Makale Yazım Kuralları

1. MAKALE YAZIM ŞEKLİ

Yazılar, Microsoft Word 6.0 ve üstü programlarda, Times News Roman yazı karakterinde, 11 punto ve tek satır aralığı ile yazılmış olmalıdır. Paragraf girintileri 1 cm., kenar boşlukları üst 5.5, alt, 5.5, sol, 4.5 ve sağ 4.5 cm. olmalıdır.Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler, 10 punto ve italik harflerle, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Özet 150-200 kelime uzunluğunda olmalıdır. Özette çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonucu kısaca verilmelidir. Özetten sonra 3-5 anahtar kelime yazılmalıdır.


Başlık, en fazla 12 kelimeden oluşmalı, 12 puntoyla, tamamı büyük ve koyu harflerle, satıra ortalanarak yazılmalıdır. Ana başlıklar 12 punto, büyük harf ve 1 cm paragraf girintisi ile yazılacaktır.  Başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır. Yazarlardan istenilen bilgiler ilk sayfadaki bilgi sayfasına eksiksiz yazılmalıdır. Adın ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük; soyadın tamamı büyük harfle yazılmalıdır.


Başlık sayfasında Türkçe ve İngilizce başlık, yazar ad(lar)ı, Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen akademik yazılar, biçimsel olarak dergimizin yazım kurallarına uygun hazırlanmalıdır. MAKALE ŞABLONU İNDİR

2. DİPNOT VERME ŞEKLİ: Metin içi dipnot olacak ve bunu dışında hiçbir dipnot şekli kabul edilmeyecektir.

Metin içi kaynak gösteriminde; yazar soyadı, tarih ve sayfa numarası belirtilir. Bunun için aşağıda verilen kaynak gösterim biçimleri uygulanır:

a) Tek yazarlı eser
........... (Konar, 2004:12)

b) Yazar sayısı iki olan eser
.......... (Tekeli ve İlkin, 1993:30-37)

c) Yazar sayısı ikiden fazla olan eser
(Demircan vd., 1991:29)

d) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;
........... (Demircan, 1999:12; 2000:38-40)

ı) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);
........... (Yolsuzluk kuramı, 2004:12)

i) Anonim yayına gönderme;
........... (Anonim, 1995:6)

k) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;
.......... (İhracatımız geçen yıla oranla % 50 arttı, Hürriyet, 12.10.2004)

l) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;
........... (Avşaroğlu, 1998)

m) Kuruma gönderme;
........... (Devlet Planlama Teşkilatı, 2002)

n) Kurum sitesine gönderme;
………….. (www.die.gov.tr)

o) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;
………. (Doğu, t.y.:25-30)

3. KAYNAKÇA HAZIRLAMA ŞEKLİ

a) Kitap

Cide, Ö, (2016). Osmanlı'nın Kuruluşunu Anlamak. İstanbul: Kitabî Yayınevi.

b) Kitapta bölüm;
Kaplan, İ. (2004). Dış Ticaret ve Kalkınma, Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, (Cilt varsa). Ed., Taban, S. Kar, M., Bursa Ekin Kitap Evi.

c) Makale
Cide, Ö. (2018/ Haziran). Devlette Birliği Sağlama Örneği Ömer b. Abdülaziz. Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (15). 56-74.

d) Çeviri eser
M. Albetini, J. (1990). Ekonomik Sistemler: Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm, Çev. Cafer U, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayını.

e) Ansiklopedi Maddesi
Sakaoğlu, N. (1985). Eğitim Tartışmaları, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi İçinde, c .II, ss. 478-484). İstanbul: İletişim Yayınlar.

f) Tezler
Keleş, E, (2009). Osmanlı, İngiltere ve Fransa İlişkileri Bağlamında Kırım Savaşı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.

g) Sempozyum/kurultay bildiri kitapları;

Kodaman, B. (1980). Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Kadar Sanayi Mektepleri. Birinci Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s. 292-310.
 h) Elektronik kaynak;
http://www.oneworld.org/ips2 (20.02.2000).


Not: Dergimizde 8. cilt, 16. sayıdan itibaren dergimize gönderilen makaleler intihal programından geçirilecektir. %25 üzerinde intihal ve benzerlik çıkması durumunda makale değerlendirmeye alınmayacaktır.