SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ

Adem BELDAĞ [1] , Ünal ÖZDEMİR [2] , Ahmet NALÇACI [3]

289 382

Araştırmanın amacı, yedinci sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin kazanılma düzeyine ilişkin veli görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel paradigmaya uygun bir şekilde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu yedinci sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin velilerinden amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 12 veli oluşturmaktadır. Veri toplamak için yedi sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Velilerle yapılan görüşmelere göre çocukların (farklılıklara saygı, vatanseverlik, estetik, dürüstlük, bilimsellik, adil olma ve barış) değerlerini kazandıkları düşünmektedirler. Farklılıklara saygı, vatanseverlik, dürüstlük, adil olma ve barış değerlerinin kazandırılmasında aile faktörünün önemine vurgu yapılmıştır.
Değerler Eğitimi, Değer, Sosyal Bilgiler, Veli Görüşleri
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akbaş, O. (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 6 (16), 9-27.
 • Baydar, P. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Belirlenen Değerlerin Kazanım Düzeyleri ve Bu Süreçte Yaşanılan Sorunların Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Beldağ A. (2016). Values Education Research Trends in Turkey: A Content Analysis. Journal of Educationand Training Studies, vol.4, pp.101-112.
 • Beldağ, A. (2017). Temel Eğitimde Değerler Eğitimi, IX Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulan bildiri, Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Coşkun-Keskin, S. (2012). Değer Eğitiminde Geçmişten Günümüze Bir Işık: Aile Bilgisi Ders Model Önerisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(23), 117 – 156.
 • Doğan, İ. (2007). Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu. Recep Kaymakcan, Seyfi Kenan, Hayati Hökelekli, Şeyma Arslan, Mahmut Zengin (Ed.). Değerler ve eğitimi (s. 615-634). İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. Cemil Öztürk (Ed.). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. (2. Baskı). (s. 255-286). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Fidan, N. K. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 1- 18.
 • Genç S.Z., Tutkun T., Çoruk A., (2015). Değer ve Eğitimi Sorunsalı: Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Durum Tespiti", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, 374-397.
 • Halstead, J. M. and Taylor, M. J. (2000). Learning and Teaching about Values: A Review of Recent Research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.
 • Lovat, T. (2009). Values Education and Quality Teaching: Two Sides of the Learning Coin. Terry Lovat and RonToomey (Editors). Values Education and Quality Teaching (pp. 1-12). Callaghan: SpringerScience.
 • MEB, (2005). Sosyal bilgiler programı. Web: http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx? islem=1&kno=39 adresinden 20 Haziran 2016’de alınmıştır.
 • Nalçacı A. ve Beldağ A. (2015). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerlerin Kazandırılması ile İlgili Öğretmen Görüşleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6, 67-81.
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3), 217-239.
 • Seki, T. T.,& Dilmaç, B. B. (2015). Predictor Relationships between the Values the Adolescents have and Their Levels of Subjective Well-being and Social Appearance Anxiety: A Model Proposal. Education & Science/Egitim ve Bilim, 40(179), 57-67.
 • Tay, B. ve Yıldırım, K. (2009).Sosyal Bilgiler Dersinde Kazandırılması Amaçlanan Değerlere İlişkin Veli Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3),1499-1542.
 • Yaylacı, A. F. (1999). İlköğretim Okullarında Ailenin Okula Katılımı: Ankara İli Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Yaylacı, A.F. (2016). Değerler Eğitimi ve Bir Fabrika Olarak Modern Okul. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 153-172.
 • Yel, S. ve Aladağ, S. (2009). Sosyal Bilgilerde Değerlerin Öğretimi. Mustafa Safran (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi (s. 118-145). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim Öğrenci Velilerinin Okullarda Kazandırılmasını Arzuladığı Değerler, Değerler Eğitimi Dergisi, 8 (19) 207-223.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Adem BELDAĞ
E-posta: abeldag@gmail.com
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ünal ÖZDEMİR
E-posta: uozdemir@karabuk.edu.tr
Kurum: Karabük Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet NALÇACI
E-posta: ahmetnalcaci@ksu.edu.tr
Kurum: Sütçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { kusbd322928, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-2879}, address = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {317 - 328}, doi = {}, title = {SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR, Ünal and NALÇACI, Ahmet and BELDAĞ, Adem} }
APA BELDAĞ, A , ÖZDEMİR, Ü , NALÇACI, A . (). SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 317-328. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kusbd/issue/30549/322928
MLA BELDAĞ, A , ÖZDEMİR, Ü , NALÇACI, A . "SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (): 317-328 <http://dergipark.gov.tr/kusbd/issue/30549/322928>
Chicago BELDAĞ, A , ÖZDEMİR, Ü , NALÇACI, A . "SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (): 317-328
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ AU - Adem BELDAĞ , Ünal ÖZDEMİR , Ahmet NALÇACI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 328 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-2879- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ %A Adem BELDAĞ , Ünal ÖZDEMİR , Ahmet NALÇACI %T SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-2879- %V 7 %N 2 %R %U