Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 18, Sayfalar 12 - 28 2018-05-30

THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING

Arzu ŞENER [1] , Leyla ATEŞOĞLU [2] , Alper COŞKUN [3]

150 410

Online shopping has gained importance with the increase in the use of internet parallel to the development of technology. This development of importance in the field has necessitated the research of the factors effecting online shopping behavior. This study has been carried out with the purpose to determine the effect of hedonic and utilitarian shopping values on consumers’ perceived benefits and risks in online shopping. The research data has been obtained through an online survey based on the voluntary participation of a 336 person consumer group, using the “Perceived Risk and Benefit Scale of Online Shopping” developed by Forsythe, Liu, Shannon & Gardener (2006) and the “Hedonist/Utilitarian Consumption Scale” developed by Babin, Darden & Griffin (1994). As a result of the analysis of the research data; a positive relationship has been established between the consumer perception of benefit in online shopping and the hedonic and utilitarian consumption values. 

Online Shopping, Perception of Benefit and Risk in Online Shopping, Hedonic Shopping Values, Utilitarian Shopping Values
 • ADIGÜZEL, A.T. (2010). Sanal Mağaza Atmosferini Etkileyen Özellikler Ve Tüketici Tercihleri Üzerindeki Rolü: Online Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir University, Balıkesir.
 • AKSOY, R. (2006). “Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven Ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4): 79-90.
 • AKTURAN, U. (2010). “Hedonik Tüketim Eğiliminin Plansız Satın Alma Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi”, Öneri Dergisi, 9(33): 109-116.
 • ALGÜR, S. and CENGİZ, F. (2011). “Türk Tüketicilere Göre Online (Çevrimiçi) Alışverişin Riskleri Ve Yararları”, Journal Of Yaşar University, 22(6): 3666-3680.
 • ALTUNIŞIK, R. and ÇALLI, L. (2004). Plansız Alışveriş (İmpulse Buying) Ve Hazcı Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Kullanımı, Ö. Torlak (Ed.), 3. Ulusal ekonomi, bilgi ve yönetim kongresi bildiriler kitabı (pp. 231-240), Eskişehir: Osmangazi University.
 • ARNOLD, M.J. and REYNOLDS, K.E. (2003). Hedonic Shopping Motivations, Journal Of Retailing, 79(2): 77–95.
 • AYDIN, A.E. (2013). Ürünlere Yüklenen Hedonik Ve Faydacı Değeri Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla.
 • AYDIN, S. (2010). “Hedonik Alışverişin Cinsiyet, Gelir Ve Yerleşim Büyüklüğüne Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma”, SDÜ İİBF Dergisi, 15(3). 435-452.
 • BABACAN, M. (2001). Hedonik Tüketim Ve Özel Günler Alışverişlerine Yansıması, 6. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı (pp. 97-106), Erzurum: Atatürk University.
 • BABIN, B.J., DARDEN, W.R. and GRIFFIN, M. (1994). “Work And/Or Fun: Measuring Hedonic And Utilitarian Shopping Value”, The Journal Of Consumer Research, 20(4): 644-656.
 • BAKIRCI, F. (1999). Tüketici Karar Ve Davranışlarını Belirleyen Faktörler Ve İki Grup İlde Tüketim Fonksiyonları İle Mukayesesi, Cumhuriyet University, Sivas.
 • BALLANTINE, P.W., JACK, R. and PARSONS, A.G. (2010). “Atmospheric Cues And Their Effect On The Hedonic Retail Experience”, International Journal of Retail & Distribution Management, 38(8): 641-653.
 • BHATNAGAR, A. and SANJOY, G. (2004). “Segmenting Consumers Based On The Benefits And Risks of Internet Shopping”, Journal Of Business Research, Volume 57(12). 1352-1360.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları Ve Yorum, Pegem Yayıncılık. Ankara
 • CARPENTER, J.M., MOORE, M. and FAIRHURST, A.E. (2005). “Consumer Shopping Value For Retail Brands”, Journal Of Fashion Marketing And Management: An International Journal, 9(1): 43-53.
 • CESUR, Z. and TAYFUR, G. (2015). “İnternetten Alışveriş Davranışında Algılanan Tüketici Riskleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, pp. 19-33.
 • CEYLAN, C. (2007). Hedonik Tüketimin Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Atatürk University, Erzurum. CHANG, E. (2001). “The Mediating Role Of Hedonic Shopping Value In Apparel Shopping Satisfaction”, Retrieved from: http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/29901, on 05.10.2016.
 • CHIANG, K.P. and DHOLAKIA, R.R. (2003). “Factors Driving Consumer Intention To Shop Online: An Empirical Investigation”, Journal Of Consumer Psychology, Vol.13, pp. 177-183.
 • CHILDERS, T.L., CARR, C.L., PECK, J. and CARSON, S. (2001). “Hedonic And Utilitarian Motivations For Online Retail Shopping Behavior”, Journal Of Retailing, Vol.77, pp. 511-535.
 • CRESPO, A.H., DEL BOSQUE, I.R. and de los SALMONES SANCHEZ, M.M.G. (2009). “The Influence Of Perceived Risk On Internet Shopping Behavior: A Multidimensional Perspective”, Journal Of Risk Research, 12(2): 259-277.
 • ÇETİN, H. and IRMAK, S. (2014). “Elektronik Alışverişte Akademisyenlerin Güvenlik Ve Risk Algılarının Belirlenmesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(24): 275-294.
 • ÇİFTÇİ, S., ÖZER, A. and KOÇAK, A. (2011). “AVM Çevresinin AVM İmajı Üzerindeki Etkisi: Müşteri Duyguları Ve Algılanan Kalitenin Rolü Hazcı Ve Faydacı Alışveriş Değerleri Arasındaki Farklılıklar”, Öneri Dergisi, 9(36): 29-38.
 • DELI-GRAY, Z., GILLPATRICK, T., MARUSIC, M., PANTELIC, D. and KURUVILLA, S.J. (2010). “Hedonic And Functional Shopping Values And Everyday Product Purchases: Findings From The Indian Study”, International Journal of Business Insights & Transformation, 4(1): 65-70.
 • DHOLAKIA, R.R. and UUSITALO, O. (2002). “Switching To Electronic Stores: Consumer Characteristics And The Perception Of Shopping Benefits”, International Journal of Retail & Distribution Management, 30(10): 459-470.
 • DOĞAN, H.G., GÜRLER, A.Z. and AĞCADAĞ, D. (2014). “Hedonik Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(30): 69-77.
 • DOĞRUL, Ü. (2012). “Elektronik Alışveriş Davranışında Faydacı Ve Hedonik Güdülerin Etkisi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1): 321-331.
 • DOLLIN, B., DILLON, S., THOMPSON, F. and CORNER, J.L. (2005). “Perceived Risk, Internet Shopping Experience And Online Purchasing Behavior: A New Zealand Perspective”, Journal Of Global Information Management, 13(2): 66-88.
 • ERDEM, O.A. and EFİLOĞLU, Ö. (2002). Bilgi Çağında Elektronik Ticaret, Retrieved from: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36040388/BILGI-CAGINDA-ELEKTRONIK-TICARET.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1475616347&Signature=QmgMs1QjchoG%2BoZrjnFOpe%2F25h4%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DBILGI_CAGINDA_ELEKTRONIK_TICARET.pdf, on 04.10.2016.
 • ERGİNKAYA, E. and OZANSOY, T. (2010). “Alışveriş Değeri Ve Mağaza Seçim Kriterlerinin Belirlenmesinin Hazcı Ve Faydacı Alışveriş Değerleri İle İlişkisi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1): 141-155.
 • ERKMEN, T. and YÜKSEL, C.A. (2008). “Tüketicilerin Alışveriş Davranış Biçimleri İle Demografik Ve Sosyo Kültürel Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 8(2): 683-727.
 • FETTAHLIOĞLU, H.S., YILDIZ, A. and BİRİN, C. (2014). “Hedonik Tüketim Davranışları: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ve Adıyaman Üniversitesi Öğrencilerinin Hedonik Alışveriş Davranışlarında Demografik Faktörlerin Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak Analizi”, Journal of Academic Social Science Studies, No.27, pp. 307-331.
 • FORSYTHE, S.M. and BO, S. (2003). “Consumer Patronage And Risk Perceptions In Internet Shopping”, Journal Of Business Research, 56(11): 867–875.
 • FORSYTHE, S.M., LIU, C., SHANNON, D. and GARDENER, L.C. (2006). “Development Of A Scale To Measure The Perceived Benefits And Risks Of Online Shopping”, Journal of Interactive Marketing, 20(2): 55-75.
 • GÜLER, B. (2013). E-Müşterilerin Hedonik “Hazcı” Tüketim Davranışlarını Belirleyen Faktörler Ve Bir Araştırma, Galatasaray University, İstanbul.
 • HASSAN, A.M., KUNZ, M.B., PEARSON, A.W. and MOHAMED, F.A. (2006). “Conceptualization And Measurement Of Perceived Risk İn Online Shopping”, Marketing Management Journal, 16(1): 138-147.
 • HIRSCHMAN, E.C. and HOLBROOK, M.B. (1982). “Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods And Propositions”, Journal of Marketing, 46(3): 92-101.
 • HOPKINSON, G.C. and DAVASHISH, P. (1999). “A Factor Analytic Study Of The Sources Of Meaning İn Hedonic Consumption”, European Journal Of Marketing, 33(3/4): 273-290.
 • HOR-MEYLL, L.F. and MOTTA, P.C. (2008). “Purchasing A Service Online: Do Brazilians Perceive It As Risky?”, Latin American Business Review, 9(1): 129-148.
 • İÇLİ, G.E. and ASLAN, B. (2008). İnternette Ödeme Ve Güvenlik, Retrieved from: http://inet-tr.org.tr/inetconf13/bildiri/109.pdf, on 27.09.2016.
 • İZGİ, B.B. and ŞAHİN, İ. (2013). “Elektronik Perakende Sektörü Ve İnternet Alışverişi Tüketici Davranışı: Türkiye Örneği”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1): 9-27.
 • KAYABAŞI, A. (2010). “Elektronik (Online) Alışverişte Lojistik Faaliyetlere Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi Ve Bir Alan Araştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(2): 21-42.
 • KIM, D. and HWANG, Y. (2006). A Study Of Mobile İnternet Usage From Utilitarian And Hedonic User Tendency Perspectives, AMCIS 2006, 251.
 • KIM, H.B., KIM, W.G. and AN, A.J. (2003). “The Effect Of Consumer-Based Brand Equity On Firms’ Financial Performance”, Journal Of Consumer Marketing, 20(4): 335-351.
 • KIM, S.Y. and LIM, Y.J. (2001). “Consumers Perceived Importance Of And Satisfaction With Internet Shopping”, Electronic Markets, 11(3): 148-154.
 • KOP, A.E. (2008). Satın Alma Davranışında Hedonik Ve Faydacı Tüketimin Ölçülmesi İle İlgili Bir Uygulama, Marmara University, İstanbul.
 • KOSKI, N. (2004). Impulse Buying On The Internet: Encouraging And Discouraging Factors, Frontiers Of E-Busıness Research, pp. 23-35.
 • KÖKER, N.E. and MADEN, D. (2012). “Hazcı Ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketicinin Ürün Temelli Yenilikçiliği Algılaması: Amprik Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(2): 94-121.
 • KÜKRER, Ö. (2011). Üniversite Öğrencilerinde Hedonik Tüketimin Cinsiyete Göre Farklılaşması, Retrieved from: http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/iletisimarastirmalari_f18cc.pdf, on 27.09.2016.
 • NOBLE, S.M., GRIFFITH, D.A. and ADJEI, M.T. (2006). “Drivers Of Local Merchant Loyalty: Understanding The Influence Of Gender And Shopping Motives”, Journal of Retailing, 82(3): 177-188.
 • ODABAŞI, Y. and BARIŞ, G. (2003). Tüketici Davranışı, MediaCat Akademi, İstanbul.
 • ÖZDEMİR, Ş. and YAMAN, F. (2007). “Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma”, Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2(2): 81-91.
 • ÖZDEMİR, Ş. (2007). Hazcı (Hedonik) Tüketim Davranışlarında Televizyonun Rolü: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel University, Isparta.
 • ÖZGÜL, E. (2011). “Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Hedonik Tüketim Ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzları Açısından Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 11(1): 25-38.
 • ÖZGÜVEN, N. (2013). “Hedonik Tüketim İle Cinsiyet Ve Gelir Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1): 169-180.
 • PENPENÇE, D. (2006). Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler: Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş.
 • PIRNAR, İ. (2005). “Turizm Endüstrisinde E-Ticaret”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2): 28-55.
 • RHEE, Y.J. (2007). “A Study On The Relationship Between Risk Dimensions Of Apparel Involvement And Online Impulse Buying Behavior”, Journal Of The Korean Society Of Clothing And Textiles, 31(12): 1733-1741.
 • RINES, S. (1996). Forcing Change, Marketing Week, 8, pp. 67-70.
 • SAN MARTIN, S., CAMARERO, C., HERNANDEZ, C. and VALLS, L. (2007). “Risk, Drivers, And Impediments To Online Shopping In Spain And Japan”, Journal Of Euromarketing, Vol.18, pp. 47–64.
 • SARKAR, A. (2011). “Impact Of Utilitarian And Hedonic Shopping Values On Individual’s Perceived Benefits And Risks In Online Shopping”, International Management Review, 7(1): 58-65.
 • SAYDAN, R. (2008). “Tüketicilerin Online Alışverişe Yönelik Risk Ve Fayda Algılamaları: Geleneksel Ve Online Tüketicilerin Karşılaştırılması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23). 386-402.
 • SCHERHORN, G., REISCH, L.A. and RAAB, G. (1990). “Addictive Buying İn West Germany: An Emprical Study”, Journal of Consumer Policy, 13(4): 355-387.
 • ŞENGÜN, H.İ. and KARAHAN, M. (2013). “Hedonik (Hazcı) Tüketim Alışkanlıkları Ve Tüketicileri Bu Tür Alışkanlıklara Motive Eden Nedenler”, Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(4): 13-26.
 • THOMPSON, S. and TEO, H. (2002). “Attitudes Toward Online Shopping And The Internet Behaviour”, Information Techonology, 21(4): 259-271.
 • TO, P.L., LIAO, C. and LIN, T.H. (2007). “Shopping Motivations On Internet: A Study Based On Utilitarian And Hedonic Value”, Technovation, 27(12): 774–787.
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2015). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, Retrieved from: http://www.tuik.gov.tr/pretablo.do?alt_id=1028, on 14.04.2016.
 • UZEL E. and AYDOĞDU, F.C. (2010). “Çalışanların Elektronik Alışverişe Bakış Açıları Hakkında Kalitatif Çalışma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1): 19-25.
 • ÜNAL, S. and CEYLAN, C. (2008). “Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul Ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2): 265-283.
 • WALTERS, C.G. (1978). Consumer Behaviour: Theory And Practice, Illionis: Richard D. Iwrin.
 • WEBER, E.U. and MILLIMAN, R.A. (1997). “Percieved Risk Attitudes: Relating Risk Perception To Risky Choice”, Management Science, 43(2) : 123-144.
 • YARAŞ, E., YENİÇERİ, T. and ZENGİN, Y. (2009). “Mağaza Markalı Ürün Satın Alan Tüketiciler İle Satın Almayan Tüketiciler Arasında Algılanan Risk Bakımından Farklılık Olup Olmadığının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2): 198-217.
 • YENİÇERİ, T., YARAŞ, E. and AKIN, E. (2012). “Tüketicilerin Riskten Kaçınma Düzeylerine Göre Sanal Alışveriş Risk Algısı Ve Sanal Plansız Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 9, pp. 145-164.
 • YILDIRIM, F. and ÇENGEL, Ö. (2012). “The Perceived Risk And Value Based Model Of Online Retailing”, Online Academic Journal of Information Technology, 3(9): 7-21.
 • YILDIRIM, O. (2012). Otel İşletmelerinde İş İnsanları Pazar Bölümü: Mersin Ve Adana’daki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Otel Tercihlerini Etkileyen Faktörler Ve Hazcı Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Mersin University, Mersin.
 • ZHENG, L., FAVIER, M., HUANG, P. and COAT, F. (2012). “Chinese Consumer Perceived Risk And Risk Relievers In E-Shopping For Clothing”, Journal Of Electronic Commerce Research, 13(3): 255-274.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0208-7045
Yazar: Arzu ŞENER
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6877-223X
Yazar: Leyla ATEŞOĞLU
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4745-5160
Yazar: Alper COŞKUN
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik428589, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {12 - 28}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.428589}, title = {THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING}, key = {cite}, author = {ŞENER, Arzu and ATEŞOĞLU, Leyla and COŞKUN, Alper} }
APA ŞENER, A , ATEŞOĞLU, L , COŞKUN, A . (2018). THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (18), 12-28. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428589
MLA ŞENER, A , ATEŞOĞLU, L , COŞKUN, A . "THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 12-28 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/37149/428589>
Chicago ŞENER, A , ATEŞOĞLU, L , COŞKUN, A . "THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 12-28
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING AU - Arzu ŞENER , Leyla ATEŞOĞLU , Alper COŞKUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428589 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.428589 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 28 VL - 10 IS - 18 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428589 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428589 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING %A Arzu ŞENER , Leyla ATEŞOĞLU , Alper COŞKUN %T THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 18 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428589 %U 10.20990/kilisiibfakademik.428589
ISNAD ŞENER, Arzu , ATEŞOĞLU, Leyla , COŞKUN, Alper . "THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ON CONSUMERS’ PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 18 (Mayıs 2018): 12-28. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428589