Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 14, Sayfalar 12 - 23 2017-12-19

Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi

Ömer CİDE [1]

96 423

Hz. Muhammed (sav),  peygamber olarak gönderildikten sonra insanlara İslam dinini tebliğ etmeye başlamıştır. Tebliğ sürecinde Bizans ve Sasani devletlerinin yeni dine inananlar tarafında fethedileceğini müjdelemiştir. Söz konusu müjdeyi hem Mekke hem de Medine döneminde değişik münasebetlerle vermiştir. Mekke şehir devletinde bulunan küçük bir kitleyi ikna edememişken günün en etkili devletlerinin başkentlerini hedef göstermesi oldukça anlamlıdır. Hz. Muhammed’in Sasani ve Bizans başkentlerini hedef göstermesinin en önemli nedenlerinden birisi, onun İslam dininin bu bölgelere hâkim olacağı inancıydı. Bunun yanında Kureyşlilerin bazı endişeleri de böyle bir müjdenin verilmesini gerektirmiş olabilir. Buna göre şayet Kureyşliler yeni dini kabul edecek olurlarsa, Kâbe kutsiyetini yitirecek ve bundan dolayı da kendilerine gösterilen ihtiram ve hürmet azalacaktı. Onlara göre bu durum Kureyş’in ekonomisini de sekteye uğratacaktır. Hz. Muhammed, bu endişelerin yersiz olduğunu yeni dini kabul etmeleri durumunda bütün Arapların yanısıra Acem ve Bizans’ın kendilerine boyun eğeceğini müjdelemiştir. 

Bizans, Sasani, Fetih
 • Apak, Adem, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi, Ensar Yayınları, İstanbul 2014.
 • Azimli, Mehmet, Cahiliyye’yi Farklı Okumak, Anakara Okulu Yayınları, Ankara 2016.
 • Baysa, Hüseyin, Kureyş Kervanları, İz Yayıncılık, İstanbul 2015.
 • Derveze, İzzet, Hz. Muhammed’in Hayatı, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2012.
 • Ferra, Ebû Zekeriya Yahya b Ziyad, Maani’l-Kur’an (Nşr, İbrahim Şemsuddin) Daru’l-Kutubi’l-ilmiyye, Beyrut 2002.
 • Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, Çeviren: Mehmet Yazgan, Beyan Yayınları, İstanbul 2012. İbn Esir, Ebu’l-Hasan İzzeddin Ali b. Ebi’l-Kerem, el-Kamil fit’Tarih, Tahkik. Ebi’l-Fida Abdullah Kadi, Daru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, Beyrut 1978.
 • İbn Hişam, Ebû Muhammed Abdülmelik b. Hişam b. Eyyüb el-Himyerî, Siret-i İbn Hişam, Tercüme: Hasan Ege, Ravza Yayınları, İstanbul 2013.
 • İbn İshak, Muhammed b. İshak b. Yesar, Siyer-i İbn İshak, Tercüme: M. Şafi Billik, Düşünce Yayıncılık, İstanbul 2012.
 • İbn Sad, Muhammed b. Sa’d, b. Menî el-Haşimî, el-Basrî, Katabü’t-Tabakati’l-Kebîr, Tahkik: Ali Muhammed Ömer, Mektebetü’l-İshancî, Kahire 2001.
 • Mukâtil, Ebu’l-Hasan b Süleyman b. Beşir el-Ezdî, Tefsirü’l-Mukatil, Tahkik: Ahmed Ferid el-Mezidî, Daru’l-kütüb-i ‘ilmiyye 2003.
 • Numanî, Mevlana Şibli Son Peyganber Hz. Muhammed, Çeviren: Yusuf Karaca, İz Yayıncılık, İstanbul 2005.
 • Öz, Şaban, Farklı Siyer’i Okumak, araştırma Yayınları, Ankara 2015.
 • Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, DİB yayınları, Ankara 2014.
 • Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Tarihü’t-Taberî, Tahkik: Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim, Darü’l-Mearif, Mısır.
 • Vakıdî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer, Kitabü’l-Megazi, Tercüme:Musa K. Yılmaz, Harf Yayınları, İstanbul 2014.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Tarih
Yazarlar

Yazar: Ömer CİDE
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilissbd344878, journal = {Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4561}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {12 - 23}, doi = {}, title = {Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi}, key = {cite}, author = {CİDE, Ömer} }
APA CİDE, Ö . (2017). Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 12-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/344878
MLA CİDE, Ö . "Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 12-23 <http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/344878>
Chicago CİDE, Ö . "Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 12-23
RIS TY - JOUR T1 - Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi AU - Ömer CİDE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 23 VL - 7 IS - 14 SN - 2146-4561- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Dergisi Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi %A Ömer CİDE %T Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi %D 2017 %J Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4561- %V 7 %N 14 %R %U
ISNAD CİDE, Ömer . "Hz. Peygamber’in Sasani ve Bizans’ı Hedef Göstermesi". Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 14 (Aralık 2017): 12-23.