Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1561 - 1569 2018-09-15

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Penceresinden “Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
The Inquiry-Based Learning” From Pre-Service Science Teachers’ Perspective

Bekir Güler [1] , Mehmet Sahin [2]

72 130

Fen Bilimleri dersinin içeriğinde soyut birçok kavramın bulunması, öğrencileri ezberlemeye yönlendirebilmektedir. Bu durum öğrenciler için kalıcı bir öğrenme sağlayamamaktadır. Bu sebeple 2017 yılında yeniden düzenlenen Fen Bilimleri Öğretim Programı, sorgulamaya dayalı öğrenme yoluyla fen okuryazarı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu sürecin önemli bir bölümünü sürecin uygulayıcısı olan öğretmenler oluşturmaktadır. İyi planlanmış bir eğitim süreci sağlayabilmek için ise öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı öğrenme konusundaki ilk deneyimlerine ilişkin görüşlerini bilmemiz gereklidir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı öğrenmeye ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma 2014-2015 güz yarıyılında bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 3. sınıfta öğrenim görmekte olan 40 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarıyla, Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları dersi kapsamında planlanan konulara yönelik sorgulamaya dayalı deneyler tasarlanmış ve uygulanmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılarak veri toplanmıştır. Betimsel analizi yapılan verilerden elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının sorgulamaya dayalı öğrenme sürecine ilişkin olumlu görüşlerinin olduğunu ve uygulama boyutunda öğretmenlerin karşılaşabileceği bazı zorlukların bulunduğunu göstermiştir. Bu zorlukları aşabilmek için ise öğretmen adayları uygulama sürecine ilişkin bir takım çözüm önerileri sunmuşlardır.
The existence of many abstract concepts in Science lessons can lead students to memorize them. This situation does not provide permanent learning for the students. Science education curriculum revised in 2017 aims to prepare science literate individuals via inquiry-based learning. A major part of this process consists of teachers who are the practitioners of the process. To provide a well-planned training process, we need teacher candidates’ views about their early experiences of inquiry-based learning. In this context, the aim of this study was to investigate pre-service science teachers’ views related to inquiry-based learning. The case study was employed in the research. Practices were conducted with 40 third-grade pre-service science teachers from a state university during 2014-2015 fall semester. Inquiry-based experiments were developed within the Science Teaching Laboratory Applications course and carried out with the participants. A scale of open-ended questions was used to collect data. The findings from the descriptive analysis indicated that teacher candidates had positive attitudes towards inquiry-based learning process and there were some challenges teachers faced during the implementation process. To overcome these difficulties, teacher candidates suggested some solutions for the implementation process.
 • Bayram, Z. (2015). Öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zor-lukların incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 15-29.
 • Çalışkan, H. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının eleştirel düşünme becerisine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 57-70.
 • Çelik, K. (2012). Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi ile işlenmesinin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Duban, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi: bir eylem araştırması. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Duran, M. (2015). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına uygun rehber materyal geliştirme süreci ve öğrenci görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 179-200.
 • Gençtürk, H. A. & Türkmen, L. (2007). İlköğretim 4. sınıf fen bilgisi dersinde sorgulama yöntemi ve etkinliği üzerine bir çalışma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 277-292.
 • Karamustafaoğlu, S. & Celep Havuz, A. (2016). Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme ve etkililiği. International Jour-nal of Assessment Tools in Education, 3(1), 40-54.
 • Kayacan, K. & Selvi, M. (2017). Öz düzenleme faaliyetleri ile zenginleştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin kavramsal anlamaya ve akademik öz yeterliğe etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1771-1786.
 • Kazempour, M. (2009). Impact of inquiry-based professional development on core conceptions and teaching practices: A case study. Science Educator, 18(2), 56-67.
 • Lundstrom, M., Jönsson, A. & Nilsson, K. (2014). Teachers’ experiences from in-service education about inquiry-based science education. Nordic Research Symposium on Science Education 2014: Inquiry-based Science Education in Tech-nology-rich Environments, Helsinki, Finland, June 4-6, 2014.
 • Marlow M. & Stevens, E. (1999). Science teachers’ attitudes about inquiry-based science. Annual Meeting of the National Association of Research in Science Teaching, Boston, MA, March 28-31, 1999.
 • MEB (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • Nowicki, B. L., Sullivan-Watts, B., Shim, M. K., Young, B. & Pockalny, R. (2013). Factors influencing science content accuracy in elementary inquiry science lessons. Research in Science Education, 43, 1135-1154.
 • Oğuz Ünver, A. & Yürümezoğlu, K. (2014). Primary science students’ approaches to inquiry-based learning. Interna-tional Online Journal of Primary Education, 3(2), 76-84.
 • Parim, G. (2009). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinde fotosentez, solunum kavramlarının öğrenilmesine, başarıya ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesinde araştırmaya dayalı öğrenmenin etkileri. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sakar, Ç. (2010). Araştırmaya dayalı kimya öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Şen, Ş., Yılmaz, A. & Erdoğan, Ü. I. (2017). Kimya Laboratuvarında Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına ve Epistemolojik İnançlarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 125-144.
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Wood, W. B. (2003). Inquiry-based undergraduate teaching in life sciences at large research universities: A perspective on the boyer commision report. Cell Biology Education, 2, 112-116.
 • Wu, H. K. & Hsieh, C. E. (2006). Developing sixth graders’ inquiry skills to construct explanations in inquiry-based learning environments. International Journal of Science Education, 28(15), 1289-1313.
 • Wu, P.L., Wu, L.C., Shih, W.L. & Wu, M.L. (2014). A comparison study on the influence of implementing inquiry-based instruction on science learning motivation and interest. Asian Journal of Management Sciences & Education, 3(3), 74-82.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bekir Güler
Kurum: Bartın University, Department of Science Education, Bartın
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Sahin
Kurum: Dokuz Eylül University, Department of Science Education, İzmir
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457320, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1561 - 1569}, doi = {10.24106/kefdergi.2146}, title = {The Inquiry-Based Learning” From Pre-Service Science Teachers’ Perspective}, key = {cite}, author = {Güler, Bekir and Sahin, Mehmet} }
APA Güler, B , Sahin, M . (2018). The Inquiry-Based Learning” From Pre-Service Science Teachers’ Perspective. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1561-1569. DOI: 10.24106/kefdergi.2146
MLA Güler, B , Sahin, M . "The Inquiry-Based Learning” From Pre-Service Science Teachers’ Perspective". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1561-1569 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457320>
Chicago Güler, B , Sahin, M . "The Inquiry-Based Learning” From Pre-Service Science Teachers’ Perspective". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1561-1569
RIS TY - JOUR T1 - The Inquiry-Based Learning” From Pre-Service Science Teachers’ Perspective AU - Bekir Güler , Mehmet Sahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2146 DO - 10.24106/kefdergi.2146 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1561 EP - 1569 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2146 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2146 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi The Inquiry-Based Learning” From Pre-Service Science Teachers’ Perspective %A Bekir Güler , Mehmet Sahin %T The Inquiry-Based Learning” From Pre-Service Science Teachers’ Perspective %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2146 %U 10.24106/kefdergi.2146
ISNAD Güler, Bekir , Sahin, Mehmet . "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Penceresinden “Sorgulamaya Dayalı Öğrenme". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1561-1569. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2146