Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1383 - 1394 2018-07-15

Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi
The Effect of Computer Assisted Instruction on Eighth Grade Students’ Academic Achievement, Logical Thinking Ability and Attitude, related to the Unit of Acid And Bases

Hasan Gökçe [1] , Sibel Saraçoglu [2]

106 145

Bu çalışmada, bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf öğrencilerinin asitler ve bazlar konusundaki akademik başarılarına, fen ve teknoloji dersine ilişkin tutumlarına ve mantıksal düşünme yeteneklerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılında Kayseri ili, Felahiye ilçesi, Kanuni Süleyman Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 35 öğrenci ile yürütülmüştür. Asitler ve bazlar konusu deney grubunda bilgisayar destekli öğretim uygulamaları ile kontrol grubunda ise geleneksel yaklaşımla işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak “Asitler ve Bazlar Başarı Testi”, Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği” ve “Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi” kullanılmıştır. Parametrik olmayan istatistiksel analiz sonuçlarına göre; bilgisayar destekli öğretimin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubunun başarı ve tutum puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark vardır, ancak deney ve kontrol grubu öğrencilerinin mantıksal düşünme yeteneği puanları arasında anlamlı bir fark yoktur.  

In this study, effects of computer assisted instruction on academic achievement, attitude and logical thinking ability of eighth grade students on the subject of acids and bases were investigated. In the study, pre-test-post-test control group semi-experimental design was used. The study was carried out with a total of 35 students in Kayseri, Kanuni Süleyman middle school in the fall semester of 2013-2014 academic year. Acids and bases were studied in the experimental group with computer assisted instruction practices and in the control group with a traditional approach. “Acids and Bases Achievement Test”, “Science and Technology Course Attitude Scale”, and “Logical Thinking Ability Test” were used as the data collection tools. According to nonparametric statistical analysis results; there is a significant difference in favor of the experimental group between the achievement and attitude scores of the experimental group in which computer-assisted instruction is applied and the control group in which traditional teaching is applied, but there is no significant difference between the scores of the logical thinking ability of the students in the experimental and control groups.

 • Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H.İ. ve Şensoy, Ö. (2005). Fen eğitiminde ilköğretim 6. sınıflarda çiçekli bitkiler konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 103-116.
 • Akçay, H., Tüysüz, C. ve Feyzioğlu, B. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisine bir örnek: mol kavramı ve avogadro sayısı. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(2), 55-66
 • Arıcı, N. ve Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: Bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 421-430.
 • Arnold D. N. (1997). Computer-aided instruction. Encarta encyclopedia. New Mexico: Microsoft.
 • Balım, A. G., Şahin Pekmez, E. ve Özaçık, M. E. (2004).Asitler bazlar konusunda çoklu zeka kuramın dayalı uygulamaların öğrenci başarısına etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 2(5),13-19.
 • Bozdoğan, A. (2007). Fen bilgisi öğretiminde çalışma yaprakları ile öğretimin öğrencilerin fen bilgisi tutumuna ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • BouJaoude, S. ve Attieh, M. (2008). The effect of using concept maps as study tools on achievement in chemistry. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 4, 233-246.
 • Bradley, J.D., ve Mosimege, M.D. (1998). Misconception in acid and bases: a comparative study of student teachers with different chemistry backgrounds. South African Journal of Chemistry. 51(3), 137-150.
 • Büyükkara, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi ses ünitesinin bilgi-sayar simülasyonları ve animasyonları ile öğretiminin öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Cotton, K. (1991). Computer-assisted instruction. Northwest Regional Educational Laboratory, School Improvement Research Series. Portland, OR: Education Northwest.
 • Çağıran, İ. (2008). İlköğretim 8. sınıflarda mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri konu-sunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısına et-kisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çıbık, A.S. (2006). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerine ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Daşdemir, İ., Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Karaçöp, A. (2008). The effects of animation technique on teaching of acids and bases topics. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(2), 60-69.
 • Demircioğlu, H. ve Geban, O. (1996). Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 183-185.
 • Demirci, Ö. ve Özmen, H. (2012). Zenginleştirilmiş bir öğretim materyalinin öğrencilerin asit ve bazlarla ilgili anlamalarına etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(1), 1-17.
 • Deryakulu, D. (2000). Yapıcı öğrenme. Ankara: Eğitim-Sen.
 • Geban, Ö., Aşkar, P. ve Özkan, İ. (1992). Effects of computer simulations and problem-solving approaches on high school students. Journal of Educational Research, 86(1), 5-10.
 • German, P. J. (1988). Development of the attitude toward science in school assessment and its use to investigate the relationship between science achievement and attitude toward science in school. Journal of Research in Science Teaching, 25 (8), 689-703.
 • Gürdal, A. (1998).İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 185-288.
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabri ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78.
 • Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Hançer, A. H. ve Yalçın, N. (2007). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin bilgisayara yönelik tutuma etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi,15(2), 549-560.
 • Hançer, A. H. ve Yalçın, N. (2009). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin problem çözme becerisine etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 55-72.
 • İnaç, A.E. (2010). Animasyon kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarılarına ve akılda tutma düzeylerine etkisi: 6, 7 ve 8. sınıflar örneği. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Karaçöp, A., Doymuş, K., Doğan, A. ve Koç, Y. (2009). Öğrencilerin akademik başarılarına bilgisayar animasyonları ve jigsaw tekniğinin etkisi. GÜ, Gazi Eği-tim Fakültesi Dergisi, 29(1), 211-235.
 • Karaduman, B. ve Emrahoğlu, N. (2011). ‘Maddenin tanecikli yapısı’ ünitesinin öğretiminde, bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin, akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi,9(3,) 925-938.
 • Keser, H. (1988). Bilgisayar destekli öğretim için bir model önerisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kılıç, D. (2009). Öğrencilerin genetik kavramları anlama düzeyleri ile mantıksal düşünme yetenekleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kibar, Z. (2006). İlköğretim düzeyi fen bilgisi öğretiminde yüksek etkileşimli bdö yazılımlarının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Koray, Ö. ve Azar, A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerinin cinsiyet ve seçili alan açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 125-136.
 • Küçükahmet, L. (1997). Eğitim programları ve öğretim (8. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ören, F. (2005). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme halkası yaklaşımının, öğrencilerin başarı, tutum ve mantıksal düşünme yetenekleri üzerine etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A.
 • Tobin, K. ve Copie, W. (1981). Test of logical thinking. Educational and. Psychological Measurement, 41(2), 413-424.
 • Turan, K. (2012). 5.sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusundaki ba-şarısına bilgisayar destekli öğretimin etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Udovic, D., Morris, D., Dickman, A., Postlethwait, J., ve Wetherwax, P. (2002). Workshop Biology: Demonstrating the effectiveness of active learning in an introductory Biology course. BioScience, 52(3), 272-282.
 • Ünal, H. , Bayram, H. ve Sökmen, N. (2002). Fen bilgisi dersinde temel kimya kavramlarının kavramsal olarak öğrenilmesinde öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin ve öğretim yönteminin etkisi. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitim Kongresi. 16 – 18 Eylül, Ankara.
 • Warschauer, M., ve Healey, D. (1998). Computers and language learning: An over-view. Language Teaching, 31, 57-71.
 • Yalçın, F.A. (2010). Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde asit-baz konusunun öğretimi için yapılandırmacı yaklaşıma uygun aktif öğrenme etkinliklerinin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yenice, N. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 2(4), 79-85.
 • Yenilmez, A., Sungur, S. ve Tekkaya, C. (2005). Cinsiyet ve sınıf düzeyinin öğren-cilerin mantıksal düşünme yeteneklerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 28, 219-225.
 • Yiğit, N. ve Akdeniz A. R. (2003). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi: Elektrik devreleri örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 99-113.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hasan Gökçe

Yazar: Sibel Saraçoglu

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi434178, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1383 - 1394}, doi = {10.24106/kefdergi.434178}, title = {Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Gökçe, Hasan and Saraçoglu, Sibel} }
APA Gökçe, H , Saraçoglu, S . (2018). Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1383-1394. DOI: 10.24106/kefdergi.434178
MLA Gökçe, H , Saraçoglu, S . "Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1383-1394 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/434178>
Chicago Gökçe, H , Saraçoglu, S . "Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1383-1394
RIS TY - JOUR T1 - Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi AU - Hasan Gökçe , Sibel Saraçoglu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.434178 DO - 10.24106/kefdergi.434178 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1383 EP - 1394 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.434178 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434178 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi %A Hasan Gökçe , Sibel Saraçoglu %T Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.434178 %U 10.24106/kefdergi.434178
ISNAD Gökçe, Hasan , Saraçoglu, Sibel . "Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusundaki Akademik Başarı Düzeylerine, Mantıksal Düşünme Yeteneklerine ve Tutumlarına Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1383-1394. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.434178