Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 16, Sayfalar 61 - 78 2017-05-23

BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE KAYITLI ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
ANALYSING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANIES OPERATING BY REGISTERED IN PRODUCTION SECTOR OF BIST SUSTAINABILITY INDEX

Fatma AKYÜZ [1] , Tolga YEŞİL [2]

417 430

Çalışmanın amacı Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksine kayıtlı üretim sektöründe faaliyet gösteren 19 şirketin 2011-2015 yıllarına ait verilerinin analiz edilip, finansal performanslarının incelenmesidir.

Çalışmanın sonucunda Sermaye Piyasaları Kurumu’nun yetki vermiş olduğu derecelendirme şirketleri tarafından hazırlanmış kurumsal yönetim uyum notları dikkate alındığında, en yüksek not Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.’nindir. En düşük not ise İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.S.’ ye aittir. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin oran analizine göre finansal performansı çalışmaya konu olan diğer şirketlerle kıyaslandığında değerleri olumsuz olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Turcas Petrol A.Ş. 2015 yılındaki zararında 2014 yılına göre %146 artış olduğu için 2015 yılı mali rantabilite oranında önemli derecede değişime sebep olmuştur.  Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.’nin ise finansal durum tablolarına göre 2012 yılı dışındaki dört yıllık faaliyet dönemini zararla tamamladığı sonucuna ulaşılmıştır.

The aim of this study is to examine the financial performance of the 19 companies operating in the manufacturing sector registered in the Borsa Istanbul sustainability index by analysing the annual reports covering the years 2011-2015.

When the corporate governance compliance notes prepared by the rating companies authorized by the Capital Markets Board are taken into account, the highest grade appertains to Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. The lowest grade belongs to Ihlas Ev Aletleri Imalat Sanayi Ve Ticaret A.S. According to the ratio analysis of Ihlas Ev Aletleri Imalat Sanayi Ve Ticaret A.S., the values of the companies in terms of financial performance are also evaluated negatively. In addition, Turcas Petrol A.S. The change in the 2015 fiscal loss ratio at 2015 was a significant change due to a 146% increase over 2014. It is understood that Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.S. has completed its four year operation period apart from 2012 according to financial statements.

Sürdürülebilirlik Endeksi, Oran Analizi, Finansal Performans
 • AKARÇAY, Ç. (2014). “Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(42), 1-11.
 • AKDOĞAN, N. ve TENKER, N. (2007) Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, (12.Baskı). Gazi Kitabevi, Ankara.
 • AKGÜÇ, Ö. (2006). Mali Tablolar Analizi,(12.Baskı). Arayış Basım Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti., İstanbul.
 • AKGÜÇ, Ö. (2011). Finansal Yönetim, (9.Baskı). Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • BEKTÖRE, S., ÇÖMLEKÇi, F., SÖZBİLİR, H. (2013) Mali Tablolar Analizi Tek Düzen Hesap Planına Göre, Nisan Kitabevi, Ankara.
 • BREALEY, R..A., MYERS, S. C., MARCUS, A..J. (2007). İşletme Finansmanının Temelleri, (Çev.) Bozkurt, Ü., Arıkan T., Doğukanlı, H. Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama, San.ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul
 • BOLAK, M. (2010). İşletme Finansı, Birsen Yayınevi, İstanbul.
 • BORSA İSTANBUL. (2014) Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Bülteni, [borsaistanbul.com/docs/default-source/yayinlar/borsa-istanbul-2014-surdurulebilirlik-bulteni.pdf?sfvrsn=4”]. Erişim Tarihi: 15.10.2016.
 • BORSA İSTANBUL. (2014). Şirketler İçin Sürdürülebilirlik Rehberi
 • BÜKER, S., AŞIKOĞLU, R., SEVİL, G. (2007). Finansal Yönetim, (3. Baskı). Özkan Matbaacılık, Ankara.
 • CEBECİ, G. ve ÖZBİLGİN, İ.G. (2015). “Borsa İstanbul Bilişim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans Açısından Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 47-64.
 • ÇABUK, A. ve LAZOL, İ. (2012). Mali Tablolar Analizi. (12. Baskı). Ekin Basım Yayım ve Dağıtım, Bursa.
 • ÇITAK, L. ve ERSOY, E. (2016) “Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması Ve Ortalama Testleri İle Bir Analiz”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 43-57.
 • DİNLER, Z. (2005). İktisada Giriş,(11. Baskı). Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ed. BESLER, S. (2009). Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik, (1. Baskı). Beta Basım A.Ş., İstanbul.
 • EGE, İ., TOPALOĞLU, E.E., ÖZYAMANOĞLU, M. (2013) “Finansal Performans İle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişki: BIST Üzerine Bir Uygulama”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi,5(9), 100-117.
 • ERCAN, M. K. ve BAN, Ü. (2014). Değere Dayalı İşletme Finansmanı Finansal Yönetim, (8. Baskı). Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti., Ankara.
 • GÖNEN, S. ve SOLAK, B. (2016). “An Emprical Study For Determining The Compliance Sustaınabılıty Reports Publıshed In Turkey Wıth Standars Publıshed By Global Reportıng Inıtıatıve (GRI)”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(2), 392-420.
 • KANBEROĞLU, Z. ve KARA, O. (2016). “Finansal Sektör Gelişimi İle Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 309-318.
 • KARAPINAR, A. ve ZAİF, F..A. (2012). Finansal Analiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu, (2. Baskı),Gazi Kitabevi, Ankara.
 • KUŞAT, N. (2012). “Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi,14(2), 227-242.
 • OKKA, O. (2010). İşletme Finansmanı, (4. Baskı).Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara.
 • ÖZDEMİR, Z. ve PAMUKÇU, F. (2016). “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Sisteminin Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi Kapsamındaki İşletmelerde Analizi”, Mali Çözüm Dergisi, 134, 13-35.
 • ÖZTEL, A., KÖSE, M.S., AYTEKİN, İ., (2012) “Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü İçin Çok Kriterli Bir Çerçeve: Henkel Örneği”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4), 32-44.
 • ÖZUTKU, H., ÇETİNKAYA, M., AĞCA, V. (2015). “İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sürdürülebilirlik: BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 55-72.
 • T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, (2014) “Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu”, Yayın No: 23, Ankara.
 • USTA, Ö. (2012) İşletme Finansmanı ve Finansal Yönetim, (5.Baskı). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • YÜKÇÜ, S. ve KAPLANOĞLU, E. (2016). “Sürdürülebilir Kalkınmada Finansal Olmayan Raporlamanın Önemi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,18(1), 63-101.
 • YÜKÇÜ, S. ve FİDANCI, N. (2016). “Sürdürülebilirlik Maliyeti Örneği Olarak Maden Sahası Restorasyonu”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(3), 663-677.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Yayımlanma Tarihi Mayıs
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Fatma AKYÜZ
E-posta: tolgayesil1@hotmail.com
Kurum: Uşak University, Faculty of Education, Uşak, Turkey
Ülke: Turkey


Yazar: Tolga YEŞİL
E-posta: tolgayesil1@hotmail.com
Kurum: Uşak Üniversitesi, SBE, İşletme ABD
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik270635, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {61 - 78}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.270635}, title = {BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE KAYITLI ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YEŞİL, Tolga and AKYÜZ, Fatma} }
APA AKYÜZ, F , YEŞİL, T . (2017). BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE KAYITLI ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 9 (16), 61-78. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.270635
MLA AKYÜZ, F , YEŞİL, T . "BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE KAYITLI ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 61-78 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/25252/270635>
Chicago AKYÜZ, F , YEŞİL, T . "BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE KAYITLI ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (2017): 61-78
RIS TY - JOUR T1 - BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE KAYITLI ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ AU - Fatma AKYÜZ , Tolga YEŞİL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.270635 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.270635 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 78 VL - 9 IS - 16 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.270635 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.270635 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE KAYITLI ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ %A Fatma AKYÜZ , Tolga YEŞİL %T BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE KAYITLI ÜRETİM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ %D 2017 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 9 %N 16 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.270635 %U 10.20990/kilisiibfakademik.270635