Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 4, Sayfalar 235 - 240 2017-03-01

The Morphology of the Interventrıcular Structures of the Heart in 80-day-old Wild Pig Fetal Siblings
Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi

Lütfi TAKÇI [1] , Sevinç ATEŞ [2] , Feyza BAŞAK [3] , Yeşim AKAYDIN BOZKURT [4] , Tolunay KOZLU [5]

144 157

Since there is no literature focused on the macro and micro structrure of the heart of the wild pig fetuses, this study aimed to contribute to the lack of information in this area. In this study, 7 hearts which belongs to the 80 days old fetuses of the wild pigs were used after fixation. After dissection and photographing, Crossmans modified triple staining technique was applied on the sections taken. The right atrioventricular valves possessed septal, angular, and parietal; while the left atrioventricular valves composed septal and parietal cusps. In the right ventricle, there was one posterior papillary muscle on the outer wall, one anterior papillary muscle and 1-2 septal papillary muscles on the septal wall. In the parietal wall of the left ventricle, there was one subauricular papillary muscle and one subatrial papillary muscle. Even the septomarginal trabecula was seen in all right ventricules examined, the left ventricles possessed any. There were17-24 in the right and 15-20 tendinous chords in the left ventricle. In the sections taken along the atrioventricular line, subendocardial purkinje cells were seen at the parietal wall of the left ventricle. In the long axis sections of the heart, there were purkinje cell aggregates and atrioventricular bundle at the subendocard of the septal wall of the left ventricle. Besides, periarterial purkinje cells were seen at the sections of the parietal wall of the right ventricle. It was determined that all the structures were formed at the hearts of 80 days old fetuses of the wild pig.
İnsanda ve birçok hayvan türünde kalbin makro ve mikro yapısının ortaya konulduğu çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Ancak yaban domuzu fetuslarında ayrıntılı morfolojik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın var olan bilgi eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada %10’luk formaldehit ile tespit edilen 80 günlük yaban domuzu fetusuna ait 7 adet kalp kullanıldı. Diseksiyon ve fotoğraflama işlemlerinden sonra alınan doku örneklerine rutin histolojik prosedür uygulandı. Hazırlanan bloklardan elde edilen 5 mikronluk kesitlere genel histolojik yapıyı ortaya koymak amacıyla Crossman’ın modifiye triple boyama tekniği uygulandı. Valva atrioventricularis dextra’nın incelenen tüm kalplerde cuspis septalis, cuspis angularis ve cuspis parietalis olmak üzere üç yapraktan oluştuğu belirlendi. Valva atrioventricularis sinistra’nın incelenen tüm kalplerde cuspis septalis ve cuspis parietalis olmak üzere iki yapraktan oluştuğu belirlendi. Ventriculus dexter’de dış duvara yerleşmiş 1 adet m. papillaris magnus’a, septal duvara yerleşmiş 1 adet m. papillaris subarteriosus’a ve 1-2 adet mm. papillares parvi’ye rastlandı. Ventriculus sinister’in dış duvarına yerleşmiş 1 adet m. papillaris subauricularis ve 1 adet m. papillaris subatrialis’e rastlandı. Sağ ventriküllerin hepsinde trabeculae septomarginalis’e rastlanırken, sol ventrikülde rastlanmamıştır. Sağ ventrikülde chordae tendinea sayısının 17-24 adet, sol ventrikülde ise 15-20 adet arasında değiştiği belirlenmiştir. Kalbin atrioventriküler hattı boyunca alınan transversal kesitlerde sol ventrikülün dış duvarında subendokardial purkinje hücreleri görüldü. Kalbin uzun ekseni boyunca gömülmesiyle elde edilen kesitlerde ise sol ventrikül septal duvarının subendokardında atrioventricular bundle ve Purkinje hücre toplulukları görüldü. Ayrıca sağ ventrikülün dış duvarından alınan kesitlerde periarterial purkinje hücrelerine rastlandı. Yapılan inceleme sonucunda 80 günlük yaban domuzu fetuslarına ait kalplerde bütün yapıların oluştuğu tespit edilmiştir.
 • Ateş S, Çakır A. Yeni Zelanda tavşanı ve kobayda kalp kapaklarının karşılaştırmalı makro anatomisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 2010; 57: 145-50.
 • Bombonato PP, Mariana ANB, Borelli V, Agreste F, Nascimento LG, Leonardo AS. Morphometrıc Study Of Trabecula Septomargınalıs In Dogs./Estudo morfométrico da trabécula septomarginal em cães. Ars Veterinaria. 2012; 28: 250-54.
 • Bozbuğa N, Şahinoğlu K, Öztürk A, Civelek A, Işık Ö, Arı Z, Bayraktar B, Yakut C. Mitral Kapak ve Subvalvuler Apparatusun Morfolojik Özellikleri. İst. Tıp Fak. Mecmuası, 1998; 61: 1-4.
 • Deniz M, Kilinc M, Hatipoglu ES. Morphologic study of left ventricular bands. Surgical and Radiologic Anatomy, 2004; 26: 230-34.
 • Denk H, Künzele H, Plenk H, Rüschoff J, Seller W. Romeis Mikroskopische Technik. 17., neubearbeitete Auflage. Urban und Schwarzenberg, München-Wien. Baltimore: 1989; 439-50.
 • Dooldeniya MD, Warrens AN. Xenotransplantation: where are we today? Journal of the Royal Society of Medicine, 2003; 96: 111-17.
 • Dursun, N. 2008. Veteriner Anatomi II. (Medisan Yayınevi: Ankara).
 • Dyce KM, Sack WO, Wensing CJG. Textbook of veterinary anatomy (Elsevier Health Sciences), 2009.
 • Evans HE, Sack WO. Prenatal development of domestic and laboratory mammals: growth curves, external features and selected references. Anatomia, Histologia, Embryologia, 1973; 2: 11-45.
 • Gerlis LM, Wright HM, Wilson N, Erzengin F, Dickinson DF. Left ventricular bands. A normal anatomical feature. Br Heart J, 1984; 52: 641-7.
 • Ghonimi W, Abuel-Atta AA, Bareedy MH, Balah A. Gross and microanatomical studies on the moderator bands (septomarginal trabecula) in the heart of mature Dromedary camel (Camelus dromedarius). J. Adv. Vet. Anim. Res., 2014; 1: 24-30.
 • Gulyaeva AS, Roshchevskaya IM. Morphology of moderator bands (septomarginal trabecula) in porcine heart ventricles. Anat Histol Embryol, 2012; 41: 326-32.
 • Haligur A, Dursun N. Morphological and Morphometric Investigation of the Musculus papillaris and Cordae tendineae of the Donkey (Equus asinus L.). Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009; 8: 726-33.
 • Henry VG. Fetal development in European wild hogs. The Journal of Wildlife Management: 1968; 966-70.
 • Ho, SY. Anatomy of the mitral valve. Heart, 2002; 88 Suppl 4: iv5-10.
 • Iaizzo, PA. Handbook of cardiac anatomy, physiology, and devices (Springer Science & Business Media). 2009.
 • Icardo JM, Arrechedera H, Colvee E. The atrioventricular valves of the mouse. I. A scanning electron microscope study. Journal of anatomy, 1993; 182: 87.
 • Karaca Ö, Ülger H. İnsan Kalbinde Mitral Kapağa Ait Chordae Tendinea Ve Musculus Papillaris’lerin Morfolojik İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), 2009; 18(2):72-80 240
 • Konig, HE, Liebich HG. Veterinary anatomy of domestic animals: textbook and color atlas. Stuttgart, Germany, Schattauer Co. 2004.
 • Lima JVS, Almeida J, Bucler B, Alves RP, Pissulini CNA, Carrocini JC, Nascimento SRR, Ruiz CR, Wafae N. Anatomy of the left atrioventricualr valve apparatus in landrace pigs. Journal of Morphological Science, 2013; 30: 63-68.
 • Michaëlsson M, Ho SY. Congenital heart malformations in mammals: an illustrated text (World Scientific). 2000.
 • Philip S, Cherian KM, Wu MH, and Lue HC. Left ventricular false tendons: echocardiographic, morphologic, and histopathologic studies and review of the literature. Pediatrics & Neonatology, 2011;52: 279-86.
 • Ranganathan N, Lam JHC, Wigle ED, Silver MD. Morphology of the human mitral valve. Circulation, 1970; 41: 459-67.
 • Roberts, WC. Morphologic features of the normal and abnormal mitral valve. The American journal of cardiology, 1983; 51: 1005-28.
 • Roberts WC, Cohen LS. Left ventricular papillary muscles. Circulation, 46: 138-54.
 • Silver MD, Lam JHC, Ranganathan N, Wigle ED. 1971. Morphology of the human tricuspid valve. Circulation, 1972; 43: 333-48.
 • Sisson, GR. Grossman's The Anatomy of the Domestic Animals, 5"'edn. Philadelphia: WB Saunders. 1975.
 • Ülger H, Acer N, Karaca Ö, Altınkaya H, Unur E, Ekinci N, Aycan K. İnsan Kalbinde Tricuspid Kapağa Ait Cuspis’lerin Morfolojik ve Morfometrik İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2003;12: 58-63.
 • Volmerhaus B, Habermehl KH, Schummer A, Wilkens H. The circulatory system, the skin, and the cutaneous organs of the domestic mammals (Springer). 2013.
 • Wafae N, Hayashi H, Gerola LR, Vieira MC. 'Anatomical study of the human tricuspid valve', Surgical and Radiologic Anatomy, 1990; 12: 37-41.
 • Yang YG, Sykes M. Xenotransplantation: current status and a perspective on the future. Nature reviews. Immunology, 2007; 7: 519.
Konular
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Yazar: Lütfi TAKÇI (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Sevinç ATEŞ

Yazar: Feyza BAŞAK

Yazar: Yeşim AKAYDIN BOZKURT

Yazar: Tolunay KOZLU

Bibtex @araştırma makalesi { kvj366867, journal = {Kocatepe Veteriner Dergisi}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {235 - 240}, doi = {}, title = {Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi}, key = {cite}, author = {AKAYDIN BOZKURT, Yeşim and KOZLU, Tolunay and ATEŞ, Sevinç and TAKÇI, Lütfi and BAŞAK, Feyza} }
APA TAKÇI, L , ATEŞ, S , BAŞAK, F , AKAYDIN BOZKURT, Y , KOZLU, T . (2017). Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi. Kocatepe Veteriner Dergisi, 10 (4), 235-240. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/32999/366867
MLA TAKÇI, L , ATEŞ, S , BAŞAK, F , AKAYDIN BOZKURT, Y , KOZLU, T . "Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 (2017): 235-240 <http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/32999/366867>
Chicago TAKÇI, L , ATEŞ, S , BAŞAK, F , AKAYDIN BOZKURT, Y , KOZLU, T . "Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 (2017): 235-240
RIS TY - JOUR T1 - Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi AU - Lütfi TAKÇI , Sevinç ATEŞ , Feyza BAŞAK , Yeşim AKAYDIN BOZKURT , Tolunay KOZLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kocatepe Veteriner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 240 VL - 10 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi %A Lütfi TAKÇI , Sevinç ATEŞ , Feyza BAŞAK , Yeşim AKAYDIN BOZKURT , Tolunay KOZLU %T Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi %D 2017 %J Kocatepe Veteriner Dergisi %P 1308-1594-2147-6853 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD TAKÇI, Lütfi , ATEŞ, Sevinç , BAŞAK, Feyza , AKAYDIN BOZKURT, Yeşim , KOZLU, Tolunay . "Seksen Günlük Yaban Domuzu Fetuslarında Kalbin İntraventriküler Yapılarının Morfolojisi". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 / 4 (Mart 2017): 235-240.