Yayım İlkeleri ve Yazım Kuralları

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ

Yayım İlkeleri

KSUED Makale Şablonunu Buradan İndirerek Düzenleyiniz...

1)  Dergide Eğitim Bilimleri alanında hazırlanan ve daha önce yayımlanmamış orijinal araştırma makaleleri yayımlanır. Kongre kitaplarında tam metni basılmış olan araştırma makaleleri, derlemeler ve editöre mektup kabul edilmez. Eğer makale, sunulmuş bir bildiri, tez ya da proje çalışmasının belli bir kısmını veya tamamını kapsıyorsa yayınlanmamış olmak kaydıyla dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. 

2)    Dergi Kasım ve Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanır.

3)    Makalelerin bilimsel sorumlulukları yazarlara aittir. 

4)    Dergide Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan çalışmalar değerlendirme sürecine alınır. 


Yazım Kuralları

1)    Makaleler tercihen 4000 ile 7000 kelime aralığında hazırlanmış, içerdiği konuyu anlatacak uzunlukta yazılmalıdır. 

2)    Makale A4 biçiminde, Times New Roman yazı karakteri ile bilgisayarda 11 punto ve bir satır aralığında, Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.

3)    İlk sayfa hariç olmak üzere sayfanın sağ alt köşelerinde sayfa numaraları belirtilmeli, sayfa kenarında 2,5 cm boşluk bırakılarak tek sütun halinde düzenlenmelidir.

4)    İlk sayfa hariç olmak üzere sayfa başlarında karşılıklı olarak makalenin konusuyla yazar adları tekrar edilmelidir. 

5)    Başlık 12 punto, koyu büyük harf ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.

6)    Makalenin ilk sayfa başında derginin adı, sayısı, sayfa numarası ve yılı verilmelidir. 

7)    “Öz” ve “Abstract” çalışmanın kısa amacı ile önemli araştırma bulgularını içermelidir.

         a) “Öz” ve “Abstract” 130-150 sözcük arasında olmalıdır ve ana metinden ayrı olarak konumlandırılmalıdır.

         b“Öz” ve “Abstract”dan bir satır boşluk bırakıldıktan sonra 3-5 sözcük olmak üzere “Anahtar sözcükler” ve “Key words” yer almalıdır.  

         c) Metin içerisinde yaygın olarak kullanılan kısaltmaların dışında kısaltmalar, diyagramlar ve literatür kullanmaktan kaçınılmalıdır.

8)   Makalenin ilk sayfa başında derginin adı, sayısı, sayfa numarası ve yılı verilmelidir. Diğer sayfaların sayfa başlarında karşılıklı olarak makalenin konusuyla yazar adları tekrar edilmelidir.

9)    Yazar(lar)ın adı, baş harf büyük olarak, soyadı ise büyük harf olmak üzere ortalanmış olarak başlığın altına, makalenin yazarlarının çalıştığı kurum adresi, ünvanları, e-mail adresleri ile birlikte yazılmalıdır.

10)  Metin içerisindeki kaynaklar tek yazarlılarda, parantez içerisinde önce yazarın soyadı küçük harflerle yazıldıktan sonra virgül, yayım tarihi ve sayfa numarası (Ergün, 1999, 234), Çift yazarlılarda ise, parantez içerisinde yazar soyadı, noktalı virgül, diğer yazarın soyadı, virgül, tarih ve sayfa numarası formatında gösterilmelidir (Özcan; Eşref, 1999, 123). Metindeki tüm kaynaklar aynı düzende gösterilmelidir.

11)  Çift yazarlı makalelerde her iki yazarın da soyadı, ismin baş harfi (büyük), ve ile bağlanarak belirtilmelidir.

12)  Kaynakça Formatı: Metin sonundaki kaynaklar dizininde, kaynaklar yazar soyadlarını esas alan alfabetik bir sıraya göre dizilmelidir. Metin içinde ve kaynakçada referans göstermede APA 6 stili benimsenmelidir.

a)    Kitaplar: Soyadının baş harfi büyük ve adının ilk harfi, parantez içerisinde basım yılı, kitap adı, baskı sayısı, şehir, yayınevi.  Örnek: San, İ. (1979). Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. 2.baskı, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.

b)  Süreli yayınlar: Soyad, adınının baş harfi (büyük) parantez içerisinde yıl, tırnak içerisinde konusu, italik olarak yayınlandığı dergi adı, cilt (sadece sayısı), kaçıncı sayısı olduğu (parantez içerisinde) sonra virgül ve sayfa aralığı. Örnek: Pala, M. ve Baran, G. (2000). Çocuk yuvalarında ve Aileleriyle Birlikte Yaşayan 7-11 Yaş Grubu Çocuklarında Yaratıcılığın İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1 (2)  10-20.

c)    Tez ise; soyad, adının baş harfi, parantez içerisinde yıl, tırnak içerisinde konusu, şehir, üniversite ve enstitü adı, türü ve olarak Örnek: Şen, H. (1999.) Yaratıcı Düşünmenin Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

13)  Makale giriş bölümünden sonra, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve öneriler bölümlerinden oluşacaktır.

14)  Tablolar APA standartlarında, dikey çizgiler kullanılmadan oluşturulacaktır. Makalede kullanılan kaynaklar ‘kaynakça’ başlığı altında yer alacaktır.

15)  Makalede tablo adları, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde tablonun üst tarafına yazılmalıdır.

16)  Makalede resim, şekil ve grafikler "Şekil" adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, fotoğraf veya resimler, parlak fotoğraf kağıdına net olarak siyah beyaz basılmış ve numaralandırılmış olmalıdır. Şekil adları veya şekillerin başlığı, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde şeklin altında yer almalıdır.

   17)    Yazarlar dergiye makalelerini genişletilmiş özet ile birlikte sunmalıdır.

a)    Genişletilmiş özetler tam metnin daha kısa bir formatı şeklinde yazılmalıdır.

b)  Genişletilmiş özette çalışmanın amacı, konu ile ilgili kavramsal çerçeve, yöntem, bulgular, sonuç ve önerilere yer verilmelidir.

c)   Yayın dili Türkçe olan makalelerde İngilizce genişletilmiş özet, İngilizce makalelerde Türkçe genişletilmiş özete yer verilmelidir.

d)    Genişletilmiş özetler 500 ile 750 kelime arasında olacak şekilde yapılandırılmalıdır.