Münzirî’nin (v. 656/1258) Hadis Aldığı Kadın Hocaları Hakkında Bir Değerlendirme (et-Tekmile Özelinde)

Rabia Kurt [1]

142 124

İslâm ilim tarihinde hadis sahasında önemli yer üstlenen kadınların ilmî faaliyetleri yeterli ölçüde dikkate alınmamıştır. Hâlbuki pek çok meşhur muhaddisin yetişmesinde ve ilmî birikiminin oluşmasında onlarca kadın râvinin de katkı sağladığı inkâr edilmez bir gerçektir. Her ne kadar bazı âlimler kadın hocalarını ön plana çıkarıp, onlardan bahsettikleri müstakil eserler telif etmişlerse de, çoğu kadın âlim tarihte âdeta meçhul kalmış ve sonraki nesillerden araştırmacıların dikkatinden kaçmıştır. Bu çalışmada, kendi döneminin meşhur hadis âlimlerinden, İskenderiye, Harran, Ruha, Gazze, Dımaşk, Kudüs gibi merkezlere ilmî seyahatlerde bulunan Ebû Muhammed Zekiyyüddîn Abdülazîm b. Abdülkavî el-Münzirî’nin (v. 656/1258) gerek sema‘ gerekse icazet yoluyla ders aldığı kadın hocaları tespit edilerek tanıtılmaya ve Münzirî özelinde pek çok önemli şahşiyetin yetişmesinde kadınların üstlendiği role dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Kadın, Muhaddis, Sema‘, icazet
 • Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, Hadisevi, İstanbul, 2006.
 • Aydınlı, Abdullah,, ‘Amre bt. Abdurrahman’, DİA, 1991
 • Bolelli, Nusrettin, Kadınların Hadis İlmindeki Yeri, MÜİFV Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmaîl, Sahîhu’l-Buhârî (neşr. Mektebetu Dâri’s-Selâm), Riyâd, 1419/1999
 • Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, İFAV Yay., İstanbul, 2011
 • Dârimî, Abdullah b. Abdurrahman, es-Sünen (neşr. Mustafa Dîb el-Buğâ), I-II, Dımaşk, 1328/2007
 • Dümeynî, Misfir b. Gurmullah, Hadiste Metin Tenkidi Metodları, (çev. İlyas Çelebi, Adil Bebek, Ahmet Yücel), Kitabevi, İs-tanbul, 1997.
 • Ebû Şâme, Abdurrahman b. İsmail el-Makdisî, ez-Zeyl ala’r-Ravzateyn-Terâcimu ricâli’l-karneyn es-sâdis ve’s-sâbi‘ (neşr. İzzet Attâr el-Hüseynî), Beyrut, 1974.
 • Eren, Mehmet, Hadis İlminde Rical Bilgisi ve Kaynakları, İSAM Ya-yınları, İstanbul, 2012.
 • Eren, Mehmet, “Kadınların Hadis İlmine Katkıları”, AÜİFD, XLIV, s.1, 2003.
 • Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr Ahmed b. Ali, Târîhu Bağdât (neşr. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf), I-XVII, Beyrut, 2001/1422.
 • İbn Hallikân, Ahmed b. Muhammed el-İrbilî, Vefeyâtü’l-a‘yân ve enbâü ebnâi’z-zamân, (neşr. İhsân Abbâs), I-VIII, Beyrut, 1398/1978
 • İbn Nukta, Ebû Bekr Muhammed b. Abdülğanî, et-Takyîd li ma‘rifeti ruvâti’s-sünen ve’l-mesânîd (neşr. Ebû İdrîs Şerîf b. Sâlih), Beyrut, 1435/2014.
 • İbn Tağrîberdî, Ebü’l-Mehâsin Yûsuf el-Atabekî, en-Nücûmü’z-zâhire fî mülûki Mısr ve’l-Kâhire (neşr. Muhammed Hüseyin Şemsüddîn) , I-XVI, Beyrut, 1992.
 • İbnü’l-‘İmâd, Abdülhay b. Ahmed, Şezerâtü’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, (neşr. Abdülkâdir el-Arnavut ve dğr.), I-X, Beyrut, 1406/1986.
 • İbnü’l-Buhârî, Ali b. Ahmed el-Makdisî, Meşyahatü İbni’l-Buhârî (neşr. Avaz Itkî), Mekke, 1419/1999.
 • İbnü’l-Hâc, Muhammed b. Muhammed el-Abderî, el-Medhal, I-VI, Kahire, 1401/1981
 • İbnü’s-Sâbûnî, Muhammed b. Ali b. Mahmûd, Tekmiletü İkmâli’l-İkmâl (neşr. Mustafa Cevâd), Bağdâd, 1377/1957
 • Kandemir, Yaşar, ‘Münzirî’, DİA, XXXII,
 • el-Mehâmilî, Hüseyin b. İsmail, Emâlî el-Mehâmilî, (nşr. İbrahim İbrahim el-Kaysî), el-Mektebetü’l-İslamiyye, Ammân, 1412/1991.
 • Meşhûr b. Hasan, ‘İnâyetü’n-nisâ’, Suudi Arabistan, 1414/1994
 • el-Muhallis, Ebû Tahir Muhammed b. Abdurrahman, el-Muhallisiyyât, (nşr. Nebîl Sa ‘duddîn Cerrâr), Dâru’n Nevâdir, Beyrut, 1429/2008.
 • es-Sem‘ânî, Abdülkerim b. Muhammed, et-Tahbîr fi’l-Mu‘cemi’l-kebîr (nşr. Münîre Nâcî), I-II, Bağdât, 1395/1975
 • Münzirî, Abdülazîm b. Abdülkavî, et-Tekmile li-Vefeyât’in-nakale (neşr. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf), I-IV, Beyrut, 1405/1984.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyin el-Kuşeyrî, Sahîhu Müslim (neşr. Dâru Kurtuba), Beyrut, 1430/2009
 • Özafşar, M. Emin, Hadis Kültür Yazıları, Ankara, 2015.
 • Özcan, Hayriye Betül, “Memlüklüler Döneminde Hanımlar ve Se-havi’nin Hanım Hocaları”, IV. TLÇK Bildiriler Kitabı, Kütah-ya, 2015, s. 34-38
 • Suyûtî, Abdurrahman b. Ebû Bekr, Tedrîbu’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî (neşr. Bedî‘ es-Seyyid el-Lehhâm), I-II, Dımaşk, 1426/2005
 • Şühde el-Kâtibe, Şühde bt. Ahmed b. Ferec, el-Umde mine’l-fevâid ve’l-âsâri’s-sıhâh ve’l-ğarâib fî Meşyahati Şühde (nşr. Rıfat Fevzî Abdülmuttalib), Kahire 1415/ 1994.
 • Takıyyüddîn el-Fâsî, Muhammed b. Ahmed, Zeylü’t-Takyîd li ma‘rifeti ruvâti’s-sünen ve’l-mesânîd (neşr. Muhammed Sâlih b. Abdülazîz), I-III, Mekke, 1418/1997
 • Tekineş, Ayhan, ‘Şuhde el-Katibe’, DİA, 2010
 • Yılmaz, Muhammet, Kadın Hadisçiler, Araştırma yayınları, Ankara, 2008
 • Zehebî, Muhammed b. Ahmed b. Osman, Târîhu'l-İslâm ve ve-feyâü’l-meşâhîri ve’l-A‘lâm (neşr. Ömer Abdüsselâm Tedmurî), I-LIII, Beyrut, 1410/1990.
 • Zehebî, Muhammed b. Ahmed b. Osman, el-‘İber fî haberi men ğaber, (neşr. Muhammed Saîd b. Besyûnî Zağlûl), I-IV, Beyrut, 1405/1985.
 • Zehebî, Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyeru A‘lâmi’n-nübelâ (neşr. Şuayb el-Arnavut ve dğr.), I-XXV, Beyrut 1410/1990.
 • Zehebî, Muhammed b. Ahmed b. Osman, Mu‘cemu’ş-şuyûh (nşr. Rûhiyye Abdurrahman), Beyrût, 1410/1990
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri / Research Articles
Yazarlar

Yazar: Rabia Kurt
E-posta: rabia_yanar@hotmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { ksuifd323041, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-4524}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {193 - 225}, doi = {}, title = {Münzirî’nin (v. 656/1258) Hadis Aldığı Kadın Hocaları Hakkında Bir Değerlendirme (et-Tekmile Özelinde)}, key = {cite}, author = {Kurt, Rabia} }
APA Kurt, R . (). Münzirî’nin (v. 656/1258) Hadis Aldığı Kadın Hocaları Hakkında Bir Değerlendirme (et-Tekmile Özelinde). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (29), 193-225. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ksuifd/issue/29956/323041
MLA Kurt, R . "Münzirî’nin (v. 656/1258) Hadis Aldığı Kadın Hocaları Hakkında Bir Değerlendirme (et-Tekmile Özelinde)". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (): 193-225 <http://dergipark.gov.tr/ksuifd/issue/29956/323041>
Chicago Kurt, R . "Münzirî’nin (v. 656/1258) Hadis Aldığı Kadın Hocaları Hakkında Bir Değerlendirme (et-Tekmile Özelinde)". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (): 193-225
RIS TY - JOUR T1 - Münzirî’nin (v. 656/1258) Hadis Aldığı Kadın Hocaları Hakkında Bir Değerlendirme (et-Tekmile Özelinde) AU - Rabia Kurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 225 VL - IS - 29 SN - 1304-4524- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Münzirî’nin (v. 656/1258) Hadis Aldığı Kadın Hocaları Hakkında Bir Değerlendirme (et-Tekmile Özelinde) %A Rabia Kurt %T Münzirî’nin (v. 656/1258) Hadis Aldığı Kadın Hocaları Hakkında Bir Değerlendirme (et-Tekmile Özelinde) %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1304-4524- %V %N 29 %R %U