Makale Yazım Kuralları

1. MAKALE YAZIM ŞEKLİ

Yazılar, Microsoft Word 6.0 ve üstü programlarda, Times News Roman yazı karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmış olmalıdır. Paragraf girintileri 1 cm., kenar boşlukları üst 5.5, alt, 5.5, sol, 4.5 ve sağ 4.5 cm. olmalıdır.Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler, 10 punto ve italik harflerle, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Özet 150-200 kelime uzunluğunda olmalıdır. Özette çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonucu kısaca verilmelidir. Özetten sonra 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır.


Başlık, en fazla 12 kelimeden oluşmalı, 12 puntoyla, tamamı büyük ve koyu harflerle, satıra ortalanarak yazılmalıdır. Ana başlıklar 12 punto, büyük harf ve 1 cm paragraf girintisi ile yazılacaktır.  Başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır. Yazarların ad ve soyadları başlık satırının altında, sağa hizalı, koyu (bold) karakterde olmalı. Adın ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük; soyadın tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Yazarların çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri, alt bilgi olarak verilmelidir.


Başlık sayfasında Türkçe ve İngilizce başlık, yazar ad(lar)ı, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen akademik yazılar, biçimsel olarak dergimizin yazım kurallarına uygun hazırlanmalıdır. MAKALE ŞABLONU İNDİR

2. DİPNOT VERME ŞEKLİ: Metin içi dipnot olacak ve bunu dışında hiçbir dipnot şekli kabul edilmeyecektir.

Metin içi kaynak gösteriminde; yazar soyadı, tarih ve sayfa numarası belirtilir. Bunun için aşağıda verilen kaynak gösterim biçimleri uygulanır:

a) Tek yazarlı eser
........... (Konar, 2004:12)

b) Yazar sayısı iki olan eser
.......... (Tekeli ve İlkin, 1993:30-37)

c) Yazar sayısı ikiden fazla olan eser
(Demircan vd., 1991:29)

d) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;
........... (Demircan, 1999:12; 2000:38-40)

ı) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);
........... (Yolsuzluk kuramı, 2004:12)

i) Anonim yayına gönderme;
........... (Anonim, 1995:6)

k) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;
.......... (İhracatımız geçen yıla oranla % 50 arttı, Hürriyet, 12.10.2004)

l) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;
........... (Avşaroğlu, 1998)

m) Kuruma gönderme;
........... (Devlet Planlama Teşkilatı, 2002)

n) Kurum sitesine gönderme;
………….. (www.die.gov.tr)

o) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;
………. (Doğu, t.y.:25-30)

3. KAYNAKÇA HAZIRLAMA ŞEKLİ

a) Kitap

ÖZKAYA, Yücel, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008.

b) Kitapta bölüm;
İbrahim-Kaplan Muhittin, Dış Ticaret ve Kalkınma, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Ed., Taban, S., Kar, M., Ekin Kitap Evi, Bursa, 2004, s.22-43.

c) Makale
SARC, Ömer Celal, “Tanzimat ve Sanayimiz”, Tanzimat I, M.E.B., İstanbul, 1999, s.423-440.

d) Çeviri eser
M.ALBERTİNİ, James, Ekonomik Sistemler: Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm, Çev. Cafer U, Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa, 1990.

e) Ansiklopedi Maddesi
SAKAOĞLU, Necdet, “Eğitim Tartışmaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C.II, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s.478-484.

f) Tezler
KELEŞ, Erdoğan, Osmanlı, İngiltere ve Fransa İlişkileri Bağlamında Kırım Savaşı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009.

g) Sempozyum/kurultay bildiri kitapları;

KODAMAN, Bayram, “Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Sanayi Mektepleri”, Birinci Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1980, s.292-310.
 h) Elektronik kaynak;
http://www.oneworld.org/ips2 (20.02.2000).