Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1667 - 1678 2018-09-15

Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi
Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi

Melike Yavuz Topal [1] , Fatma Balkan Kıyıcı [2]

71 134

Bu çalışmada sosyobilimsel konulara dayalı okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen etkinliklerin 7.sınıf öğrencilerinin karar verme becerilerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada karma desenlerden iç içe desen kullanılmıştır. Araştırmaya bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 21 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ergenlerde Karar Verme Ölçeği kullanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Karar verme ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde Friedman  Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler ise; içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; sosyobilimsel konulara dayalı okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen etkinliklerin öğrencilerin karar vermede özsaygı düzeylerinin yükselmesinde ve karar vermede olumlu başa çıkma stili olan ihtiyatlı seçici davranmasında etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında ortaya çıkan nitel bulguların da bu araştırma sonucunu desteklediği sonucuna ulaşılmıştır.
Determining the effects of the activities carried out in out-of-school learning environments based on socio-scientific issues on the decision-making of the 7th grade students is the aim of this study. The embedded research design which is one of the mixed research design method was used. Twenty-one 7th grade students studying at a secondary school were included in this study. While “Adolescent Decision-Making Questionnaire” was used as the data collection tool, semi-structured interviews were held. Friedman Test and Wilcoxon Signed Ranks Test were used to analyze the data obtained from the adolescent decision-making scale. Content analysis was used to analyze data obtained from the semi-structured interviews. At the end of the research, it was confirmed that the activities carried out in out-of-school learning environments based on socio-scientific issues affect the decision-making processes, self-esteem levels and vigilance which is a positive coping style for decision-making of the students. Besides, it was concluded that the qualitative findings of the study supported the obtained results of the study as well.
 • Adair, J. (2000). Karar verme ve problem çözme. (Çev. N. Kalaycı). Ankara: Gazi Kitapevi
 • Akay, C. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Yaparak-Yaşayarak Öğrenme Temelli TÜBİTAK 4004 Bilim Okulu Projesi Sonrası Bilim Kavramına Yönelik Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 326-338.
 • Balkan Kıyıcı, F., & Atabek Yiğit, E. (2010). Science Education beyond the Classroom: A field Trip toWind Power Plant. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 225-243.
 • Batı, K., & Çalışkan, İ. Ö. (2012, Haziran). Köy okulu öğrencilerinin bilgi ve algılarını belirleyen faktörlerin belirlenmesi üzerine nitel bir araştırma: domuz gribi örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bir bildiri. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde.
 • Certo S. C., & Certo T. S. (2006). Modern management (10 e). New Jersey: Pearson Prentice Hall
 • Chatoupis, C. (2007). Decision Making in Physical Education: Theoretical Perspectives. Studies in Physical Culture and Tourism, 14(2), 195-204.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Çolakkadıoğlu, O. (2003). Ergenlerde karar verme ölçeği’nin uyarlama çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Çolakkadıoğlu, O. (2012). Ergenlerde Karar Verme Ölçeği’nin Ortaöğretim Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 387-403.
 • Daft, R. L. (1994). Managerial Decision Making Management. (3rd. Ed.). Orlando: The Dryden Pres.
 • Dierking, L., & Falk, J. H. (2004). Using a Behavior Change Model to Document the Impact of Visits to Disney's Animal Kingdom: A Study Investigating Intended Conservation Action. Curator: The Museum Journal, 47(3), 322-343. DOI: 10.1111/j.2151-6952.2004.tb00128.x
 • Emmons, K. M. (1997). Perceptions of the Environment While Exploring the Outdoors: A Case Study in Belize. Environmental Education Research, 3(3), 327-344. DOI:10.1080/1350462970030306
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. (3rd ed.). SAGE Publications
 • Gerber, B. L., Marek, E. A., & Cavallo, A. M. L. (2001). Development of An Informal Learning Opportunities Assay. International Journal of Science Education, 23(6), 569-583. DOI:10.1080/09500690116959
 • Goloğlu, S. (2009). Fen eğitiminde sosyo-bilimsel aktivitelerle karar verme becerilerinin geliştirilmesi: dengeli beslenme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Grace, M. (2009). Developing High Quality Decision Making Discussions about Biological Conservation in a Normal Classroom Setting. International Journal of Science Education, 31(4), 551-570.
 • Harris, R. (1998) Introduction to Decision Making, Virtual Salt. <http://www.virtualsalt.com/crebook5.htm> (2017, May 15).
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Knapp, D. (2000). Memorable Experiences of a Science Field Trip. School Science and Mathematics, 100(2), 65-72. DOI: 10.1111/j.1949-8594.2000.tb 17238.x
 • Lee H., Abd-EI-Khalick F., & Choi K.(2006). Korean Science Teachers' Perceptions of the Introduction Of Socio-Scientific Issues Into The Science Curricuium. Canadian Journal of Science, 6(2), 97-118.
 • Lee, M. K., & Erdogan, I. (2007). The Effect of Science-Technology-Society Teaching On Students’ Attitudes Toward Science And Certain Aspects Of Creativity. International Journal of Science Education, 29(11), 1315-1327. DOI:10.1080/09500690600972974
 • Lee, Y. C., & Grace, M. (2012). Students’ Reasoning and Decision Making About A Socioscientific Issue: A Cross-Context Comparison. Science Education, 96(5), 787-807. DOI: 10.1002/sce.21021
 • Maloney, J., & Simon, S.(2006). Mapping Children's Discussions of Evidence in Science to Assess Collaboration And Argumentation. International Journal of Science Education, 28(15), 1817-1841. DOI:10.1080/09500690600855419
 • MEB (2013). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3,4,5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Melber, L. H., & Abraham, L. M. (1999). Beyond the Classroom: Linking with Informal Education. Science Activities, 36(1), 3-4.DOI:10.1080/00368129909601027
 • Melber, L. M. (2006). Informal Science Education: Where We Were…,Where Should We Go?. Science Activities, 43(2), 3-4. DOI:10.3200/SATS.43.2.3-4
 • Papadouris, N. (2012). Optimization as a Reasoning Strategy for Dealing with Socioscientific Decision‐Making Situations. Science Education, 96(4), 600-630. DOI: 10.1002/sce.21016
 • Powell, W.A. (2014). The effects of emotive reasoning on secondary school students’ decision-making in the context of socioscientific ıssues.Unpublished doctoral dissertation, University of South Florida.
 • Ramey-Gassert, L. (1997). Learning Science Beyond The Classroom. The Elementary School Journal, 4, 433-450.
 • Randler, C.,Kummer, B., &Wilhelm, C. (2012). Adolescent Learning in The Zoo: Embedding A Non-Formal Learning Environment to Teach Formal Aspects of Vertebrate Biology. Journal of Science Education and Technology, 21(3), 384-391. DOI 10.1007/s10956-011-9331-2
 • Ratcliffe, M., & Grace, M. (2003). Science education forcitizenship: Teaching socio-scientific issues. McGraw-HillEducation (UK).
 • Salmi, H. (1993). Science centre education. Motivation and learning in informal education. Unpublished Doctoral Dissertation.Helsinki University.
 • Sardoğan, M., Karahan, F., & Kaygusuz. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 78-97.
 • Smıth, J. (2000). Doğru Karar Verme. İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) Fen Bilgisi Eğitimine Tarihsel Bakış ve Eğitimimize Entegrasyonu.Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59.
 • Viola, H. J., Jennings, C., Witham Bednadz, S., Schug, M. C, Cortes, C. E., & White, C. S. (2005). Social Studies:Statesand religions. Boston:Houghton Mifflin.
 • Wellington, J. (1990). Formal and Informal Learning in Science: The Role of The Interactive Science Centres. Physics Education, 25(5), 247-252.
 • Welton, D. A., & Mallan, J. T. (1999). Children and their world: Strategies for teaching social studies. USA: Houghton Mifflin Company.
 • Yavuz, M. (2012). Fen Eğitiminde hayvanat bahçelerinin kullanımının akademik başarı ve kaygıya etkisi ve öğretmen-öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Zeidler, D. L. (2007). Promoting Scientific Literacy: Science Education Research in Transaction. An Inclusive View of Scientific Literacy: Core Issues and Future Directions. In C. Linder, L. ÖStman ve P.O. Wickman (Ed.). Promoting the Linnaeus Tercentenary Symposium Promoting Scientific Literacy: Science Education Research in Transaction, Uppsala.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Melike Yavuz Topal
Kurum: MEB, Gölcük, Kocaeli
Ülke: Turkey


Yazar: Fatma Balkan Kıyıcı
Kurum: Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Hendek, Sakarya
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457344, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1667 - 1678}, doi = {10.24106/kefdergi.2200}, title = {Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yavuz Topal, Melike and Balkan Kıyıcı, Fatma} }
APA Yavuz Topal, M , Balkan Kıyıcı, F . (2018). Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1667-1678. DOI: 10.24106/kefdergi.2200
MLA Yavuz Topal, M , Balkan Kıyıcı, F . "Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1667-1678 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457344>
Chicago Yavuz Topal, M , Balkan Kıyıcı, F . "Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1667-1678
RIS TY - JOUR T1 - Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi AU - Melike Yavuz Topal , Fatma Balkan Kıyıcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2200 DO - 10.24106/kefdergi.2200 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1667 EP - 1678 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2200 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2200 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi %A Melike Yavuz Topal , Fatma Balkan Kıyıcı %T Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2200 %U 10.24106/kefdergi.2200
ISNAD Yavuz Topal, Melike , Balkan Kıyıcı, Fatma . "Sosyobilimsel Konulara Dayalı Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Yürütülen Etkinliklerin Öğrencilerin Karar Verme Becerilerine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1667-1678. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2200