Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 14, Sayfalar 372 - 386 2017-12-19

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fatma KARASU [1]

330 442

Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal destekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, bir vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2014-2015 öğretim yılına devam eden lisans öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veriler; anket formu, internette bağımlılık ölçeği, çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 18.00 paket programında, yüzde, ortalama, pearson correlate, independent – samples t, chi-square testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik ve yasal izinlerle birlikte çalışmaya katılan öğrencilerden sözel onamları alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22,22±1,81; %42,1’inin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, %34,7’sinin Beslenme ve Diyetetik, %23,2’sinin Hemşirelik bölümünde; %68,5’inin kız, %31,5’inin erkek; %92,6’sının çekirdek aileye sahip; annelerin %35,5’inin ilkokul, %18,6’sının yüksekokul mezunu; babaların %14,0’ının ilkokul, %38,1’inin yüksekokul mezunu; annelerin %76,3’ünün ev hanımı; babaların %38,7’sinin memur olduğu; %53,4’ünün internetin sosyal hayatı etkilediği, %46,6’sının sosyal hayatı etkilemediğini ifade etmiş; %83,7’sinin internete daha çok telefonla girdiği ve %71,2’sinin interneti sosyal medya kulanmak için girdiği; internet bağımlılık durumları açısından %64,9’unun semptom göstermeyenler, %29,4’ünün sınırlı semptom gösterenler ve %5,7’sinin patolojik internet kullanıcısı olduğu saptanmıştır. Cinsiyete ile internet bağımlılığı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p< 0,05).

Sonuç: Erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre internet bağımlılık oranı daha yüksek bulunmuştur. İnternet bağımlılığı ile aileden algılanan sosyal destek arasında zayıf ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

internet, bağımlılık, sosyal destek, öğrenci, hemşirelik
  • Aras, A., Tel, H. (2009). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Algılanan Sosyal Destek ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. Türk Toraks Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, ss.63-68. Arkar, H., Sarı, Ö., Fidaner, H. (2004). Relationships between quality of life, perceived social support, social network and loneliness in a Turkish sample. Yeni Symposium Cilt 42, ss. 20-7. Aslan, E., Yazıcı, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinde internet Bağımlılığı ve ilişkili Sosyodemografik Faktörler. Klinik Psikiyatri, Cilt 19, ss.109-117. Balcı, Ş., Ayhan, B. (2007). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım ve Doyumları Üzerine Bir Saha Araştırması. Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım ve Doyumları. Selçuk İletişim, Cilt 5, Sayı 1, ss.174-97. Batıgün, A.D., Kılıç. N. (2011). İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografi k Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, Cilt 26, Sayı 67, ss.1-10 Bayraktar, F. İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: EÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. Bonetti, L., Campbell, M.A., Gilmore, L. (2010). The relationship of loneliness and social anxiety with children’s and adolescents’ online communication. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, Cilt 13, Sayı 3, ss.279-85. Boyd, D. Social network sites as networked publics: Affordances, dynamics, and implications. In ZiziPapacharissi (Ed.), Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites (pp. 39-58). New York, NY: Routledge, 2010. Cheung, C.M.K., Chiu, P., Lee, M.K.O. (2011). Online social networks: Why do students use Facebook? Computers in Human Behavior, Cilt 27, ss.1337-43. Çakır, Y., Palabıyıkoğlu, R. (1997). Gençlerde sosyal destek çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması, Kriz Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss.15- 24. Eker, D., Arkar, H., Yaldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, ss.17-25. Elmacı, F. (2006). Parçalanmış ve Bütünlüğünü Koruyan Aileye Sahip Ergenleri Depresyon ve Uyum Düzeylerinde Sosyal Desteğin Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ss.405-23. Ersun, A., Şahin, Köze B., Muslu, G., Beytut, D., Başbakkal, Z., Conk, Z. (2012). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ile Sosyal Destek Sistemi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, ss.86-92. Esen, E., Siyez, D.M. (2011). Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Yordayan Psiko-Sosyal Değiskenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Cilt 4, Sayı 36, ss.127-138. Filiz, O., Erol, O., Dönmez, F.İ., Kurt, A.A. (2014). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları ile İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, Cilt 3, Sayı 2, ss.17-28. Glynn, C.J., Huge, M.E., Hoffman, L.H. (2012). All the news that’s fit to post: A profile of news use on social networking sites. Computers in Human Behavior, Cilt 28, ss.113-19. Johansson, A., Götestam, G. (2004). Internet addiction: Characteristics of a qauestionnaire and prevelance in Norwegian youth (12-18 years). Scandinavian Journal of Psychology, Cilt 45, ss.223-29. Mason, R., Rennie, F. (E-learning and social networking handbook: Resources for higher education. New York, NY: Routledge, 2008. Özcan, N., Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss.19–26. Özşaker, M., Dorak, F., Vurgun, N., Uludağ, S. (2016). Serbest zaman tutum kapsamında problemli internet kullanımı ve yalnızlık: rekreatif aktivitelere katılım açısından bir değerlendirme. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education Cilt 5, Sayı 3, ss.30-39. Selfhout, M., Branje, S., Delsing, M., Bogt, T., Meeus, W. (2009). Different types of Internet use, depression and social anxiety: The role of perceived firiendship quality. Journal of Adolescence, Cilt 32, ss.819-33. Subaşı, G. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygıyı Yordayıcı Bazı Değişkenler. Eğitim ve Bilim, Cilt 32, Sayı 144, ss.3-15. Şahin, M. (2014). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve saldırganlık. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences Cilt 27, ss.43-52. Şahin, M., Sarı, V., Aydın, B. (2011). Assessment of the relationship between the ways adolescents use facebook and self-esteem. Akademik Bakış Dergisi, Cilt 23, ss.1-12. Şeker, T.B. İnternet ve Bilgi Açığı, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2005. Taçyıldız, Ö. Lise öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Yordanması. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010. Timisi, N. Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2003. Wilson, K., Fornasier, S., White, K.M. (2010). Psychological predictors of young adults’ use of social networking sites. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, Cilt 13, Sayı 2, ss.173-77. Yeh, Y.C., Ko, H.C., Wu, J.Y.W., Cheng, C.P. (2008). Gender differences in relationships of actual and virtual social support to internet addiction mediated through depressive symptoms among college students in Taiwan. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, Cilt 11, ss.485-87. Yıldırım, İ. Anne Baba Desteği ve Başarı. Anı Yayıncılık: Ankara, 2006. Yılmaz, E., Yılmaz, E., Karaca, F. (2008) Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Derg Cilt 18, Sayı 2, ss. 71-79. Young, K.S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology & Behavior, Cilt 1, Sayı 3, ss.237-44. Zimet, G., Dahlem, N., Zimet, S., Farley, G. (1988). The Multidimensional Sale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assesment, Cilt 52, Sayı 1, ss.30-41.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Sağlık
Yazarlar

Yazar: Fatma KARASU
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilissbd345142, journal = {Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4561}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {372 - 386}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KARASU, Fatma} }
APA KARASU, F . (2017). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 372-386. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/345142
MLA KARASU, F . "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 372-386 <http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/345142>
Chicago KARASU, F . "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 372-386
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Fatma KARASU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 372 EP - 386 VL - 7 IS - 14 SN - 2146-4561- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Dergisi Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Fatma KARASU %T Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2017 %J Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4561- %V 7 %N 14 %R %U
ISNAD KARASU, Fatma . "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 14 (Aralık 2017): 372-386.