Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 18, Sayfalar 221 - 240 2018-05-30

EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI

Murad Alparslan KASALAK [1] , Gülseren YURCU [2] , Zeki AKINCI [3] , Dilara BAHTİYAR SARI [4]

117 256

Girişimcilik günümüzde ülkelerin kalkınması ve refah seviyesinin artması için önemli bir faaliyet olarak görülmektedir. Turizm sektörü de hızla gelişen girişimcilik alanlarının başında gelmektedir. Turizin çeşitlendirilmesi kapsamında gastronomi turizmi, ekolojik turizm (ekoturizm), inanç turizmi ve macera turizmi gibi yeni turizm türleri bakir kalmış alanlar olarak ilgi çekmektedir. Bu çalışmada, ekoturizmin yeni bir girişimcilik alanına fırsat tanıması ve farklı bir girişimcilik tipi olması nedeniyle farklı özellikleri olduğu düşünülmekte ve ekolojik çiftlik sahibi ekoturizm girişimcilerinin göstermiş oldukları girişimcilik algılarını ve özelliklerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu çalışmada, Buğday ve Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Ta-Tu-Ta Projesi kapsamında Antalya ilinde hem tarım, hem de turizm faaliyeti gerçekleştiren 5 ekolojik çiftlik girişimcisi belirlenmiştir. Bu girişimcilerin, girişimcilik algılarını derinlemesine incelemek için yüzyüze görüşme metonu uygulanan nitel araştırma yönteminin kullanılması uygun görülmüştür. Araştırma sonucunda ekoturizm girişimcilerinin aile ve çevrede girişimcilik önyargıları, teşvik ve devlet desteğinin olmayışı, ekoturizm girişimcilerinin örgütlenememeleri, sermaye eksikliği, ekonomik getiri (kazanç), resmi (bürokratik) işlemlerin çokluğu, sektörel bilgi yetersizliği, sertifikasyon eksikliği ve ekoturizm standartları bulunmaması konularında sorunlar yaşadıkları görülmüş ve bu sorunlara yönelik öneriler sunulmuştur. 

Ekoturizm Girişimciliği, Ekolojik Çiftlikler, Antalya, Nitel Veri Analizi
 • ALTAN, Ş.(2006). Türkiye’de Ekoturizm Uygulamaları ve Ekonomiye Katkıları, Niğde: Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ARTUĞER, S., ÖZKOÇ, A. G. ve KENDİR, H. (2013). Ta-Tu-Ta (Tarım-Turizm-Takas) Çiftliklerinin Pazarlanması ve Tanıtılması İçin Öneriler. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(1): 1-5.
 • BARON, R. A.(1998). Cognitive Mechanisms in Entrepreneurship: Why and When Entrepreneurs Think Differently Other People. Journal of Business Venturing,(13).
 • BEKTAŞ, Ç. ve KÖSEOĞLU, M. A. (2007). Aile İşletmecilik Kültürünün Girişimcilik Eğilimine Etkileri ve Bir Alan Araştırması, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 9(13).
 • CRESWELL, J. (2003) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method. Approaches. London: Sage
 • DEMİR, C. ve ÇEVİRGEN, A. (2006). Ekoturizm Yönetimi. İzmir: Nobel Yayın Dağıtım.
 • DUVERGER, M. (1999). Sosyal bilimlere giriş (Çev. Ü. Oskay). Ankara: Bilgi.
 • ERTUNA, B., GÜNEY, S., GÜVEN, Ö. ve AYDEMİR, N. (2012). Yerel Halkın Kırsal Turizm Gelişimine Katılma İsteğini Etkileyen Unsurlar: Kastamonu Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 59-66.
 • GALLAHER, E. J. (2010). Ecotourısm As A Social-Ecological System: A Case Study In Guanacaste, Costa Rıca. Arizona ABD: For The Degree Of Doctor Of Phılosopy, The University Of Arizona.
 • GLESNE, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Edt. Ersoy, A., & Yalçınoğlu, P.). Ankara: Anı Yayıncılık
 • HAWKİNS, D.E. ve LAMOUREUX, K. (2001). Global Growth and Magnitude of Ecotourism, D.B. Weaver, (Ed.), The Encyclopedia of Ecotourism içinde (63-72), Australia: CABI İnternational.
 • KASALAK, M. A. (2014). Ekoturizm Girişimcilerinin İnovasyona Yakınlığının Ölçülmesi: Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Oteller Kapsamında Bir Alan Araştırması" Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • KAYPAK, Ş.(2010). Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği. Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2, 93-111.
 • KILIÇ, B. ve KURNAZ, A.(2010). Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/4, 39-56.
 • KOZAK, A. M. ve YILMAZ, G., E. (2010). Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları: Frigya Bölgesi Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1).
 • KRUEGER Jr, N. F., REİLLY, M. ve CARSRUD, A. L. (2000). Competing Models of Entrepreneurial Intentions, Journal of Business Venturing, 15(5-6).
 • KUTER, N.ve ÜNAL, H. E. (2009). Sürdürebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,9 (2), 146-156.
 • LANDİS, J. R. ve KOCH, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.
 • MCGEE, J. E., PETERSON, M., MUELLER, S. L. ve SEQUEİRA J. M. (2009) Entrepreneurial Self-Efficacy: Refining The Measure. Enrepreneurshıp Theory And Practice, Baylor University, 965-988.
 • MOUSTAKAS C. (1994). Phenomenological Research Methods, Sage Publications, Thousand Oaks California.
 • UÇAR, M., UÇAR, H., KURNAZ, A. ve KURNAZ, H. (2012), Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalara Dergisi, 14 (22), 75-82.
 • YILDIRIM A. ve ŞİMŞEK H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • YILMAZ, H. (2008). Turizm Çeşitlendirilmesi Kapsamında Ekoturizmin Ürünü Olarak Tatil Çiftlikleri: Türkiye’deki Tatil Çiftliklerine Yönelik Swot Analizi. Afyon: Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ZURNACI, N. (2012). Kısal Turizmde; Girişimcilik ve Örgütlenme. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 65-70.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4421-1921
Yazar: Murad Alparslan KASALAK
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6735-0430
Yazar: Gülseren YURCU
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8643-3429
Yazar: Zeki AKINCI
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0645-0585
Yazar: Dilara BAHTİYAR SARI
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilisiibfakademik428678, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {221 - 240}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.428678}, title = {EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {KASALAK, Murad Alparslan and YURCU, Gülseren and AKINCI, Zeki and BAHTİYAR SARI, Dilara} }
APA KASALAK, M , YURCU, G , AKINCI, Z , BAHTİYAR SARI, D . (2018). EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (18), 221-240. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.428678
MLA KASALAK, M , YURCU, G , AKINCI, Z , BAHTİYAR SARI, D . "EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 221-240 <http://dergipark.gov.tr/kilisiibfakademik/issue/37149/428678>
Chicago KASALAK, M , YURCU, G , AKINCI, Z , BAHTİYAR SARI, D . "EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 221-240
RIS TY - JOUR T1 - EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI AU - Murad Alparslan KASALAK , Gülseren YURCU , Zeki AKINCI , Dilara BAHTİYAR SARI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428678 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.428678 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 240 VL - 10 IS - 18 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428678 UR - http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428678 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI %A Murad Alparslan KASALAK , Gülseren YURCU , Zeki AKINCI , Dilara BAHTİYAR SARI %T EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 18 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.428678 %U 10.20990/kilisiibfakademik.428678
ISNAD KASALAK, Murad Alparslan , YURCU, Gülseren , AKINCI, Zeki , BAHTİYAR SARI, Dilara . "EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 18 (Mayıs 2018): 221-240. http://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428678