Sırrî Rahile Hanım Divanı’nda Dinî Kişilikler

Ayşe Merve Hoşab [1]

207 212

Klasik Türk edebiyatına, yaşanılan din ve kültür başta olmak üzere birçok muhtelif unsur kaynaklık eder. Farklı alanlarda ön plâna çıkmış kişilikler bu kaynaklardan biridir. Eserinde yer verdiği kişilikler sayesinde şair, düşüncelerini ve hissiyatını somutlaştırma fırsatı bulur.

19. yüzyıl şairlerinden olan Sırrî Rahile Hanım’ın kaleme aldığı Divan, bu açıdan oldukça zengindir. Eserde tarihî, mitolojik, siyasî, dinî ve efsanevî hüviyeti olan birçok şahsın ismi mevcuttur. Çalışmamızda eserde yer verilen yalnızca dinî kimliğiyle ön plâna çıkmış şahıslar incelenmiş ve ilgili yerler Divan’dan iktibas edilerek izah edilmeye çalışılmıştır.

Klasik Türk Edebiyatı, Sırrî Rahile Hanım Divanı, Dinî Kişilik
 • Açıl, Berat, Sırrî Râhile Hanım ve Divânı (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2005.
 • Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C:II, İstanbul 1972
 • Çelik, İsa, “Kâdirîyye Tarîkatı Hâlisiyye Şubesinin Kurucusu Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (Sayı: 38), 2008, 159-184.
 • Döğüş, Selahattin, “Anadolu’da Hızır-İlyas Kültü ve Hıdrellez” Ge-leneği, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (Sayı: 74), 2015, 77-100.
 • Hacıbegzâde Ahmed Muhtar, Şair Hanımlarımız, İstanbul 1311.
 • İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, C:III İstanbul 1988.
 • Kara, Mustafa, “İbn Abbâd er-Rundî”, DİA, C:XIX, 1999, 266-267
 • Kiraz, Seydi, “Türk İslam Edebiyatında Bir Peygamber Portresi: Hz. İsa”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 18 (Sayı: 60), 2014, 261-280.
 • Korkusuz, Şefik, Diyârbekirli Şâir Sırrî Hanım’ın Dîvânı, Kent Ya-yınları, İstanbul 2005.
 • Kurt, Aynur, “Türk Edebiyatında Çehâr-Yâr-ı Güzîn: Abdî'nin Feżâil-i Ḫulefâ-i Râşidîn ve Ḫaṣâil-i Çehâr-Yâr-i Güzîn Adlı Mesnevisi Üzerine Bir İnceleme”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Sayı: 3), 2016, 107-126.
 • Levend, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Maz-munlar ve Mefhumlar, Enderun Kitabevi, İstanbul 1980.
 • Onay, Ahmet Talât, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü (Eski Türk Ede-biyatında Mazmunlar ve İzahı), Berikan Yayıncılık, Ankara 2013.
 • Pala, İskender, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul (2004).
 • Pekolcay, Necla; Eraydın Selçuk; Tahralı Mustafa; Uzun Mustafa; Subaşı M. Husrev, İslâmî Türk Edebiyatında Şekil ve Nev’îlere Giriş, Kitabevi yayınları, İstanbul 1994.
 • Tosun, Necdet (2013), “Veysel Karanî”, DİA, C:XXXXIII, 2013, 74-75.
 • Tökel, Dursun Ali, Divân Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Akçağ Yayın-ları, Ankara 2000.
 • Türkdoğan, Gökcan Melike, “Klâsik Türk Edebiyatında Kur’an Kıs-salarını Konu Alan Mesneviler”, Uluslararası Sosyal Araştır-malar Dergisi, C:III (Sayı: 15) (Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı), 64-92.
 • Uzun, Mustafa, “Îsâ”, DİA, C:XXII, 2000, 473-475.
 • Yeniterzi, “Emine, Türk Edebiyatında Na’at”, TDV (Kutlu Doğum Haftası II), 1990, 113-115.
 • Yıldırım, Nimet, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2008.
 • Yılmaz, Hasan Kâmil, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 2012.
 • Zavotçu, Gencay, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, Kesit Yayınları, İstanbul 2013.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri / Research Articles
Yazarlar

Yazar: Ayşe Merve Hoşab
E-posta: mervehosab@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { ksuifd323042, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-4524}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {227 - 263}, doi = {}, title = {Sırrî Rahile Hanım Divanı’nda Dinî Kişilikler}, key = {cite}, author = {Hoşab, Ayşe Merve} }
APA Hoşab, A . (). Sırrî Rahile Hanım Divanı’nda Dinî Kişilikler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (29), 227-263. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ksuifd/issue/29956/323042
MLA Hoşab, A . "Sırrî Rahile Hanım Divanı’nda Dinî Kişilikler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (): 227-263 <http://dergipark.gov.tr/ksuifd/issue/29956/323042>
Chicago Hoşab, A . "Sırrî Rahile Hanım Divanı’nda Dinî Kişilikler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (): 227-263
RIS TY - JOUR T1 - Sırrî Rahile Hanım Divanı’nda Dinî Kişilikler AU - Ayşe Merve Hoşab Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 263 VL - IS - 29 SN - 1304-4524- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sırrî Rahile Hanım Divanı’nda Dinî Kişilikler %A Ayşe Merve Hoşab %T Sırrî Rahile Hanım Divanı’nda Dinî Kişilikler %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1304-4524- %V %N 29 %R %U