Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 1, Sayfalar 100 - 105 2018-01-01

Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir
Under Which Conditions of Turkey Organic Wheat Farming Could Be Better Alternative

Aydın AKKAYA [1]

147 636

Ülkemizde organik buğdayın, toplam buğday ekim alanı ve üretim miktarı içerisindeki payı çok düşüktür. Geleneksel üretimden organik üretime geçişin önündeki en büyük engellerden birisi, organik buğdaydaki verim düşüklüğüdür. Ancak, geleneksel buğday yetiştiriciliğinde elde edilen verim azaldıkça, organik buğdayla geleneksel buğday verimi arasındaki fark azalmaktadır. Ülkemizde buğday üreticilerinin çoğu, küçük ölçekli arazilere sahip olduklarından ve az girdi kullandıklarından, geleneksel üretimde çok düşük verimler almaktadır. Ayrıca, buğday/girdi paritesi yıldan yıla giderek küçülmekte ve geleneksel buğdayda üretim maliyetleri giderek artmaktadır. Diğer yandan, geleneksel toprak işleme toprak organik maddesi üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğundan, azaltılmış toprak işleme ve sıfır sürüm gibi toprak veremliliğini koruyan sistemlerin uygulanması gerekmektedir. Tarımsal kimyasalların kullanılmadığı süreçte seçilmiş olan yerel buğday genotiplerimiz, organik tarıma uygunluk bakımından çok önemli genetik kaynak durumundadır. Bu bilgilere dayanarak; Türkiye ortalamasının çok altında buğday verimi alınan ekolojilerde, küçük ölçekli ve az girdi kullanılan işletmelerde, sıfır sürüm uygulanarak toprak kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenen arazilerde ve yerel çeşit yetiştiriciliğinin tercih edildiği durumlarda, organik buğday tarımının alternatif olabileceğini söylemek mümkündür.

The organic wheat production has very small amounts in total wheat acreage and production of Turkey. The low yield in organic wheat is one of the biggest challenges in transition from conventional farming into organic farming. However, the yield gap between conventional and organic wheat decreases, as the yield of the conventional wheat decreases. The many wheat farmers in Turkey obtain very low yields, since they have small-scale farms and use low inputs. In addition, the wheat/input parities decrease year by year, while cost of conventional wheat production progressively increases. On the other hand, the conservative tillage systems such as minimum tillage and no-till should be applied because of the negative effects of the conventional tillage on the soils organic matter content. The local wheat landraces selected in the long term without agricultural chemicals are very important resources for organic farming. Therefore, it is suggested that the organic wheat farming could be better alternative to conventional wheat farming in the ecologies with lower yields than the average yield of Turkey, in farms with the small-scale and using low-input, in the lands to be improved soil quality by no-till application and in cases to be preferred the growth of local landraces.

 • Akkaya A 2008. Tahılın Kalbi Konya’dan Çağrı. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 1-13, 2-5 Haziran, Konya.
 • Aktaş E, İpek S, Işık S 2010. Türkiye'de tarım sektöründe kullanılan mazota yönelik vergi ve destekler. Tarım Ekonomisi Dergisi, 16(1), 19–24.
 • Altıntaş G 2014. Tokat, Amasya, Yozgat ve Sivas yörelerinde yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin 2013 yılı üretim girdileri ve maliyetleri. Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Enstitü Yayın, 261, 23, http://arastirma.tarim.gov.tr/tokatarastirma/Belgeler/Maliyetler/maliyetler_2013.pdf (Erişim tarihi 11.11.2015).
 • Anderson RL 2005. Are some crops synergistic to following crop. Agron. J., 97, 7-10.
 • Anonim 2005. Buğday Raporu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ankara.
 • Anonim 2008. Tarımsal İşletme Yapı Araştırması 2006. TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Haber bülteni, 196.
 • Anonim 2015. Tarımsal Veriler. T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bak. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara, http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/SagMenuVeriler/Tarimsal_Veriler.pdf (Erişim tarihi 11.11.2015).
 • Anonim 2017. Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/Start.do (Erişim tarihi 12.01.2017).
 • Arısoy H, Oğuz C 2005. Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından yeni geliştirilen buğday çeşitlerinin tarım işletmelerinde kullanım düzeyi ve geleneksel çeşitler ile karşılaştırmalı ekonomik analizi-Konya İli Örneği, Ankara, http://www.tepge.gov.tr/ (Erişim tarihi 3.11.2015).
 • Aydın M, Yılmaz M, Kara AÇ, Soylu S 2010. Ekmeklik buğdayda organic ve konvansiyonel yetiştiriciliğin karşılaştırması üzerine bir araştırma. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 102-106, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum.
 • Banziger M, Cooper M 2001. Breeding for low input conditions and consequences for participatory plant breeding: Examples from tropical maize and wheat. Euphytica, 122, 503–519.
 • Bayaner A 2010. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın organik tarım faaliyetleri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 31-36, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum.
 • Cooperband L 2002. Building soil organic matter with organic amendments. A resource for urban and rural gardeners, small farmers, turfgrass managers and large-scale producers. Univ. of Wisconsin-Madison, Center for Integrated Agricultural Systems.
 • Dellal İ, Özat HE, Özüdoğru T 2007. Tarımda Mazot Kullanımı ve Destekleri. Çalışma Raporu, Yayın No, 163, ISBN 978-975-407-238-9. http://www.tepge.gov.tr/ (Erişim tarihi 11.11.2015).
 • Eyüboğlu F, Candaş İ, Örs G 1993. Konya ili topraklarının özellikleri ve gübre ihtiyacı. 1. Konya’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 33-49, 12-14, Mayıs, Konya.
 • Flohre A, Rudnick M, Traser G, Tscharntke T, Eggers T 2011. Does soil biota benefit from organic farming in complex vs. simple landscapes?. Agriculture, Ecosystems and Environment, 141, 210-214.
 • Foulkes MJ, Sylvester B, Scott, RK 1998. Evidence for differences between winter wheat cultivars in acquisition of soil mineral nitrogen an uptake and utilization of applied fertilizer nitrogen. Journal of Agricultural Sci., 130, 29-44.
 • Ghaouti L, Link W 2009. Local vs. formal breeding and inbred line vs. synthetic cultivar for organic farming: Case of Vicia faba L. Field Crop Research, 110, 167-172.
 • Gosme M, Villemandy M, Bazot M, Jeuffroy MH 2012. Local and neighbourhood effects of organic and conventional wheat management on aphids, weeds, and foliar diseases. Agriculture, Ecosystems and Environment, 161, 121-129.
 • Gülçubuk B 2010. Kırsal kalkınma ve organik tarım. Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, 25-30, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum.
 • Herencia JF, Garcia-Galavis PA, Dorado JAR, Maqueda C 2011. Comparison of nutritional quality of the crops grown in an organic and conventional fertilized soil. ScientiaHorticulturae, 129, 882-888.
 • Hetrick BAD, Wilson GWT, Cox TS 1993. Mycorrhizal dependence of modern wheat cultivars and ancestors-synthesis. Canadian journal of Botany, 71, 512-518.
 • Hoad S, Topp C, Davies K 2008. Selection of cereals for weed suppression in organic agriculture: a method based on cultivar sensitivity to weed growth. Euphytica, 163, 355-366.
 • Hole DG, Perkins A, Wilson JD, Alexander IH, Grice PV, Evans AD 2005. Does organic farming benefit biodiversity? Biological Conservation, 122, 113-130.
 • Lal R 2007. Farming carbon. Soil & Tillage Research, 96, 1–5.
 • Lammerts van Bueren ET, Jones SS, Tamm L, Murphy KM, Myers JR, Leifert C, Messmer MM 2011. The need to breed crop varieties suitable for organic farming, using wheat, tomato and broccoli as examples: A review. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, 58, 193-205.
 • Mader P, Fliessbach A, Dubois D, Gunst L, Fried P, Niggli U 2002. Soil fertility and biodiversity in organic farming. Science, 296, 1694-1697.
 • Marriott EE, Wander M 2006. Qualitative and quantitative differences in particulate organic matter fractions in organic and conventional farming systems. Soil Biology & Biochemistry, 38, 1527-1536.
 • Mason HE Navabi A, Frick BL, O'Donovan JT, Spaner DM 2007. The weed competitive ability of Canada Western Red Spring Wheat cultivars grown under organic management. Crop Sci., 47, 1167–1176.
 • Meisterling K, Samaras C, Schweizer V 2009. Decisions to reduce greenhouse gases from agriculture and product transport: LCA case study of organic and conventional wheat. Journal of Cleaner Production, 17, 222-230.
 • Murphy KM, Campbell KG, Lyon SR, Jones SS 2007. Evidence of varietal adaptation to organic farming systems. Field Crops Research, 102, 172–177.
 • Murphy KM, Dawson JC, Jones SS 2008. Relationships among phenotypic growth traits, yield and weed suppression in spring wheat landraces and modern cultivars. Field Crops Research, 105, 107-115.
 • Murphy KM, Reeves PG, Jones SS 2008. Relationship between yield and mineral nutrient concentrations in historical and modern spring wheat cultivars. Euphytica, 163, 381-390.
 • Ponti T, Rijk B, Ittersum MK 2012. The crop yield gap between organic and conventional agriculture. Agricultural Systems, 108, 1-9.
 • Santos VB, Araujo ASF, Leite LFC, Nunes LAPL, Melo WJ 2012. Soil microbial biomass and organic matter fractions during transition from conventional to organic farming systems. Geoderma, 170, 227-231.
 • Serpi Y, Topal A, Sade B, Ögüt H, Soylu S, Boyraz N, Bilgili N, Direk M 2011. Buğday Raporu. UHK, Ulusal Hububat Konseyi, 1.
 • Tuomisto HL, Hodge LD, Riordan P, Macdonald DW 2012. Does organic farming reduce environmental impacts?-A meta-analysis of European research. Journal of Environmental Management, 112, 309-320.
 • Ülgen N, Yurtsever N 1974. Türkiye gübre ve gübreleme rehberi. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Teknik Yayınlar Serisi, 28, Kemal Matbaası, Ankara.
 • Velimirov A, Lueck L, Shiel R, Plöger A, Leifert C 2011. Preference of laboratory rats for food based on wheat grown under organic versus conventional production conditions. NJAS - Wageningen Journal of Life Sci., 58 (3-4), 85.88.
 • Wolfe MS, Baresel JP, Desclaux D, Goldringer I, Hoad S, Kovacs G, Löschenberger F, Miedaner T, Ostergard H, Lammerts van Bueren ET 2008. Developments in breeding cereals for organic agriculture. Euphytica, 163, 323-346.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü DERLEME MAKALE - REVIEW ARTICLE
Yazarlar

Yazar: Aydın AKKAYA
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { ksudobil286699, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {100 - 105}, doi = {10.18016/ksudobil.286699}, title = {Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir}, key = {cite}, author = {AKKAYA, Aydın} }
APA AKKAYA, A . (2018). Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 21 (1), 100-105. DOI: 10.18016/ksudobil.286699
MLA AKKAYA, A . "Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 100-105 <http://dergipark.gov.tr/ksudobil/issue/31775/286699>
Chicago AKKAYA, A . "Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (2018): 100-105
RIS TY - JOUR T1 - Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir AU - Aydın AKKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.286699 DO - 10.18016/ksudobil.286699 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 105 VL - 21 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.286699 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.286699 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir %A Aydın AKKAYA %T Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir %D 2018 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18016/ksudobil.286699 %U 10.18016/ksudobil.286699
ISNAD AKKAYA, Aydın . "Organik Buğday Tarımı Ülkemizde Hangi Koşullarda Daha Uygun Alternatif Olabilir". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 / 1 (Ocak 2018): 100-105. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.286699