http://www.kentakademisi.com

sayi-32.jpg

Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergimizde, eser tanıtımı, editöre mektup ve vak'a takdimi türü makalelere de yer verilmektedir.


INDEX | İÇİNDEKİLER Pages| Sayfalar
1 A Few Things About Our Future Issues/ Gelecek Sayılarımıza İlişkin Birkaç Değişiklik / Editörden
2 Spatial Design of Kulliyes. Development Process of the Kulliyes in Anatolia and Urban Design Editing / Külliyelerin Mekansal Tasarımı, Anadolu’da Külliyelerin Gelişim Süreci ve Kentsel Tasarım Kurgusu / Dr. Serkan SINMAZ 381-395
3 Research on Goodwill Adjustments in Collective Housing by Regression AnalysisToplu Konutlarda Şerefiye Düzeltimelerinin Regresyon Analizi İle incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Birol ALAS 396-412
4 Relation of Urban Squares with Urban Identity / Kent Meydanlarının Kent Kimliği İle İlişkisi / Mahmut Turan EKTİREN 413-426
5 Development of A Urban Life Satisfaction Scale and Examination of Its Psychometric Properties / A Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi/ Yrd.Doç.Dr. Arkun TATAR, Psk. Mehmet Talha ÖZÜDOĞRU, Psk. Ayşe Refia UYSAL, Psk. Gizem UYĞUR 427-445
6 Rural Planning in Turkey Examples Belonging to Different Countries / Türkiye’de Kırsal Planlama ve Farklı Ülkelere Ait Kırsal Planlama ÖrnekleriDr. Çiğdem Çörek ÖZTAŞ, Prof. Dr. Şule KARAASLAN 446-479
7 Current Status of Aquaculture in Turkey and the World / Türkiye ve Dünya’da Su Ürünlerinin Mevcut DurumuDoç.Dr. Erdinç ŞAHİNÖZ, Doç.Dr. Zafer DOĞRU, Prof.Dr. Faruk ARAL 480-490
8 Associating the Characteristics of Y and Z Generation Human with Ministry of National Education 2014-2019 Strategic Program and TUBITAK Vision 2023 Predictions / Y ve Z Kuşak İnsanı Özelliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2019 Stratejik Programı ve TÜBİTAK Vizyon 2023 Öngörüleri ile İlişkilendirilmesiAhmet Ferda SEYMEN 491-513
 9 Seating Portfolios in Higher Education: Water Products Example / Yüksek Öğretimde Kapanan Bölümler: Su Ürünleri Örneği /  / Doç.Dr. Zafer DOĞU, Doç.Dr. Erdinç ŞAHİNOZ 514-523
* Edebî Eser ve Kitap İncelemeleri, İkincil Bilimsel Kaynak Çalışmaları *****
10 Martın Heıdegger’de “Birlikte Varolma” Ve Daseın’ın Kendini “Herkes”De Yitirmesi / Martin Heidegger's "Togetherness" and Dasein's "Denying Everyone"Ayşe Çiğdem KOCAMAN 524-535
11 Time and Space in “Fındık Sekiz” Narrative / “Fındık Sekiz” Anlatısında Zaman ve MekânSaime ÇAKMAK 536-542
12 Some Consideration On Yemen Commentary Culture / Yemen Tefsir Kültürü Üzerine Bazı Mülahazalar / Dr. Arslan KARAOĞLAN 543-572
* Editöre Mektup Yazıları (Hakemsiz Yazılar)
13 Evaluation of International Conferences as Different Opportunities / Uluslararası Konferansların Farklı Fırsatlar Olarak DeğerlendirilmesiDr. Alper BODUR 573-577