Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 5, Sayfalar 1751 - 1764 2018-09-15

Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri
Teachers’ Opinions Regarding Professional Ethics Working At Anatolian High Schools

Semra Kıranlı Güngör [1] , Berin Atalay [2]

68 102

Araştırmanın amacı, Anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlerin meslek etiğine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğine başvurulmuştur. Yapılan görüşmelerde not alma tekniği kullanılmıştır. Veriler, içerik analizine göre kodlanarak tema ve alt temalar oluşturulmuştur.  Araştırma sonucunda, öğretmenlerin etik ilkeler konusunda bilgi sahibi oldukları ve etik ilkelere uygun davrandıkları görülmüştür. Öğretmenler öğrenci, veli, meslektaş sorumluluklarını bilmektedirler. Öğretmenler, etik karar verme konusunda, etik ilkeler, tecrübe desteği ve altın kuralı önemsemektedirler. Genel olarak öğretmen meslek etiğine ilişkin kadın öğretmenler erkek öğretmenlerden daha duyarlıdır.
The purpose of this study is to put forth teachers’ opinions regarding professional ethics who work at Anatolian Hıgh Schools. Interview technique was used among the qualitative research methods. Note taking method was used in the interviews. Data has been coded according to content analysis; theme and sub-theme have been created. As the results of the research; teachers have the knowledge of ethical principles and they behave suitable ethical principles. Teachers have students, parents, colleague responsibilities. Teachers give importance to their views on ethical decision-making, ethical principles, experience support and golden rule. Female teachers are generally more susceptible than male teachers are.
 • Acar, A. G. (2000). Etik değerlerin kurumsallaştırılması üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Akarsu, B. (1979). Felsefe sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Akdoğan, H. (2003). Meslek etiğinin kamuoyunu aydınlatmadaki önemine muhasebe meslek mensuplarının yaklaşımları ve çorum ilinde uygulanan bir anket çalışması, I. Türkiye Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongre Bildirisi (308-321). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Altun, A. (1995). Türkiye’de gazeteciler ve gazetecilik. Ankara: Çağdaş Gazeteciler.
 • Arends, R. (1991). Learning to teach. Newyork: MacGraw-Hill Company.
 • Banks, R. S. and Thompson, C. L. (1995). Educational psychology: For teachers in training. USA: West Publishing Company.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Campbell, E. (2003). Moral lessons: The ethical role of teachers. Educational Research and Evaluation, 9(1), 25-50.
 • Carney-Hall, K. C. (2008). Understanding current trends in family involvement. New Directions for student services. 122, 3-14. Web:http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/fulltext/119815735/PDFSTAR adresinden edinilmiştir.
 • Catacutan, M. R. G. ve de Guzman, A. B. (2015). Ethical decision-making in academic administration: A qualitative study of college deans' ethical frameworks, Australian Educational Researcher, 42(4), 483-514.
 • Cevizci, A. (2002). Etiğe giriş. İstanbul: Engin.
 • Committee on Standars in Public Life (2014). Kamu yaşam standartları kurulu. www.public-standards.gov.uk/ adresinden erişilmiştir.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. (Çev Edt.: M. Bütün ve S. B. Demir), Ankara: Siyasal.
 • Çam, E. ve Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 459–475. Doi: 10.17218/Husbed.58800
 • Demirci, Ö. (2000). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A.
 • Durkheim, E. (1986). Meslek ahlakı. (Üçüncü Basım) (Çev: Mehmet Karasan) İstanbul: Milli Eğitim.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı.
 • Erden, M. (2001). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım.
 • Ergin, Y. (2014). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ile ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin algılamaları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Friend, M. and Cook, L. (2010). Interactions: Collaboration skills for school professionals. Columbus, OH: Merrill.
 • Güngör Kıranlı, S. and Yıldırım, Y. (2014). Views of school directors related to in-service training activities. Universal Journal of Educational Research, 4(3), 516-523. DOI: 10.13189/ujer.2016.040307
 • Husu, J. and Tirri, K. (2003). A case study approach to study one teachers’ moral reflection. Teaching and Teacher Education, 19, 345-357.
 • Işık, H. (2007). Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği çalışmalarının anne-baba görüşlerine dayalı olarak incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Johnston, B. (2003). Values in English language teaching. Mahwah, N. J. :Lawrence Erlbaum Associates.
 • Karakelle, S. (2005). Öğretmenlerin etkili öğretmen tanımlarının etkili öğretmenlik boyutlarına göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(135), 1–10.
 • Kirk, J. ve Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. United States of America: Sage.
 • Kuçuradi, I. (1988). Uludağ konuşmaları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Kuçuradi, I. (1999). Etik. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Mayring, P. (2000). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (Çev.: A. Gümüş ve M. S. Durgun). Adana: Baki.
 • Mcbridge B. A, Bae J. H. and Wright M. S. (2002). An examination of family-school partnership initiatives in rural pre-kindergarden programs. Early Education and Development, 13(1), 107–128.
 • Mengüşoğlu, T. (1965). Değişmez değerler ve değişen davranışlar. İstanbul: İstanbul.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. California: Sage Publications, Inc.
 • Noddings, N. (1993). Caring: A feminist perspective, Strike, K.A., Ternasky, P. L. Ethics for professionals in Education. London: Teachers College Press.
 • Obuz, P. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin görüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Özbek, O. (2003). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri ve Bu İlkelere Uyma Düzeyleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Özdemir, Ç. (2007). Toplumsal değişme karsısında aile ve okul. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 185–198.
 • Öztürk, Ş. (2010). “The opinions of preschool teachers about ethical principles”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 393–418.
 • Patton, Q. M. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. London: Sage.
 • Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörle ilişkin algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 95-119.
 • Prachagool, V., Nuangchalerm, P., Subramaniam, G. and Dostál, J. (2016). Pedagogical decision making through the lens of teacher preparation program. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 4(1), 41-52. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/JEGYS.2016116351.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş/nicel ve nitel yaklaşımlar. (Çev.: Z.Etöz). Ankara: Siyasal.
 • Stout, A. (2009). Comparing rural parent and teacher perspectives of parental involvement: A mixed methods study. (Unpublished Doctoral Dissertation). Walden University College Of Education, USA.
 • Şakar, M. C. (2010). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin etik görüşlerinin değerlendirilmes.i Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi, Van.
 • Tepe, H. (1999); Bir Felsefe Dalı Olarak Etik, Doğu Batı 3 Aylık Düşünce Dergisi, 1 (4), s. 9–24.
 • Thompson, M. (1997). Professional ethics and the teacher: Toward a general teaching council. England: Trentham Books Limited.
 • Torlak, Ö. (2001). Pazarlama ahlakı: Sosyal sorumluluklar ekseninde pazarlama kararları ve tüketici davranışları analizi. İstanbul: Beta.
 • Yıldırım, C. M. ve Dönmez, B. (2008). Okul-aile işbirliğine ilişkin bir araştırma (İstiklal İlköğretim Okulu örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98–115.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 2(2), 71–88.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5785-8137
Yazar: Semra Kıranlı Güngör
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Eskişehir
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3216-0071
Yazar: Berin Atalay
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Eskişehir
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kefdergi457355, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {1751 - 1764}, doi = {10.24106/kefdergi.3055}, title = {Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Kıranlı Güngör, Semra and Atalay, Berin} }
APA Kıranlı Güngör, S , Atalay, B . (2018). Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (5), 1751-1764. DOI: 10.24106/kefdergi.3055
MLA Kıranlı Güngör, S , Atalay, B . "Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1751-1764 <http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/39025/457355>
Chicago Kıranlı Güngör, S , Atalay, B . "Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (2018): 1751-1764
RIS TY - JOUR T1 - Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri AU - Semra Kıranlı Güngör , Berin Atalay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3055 DO - 10.24106/kefdergi.3055 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1751 EP - 1764 VL - 26 IS - 5 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3055 UR - http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.3055 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri %A Semra Kıranlı Güngör , Berin Atalay %T Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri %D 2018 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 26 %N 5 %R doi: 10.24106/kefdergi.3055 %U 10.24106/kefdergi.3055
ISNAD Kıranlı Güngör, Semra , Atalay, Berin . "Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Meslek Etiğine İlişkin Görüşleri". Kastamonu Eğitim Dergisi 26 / 5 (Eylül 2018): 1751-1764. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.3055