Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 4, Sayfalar 1345 - 1357 2018-07-15

Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları
Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları

Hatice Kübra Güler [1] , Murat Altun [2]

60 95

The aim of this study was to investigate the behaviours of two teachers having diffirent beliefs during that they used plans prepared suitably to the characteristics of effective geometry lesson. The study was carried out with two mathematics teacher who trained 7th grades. These two teachers educated three hours suitably the prepared plans. It was dwelled on polygon concept and its definition at the first lesson, concave and convex polygons at the second one and regular polygons at the third lesson. Lessons were videotaped and the data were analyzed by descriptive method. As a result of this study, it was established that this two teachers who had different beliefs regarding mathematics couldn’t use the plans and teach geometry at the same effectiveness. It was seen that the epistemological beliefs and background of teacher was important.


Bu araştırmanın amacı etkili geometri dersi özelliklerine uygun olarak hazırlanmış öğretim etkinliklerini gerçekleştirmeleri esnasında farklı inançlara sahip iki öğretmenin davranışlarını incelemektir. Çalışma 7. sınıf öğrencilerine eğitim vermekte olan iki matematik öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler hazırlanan planlara uygun olarak üç ders saati öğretim gerçekleştirmişlerdir. Birinci derste çokgen kavramının ne olduğu ve tanımı, ikinci derste içbükey, dışbükey çokgenler ve üçüncü derste ise düzgün çokgen kavramları üzerinde durulmuştur. Dersler video kaydı altına alınmış ve veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda matematiğe ilişkin farklı inançlara sahip olan bu iki öğretmenin planları aynı etkililikte uygulayamadığı ve aynı düzeyde bir geometri öğretimi gerçekleştiremedikleri tespit edilmiştir. Etkili bir matematik öğretimi için öğretmenin epistemolojik inancının ve birikiminin ne kadar önemli olduğu görülmüştür.


 • Aktaş, M. C. & Aktaş, D. Y. (2012). Öğrencilerin dörtgenleri anlamaları: Paralelkenar örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 1 (2), 319-329.
 • Ayyıldız, N. (2010). 6. sınıf matematik dersi geometriye merhaba ünitesine ilişkin kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme günlüklerinin etkisinin incelenmesi. (Yayımlan-mamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Barnes, D.(1989). Active learning. Leeds: Leeds University TVEI Support Project.
 • Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambrige: Harvard University Press.
 • Bryan, C. A., Wang, T., Perry, B. Wong, N. & Cai, J. (2007). Comparison and contrast: Similarities and differences of teachers’ views of effective mathematics teac-hing and learning from four regions. ZDM International Journal on Mathematics Educa-tion, 39, 329-340.
 • Burak, S. B. (2010). İlköğretim 6. sınıf matematik dersi geometri öğrenme alanında kav-ram haritası kullanmanın öğrencilerin başarılarının ve bilgilerinin kalıcılığı üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Cai,J. Ve Wang, T. (2010). Conceptions of effective mathematics teaching within a cultu-ral context: Perspectives of teachers from China and the United States. ZDM Internatio-nal Journal on Mathematics Education, 13, 265-287.
 • Cruickshank, D. R. & Haefele, D. (2001). Good teachers, plural. Educational Leadership. 58 (5), 26-30.
 • Demir, V. (2010). Cabri 3D dinamik geometri yazılımının, geometrik düşünme ve akade-mik başarı üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Doğan, A., Özkan, K., Çakır, N. K., Baysal, D. & Gün, P. (2012). İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin yamuk kavramına ait yanılgıları ve bu yanılgıların sınıf seviyesine göre değişimi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 104-116.
 • Ergün, S. (2010). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin çokgenleri algılama, tanımlama ve sınıflama biçimleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üni-versitesi, İzmir.
 • Ernest, P.(1989). The impact of beliefs on the teaching of mathematics. In P. Ernest (Ed.). Mathematics teaching the state of the art. (pp 249-254). New York: Flamer.
 • Helvacı, B. T. (2010). Bilgisayar destekli öğretimin 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi “çokgenler” konusundaki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hemmi, K., & Ryve, A. (2015). Effective mathematics teaching in Finnish and Swedish teacher education discourses. Journal of Mathematics Teacher Education, 18(6), 501-521.
 • Güler, H. K. (2016). Etkili Bir Geometri Dersinin Özelliklerinin Belirlenmesi, Geliştirilme-si ve Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bur-sa.
 • Kyriacou, C. (1992). “Active Learning in Secondary School Mathematics. British Educati-onal Research Journal, 18 (3). 309-318.
 • Perry, B. (2007). Australian teachers’ views of effective mathematics teaching and lear-ning. ZDM International Journal on Mathematics Education. 39, 271-286.
 • Schoenfeld, A. (2002). Research methods in (mathematics) education. In L. D. English (Ed.), Handbook of international research in mathematics education. (pp. 4335-488). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Stipek, D. J., Givvin, K. B., Salmon, J. M. & MacGyvers, V. L. (2001). Teachers’ beliefs and practices related to mathematics instruction. Teaching and Teacher Education, 17, 213-226.
 • Subaşı, S.(2010). Vee diyagramına dayalı öğretimin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi geometrik cisimlerin yüzey alanları alt öğrenme alanındaki akademik başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Şataf, H. A. (2010). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretim 8. Sınıf öğrenci-lerinin “dönüşüm geometrisi” ve “üçgenler” alt öğrenme alanındaki başarısı ve tu-tuma etkisi Isparta örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Şen, H. Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Bas-kı). Seçkin Yayınları: Ankara.
 • Wang, T. & Cai, J. (2007a). Chinese (Mainland) teachers’ views of effective mathematics teaching and learning. ZDM International Journal on Mathematics Education, 39, 287-300.
 • Wang, T. & Cai, J. (2007b). United States teachers’ views of effective mathematics teac-hing and learning. ZDM International Journal on Mathematics Education. 39, 315 -327.
 • Whitehurst, G. J. (5 March 2002). Scientifically based research on teacher quality: rese-arch on teacher preparation and professional development. White House Conference on Preparing Tomorrow’s Teachers’da sunuldu, USA.
 • Wong, N. (2007). Hong Kong teachers’ views of effective mathematics teaching and learning. ZDM International Journal on Mathematics Education, 39, 301-314.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hatice Kübra Güler
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Murat Altun
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi443854, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1345 - 1357}, doi = {10.24106/kefdergi.443854}, title = {Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları}, key = {cite}, author = {Güler, Hatice Kübra and Altun, Murat} }
APA Güler, H , Altun, M . (2018). Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (4), 1345-1357. DOI: 10.24106/kefdergi.443854
MLA Güler, H , Altun, M . "Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1345-1357 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/38336/443854>
Chicago Güler, H , Altun, M . "Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1345-1357
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları AU - Hatice Kübra Güler , Murat Altun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.443854 DO - 10.24106/kefdergi.443854 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1345 EP - 1357 VL - 26 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.443854 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.443854 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları %A Hatice Kübra Güler , Murat Altun %T Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 4 %R doi: 10.24106/kefdergi.443854 %U 10.24106/kefdergi.443854
ISNAD Güler, Hatice Kübra , Altun, Murat . "Öğretmenlerin İnançlarının Davranışlarına ve Etkili Bir Geometri Dersinin İşlenişine Yansımaları". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 4 (Temmuz 2018): 1345-1357. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.443854