Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1679 - 1690 2018-09-15

Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması
Thoughts About Pressure-Boiling Point of 3rd Grade Students Studying in The Department of Science Teaching: A POE Application

Canan Laçin-Şimşek [1] , Aysun Öztuna-Kaplan [2] , Alper Çorapçıgil [3] , Muhammet Emin Mısır [4]

58 78

Bu araştırmada, Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) aracılığıyla Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin basınç-kaynama noktası ilişkisine yönelik bilgi düzeyleri ve kavram yanılgılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2015-2016 eğitim öğretim yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği programının 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 33 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Suyu buzla kaynatma deneyi üzerinden yapılan TGA uygulaması ile veriler toplanmıştır. Veri toplama kaynaklarını TGA formları ve uygulama esnasında yapılan sınıf içi tartışma kayıtları oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının basınç ve kaynama noktası ile ilgili tam olarak bir ilişki kuramadıkları ve gözlemlerinde en çok erlendeki yoğunlaşmaya odaklandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının çalışmanın tahmin, gözlem ve açıklama basamaklarının tümünde problem yaşadıkları gözlemlenmiştir.
In this study, it was aimed to determine the knowledge levels and conceptual misconceptions about pressure-boiling point relation of 3rd grade students through Predict-Observe-Explain (POE). Sample of the study constitutes 33 students who are studying 3rd grade students in the Science Education Department in Sakarya University Education Faculty in the 2015-2016 academic year. The data were collected by POE (Predict, Observe, Explain) application which was carried out via water boiling experiment with ice. Data collection sources are composed of POE forms and class discussion records during the application. In the study conducted, it was found that the students did not have a full relationship with pressure and boiling point and they are most focused on condensation in their observations. Moreover, it was observed that the studens had problems with all of the steps of prediction, observation and explanation of the application used in the study.
 • Adebayo, F., & Olufunke, B. T. (2015). Generative and predict-observe-explain ınstructional strategies: Towards enhancing basic science practical skills of lower primary school pupils. International Journal of Elementary Education, 4(4), 86-92. doi:10.11648/ijeedu.20150404.12
 • Akgün Ö. E., & Deryakulu D. (2007). Düzeltici metin ve tahmin-gözlem-açıklama stratejilerinin öğrencilerin bilişsel çelişki düzeyleri ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40, 17-40.
 • Akgün, A., Gönen, S., & Yılmaz, A. (2009). Science teacher candidates’ misconceptions and lack of knowledge about the relation between boiling point and vapor pressure. Education Science, 4(1), 13-24.
 • Akpınar, E. (2014). The use of interactive computer animations based on POE as a presentation tool in primary science teaching. Journal Science Education Technology, 23(4), 527–537.
 • Alvermann, D. E., & Hynd, C. (1989). Effects of prior knowledge activation modes and text structure on nonscience majors’ comprehension of physics. Journal of Educational Research, 83, 97–102.
 • Atasoy, B. (2002). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ayvacı, H. Ş. (2013). Investigating the effectiveness of predict-observe-explain strategy on teaching photo electricity topic. Journal of Baltic Science Education, 12(5), 548-563.
 • Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). TGA yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının “ısı ve sıcaklık” konusunda akademik başarılarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 101-118.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri-Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Berber, N. C., & Sarı, M. (2009). Kavramsal değişim metinlerinin iş, güç, enerji konusunu anlamaya etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159-172.
 • Bilen, K., Özel, M., & Köse, S. (2016). Using action research based on the predict-observe-explain strategy for teaching enzymes. Turkish Journal of Education, 5(2), 72-81.
 • Bilgin, İ., & Geban, Ö. (2001). Benzeşim (analoji) yöntemi kullanarak lise 2. Sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 26-32.
 • Buehl, M. M., Alexander, P. A., Murphy, P. K., & Sperl, C. T. (2001). Profiling persuasion: The role of beliefs, knowledge, and interest in the processing of persuasive texts that vary by argument structure. Journal of Literacy Research, 33(2), 269-301.
 • Campanario, J. M. (2002). The parallelism between scientists’ and students’ resistance to new scientific ideas. International Journal of Science Education, 24(10), 1095-1110.
 • Canpolat, N., & Pınarbaşı, T. (2012). Kimya öğretmen adaylarının kaynama olayı ile ilgili anlayışları: Bir olgubilim çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 81-96.
 • Carlsen, D. D., & Andre, T. (1992). Use of a microcomputer simulation and conceptual change text to over come student preconceptions about electric circuits. Journal of Computer-Based Instruction, 19(4), 105-109.
 • Cinici, A., & Demir, Y. (2013). Teaching through cooperative POE tasks: A path to conceptual change. The Clearing House, 86, 1–10.
 • Coştu, B. (2002). Ortaöğretimin Farklı Seviyelerindeki Öğrencilerin Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama Kavramlarını Anlama Düzeylerine İlişkin Bir Çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Coştu, B., Ayas, A., & Ünal, S. (2007). Kavram yanılgıları ve olası nedenleri: kaynama kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 123-136.
 • Coştu, B., Karataş, F. Ö., & Ayas, A. (2003). Kavram öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 33-48.
 • Damanhuri, M. I. M., Treagust, D. F., Won, M., & Chandrasegaran, A. L. (2016). High school students’ understanding of acid-base concepts: An ongoing challenge forteachers. International Journal of Environmental & Science Education, 11(1), 9-27.
 • Demircioğlu, G., Demircioğlu, H., & Aydın, M. A. (2016). Kavramsal değişim metninin ve üç boyutlu modelin 7. Sınıf öğrencilerinin atomun yapısını anlamalarına etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 70-96. doi: 10.11648/j.ijeedu.20150404.12.
 • Driver, R. (1989). Students’ conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education, 11, Special Issue, 481-490.
 • Driver, R. A., Squires, A., Rushworth, S. P., & Wood-Robinson, V. (1994). Making sense of secondary science: Research into children’s ideas. London and New York: Routledge Falmer.
 • Duit, R.(1995). The constructivist view: A fashionable and fruitful paradigm for science education research and practice. In Constructivism In Education. (L. P. Steffe & J. Gale (Editors), p.271-285. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Fetherstonhaugh, T., & Treagust, D. F. (1992). Student’s understanding of light and its propeties: Teaching to engender conceptual change. Science Education, 76(6), 653-672.
 • Harlen, W. (1993). Teaching and Learning Primary Science. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Holstein, J. A., & Gubrium, J.F. (1996). Phenomenology, Ethnomenology and Interpretive Practice. In Strategies of Qualitative Inquiry. Ed. Norman K. Denzin And Yvonna S. Lincoln. London: Sage Publication, 137-158.

 • Hynd, C. R. (2001). Refutational texts and the change process. International Journal of Educational Research, 35(7), 699-714.
 • Kabapınar, F. M., Sapmaz, N. A., & Bıkmaz, F. H. (2003). Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri, Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (EAUM) Yayınları.
 • Kala, N., Yaman, F., & Ayas, A. (2013). The effectiveness of predict–observe–explain technique in probing students’ understanding about acid–base chemistry: a case for the concepts of pH, pOH, and strength. International Journal of Science and Mathematics Education, 11, 555-574.
 • Karamustafaoğlu, S., & Mamlok-Naaman, R. (2015). Understanding electrochemistry concepts using the predict-observe-explain strategy. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), 923-936.
 • Karslı, F., & Ayas, A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya konularında sahip oldukları alternatif kavramlar. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 284-313.
 • Kearney, M. (2004). Classroom use of multimedia-supported predict–observe–explain tasks in a social constructivist learning environment. Research in Science Education, 34, 427–453.
 • Kearney, M., Treagust, D. F., Yeo, S., & Zadnik, M. (2001). Student and teacher perceptions of the use of multimedia supported predict-observe-explain tasks to probe understanding. Reserach in Science Education, 31(4), 589-615.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999). Concept cartoons, teaching and learning in science: An evaluation. International Journal of ScienceEducation, 21(4), 431-446.
 • Kırıkkaya, E. B., & Güllü, D. (2008). Fifth grade students’ misconceptions about heat-temperature and evaporation–boiling. Elementary Education Online, 7(1), 15-27.
 • Kibirige, I., Osodo, J., & Tlala, K. M. (2014). The effect of predict-observe-explain strategy on learners’ misconceptions about dissolved salts. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(4), 300-310.
 • Köse, S., Coştu, B., & Keser, Ö. F. (2003). Fen konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: TGA yöntemi ve örnek etkinlikler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 43-53.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H., & Kavak, N. (16-18 Eylül 2002). Yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan etkili bir öğretim yöntemi: Tahmin Et-Gözle-Açıkla-Buz ile su kaynatılabilir mi?, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Laçin-Şimşek, C. (2007). İlköğretim Öğrencilerin Temel Fen Kavramlarıyla İlgili Düşünceleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Liew, C-W., & Treagust, D. F. (1995). A predict-observe-explain teaching sequence for learning about students' understanding of heat and expansion liquids. Australian Science Teachers Journal, 41(1), 68-71.
 • Liew, C. W. (2004). The Effectiveness of Predict- Observe - Explain Technique in Diagnosing Students’ Understanding of Science And Identifying Their Level of Achievement. Science And Mathematics EducationCentre. Curtin University of Technology.
 • Novak, J.D., & Gowin, D.B. (1990). Learning How to Learn. United States of America: Cambridge University Press.
 • Osborne, R., & Freyberg, P. (1985). Children’s Science. In Roger OSBORNE and Peter FREYBERG (Eds.) Learning in Science: The Implications of Children’s Science, (5-14). Hong Kong: Heinemann.
 • Pine, K., Messer, D., & John, K. S. (2001). Children's misconceptions in primary science: A survey of teachers' views. Research in Science & Technological Education, 19 (1), 79-96.
 • Posner, M. G., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211-217.
 • Radovanovic, J. & Slisko, J. (2013). Applying a predict–observe–explain sequence in teaching of buoyant force. Physics Education, 48(1).
 • Sesen, B. A. (2013). Diagnosing pre-service science teachers’ understanding of chemistry concepts by using computer-mediated predict–observe–explain tasks. Chemistry Education Reseach and Practice, 14, 239-246.
 • Şendur, G., Toprak, M., & Pekmez, E. Ş. (2008). Buharlaşma ve kaynama konularındaki kavram yanılgılarının önlenmesinde analoji yönteminin etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 37-58.
 • Tao, G., & Gunstone, R.F. (1999). The Process of Conceptual Change in force and Motion during ComputerSupported Physics Instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 859-882.
 • Treagust, D. F., Duit, R., & Fraser, B. J. (1996). (Eds.). Improving Teaching and Learning in Science and Mathematics. New York: Teachers College Press.
 • Wang, T., & Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text and application questions versus noquestions in learning about electricity. Contemporary educational psychology, 16(2), 103-116.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Canan Laçin-Şimşek
Kurum: akarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Hendek, Sakarya

Yazar: Aysun Öztuna-Kaplan
Kurum: akarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Hendek, Sakarya

Yazar: Alper Çorapçıgil
Kurum: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya
Ülke: Turkey


Yazar: Muhammet Emin Mısır
Kurum: akarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Hendek, Sakarya

Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457347, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1679 - 1690}, doi = {10.24106/kefdergi.2204}, title = {Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması}, key = {cite}, author = {Mısır, Muhammet Emin and Laçin-Şimşek, Canan and Öztuna-Kaplan, Aysun and Çorapçıgil, Alper} }
APA Laçin-Şimşek, C , Öztuna-Kaplan, A , Çorapçıgil, A , Mısır, M . (2018). Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1679-1690. DOI: 10.24106/kefdergi.2204
MLA Laçin-Şimşek, C , Öztuna-Kaplan, A , Çorapçıgil, A , Mısır, M . "Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1679-1690 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457347>
Chicago Laçin-Şimşek, C , Öztuna-Kaplan, A , Çorapçıgil, A , Mısır, M . "Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1679-1690
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması AU - Canan Laçin-Şimşek , Aysun Öztuna-Kaplan , Alper Çorapçıgil , Muhammet Emin Mısır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2204 DO - 10.24106/kefdergi.2204 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1679 EP - 1690 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2204 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2204 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması %A Canan Laçin-Şimşek , Aysun Öztuna-Kaplan , Alper Çorapçıgil , Muhammet Emin Mısır %T Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2204 %U 10.24106/kefdergi.2204
ISNAD Laçin-Şimşek, Canan , Öztuna-Kaplan, Aysun , Çorapçıgil, Alper , Mısır, Muhammet Emin . "Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Basınç-Kaynama Noktası İlişkisine Yönelik Düşünceleri: Bir TGA Uygulaması". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1679-1690. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2204