Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1277 - 1288 2018-07-15

The Validity and Reliability of IT Teachers’ Professional Competencies Scale in Accordance with International ISTE-CSE Standards
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Bayram Gökbulut [1] , Ahmet Naci Çoklar [2]

63 103

Depending on the rapid changes in technology, it has become crucial to meet the professional development needs of IT teachers and develop their professional competencies within the framework of international standards. This study aimed at developing a measure that can be used to determine IT teachers’ professional competencies within the scope of international ISTE-CSE Standards. A total of 259 IT teachers working in different cities of Turkey participated in this study. A measure composed of 3 factors and 19 items with an internal consistency coefficient of α=.958 was obtained. It can be stated that the developed tool is a valid and reliable measure to determine IT teachers’ professional competency levels within the scope of ISTE-CSE Standard. 

Teknolojideki hızlı değişime bağlı olarak Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu yeterliliklerin geliştirilirken uluslararası standartlar çerçevesinde yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışma ile uluslararası ISTE-CSE Standartları çerçevesinde BT öğretmenlerinin mesleki yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılacak bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye genelinde görev yapan 259 BT öğretmeni ile yapılan çalışmada üç faktörlü ve 19 maddeden oluşan, iç tutarlılık katsayısı α=.958 olan bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçme aracının ISTE-CSE Standartları çerçevesinde BT öğretmenlerinin mesleki yeterlilik düzeylerini belirleyecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.

 • Anderson, J., C. and David W., G. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness‐of‐fit indices for maximum likelihood comfirmatory fac-tor analysis. Psychometrika, 49, 155‐173.
 • Arıkan, Y. D. (2009). Bilişim teknolojileri öğretmen adayları ve öğretmenlik uygulaması dersi. Ege Eğitim Dergisi, 10(1).
 • Aykaç, N., ve Uzgur, B. Ç. (2016). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği).
 • Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler (3. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bardakcı, S. ve Keser, H. (2017). Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu. Ankara. Nobel Yayınları. S. 300.
 • Berkant, G. H. ve Tuncer, M. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü dördüncü sinif öğrencilerinin mesleğe ve mesleki yeterliklerine yönelik görüşleri. 5th Inter-national Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri Analizi El Kitabı (4. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Veri Analizi El Kitabı (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çoklar, A., N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications. Second Edition. Thou-sand Oaks: Sage Publications.
 • Dursun, F., ve Saracoğlu, A. S. (2016). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kendi Yeter-likleri Ve Uygulamadaki Sorunlar Hakkindaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 2(2), 40-58.
 • Eren, E. ve Uluuysal, B.(2012). Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri: Okul Müdürü ve BT Öğretmenlerinin Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3).
 • Eren, Ş., E. ve İzmirli, Ş. (2012). İlköğretim okul müdürü ve bilişim teknolojileri öğretmenlerine göre bilişim teknolojileri dersinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2861-2888.
 • Field, A. (2000). Discovering statistics using SPSS for windows. London: Sage Publications.
 • Harrington, D. (2009). Confirmatory Factor Analysis, Oxford: Oxford University Pres.
 • Hutcheson, G. ve Nick, S. (1999). The Multivariate Social Scientist. London: Sage.
 • ISTE (International Society for Technology in Education). (2015). Global reach of the ISTE Standards. <http://www.iste.org/standards/standards-in-action/global-reach> (2017, Temmuz 07).
 • ISTE (International Society for Technology in Education). (2016). Global reach of the ISTE Standards. <http://www.iste.org/standards/standards/standards-for-computer-science-educators> (2017, Temmuz 07).
 • Kabakçı, I., ve Odabaşı, H. F. (2007). Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çalışma yıllarına yönelik mesleki gelişim etkinliği. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sem-pozyumunda sunulan bildiri, 12-14.
 • Kaiser, H., F. (1974). An Index of Factorial Simplicity. Psychometrika, 39, ss.31-36.
 • Kass, A., R. ve Tinsley, H., EA. (1979). Factor Analysis. Journal of Leisure Research, 11, ss.120-138.
 • Kline, R., B.(2005). Principles and practice of structural equation modeling(2nd Edition), New York: The Guilford Press.
 • MEB. (2006a). Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. Temel Eğitime Destek Projesi-Öğretmen Eğitimi Bileşeni.
 • MEB. (2006b). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Tebliğler Dergisi, 2590
 • MEB. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri. Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB. (2017). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023. Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürülüğü.
 • OECD- Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü. (2016). Education GPS The World of Education at Your Fingertip. <http://gpseducation.oecd.org/IndicatorExplorer?query=13&indicators=N050*N052*N0 55*N053*N054*N051*N056*N057%20> (2017, Temmuz 07).
 • Okay, A. (2007). Bilgisayar öğretmenlerinin okulda karşılaştıkları sorunların belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: B.A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Maidenhead: Open University Pres, 2001.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., ve Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structur-al equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, (2), 23-74.
 • Schumacker, R. E., ve Lomax, R., G. (1996), A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Şimşek, Ö., F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • TED. (2009) Türk Eğitim Derneği. Öğretmen yeterlikleri(özet rapor), Ankara. Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • TTKB. (2014). Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Öğretmenlik Alan-ları, Atama ve Ders Okutma Esasları.
 • Turgut, F. ve Yasar, B. (1992). Ölçekleme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Ullman, J., B. (2001). Structural equation modeling. In B.G. Tabachnick & L.S. Fidell (Eds.), Using multivariate statistics. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • UNESCO. (2002). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Informa-tion and communication technologies in teacher education: A planning guide. P. Resta (Ed.). Unesco.
 • Yeşiltepe, G., M. ve Erdoğan, M. (2013). İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri Ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3).
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bayram Gökbulut

Yazar: Ahmet Naci Çoklar

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434170, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1277 - 1288}, doi = {10.24106/kefdergi.434170}, title = {Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması}, key = {cite}, author = {Gökbulut, Bayram and Çoklar, Ahmet Naci} }
APA Gökbulut, B , Çoklar, A . (2018). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1277-1288. DOI: 10.24106/kefdergi.434170
MLA Gökbulut, B , Çoklar, A . "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1277-1288 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434170>
Chicago Gökbulut, B , Çoklar, A . "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1277-1288
RIS TY - JOUR T1 - Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması AU - Bayram Gökbulut , Ahmet Naci Çoklar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434170 DO - 10.24106/kefdergi.434170 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1277 EP - 1288 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434170 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434170 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması %A Bayram Gökbulut , Ahmet Naci Çoklar %T Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434170 %U 10.24106/kefdergi.434170
ISNAD Gökbulut, Bayram , Çoklar, Ahmet Naci . "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1277-1288. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434170