Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 18, Sayfalar 200 - 220 2018-05-30

İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Mustafa ŞEN [1]

94 149

Gelişen ve değişen günümüz dünyasında, işgücü piyasasının taleplerini karşılayabilmek için hayat boyu öğrenme kapsamında sürekli eğitime ihtiyaç vardır. Bu kapsamda kısa vadede işgücünün istihdam edilebilirliğini arttıran mesleki eğitim programları ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen mesleki eğitim kurslarının istihdama olan katkısını tespit etmek ve mesleki eğitim kurslarına katılanların, kurstan memnuniyetlerinin farklı demografik değişkenlerle olan ilişkilerini incelemektir. Araştırmaya katılanlara uygulanan anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, frekans dağılımı, güvenirlik analizi, t-testi, çapraz tablo ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012 yılı içerisinde Trabzon ilinde İŞKUR tarafından düzenlenen istihdam garantisi olmayan (genel) mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerler oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, mesleki eğitim kurslarının özellikle de istihdam garantisi olmayan (genel) kursların, istihdama katkısının düşük olduğu ve amacından saptığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan araştırmaya katılanların neredeyse yarısının çalışıyor olması kursların istihdama katkı sağladığını göstermekte ancak çalışanların çoğunluğunun almış oldukları eğitimlerle ilgili bir meslekte çalışmaması ise kursların etkinliğini düşürmektedir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, mesleki eğitim kurslarının istihdama katkısının düşük olmasının nedenleri tespit edilmeye çalışılmış ve bu tespitlere yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

İŞKUR, aktif işgücü piyasası politikaları, mesleki eğitim kursları, istihdam
 • AKBAŞ, S. (2017). Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Denizli İli Örneği, Ankara, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları-11
 • AUER, P., EFENDİOĞLU, Ü. ve LESCHKE, J. (2008). Active Labour Market Policies Around The World: Coping With The Consequences Of Globalization, Second Edition, International Labour Office, Geneva
 • BETCHERMAN, G., OLIVAS, K. ve DAR, A. (2004). Impacts of Active Labor Market Programs: New Evidence from Evaluations with Particular Attention to Developing and Transition Countries, World Bank, Social Protection Discussion Paper Series, No: 0402
 • BİÇERLİ, M.K. (2005). “Aktif İstihdam Politikaları İşsizliği Azaltır mı?”, Çimento İşveren Dergisi, 19(6): 3-15.
 • BİÇERLİ, M.K. (2016). Çalışma Ekonomisi, 9.Baskı, Beta Yayınları, Ankara.
 • BULUTAY, T. (1998). Türk İşgücü Piyasası İle İlgili Yükler ve Politikalar, DİE Yayını, Ankara
 • CALLENDER, C. (2011). Sosyal Politika-Kurumlar ve Uygulamalar, (Der.) Alcock, P., May, M., Rowlingson, K., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss. 442-451.
 • ÇAĞLAR, A., KUMAŞ, H. ve MORALI, T. (2015). “Türkiye’de İşsizlerin İş Arama Süresini Belirleyen Faktörler: 2007-2013 Dönemi”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 5(1): 68-103.
 • DAR, A. ve TZANNATOS, Z. (1999). Active Labor Market Programs: A Review Of The Evidence From Evaluations, World Bank, Social Protection Discussion Paper Series, No: 9901
 • DİRİÖZ, S.Ç. (2012). “İstihdamın Artırılmasında Aktif İşgücü Politikalarının Rolü”, (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), Ankara, Kalkınma Bakanlığı, Yayın No: 2835
 • DÜNYA BANKASI (2013). Türkiye: İŞKUR Mesleki Eğitim Programlarının Etki Değerlendirmesi, Rapor No: 82306 – TR
 • EUROPEAN COMMISSION (2012). Long-term Unemployment 2012, European Employment Observatory Review, Luxembourg
 • FRETWELL, D.H., BENUS, J. ve O’LEARY, C.J. (1999). Evaluating the Impact of Active Labor Market Programs: Results of Cross Country Studies in Europe and Asia, World Bank, Social Protection Discussion Paper Series, No: 9915
 • GÜR, B.S. vd. (2012). Türkiye’nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi, Seta Yayınları, Ankara.
 • İŞKUR (2017). 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara
 • İŞKUR (2015). 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara
 • İŞKUR (2014). 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara
 • İŞKUR (2013). 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara
 • İŞKUR (2013). 7.Genel Kurul Çalışma Raporu, Ankara
 • İŞKUR, Aylık İstatistik Bültenleri, (Çevrimiçi) http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler, 25.11.2017
 • İŞKUR, (Çevrimiçi) http://www.iskur.gov.tr/default/BilgiEdinme, 10.12.2017
 • İŞKUR, (Çevrimiçi) http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler, 15.11.2017
 • İŞKUR, (Çevrimiçi) http://www.iskur.gov.tr/isarayan/kursarama, 11.01.2018
 • KARADENİZ, O. vd. (2013). Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların İşgücü Piyasasındaki Durumu Araştırması, ILO, Ankara
 • KUDDO, A. (2009). Employment Services and Active Labor Market Programs in Eastern European and Central Asian Countries, The World Bank, Discussion Paper, No: 0918
 • KUDDO, A. (2012). Public Employment Services and Activation Policies, The World Bank, Social Protection and Labor, Discussion Paper, No: 1215
 • OECD (2005). Employment Outlook 2005, Paris
 • ÖZŞUCA, Ş.T. (2003). Esneklik ve Güvenlik İkileminde Türkiye Emek Piyasası, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • ŞAHİN, B.E. ve SEVİMLİ, Y. (2013). “Aktif İstihdam Politikaları Kapsamında Uygulanan İşgücü Yetiştirme Kursları ve İŞKUR’un Önemi”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 5(1): 1-10.
 • TAGHIZADEH, R. (2013). “Avrupa İstihdam Stratejisi ve Aktif İşgücü Piyasası Politikaları”, Sakarya İktisat Dergisi, 2(1): 128-165
 • TÜRK METAL SENDİKASI (2017). Aktif İşgücü Hizmetleri İlgili Mevzuat, Ankara, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları-10
 • TEPAV (2013). İstihdam İzleme Bülteni, Sayı: 17
 • TÜİK, (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr, 11.12.2017
 • VARÇIN, R. (2004). İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları, Siyasal Kitabevi, Ankara
 • VARÇIN, R., vd. (2007). Active Labour Market Project New Opportunities Programme-Programme Evaluation Report-Final Report, Ankara, ETF (Çevrimiçi) http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/E86885FF4D4AE350C12578AA00479BF3/$file/ALMP_Report%202007.pdf, 25.06.2015
 • VERICK, S. (2015). “İşgücü Piyasası Kalkınma Politikaları”, (Ed.) Cazes, S., Verick, S., Kalkınma Sürecinde Çalışma Ekonomisi Üzerine Düşünceler, Efil Yayınevi, Ankara.
 • WAPES (2011). Public Employment Services in the World Mission, Structure and Activities, Brussels.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3690-7582
Yazar: Mustafa ŞEN
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik428672, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {200 - 220}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.428672}, title = {İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ŞEN, Mustafa} }
APA ŞEN, M . (2018). İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (18), 200-220. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428672
MLA ŞEN, M . "İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 200-220 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/37149/428672>
Chicago ŞEN, M . "İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 200-220
RIS TY - JOUR T1 - İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Mustafa ŞEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428672 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.428672 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 220 VL - 10 IS - 18 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428672 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428672 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Mustafa ŞEN %T İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 18 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428672 %U 10.20990/kilisiibfakademik.428672
ISNAD ŞEN, Mustafa . "İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 18 (Mayıs 2018): 200-220. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428672


İşsizlikle Mücadelede Mesleki Eğitimin Önemi ve Firmaların Mesleki Kurslara Bakışı: Konya İli Örneği
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
BEYZA AKSOY MIHOĞLU
DOI: 10.29249/selcuksbmyd.468755