Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1589 - 1600 2018-09-15

Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Difficulties in Emotion Regulation Scale-Positive (DERS-Positive): Adaptation to Turkish, Validity and Reliability Study

Esra Asıcı [1] , Fatma Ebru Ekiz [2] , Rengin Karaca [3]

65 90

Bu çalışmada Weiss, Gratz ve Lavender (2015) tarafından geliştirilen Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeğinin (O-DDGÖ) Türkçe’ ye uyarlanarak, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu bir devlet üniversitesinde okumakta olan 753 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde bilgisayar istatistik paket programları kullanılmıştır. Ölçeğin Türk kültüründeki yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmiştir. DFA sonucunda O-DDGÖ’ nin Türkçe formunun üç faktörlü yapısının yeterli uyum verdiği (S-BX2=129.48, sd=62, p=.000, S-BX2/sd=2.08,  RMSEA=.06, GFI=.95, AGFI=.92, CFI=.96, NFI=.93, NNFI=.94, RMR= .03) ve madde yüklerinin .38 ile .81 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .69-.90 arasında,  iki yarı test güvenirliği ise .67-.89 arasında değişmektedir. 
In this study, it was aimed to adapt Difficulties in Emotion Regulation Scale-Positive (DERS-Positive) developed by Weiss, Gratz and Lavender (2015) to Turkish culture and to investigate the validity and reliability of DERS-Positive Turkish form. The participants consisted of 753 university students studied at a state university. In data analysis computer statistical packet programs were used. Construct validity of the scale was investigated with confirmatory factor analysis (CFA). The results of CFA showed that DERS-Positive Turkish form yielded 3 factors like original form, and the model was well fit (S-BX2=129.48, df=62, p=.000, S-BX2/df=2.08,  RMSEA=.06, GFI=.95, AGFI=.92, CFI=.96, NFI=.93, NNFI=.94, RMR= .03). Item load ranged from .38 to .81. Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale ranged from .69 to .90, split half test reliability ranged from .67 to .89.
 • Akıncı, İ. (2015). The relationship between the types of narcissism and psychological well-being: the roles of
 • emotions and difficulties in emotion regulation. (Unpublished Master’s Thesis), Middle East Technical University, Ankara.
 • Bjureberg, J., Ljótsson, B., Tull, M. T., Hedman, E., Sahlin, H., Lundh, L. G.,ve ark. (2016). Development and
 • validation of a brief version of the difficulties in emotion regulation scale: The DERS-16. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 38(2), 284-296. doi: 10.1007/s10862-015-9514-x
 • Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. Newyork: Guildford Publications, Inc.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Carl, J. R., Soskin, D. P., Kerns, C., ve Barlow, D. H. (2013). Positive emotion regulation in emotional disorders:
 • a theoretical review. Clinical Psychology Review, 33(3), 343-360. doi: 10.1016/j.cpr.2013.01.003
 • Cassidy, J. (1994). Emotion regulation: Influences of attachment relationships. Monographs of the Society for
 • Research in Child Development, 59 (2/3), 228-249.
 • Cole, P. M., Michel, M. K., & Teti, L. O. D. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation:
 • A clinical perspective. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59 (2/3), 73-102.
 • Contardi,A. Imperatori,C., Penzo, I., Gatto, C. D., ve Farina,B. (2016). The association among difficulties in
 • emotion regulation, hostility, and empathy in a sample of young Italian adults. Original Research, 7(1068) ,1-9. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01068
 • Cyders, M. A., Flory, K., Rainer, S., ve Smith, G. T. (2009). The role of personality dispositions to risky
 • behavior in predicting first‐year college drinking. Addiction, 104(2), 193-202. doi: 10.1111/j.1360-0443.2008.02434.x
 • Cyders, M. A., ve Smith, G. T. (2008). Emotion-based dispositions to rash action: Positive and negative
 • urgency. Psychological Bulletin, 134(6), 807. doi: 10.1037/a0013341
 • Cyders, M. A., Zapolski, T. C. B..,Combs, J. L., Settles, R. F., Fillmore, M. T. ve Smith, G. T. (2010).
 • Experimental effect of positive urgency on negative outcomes from risk taking and on increased alcohol consumption. Psychology of Addictive Behaviors, 24 (3), 367-375. doi:10.1037/a0019494
 • Çelik, E. ve Yılmaz, V. (2013). Lisrel 9.1 ile yapısal eşitlik modellemesi: Temel kavramlar, uygulamalar,
 • programlama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve
 • lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Kardaş, S. ve Dinçer, D. (2016). Mutluluk korkusu ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve
 • güvenirliği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 2057-2072.
 • Duy, B., ve Yıldız, M. A. (2014). Ergenler için duygu düzenleme ölçeğinin Türkçe ‘ye uyarlanması. Türk
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41), 23-35.
 • Elmas, H. G., Cesur, G., ve Oral, T. (2016). Aleksitimi ve patolojik kumar: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı
 • rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 27, 1-8.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Hooper, D. , Coughlan, J. ve Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: guidelines for determining model
 • fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1),53-60.
 • Hu, L. ve Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional
 • criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. doi: 10.1080/10705519909540118.
 • Hughes, A. E., Crowell, S. E., Uyeji , L. ve Coan, J. A. (2012). A development neuroscience of borderline
 • pathology: Emotion dysregulation and social baseline theory. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 21-33. doi:10.1007/s10802-011-9555-x.
 • Gratz, K. L., ve Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation:
 • Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54. doi: 10.1007/s10862-008-9102-4
 • Gross, J. J. (1999a). Emotion regulation: Past, present, future. Cognition & Emotion, 13(5), 551-573.
 • Gross, J. J. (1999b). Emotion and emotion regulation. Handbook of Personality: Theory and Research, 2, 525-
 • 552.
 • Joshanloo, M. (2013). The influence of fear of happiness beliefs on responses to the satisfaction with life scale.
 • Personality and Individual Differences, 54, 647-651. doi: 10.1016/j.paid.2012.11.011
 • Karagöz, B., ve Dağ, İ. (2015). Kendini yaralama davranışlarında çocukluk dönemiistismarı ve ihmali ile duygu
 • düzenleme güçlüğü arasındaki ilişki: Alkol ve/ya madde bağımlısı bir grupta kendini yaralama davranışının incelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, 8-14. doi: 10.5152/npa.2015.6769
 • Kayış, A. (2014). Güvenirlik analizi. Şerif Kalaycı, (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli statistik tenikleri
 • içinde (s. 403-424). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kirk, B.A., Schutte, N.S., ve Hine, D.W. (2008) Development and preliminary validation of an emotional self-
 • efficacy scale. Personality and Individual Differences, 45(5), 432-436. doi: 10.1016/j.paid.2008.06.010
 • Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: an integrative review. Cognition and
 • Emotion, 23(1), 4-41. doi:10.1080/02699930802619031
 • Kring, A.M.,.(2008). Emotion disturbances as trans diagnostic processes in psychopathology. M. Lewis, J. M.
 • Haviland Jones ve L. F. Barrett (Eds.), Handbook of emotions içinde (s. 691–705). New York London: The Guildford Press.
 • Lalot, F., Delplanque, S. ve Sander, D. (2014). Mindful regulation of positive emotions: A comparison with
 • reappraisal and expressive suppression. Original Research Article, 5 (243), 1-9. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00243.
 • Nelis, D., Quoidbach, J., Hansenne, M. ve Mikolajczak, M. (2010). Measuring individual differences in
 • emotion regulation: The emotion regulation profile-revised (ERP-R). Psychologica Belgica, 51(1), 49-
 • 91. doi:10.5334/pb-51-1-49
 • Onat, O., ve Otrar, M. (2010). Bilişsel duygu düzenleme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik
 • çalışmaları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 123-143.
 • Pollock, N. C., McCabe, G. A., Southard, A. C., ve Zeigler-Hill, V. (2016). Pathological personality traits and
 • emotion regulation difficulties. Personality and Individual Differences, 95, 168-177. doi:
 • 10.1016/j.paid.2016.02.049
 • Rugancı, R.N. ve Gençöz, T. (2010). Psychometric properties of the difficulty of emotion regulation scale in a
 • Turkish sample. Journal of Clinical Psychology, 66, 442-455. doi: 10.1002/jclp.20665.
 • Salters-Pedneault, K., Roemer, L. Tull, M. T., Rucker, L. ve Mennin, D. D. (2006). Evidence of broad deficits
 • in emotion regulation associated with chronic worry and generalized anxiety disorder. Cognitive Therapy Research, 30, 469-480. doi: 10.1007/s10608-006-9055-4
 • Sheppes, G., Suri, G. ve Gross,J. J. ( 2015). Emotion regulation and psychopathology. Annual Review of
 • Clinical Psychology, 11, 379-405. doi: 10.1146/annurev-clinpsy-032814-112739
 • Quoidbach,J., Berry,E. V., Hansenne, M. ve Mikolajczak, M. (2010). Positive emotion regulation and well-
 • being: Comparing the impact of eight savoring and dampening strategies. Personality and Individual Differences, 49, 368-373. doi: 10.1016/j.paid.2010.03.048
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. (M. Baloğlu, Çev. Ed.).
 • Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications.
 • Washington: American Psychological Association.
 • Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of The Society for
 • Research in Child Development, 59(2‐3), 25-52.
 • Totan, T. (2015). Validity and reliability of the Turkish form of the emotion regulation questionnaire. Journal of
 • Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 4(3), 153-161. doi: 10.5455/JCBPR.193059
 • Totan, T., İkiz E.F., Karaca, R. (2010). Duygusal öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanarak tek ve dört faktörlü
 • yapısının psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 71-95.
 • Tull, M. T. (2006). Extending an anxiety sensitivity model of uncued panic attack frequency and symptom
 • severity: The role of emotion dysregulation. Cognitive Therapy and Research, 30(2), 177-184. doi:
 • 10.1007/s10608-006-9036-7
 • Tull, M. T., Weiss, N. H., Adams, C. E., ve Gratz, K. L. (2012). The contribution of emotion regulation
 • difficulties to risky sexual behavior within a sample of patients in residential substance abuse treatment. Addictive Behaviors, 37(10), 1084-1092. doi: 10.1016/j.addbeh.2012.05.001
 • Ullman, J. B. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi. (Çev. Ed. Mustafa Baloğlu). Barbara Tabachnick ve Linda
 • Fidell (Ed.), Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı içinde (s. 681-785). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Wegner, D. M., Erber, R., ve Zanakos, S. (1993). Ironic Processes in the mental control of mood and mood-
 • related thought. Journal of Personality and Social Psychology, 65(6), 1093.
 • Weiss, N. H., Gratz, K. L., ve Lavender, J. M. (2015). Factor structure and initial validation of a
 • multidimensional measure of difficulties in the regulation of positive emotions the DERS-Positive. Behavior Modification, 39(3), 431-453. doi: 10.1177/0145445514566504.
 • Vatan, S. (2016). Obsesif kompulsif bozuklukta bağlanma, obsesif inançlar ve duygu düzenleme zorlukları:
 • Klinik ve klinik olmayan örneklem karşılaştırması. Nesne Psikolojisi Dergisi, 4(7), 41-57. doi: 10.7816/nesne-04-07-03
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Esra Asıcı
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İzmir
Ülke: Turkey


Yazar: Fatma Ebru Ekiz
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İzmir
Ülke: Turkey


Yazar: Rengin Karaca
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İzmir
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457333, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1589 - 1600}, doi = {10.24106/kefdergi.2165}, title = {Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Asıcı, Esra and Ekiz, Fatma Ebru and Karaca, Rengin} }
APA Asıcı, E , Ekiz, F , Karaca, R . (2018). Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1589-1600. DOI: 10.24106/kefdergi.2165
MLA Asıcı, E , Ekiz, F , Karaca, R . "Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1589-1600 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457333>
Chicago Asıcı, E , Ekiz, F , Karaca, R . "Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1589-1600
RIS TY - JOUR T1 - Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Esra Asıcı , Fatma Ebru Ekiz , Rengin Karaca Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2165 DO - 10.24106/kefdergi.2165 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1589 EP - 1600 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2165 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2165 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Esra Asıcı , Fatma Ebru Ekiz , Rengin Karaca %T Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2165 %U 10.24106/kefdergi.2165
ISNAD Asıcı, Esra , Ekiz, Fatma Ebru , Karaca, Rengin . "Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1589-1600. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2165