Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 4, Sayfalar 247 - 255 2017-03-01

A Study of Fırat University Faculty of Veterinary Students' View on Environmental Issues
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma

Rahşan ÖZEN [1] , Abdullah ÖZEN [2]

108 150

This study was conducted to determine the opinion of the veterinary students about environmental issues. To this aim, studying in the Faculty of Veterinary Medicine, Fırat University, 20 students whom were interviewed on a voluntary basis. In this study conducted with qualitative research methods, content analysis was applied to the evaluation of the data. Participants primarily focused on pollution-related problems. They have expressed the opinion: Veterinarians should take responsibility to raise awareness of society, environmental problems caused by veterinary medical waste, and uncontrolled drug use. Taken together, participants have awareness about environmental problems experienced in Turkey and, in the world; importance of veterinary public health and environmental risks which related veterinary services.
Bu çalışma, veteriner hekimliği öğrencilerinin çevre sorunları konusundaki görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yürütüldü. Bu amaçla, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenim gören, 20 öğrenciyle gönüllülük esasına göre mülakat yapıldı. Nitel araştırma yöntemiyle yürütülen çalışmada, verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi uygulandı. Çevre sorunları konusunda katılımcıların, öncelikle kirlilik kaynaklı sorunlara yoğunlaştıkları tespit edildi. Katılımcılar, veteriner hekimlerin çevre sorunları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, veteriner tıbbi atıklardan kaynaklanan kirlilik ve kontrolsüz ilaç kullanımı konularında sorumluluk almaları gerektiği yönünde görüş bildirdi. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların dünyada ve Türkiye’de yaşanan çevre sorunları, veteriner halk sağlığının önemi ve veteriner hekimliği uygulamalarına bağlı çevresel riskler konularında farkındalığa sahip oldukları sonucuna varıldı.
 • Aksoy B, Karatekin K. Farklı programlardaki lisans öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal eğilimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2011; 15(3): 23-36.
 • Alnıaçık Ü. Çevreci yönelim, çevre dostu davranış ve demografik özellikler: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2010; (20): 507-532.
 • Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi, 2005.
 • Aslım G, Yiğit A, İzmirli S, Yaşar A. Hayvanları koruma kavramı ve biyoetik çerçevesinde yaban hayatı koruma ve yaban hayatı geliştirme sahaları. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2012; 18 (4): 657-662.
 • Berkes F, Kışlalıoğlu M. Ekoloji ve Çevre Bilimleri. 2. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. 1994.
 • Beyhun NE, Vaizoğlu SA, Mete A, Okur S, Ongun M, Orçan S, Güler Ç. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2006 öğretim dönemi son sınıf öğrencilerinde çevresel risk algılama düzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6 (5): 345-350.
 • Boxall, AB, Kolpin DW, Halling-Sørensen B, Tolls J. Are veterinary medicines causing environmental risks?.Environmental Science & Technology 2003; 37 (15): 286- 294.
 • Cevizci S, Erginöz E. İnsan sağlığı ile veteriner hekimlik uygulamalarının ilişkisi: “veteriner halk sağlığı". Istanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 2008; 34 (2): 49-62.
 • Çelen Ü, Yıldız A, Atak N, Tabak RS, Arısoy M. Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı ve İlişkili Faktörler. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı (23-28 Eylül 2002), Diyarbakır, 2002: 421-425.
 • Ek HN, Kılıç N, Öğdüm P, Düzgün G, Şeker S. Adnan Menderes Üniversitesinin farklı akademik alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve duyarlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2009; 17(1): 125-136.
 • Erol GH. Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları. Doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 2005.
 • Hokka P, Palosuo H, Zhuravleva I, Pärna K, Mussalo-Rauhamaa H, Lakomova N. Anxiety about environmental hazards among teenagers in Helsinki, Moscowand Tallinn. Sci Total Environ 1999; (234): 95- 107.
 • Hunter LM, Hatch A, Johnson A. Crossnational gender variation in environmental behaviors. Social Science Quarterly 2004; 85 (3): 677–694.
 • Kabaş D. Kadınların çevre sorunlarına ilişkin bilgi düzeyi ve çevre eğitimi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004.
 • Kalıpçı E, Öztaş H, Özdemir C. Çevre mühendisliği öğrencilerinin çevre ile ilgili bilgilerini günlük yaşama uygulayabilme düzeyleri. Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi 2010; (5): 41- 53.
 • Kasma-Ronkainen L, Virokannas H. Concern about the environment among medical students. Scand J Soc Med 1996; 24:121-3. Keleş R, Hamamcı C. Çevre Politikası. 5. Baskı, Pelin Ofset, Ankara. 2005.
 • MacDonald WL, Hara N. Gender differences in environmental concern among college students. Sex Roles 1994; 31(5-6):369-374.
 • Meydan A, Doğu S, Dinç M. Öğretmen adaylarının çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 2009; (28):153 -168.
 • Nielson O. Ecosysytem health and veterinary medicine. Can Vet J. 1992; 33(1): 23-26. Oğuz R, Çakcı I, Kavas S. Yükseköğretimde öğrencilerin çevre bilinci. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2011; 12: 34-39.
 • Özdemir O, Yıldız A, Ocaktan E, Sarışen Ö. Tıp fakültesi öğrencilerinin çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2004; 57(3):117-127.
 • Özen A. Bilgi Teknolojileri ve Bilimsel Dokümantasyon Metotları Ders Notları. Elazığ. 2003.
 • Özen A, Yüksel E, Doğan Ö. Veteriner ilaçları satış yetkisinin veteriner hekimliği açısından değerlendirilmesi: III. İlaç satış yetkisi ile kalıntılar arasındaki ilişki. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2010; 16(5): 819-823.
 • Sever E, Okumuş B, İnce S. Erzurum yöresinde satışa sunulan kırmızı etlerde 17 β- östradiol, dietilstilbestrol ve zeranol kalıntılarının araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2012; 18(2): 267-272.
 • Stewart C, Cowden J, McMenamin J, Reilly B. Veterinary public health. BMJ 2005; 331 (7527): 1213-1214.
 • Şenyurt A, Bayık Temel A, Özkahraman Ş. Üniversite öğrencilerinin çevresel konulara duyarlılıklarının incelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2011; 2 (1): 8- 15.
 • Tayar M. “ Veteriner halk sağlığına giriş”. http://mtayar.uludag.edu.tr/VETHALK% 20SAG%20GRS.htm; Erişim tarihi: 10.08.2015.
 • Temamoğulları F, Kaya S. Ankara piyasasında ince tabaka kromatografisi ve biyootografik yöntemle saptanması. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2010; 16 (2): 187-191.
 • Türküm AS. Çağdaş Toplumda Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci, İçinde: Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan, Ed; Can G, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.1998; s. 165-181. 255
 • Vaizoğlu S, Altıntaş H, Temel F, Ahrabi AF, Aydoğan D, Bostancı S, Duran A, Koçkesen D, Turan N, Güler Ç. Bir tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin çevre bilincinin değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2005; 4 (4):151-171.
 • WHO. “Veteriner halk sağlığında yeni yaklaşımlar”. http://www.vhsd.org.tr/yayin/kitap.pdf; Erişim tarihi: 10.08.2015.
 • Yıldırım C, Bacanak A, Özsoy S. Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına karşı duyarlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi 2012; 20 (1): 121-134.
Konular
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Yazar: Rahşan ÖZEN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Abdullah ÖZEN

Bibtex @araştırma makalesi { kvj366887, journal = {Kocatepe Veteriner Dergisi}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {247 - 255}, doi = {}, title = {Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {ÖZEN, Rahşan and ÖZEN, Abdullah} }
APA ÖZEN, R , ÖZEN, A . (2017). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma. Kocatepe Veteriner Dergisi, 10 (4), 247-255. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/32999/366887
MLA ÖZEN, R , ÖZEN, A . "Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 (2017): 247-255 <http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/32999/366887>
Chicago ÖZEN, R , ÖZEN, A . "Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 (2017): 247-255
RIS TY - JOUR T1 - Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma AU - Rahşan ÖZEN , Abdullah ÖZEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kocatepe Veteriner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 255 VL - 10 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma %A Rahşan ÖZEN , Abdullah ÖZEN %T Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma %D 2017 %J Kocatepe Veteriner Dergisi %P 1308-1594-2147-6853 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD ÖZEN, Rahşan , ÖZEN, Abdullah . "Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusunda Görüşleri Üzerine Bir Çalışma". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 / 4 (Mart 2017): 247-255.