Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1469 - 1478 2018-09-15

Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü
Predictive of The University Students’ Repeated Thoughts and Irrational Thought Levels to The Anxiety Levels

Betül Gökçen Doğan Laçin [1] , Ergül Demir [2]

65 103

Araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin tekrarlı ve mantık dışı düşüncelerinin, öğrencilerin anksiyete düzeylerini yordamasının incelenmesidir. Bu yordayıcılığın öğrencilerin cinsiyetlerine, sınıflarına ve bölümlerine göre farlılık gösterip göstermediği araştırmanın alt amacı olarak belirlenmiştir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan 434 gönüllü lisans öğrencisine Kişisel Bilgi Formu, Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği, Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği Kısa Formu ve Beck Anksiyete Ölçeği uygulanarak elde edilen veriler çoklu regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre akılcı olmayan düşünceler anksiyete düzeyini yordamazken, tekrarlı düşünceler anksiyeteyi yordamaktadır. Bu yordayıcılık cinsiyete, bölüme ve sınıf düzeyine göre değişmektedir. Elde edilen sonuçlar okul psikolojik danışmanların danışma sürecine yardım edecek niteliktedir.
The main purpose of the study is to examine the predictive power of the university students’ irrational thought and rumination levels to their anxiety levels. Whether this predictability differs according to the gender, classes and department of the students is determined as the sub-goal of the research. The data obtained by using the Personal Information Form, the Ruminational Scale, the Irrational Beliefs Scale Short Form and the Beck Anxiety Scale to 434 volunteer undergraduate students studying at the Faculty of Education of Ankara University. Analysed by multiple regression analysis. According to the results of the analysis, irrational thoughts cannot predict the level of anxiety but ruminational thoughts are predicting anxiety. This predictability varies by gender, department, and class level. The results obtained will help the counselling process of school psychological counsellors.
 • Aygul B, Inam O. (2006 April) Communication is a facility: a study to describe healthy worklife for workers. 2nd National Public Relationships Symposium Full Text Book, 92-100.
 • Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Hogan, E., Whitehouse, W. G., Rose, D. T., Robinson, M. S., Kim, R. S. and Lapkin, J. B. (2000). The temple- wisconsin cognitive vulnerability to depression project: Lifetime history of axis ı psychopathology in ındividuals at high and low cognitive risk for depression. Journal of Abnormal Psychology, 109 (3), 403-418.
 • Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G. and Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893–897.
 • Blagden J.C. and Craske M.G. (1996) Effects of active and passive rumination and distraction: A pilot replication with anxious mood. Journal of Anxiety Disorders, 10, 243- 52.
 • Borkovec, T. D., Robinson, E., Pruzinsky, T. and DePree, J. A. (1983). Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. Behaviour research and therapy, 21(1), 9-16.
 • Bringle, M. L. (1996). “I Just Can’t Stop Thinking About It”: Depression, rumination, and forgiveness. Word & World 16 (3), 340-346.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (Genişletilmiş 18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Corey, G. (2001). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • De Jong-Meyer, R., Beck, B. and Riede, K. (2009). Relationships between rumination, worry, intolerance of uncertainty and metacognitive beliefs. Personality and Individual Differences, 46(4), 547-551.
 • Ellis, A. (1998). Three methods of rational emotive behavior therapy that make my psychotherapy effective. Annual Convention of the American Psychological Association. San Francisco.
 • Ellis, A. E. and Grieger, R. M. (1986). Handbook of rational-emotive therapy, Vol. 2. Springer Publishing Co.
 • Erdur-Baker, Ö.., Özgülük, S. B., Turan, N. ve Danışık, N. D. (2009). Ergenlerde görülen psikolojik belirtilerin yordayıcıları olarak ruminasyon ve öfke/öfke ifade tarzları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32), 45-53.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. and Hyun, H. H. (2006). How to design and evaluate research in education (6.baskı). New York: McGraw-Hill.
 • Fresco, D. M., Frankel, A. N., Mennin, D. S., Turk, C. L. and Heimberg, R. G. (2002). Distinct and overlapping features of rumination and worry: The relationship of cognitive production to negative affective states. Cognitive Therapy and Research, 26, 179–188.
 • Gülüm, İ. V. ve Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik Envanteri’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(3), 216-23.
 • Gündüz, B. (2013). Bağlanma stilleri, akılcı olmayan inançlar ve psikolojik belirtilerin bilişsel esnekliği yordamadaki katkıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2071-2085.
 • Harris, S., Davies, M. F. and Dryden, W. (2006). An experimental test of a core REBT hypothesis: evidence that irrational beliefs lead to physiological a well as psychological arousal. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 24 (2), 1–9.
 • Hart, K. E. and Hittner, J. B. (1991). Irrational beliefs, perceived availability of social support, and anxiety. Journal of clinical psychology.47(4),582-587
 • Ingram, R.E., Cruet, D., Johnson, B.R. and Wisnicki, K.S. (1988). Self- focused attention, gender, gender role, and vulnerability to negative affect. Journal of Personality and Social Psychology, 55(6), 967- 978.
 • Jibeen, T. (2015). Personality dimensions and emotional problems: The mediating role of irrational beliefs in Pakistani adult non‐clinical sample. International Journal of Psychology, 50(2), 93-100.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi
 • Kuzgun, Y. (2006). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nober Yayınevi
 • Mathews, A. (1990). Why worry? The cognitive function of anxiety. Behaviour Research And Therapy, 28(6), 455-468.
 • McEvoy, P. M., Mahoney, A. E. and Moulds, M. L. (2010). Are worry, rumination, and post-event processing one and the same?: Development of the repetitive thinking questionnaire. Journal of anxiety disorders, 24(5), 509-519.
 • Muris, P., Roelofs, J., Meesters, C. and Boomsma, P. (2004). Rumination and worry in nonclinical adolescents. Cognitive Therapy and Research, 28(4), 539-554.
 • Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100, 569–582
 • Nolen-Hoeksema, S. (2000). Further evidence for the role of psychosocial factors in depression chronicity. Clinical Psychology: Science and Practice, 7, 224–227
 • Piaget, J. (2004). Çocukta zihinsel gelişim (2. basım). (H. Portakal, Çev), İstanbul: Cem Psikoloji
 • Samsom-Daly, U.M., Bryant, R. A., Cohn, R. J. And Wakefield, C. E. (2014). Imagining the future in health anxiety: The ımpact of rumination on the specificity of ılness-related memory and future thinking. Anxiety, Stress & Coping, 27(5), 587-600
 • Savaşır, I., Soygüt, G. ve Barışır, E. (2009). Bilişsel davranışçı terapiler. Ankara: Türk psikologlar derneği 4.basım
 • Starcevic, V. (1995) Pathological worry in major depression: a preliminary report. Behaviour Research Therapy, 33, 55-56.
 • Tabachnick, B. G. and Fidell L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston, MA: Pearson.
 • Turner, M. and Barker, J. B. (2013). Examining the efficacy of rational-emotive behavior therapy (REBT) on irrational beliefs and anxiety in elite youth cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 25(1), 131-147.
 • Türküm, A. S. (2003). Akılcı Olmayan inançlar ölçeği’nin geliştirilmesi ve kısaltma çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(19), 41-47.
 • Ulusoy, M., Sahin, N. H. and Erkmen, H. (1998). Turkish version of the beck anxiety inventory: Psychometric properties. Journal of cognitive psychotherapy, 12(2), 163-172.
 • Verstraeten, K., Bijttebier, P., Vasey, M. W. and Raes, F. (2011). Specificity of worry and rumination in the development of anxiety and depressive symptoms in children. British Journal of Clinical Psychology, 50(4), 364-378.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, P. A. E. (2015) Endişe ve ruminasyonun kaygı ve depresyon belirtileri üzerindeki rolü. Türk psikiyatri dergisi, 26(2):107-15
 • Zwemer, W. A. and Deffenbacher, J. L. (1984). Irrational beliefs, anger, and anxiety. Journal of Counseling Psychology, 31(3), 391.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Betül Gökçen Doğan Laçin
Kurum: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Ergül Demir
Kurum: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457164, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1469 - 1478}, doi = {10.24106/kefdergi.2046}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü}, key = {cite}, author = {Doğan Laçin, Betül Gökçen and Demir, Ergül} }
APA Doğan Laçin, B , Demir, E . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1469-1478. DOI: 10.24106/kefdergi.2046
MLA Doğan Laçin, B , Demir, E . "Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1469-1478 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457164>
Chicago Doğan Laçin, B , Demir, E . "Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1469-1478
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü AU - Betül Gökçen Doğan Laçin , Ergül Demir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2046 DO - 10.24106/kefdergi.2046 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1469 EP - 1478 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2046 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2046 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü %A Betül Gökçen Doğan Laçin , Ergül Demir %T Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2046 %U 10.24106/kefdergi.2046
ISNAD Doğan Laçin, Betül Gökçen , Demir, Ergül . "Üniversite Öğrencilerinin Tekrarlı Düşünce ve Mantık Dışı Düşünce Düzeylerinin Anksiyete Düzeylerini Yordama Gücü". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1469-1478. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2046