analysis was used for data analysis.  A new artificial variable produced as one less than the numbers of the levels and called dummy variable was created by excluding one of the categorical variable levels from the analysis. Research sample consists of 100 prospective teachers who are studying at Amasya University’s Faculty of Education. Research result suggests that the prospective teachers who think that social networks enriches educational contexts, such networks need to be used in educational contexts continuously and that sharing content through social networks is an effective method have a more positive attitude towards social networks than the other prospective teachers.

20. yüzyılın sonlarına doğru bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilgiye erişmekte ya da bilgiyi paylaşmakta bireylerin yaşantılarında değişiklikler yapmalarına sebep olmuştur. Bu değişikliklerin başında sosyal ağların kullanımda yaşanan artış gelmektedir. Sosyal ağlar, internet ortamında, kullanıcıların kendilerini tanımlayarak farklı kültürlerden insanlarla iletişime geçtiği, insanların duygu ve düşüncelerini belirli ritüeller çerçevesinde sanal ortama özgü emoji ya da sembollerle ifade ettikleri ortamlar olarak da tanımlanmaktadır. Günümüzde sosyal ağların öğrenciler tarafından eğitim amaçlı yeni ve bağımsız öğrenme ortamlarını oluşturmak için kullanıldığı görülmektedir. Eğitim Fakültesindeki öğretmen adaylarının sosyal ağlara yönelik tutumlarının sosyal ağların eğitim ortamlarında kullanılmasına yönelik görüşlerine anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını araştırmayı amaçlayan bu araştırma betimsel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının sosyal ağların eğitim ortamlarında kullanılmasına yönelik görüşlerini almak için araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket, öğretmen adaylarının sosyal ağlara yönelik tutumlarını belirlemek için ise yine araştırmacı tarafından geliştirilen sosyal ağlara yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizinde sınıflamalı değişken düzeylerinden biri dışta bırakılarak düzey sayısının bir eksiği kadar üretilen ve kukla (dummy) değişken olarak isimlendirilen yeni yapay değişken oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 100 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda sosyal ağların eğitim ortamlarını zenginleştirdiğini, bu ağların eğitim ortamlarında sürekli kullanılması gerektiğini, sosyal ağlar yardımıyla içerik paylaşımı yapmanın etkili bir yöntem olduğunu düşünen öğretmen adaylarının diğer öğretmen adaylarına oranla sosyal ağlara yönelik daha olumlu tutumlara sahip olduğu görülmüştür.

 • Ajan, H. and R. Hartshorne, R.(2008).Investigating Faculty Decisions to Adopt Web 2.0 Technologies: Theory and Empirical Tests. Internet and Higher Education, 11, 71–80.
 • Akyazı, E. ve Ünal, A. (2013). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Amaç, Benimseme, Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı. Global Media, 3(6), 1-24.
 • Büyüköztürk, S. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çelen F.K., Çelik A., Seferoğlu S. S. (2011). Çocukların İnternet Kullanımları ve Onları Bekleyen Çevrim-İçi Riskler. Akademik Bilişim Kongresinde sözlü olarak sunulmuştur. Malatya, İnönü Üniversitesi,
 • D. M. Boyd ve N. B. Ellison (2010). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, http://consommacteurs.blogs.com/files/socialne tworksites_boyd-ellision_2007.pdf.
 • Hargreaves, A. (2002). Sustainability of Educational Change: The Role of Social Geographies. Journal of Educational Change, 189–214
 • Hargreaves, E. (2012). Teachers Classroom Feedback: Still Trying To Get It Right Pedagogies: An International Journal, 7(1):1-15
 • İşbulan, O. (2011). Opinions of University Graduates About social Networks According to Their Personal Characteristics. Turkish Online Journal of Educational Technology, 184-189.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kayri, M., & Çakır, Ö. (2010). An Applied Study On Educational Use Of Facebook As A Web 2.0 Tool: The Sample Lesson Of Computer Networks And Communication. International journal of Computer Science&Information Technology, 2(4), 48-58.
 • Koç, M. ve Karabatak, M. (2011). Sosyal Ağların Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Veri Madenciliği Kullanılarak İncelenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda (ICITS) sözlü olarak sunulmuştur. Elazığ, Fırat Üniversitesi.
 • S.G. Mazman. (2009). Sosyal ağların benimsenme süreci ve eğitsel bağlamda kullanımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Mcloughlin, C. & Lee, M.J.V. (2007). Social Software AndParticipatory Learning: PedagogicalChoicesWithTechnologyAffordances in The Web2.0 Era. http://www.ascilite.org.au/conferences/singapore07/procs/mcloughlin.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Otrar, M. ve Argın, F.S. (2013). Öğrencilerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda (ICITS) sözlü olarak sunulmuştur. Erzurum, Atatürk Üniversitesi.
 • Ornsteın, A.C. ve Hunkins, F.P.(1988). Curriculum: Foundations, Principles And Issues. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
 • Özgür, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Bağımlılığı, Etkileşim Kaygısı ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 7. İnternational Journal of Human Sciences, 667-690.
 • Petty, R.E. ve Cacciopo, J.T. (1986). The Elaboration Likehood Model of Persuasion in L. Berkowitz. (Ed.) Advances in Experimental SocialPsychology, 19,123-205.
 • Sezgin, S., Erol, O., Dulkadir, N. ve Karakaş, A. (2011). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı ile İlgili Görüşleri: MAKÜ örneği (2011). IETC-International Educational Technology Conference. İstanbul University-May 25-27, 2011 İstanbul/TURKEY.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Tektaş, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma. Journal of History School, 851-870
 • Tiryakioğlu, F., Erzurum, F. (2011). Bir Eğitim Aracı Olarak Ağların Kullanımı, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011, Antalya-Turkey
 • Tonbuloğlu, İ., İşman A. (2014). Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi, Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 1.
 • Tutgun, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımı. Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi (M.A.), İstanbul.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yeliz Çelen

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434151, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1179 - 1185}, doi = {10.24106/kefdergi.434151}, title = {Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Çelen, Yeliz} }
APA Çelen, Y . (2018). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1179-1185. DOI: 10.24106/kefdergi.434151
MLA Çelen, Y . "Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1179-1185 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434151>
Chicago Çelen, Y . "Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1179-1185
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi AU - Yeliz Çelen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434151 DO - 10.24106/kefdergi.434151 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1179 EP - 1185 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434151 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434151 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi %A Yeliz Çelen %T Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434151 %U 10.24106/kefdergi.434151
ISNAD Çelen, Yeliz . "Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara Yönelik Tutum-larının Bu Ağların Eğitim Ortamlarında Kul-lanılmasına Yönelik Görüşlerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1179-1185. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434151