Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 14, Sayfalar 147 - 164 2017-12-19

Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği

Yakup DOĞAN [1] , Vakkas YALÇIN [2] , Ahmet SİMSAR [3]

321 1338

Okul öncesi sınıflarındaki fen merkezlerinin yeterlilik durumlarını ve okul öncesi öğretmenlerinin fen merkezlerine ve kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma metodolojisi içinde yer alan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kilis il merkezindeki anaokulları ve anasınıflarında görev yapan 41 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri; kişisel bilgi formu, fen merkezi materyal gözlem kayıt formu ve yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun fen etkinliklerine haftada sadece bir gün yer verdikleri, neredeyse hepsinin fen ve doğa etkinliklerinin çocuklar için önemli olduğunun farkında oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte çocukların çoğunluğunun fen etkinliklerine karşı ilgili oldukları ancak sınıflarında malzeme bakımından fen etkinliği yapacak materyalin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin, fen etkinliklerinde en çok deney yöntemini kullandıkları, ardından gezi-gözlem-inceleme yöntemine ve bitki yetiştirmeye yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır.


Fen eğitimi, fen merkezleri, fen etkinlikleri, okul öncesi eğitim
 • Armga, C., Dillon, S., Jamesek, M., Morgan, E., Peyton, D., Speranza, H. (2002). Tips for helping children do science. Texas Child Care, 26(3), 2-7.
 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. ve Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16 - 18 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
 • Bal, S. (1993). Anaokullarında fen çalışmaları. 9. Ya-Pa Okul öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. İstanbul: Ya-Pa yayınları.
 • Bredekamp, S. ve Rosegrant, T. J. (1995). Reaching Potential: Transforming Early Childhood Curriculum and Assesment. DC: NAEYC.
 • Brewer, J. A. (2007). Introduction to early childhood education: Preschool through primary grades. (6th Ed.) USA: Pearson Education Inc.
 • Coble, C. R., & Koballa, T. R.. (1996). Handbook of research in teacher education. In J. Skula (Ed), Science Education (pp. 459-484). New York: Macmillan.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni (Çev Ed: Demir, S. B.). Ankara: Eğiten Kitap
 • Dere, H. ve Ömeroğlu, E.(2001) . Okul öncesi dönemde fen doğa matematik çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eshach, H. & Friend M. N. (2005). Should science be taught in early childhood? Journal of Science Education and Technology, 14(3), 315-336.
 • Franz, J. R., & Enochs, L. G. (1982). Elementary school science: State certification requirements in science and their implications. Science Education, 66(2), 287-292.
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (2. Baskı). Çev. Ali Ersoy, Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Güler, D. ve Bıkmaz, F. H. (2002). Anasınıflarinda fen etkinliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 249-267.
 • Kallery, M. (2004). Early years teachers' late concerns and perceived needs in science: An exploratory study. European Journal of Teacher Education, 27(2), 147-165.
 • Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.
 • Karasar N. (2005) Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Kıldan, O. ve Pektaş, M. (2009). Erken çocukluk döneminde fen ve doğa ile ilgili konuların öğretilmesinde okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 1, 113-127.
 • Koballa, T. R., & Crawley, F. E. (1985). The influence of attitude on science teaching and learning. School Science and Mathematics, 85(3), 222-232.
 • Krajcik, J.S., Charlene M.C. and Berger, C. (1999). Teaching children science a project based approach. US: McGraw-Hill College.
 • Kubanç, Y. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki durumunun incelenmesi. Journal of International Social Research, 7(31), 675-688.
 • Leuchter, M., Saalbach, H., & Hardy, I. (2014). Designing science learning in the first years of schooling. International Journal of Science Education, 36, 1751-1771. http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2013.878482
 • Martin, R. E., Sexton, C., Franklin, T. J., Gerlovich, J. A., & McElroy, D. (2009). Teaching science for all children: An inquiry approach. US: Pearson/Allyn and Bacon.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). 36- 72 Aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı, Ankara: Milli Eğitim Basım Evi.
 • Özbek, S. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özsırkıntı, D., Akay, C. ve Bolat, E. Y. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri (Adana ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 313-331.
 • Parlakyıldız B., Aydın F. (2004). Okulöncesi Dönem Fen Eğitiminde Fen ve Doğa Köşesinin Kullanımına Yönelik Bir İnceleme, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Şahin, F. (2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Stake, R.E. (2000). Case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.) Handbook of qualitative research. US: Sage Publications.
 • Stefanich, G. P., & Kelsey, K. W. (1989). Improving science attitudes of preservice elementary teachers. Science Education, 73(2), 187-194.
 • Trundle, K. C., & Saçkes, M. (2012). Science and early education. In R. C. Pianta, W. S. Barnett, L. M. Justice, & S. M. Sheridan (Eds.), Handbook of early childhood education (pp. 240–258). NY: Guilford.
 • Uyanık-Balat, G. (2011). Fen Nedir ve Çocuklar Feni Nasıl Öğrenir? İçinde (B. Akman, G. Uyanık-Balat ve T. Güler, (Editörler). Okul öncesi dönemde fen eğitimi (2. Baskı, s. 1-18). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Eğitim
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0721-1268
Yazar: Yakup DOĞAN
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8571-9203
Yazar: Vakkas YALÇIN
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4335-8788
Yazar: Ahmet SİMSAR
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kilissbd354745, journal = {Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-4561}, address = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {147 - 164}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Yakup and YALÇIN, Vakkas and SİMSAR, Ahmet} }
APA DOĞAN, Y , YALÇIN, V , SİMSAR, A . (2017). Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (14), 147-164. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/354745
MLA DOĞAN, Y , YALÇIN, V , SİMSAR, A . "Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 147-164 <http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/354745>
Chicago DOĞAN, Y , YALÇIN, V , SİMSAR, A . "Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği". Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2017): 147-164
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği AU - Yakup DOĞAN , Vakkas YALÇIN , Ahmet SİMSAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 164 VL - 7 IS - 14 SN - 2146-4561- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Dergisi Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği %A Yakup DOĞAN , Vakkas YALÇIN , Ahmet SİMSAR %T Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği %D 2017 %J Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-4561- %V 7 %N 14 %R %U
ISNAD DOĞAN, Yakup , YALÇIN, Vakkas , SİMSAR, Ahmet . "Okul Öncesi Sınıflarındaki Fen Merkezleri Ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi-Kilis Örneği". Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 14 (Aralık 2017): 147-164.