Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1723 - 1736 2018-09-15

Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri
The Views of Supervisor Teachers on the Training of Supervisors and the Training Process of Prospective Teachers

Sevda Koç Akran [1] , Zehra İş Üner [2]

52 78

Bu araştırmanın temel amacı; danışman öğretmenlerin, danışman eğitimi ve aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Batman il merkezinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul ve orta okullarda görev yapan 40 sınıf ve  94 branş öğretmeni olmak üzere toplamda 134 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları, Koç (2016) tarafından geliştirilen 28 maddelik “Danışman Eğitimi Süreci” anketi ve yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve ki-kare kullanılmıştır. Araştırmada ayrıca görüşme formundan elde edilen nitel veriler, betimsel ve içerik analiz yöntemlerine tabi tutulmuştur. Danışman öğretmenlere göre aday öğretmenlik eğitimi usta-çırak ilişkisine dayanmakta, bu ilişki sonucunda çeşitli tecrübeler paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra bu eğitim, aday öğretmenlerde sınav kaygısı oluşturmakta, danışman öğretmenlere belirli formları doldurma konusunda büyük bir sorumluluk vermektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle bazı öneriler sunulmuştur.
The main purpose of the study is to determine the views of supervisor teachers on the training of supervisors and the training process of prospective teachers. The study group of the research consists of a total of 134 teachers including 40 branch teachers and 94 branch teachers in the primary and secondary schools in the province of Batman in 2015-2016 academic year. The data collection tool is the survey of “The Training Process of Supervisors” with 28 items developed by Koç (2016) and semi-structured interview form. In analyzing the data, frequency, percentage, mean and chi-square are used. Also in the study, qualitative data obtained from interview forms will be subjected to descriptive and content analysis. According to the supervisor teachers, the training of prospective-teacher is based on the master-apprentice relationship, as a result of this relationship, various experiences are shared. Furthermore, this training may create test anxiety in prospective-teachers, give a great responsibility to the supervisor teachers about filling out certain forms and adversely affect the teaching-learning process in the classroom. Some proposals will be made from the results obtained from the study.  
 • Altunoğlu, B. D. ve Atav, E. (2005). Daha Etkili Biyoloji Öğretimi İçin Öğretmen Beklen-tileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28). Ss.19–28.
 • Ataklı, A. (1992). Verimlilik İçin İşe Alıştırma Eğitimi Ver Önemi. Verimlilik Dergisi. 21( 3), Ss. 7-22.
 • Aydın, A. (1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bakır, L. (2005). Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Problemler. Yayın-lanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, ,Niğde.
 • Başar, H. (1995). Eğitim Müfettişlerinin Yetiştirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Başar, H., (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Başaran, İ.E. (1994). Eğitime Giriş (4. Basım). Ankara:Kadıoğlu Matbaası
 • Braham, B.J. (2004). Stres Yönetimi. (Çev.Vedat G. Diker). İstanbul:Hayat Yayınları.
 • Buluç, B. (1998). Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Bileşenleri. Yeni Türkiye Dergisi ’21. Yüzyıl Özel Sayısı I’. Ocak Şubat. ( 19), ss.. 781-788.
 • Burhan, A. (2008). Eğitim Sürecinde Öğretmenlerde Strese Yol Açan Nedenlere Yönelik Öğretmen Görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), Ss:359-366
 • Çelik, V. (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Çeliköz, N. Ve Çetin F. (2004). AÖL Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 162: 136-145.
 • Çetin, Ş. (2003). Anadolu Öğretmen Lisesi Ve Düz (Genel) Lise Çıkışlı Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. Ankara
 • Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul:Beta Basım Yayın.
 • Fındıkçı, İ. (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Keskin,İ., (2001). Öğretmenlik Mesleği, Öğretmenlerin Beklenti Ve Sorunları Üzerine Bir İnceleme (Sivas İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Koç, S. Ve Akran, K.(2016). Aday Öğretmenlik Eğitimine İlişkin Danışman Öğretmen Algıları: Fenomenografik Bir Araştırma. 14th International JTEFS/BBCC Con-ference Sustainable Development, Culture, Educational.Innovations And Chal-lenges Of Teacher Education For Sustainable Development. May, 12 – 14, 2016 Konya, TURKEY
 • MEB (2016). Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge (Tebliğler Dergisi, 02.03.2016 Tarihli Ve Sayı: 2456947).
 • Ünal, S. Ve Ada, S. (2000). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Matbaa Birimi.
 • Yalçınkaya, M. (2002). Yeni Öğretmen Ve Teftiş. Milli Eğitim Dergisi (153) Http//:Www.Yayim.Meb.Gov.Tr/Dergiler/İndex-Arsiv2.Htm(Erişim Tarihi: 24.10. 2016).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sevda Koç Akran
Kurum: Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Siirt
Ülke: Turkey


Yazar: Zehra İş Üner
Kurum: Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457352, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1723 - 1736}, doi = {10.24106/kefdergi.2480}, title = {Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Koç Akran, Sevda and İş Üner, Zehra} }
APA Koç Akran, S , İş Üner, Z . (2018). Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1723-1736. DOI: 10.24106/kefdergi.2480
MLA Koç Akran, S , İş Üner, Z . "Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1723-1736 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457352>
Chicago Koç Akran, S , İş Üner, Z . "Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1723-1736
RIS TY - JOUR T1 - Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri AU - Sevda Koç Akran , Zehra İş Üner Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2480 DO - 10.24106/kefdergi.2480 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1723 EP - 1736 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2480 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2480 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri %A Sevda Koç Akran , Zehra İş Üner %T Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.2480 %U 10.24106/kefdergi.2480
ISNAD Koç Akran, Sevda , İş Üner, Zehra . "Danışman Öğretmenlerin Danışman Eğitimi ve Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1723-1736. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.2480