Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1701 - 1710 2018-09-15

Sentezleyen Zihin Ölçeği: 7’nci Sınıf Matematik ve Fen Bilimleri Derslerinde Sentezleyen Zihin ve Akademik Başarı
Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science

Mustafa Altındağ [1] , Nuray Sinemoğlu [2]

93 117

Bu araştırmada, yedinci sınıf öğrencilerinin sentezleyen zihin beceri düzeyleri ile Matematik ve Fen Bilimleri dersleri akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişki; yüksek, orta ve düşük akademik başarı düzeyindeki öğrencilerin sentezleyen zihin beceri düzeyleri arasındaki fark incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; SBS puanlarına göre belirlenen yüksek (n=74), orta (n=75) ve düşük (n=59) başarı düzeyinde 3 okulun 208 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri; araştırmacılar tarafından geliştirilen sentezleyen zihin algı ölçeği, Matematik ve Fen Bilimleri başarı testleri ile toplanmıştır. Veri analizinde ortalama, standart sapma ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayıları hesaplanmış, açıklayıcı faktör analizi,  tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; hem sentezleyen zihin beceri düzeyi ile akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu, hem de farklı akademik başarı düzeyindeki öğrencilerin sentezleyen zihin beceri düzeyleri arasında yüksek akademik başarı düzeyindeki öğrenciler lehine anlamlı farklar olduğu görülmüştür.

In this study, the relation between synthesizing mind behaviors and academic achievement levels; the difference of synthesizing mind behaviors levels in different achievement levels were investigated. The study group consisted of 208 7th grade students in three schools (59 from below average, 75 from average and 74 from above average school) located in the central district of Ankara. The data was gathered by synthesizing mind scale and math & science examinations, developed by the researchers. For data analysis; the mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient were calculated and explanatory factor analysis, one way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe Test were performed.  In the end, there were significant relations between the levels of students’ synthesizing mind behaviors and academic achievements in math & science and the significant differences between the students’ synthesizing mind behaviors in favor of above average students.

beş zihin alanı, sentezleyen zihin, matematik dersi, fen bilimleri dersi
 • Allen, C.D. and Gerras, G.S. (2009). Developing creative and critical thinkers. Military Review, November-December 2009.
 • Altındağ, M. and Senemoğlu, N. (2013). Metacognitive skills scale. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(1), 15-26.
 • Altındağ, M. (2015). Yedinci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerinde sentezleyen zihin özelliklerinin incelenmesi [An investigation of 7th grade students’ synthesizing mind in math & science]. Unpublished doctoral thesis, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aktamış, H. ve Ergin, Ö.(2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık [Science and creativity]. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 77-83.
 • Bloom, B. S., Englehart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. and Krathwohl, D. R. (1956). The taxonomy of educational objectives, handbook I: The cognitive domain. New York: David McKay Co., Inc.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı [Factor analysis: Basic concepts and using to development scale]. Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470–483.
 • Gardner, H. (2004). Discipline, understanding and community. Journal of Curriculum Studies, 36 (2), 233–236.
 • Gardner, H. (2006). Five minds for the future. USA: Harvard Business School Press.
 • Gardner, H. (2008). The five minds for the future. Schools: Studies in Education, 5, ½ Spring/Fall, 17–24.
 • Gardner, H. (2009). The five minds for the future. School Administrator, 66, (2), 16–21.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Koray, Ö. (2004). Fen eğitiminde yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerine etkisi [The influence of science education based on creative thinking on creativity of preservice teachers]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 40, 580-599.
 • Özçelik, D.,A. (1981). Okullarda ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation in schools]. Ankara: ÜSYM-Eğitim Yayınları3.
 • Özerbaş M.A.(2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi [The effect of creative thinking teaching environment on academic achievement and retention of knowledge]. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, (3), 675-705.
 • Senemoğlu, N.(2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya [Development, learning and teaching: From theory to practice]. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tanujaya, B., Mumu, J. and Margono, G. (2017). The relationship between higher order thinking skills and academic performance of student in mathematics ınstruction. International Education Studies, 10, (11), 78–85.
 • Teemant, A., Hausman C.S. and Kigamwa, J.C. (2016). The effects of higher order thinking on student achievement and english proficiency. INTESOL Journal, 13, (1), 1–22.
 • Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu [Guide for developing likert scale]. Ankara :Türk Psikologlar Derneği.
 • Tonta, Y. (2007). Faktör analizi [Factor analysis]. Retrieved from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2007/sb5002/sb5002-12-faktor-analizi.pdf. on April 28, 2008.
 • Yeşilyurt, S. (2004). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin terazi dengesi ve çözünmeyi hatırlayarak analiz ve sentez yapmada deney ve oyunun etkisi [A study on the effects of experiment and game in remembering, analyzing, and synthesizing balance and dissolution concepts at 4th and 5th grades]. İlköğretim-Online, 3 (1), 11-19.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Yayımlanma Tarihi Eylül-2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Altındağ
Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara
Ülke: Turkey


Yazar: Nuray Sinemoğlu
Kurum: profdrnuray@gmail.com
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi409569, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1701 - 1710}, doi = {10.24106/kefdergi.409569}, title = {Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math \& Science}, key = {cite}, author = {Altındağ, Mustafa and Sinemoğlu, Nuray} }
APA Altındağ, M , Sinemoğlu, N . (2018). Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1701-1710. DOI: 10.24106/kefdergi.409569
MLA Altındağ, M , Sinemoğlu, N . "Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1701-1710 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/409569>
Chicago Altındağ, M , Sinemoğlu, N . "Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1701-1710
RIS TY - JOUR T1 - Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science AU - Mustafa Altındağ , Nuray Sinemoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.409569 DO - 10.24106/kefdergi.409569 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1701 EP - 1710 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.409569 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.409569 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science %A Mustafa Altındağ , Nuray Sinemoğlu %T Synthesizing Mind Skills Scale: Synthesizing Mind and Academic Achievement In 7th Grade Math & Science %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.409569 %U 10.24106/kefdergi.409569
ISNAD Altındağ, Mustafa , Sinemoğlu, Nuray . "Sentezleyen Zihin Ölçeği: 7’nci Sınıf Matematik ve Fen Bilimleri Derslerinde Sentezleyen Zihin ve Akademik Başarı". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1701-1710. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.409569