Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 4, Sayfalar 322 - 330 2017-12-01

Sucuk Consumption Habits of Afyon Kocatepe University Veterinary Faculty Students
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları

Yağmur Nil DEMİREL [1] , İlkay DOĞAN [2]

284 317

Consumers show high demand for red meat products in Afyonkarahisar where livestock is common. This situation makes Afyonkarahisar one of the leading cities in terms of meat and meat products consumption. Students from different regions of Turkey, studied at Afyon Kocatepe University (AKU), quickly adapt to the local meat products consumption. The aim of study was to examine the sucuk consumption and preferences of Faculty of Veterinary Medicine students in AKU. Questionnaires were applied to 325 participants. The questionnaire consists of 3 sections, 23 questions. First part consists demographic features, second part about habits of sucuk consumption and third part was the knowledge levels about the sucuk production and the preferences of the sucuk produced in Afyonkarahisar. It was determined that 92.3% of the students consumed red meat and mostly sucuk (67.4%) in meat products. Moreover, preference of Afyonkarahisar traditional sucuk differed according to regions. In addition, knowledge level of students about difference between traditional sucuk production and commercial sucuk production, and the usage of starter culture in commercial sucuk production differ according to their classes. As a result, it has been determined that Afyonkarahisar traditional sucuk is preferred by students from different regions because of especially taste and flavor.
Hayvancılığın yaygın olduğu Afyonkarahisar’da tüketiciler kırmızı et ürünlerine yüksek talep göstermektedir. Bu durum Afyonkarahisar’ı et ve et ürünleri tüketimi bakımından öncü şehirlerden biri haline getirmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)’ne öğrenim görmek amacıyla Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinden gelen öğrenciler yöresel et ürünleri tüketimine kısa sürede uyum sağlamaktadırlar. Bu kapsamda çalışmanın amacı AKÜ Veteriner Fakültesi öğrencilerinin sucuk tüketim ve tercihlerini incelemektir. Çalışmada, 2017-2018 yılında fakültede öğrenim gören 325 öğrenciye anket uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak uygulanan anket 3 bölüm, toplam 23 sorudan oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümünde katılımcıların sucuk tüketme alışkanlıklarına yönelik sorular, üçüncü bölümde ise öğrencilerin sucuk üretimi hakkındaki bilgi seviyelerini ölçmeye ve Afyonkarahisar’da üretimi yapılan sucukların tercih edilme durumlarına yönelik sorular yer almaktadır. Ankete katılan Veteriner Fakültesi öğrencilerinin %92.3’ünün kırmızı et tükettiği ve et ürünleri içerisinde en çok sucuğu (%67.4) tükettiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte Afyonkarahisar yöresi kasap sucuklarının tercih edilmesi bölgelere göre farklılık göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin geleneksel sucuk ile ticari sucuk üretimi arasındaki farkın ve ticari sucuk üretiminde starter kültür kullanımının bilgi düzeyi sınıflarına göre farklılık göstermiştir. Sonuç olarak, farklı bölgelerden gelen öğrencilerin başta tadı ve lezzeti olmak üzere birçok özelliğine bağlı Afyonkarahisar yöresi sucuklarını daha çok tercih ettiği tespit edilmiştir.
 • Akbay C, Tiryaki, GY. Tüketicilerin ambalajlı ve açık süt tüketim alışkanlıklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Kahramanmaraş Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2007; 10(1): 89-96.
 • Akçay Y, Vatansever Ö. Kırmızı Et Tüketimi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Kentsel Alan Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013; 4(1): 43-60.
 • Anonim. Food Consumption. 2017a; http://www.fao.org/search/en/?cx=0181 70620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q= Food+consumption&cof=FORID%3A9& siteurl=www.fao.org%2Fabout%2Fen%2F&ref=www.fao.org%2Fhome%2Fen%2F &ss=0j0j2; Erişim tarihi: 21.09.2017.
 • Anonim. Yıllık sanayi ürün istatistikleri. 2017b; http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_i d=1066; Erişim tarihi: 21.09.2017.
 • Anonim. Afyonkarahisar ili 2014 yılı çevre durum raporu. 2017c; http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosy a/Afyonkarahisar_icdr2014.pdf; Erişim tarihi: 24.09.2017.
 • Atay O, Gökdal Ö, Aygün T, Ülker H. Aydın ili Çine ilçesinde kırmızı et tüketim alışkanlıkları. IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 2004; 1: 348-354.
 • Aygün T, Karakuş F, Yılmaz A, Ülker H. Van ili merkez ilçede kırmızı et tüketim alışkanlığı. IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 2004; 1: 361-364.
 • Baric IC, Satalic Z, Lukesic Z. Nutritive value of meals, dietary habits and nutritive status in Croatian university students according to gender. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2003; 54: 473-484.
 • Cevger Y, Aral Y, Demir P, Sarıözkan S. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencilerinde hayvansal ürünlerin tüketim durumu ve tüketici tercihleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2008; 55: 189-194.
 • Çivi H, Gürler ZA, Esengün K, Karkacıer O. Tokat il merkezinde yaşayan hane halklarının kırmızı et tüketim durumu üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 1993; 10: 108-115.
 • Demirkol C. Türkiye'de Kırmızı Et Sektörünün Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi. Doktora Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ, 2007.
 • Denli E, Şehribanoğlu S, Boran G. Şırnak’ta Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Gıda. 2016; 41(3): 141-148.
 • Gökalp HY, Kaya M, Zorba O. Et ürünleri işleme mühendisliği. Erzurum Atatürk Üniversitesi. 2004; Yayın No:786, Ziraat Fak. Yayın No: 320.
 • Gürbüz Ü. Mezbaha bilgisi ve pratik et muayenesi. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya. 2009.
 • Hoff K, Claes R. Der Einfluss von Skandalen und Gemeinschaftswerbung auf die Nachfirage nach Rindfleisch: EineoÈ konometrische Analyse. Agrarwirtschaft. 1997; 46(10): 332-344.
 • İskender H, Kanbay Y, Özçelik E. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin tavuk eti tüketim tercihleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2015; 29(1): 09- 13.
 • Karakaş, G. Tokat İli Kentsel Alanda Et ve Et Ürünleri Tüketiminde Tüketici Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat, 2010.
 • Karakaya E, Hakan İ, Söğüt B, Şengül T. Bingöl il merkezinde yaşayan hane halklarının yumurta tüketim durumu üzerine bir araştırma. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri. 2014; 1(2): 237-247.
 • Karakuş K, Aygün T, Alarslan E. Gaziantep ili merkez ilçede kırmızı et tüketim alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2008; 18(2): 113-120.
 • Mutlu S. Gıda güvenirliği açısından tüketici davranışları (Adana kentsel kesimde kırmızı et tüketim örneği). Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2007.
 • Odabaşıoğlu F, Kayardı S, Yılmaz O. Melez sığır karkaslarından elde edilen etlerin kaliteye göre sınıflandırılması ile bu etlerin fiziksel ve kimyasal analizi. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 1995; 5(2): 35-38.
 • Onurlubaş E, Doğan HG, Demirkıran S. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2015; 32(3): 61-69.
 • Öztan A. Et bilimi ve teknolojisi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yayınları Kitaplar Serisi 1, Ankara, Türkiye. 2010; sy: 526.
 • Sarıözkan S, Cevger Y, Demir P, Aral Y. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvansal ürün tüketim yapısı ve alışkanlıkları. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2007; 16(3): 171-179.
 • Stefanikova Z, Sevcikova L, Jurkovicova J, Sobotova L, Aghova L. Positive and negative trends in university students’ food intake. Bratisl Lek Listy. 2006; 107: 217- 220.
 • Şeker İ, Özen A, Güler H, Şeker P, Özden İ. Elazığ’da kırmızı et tüketim alışkanlıkları ve tüketicilerin hayvan refahı konusundaki görüşleri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2011; 17(4): 543-550.
 • Şengül S. Türkiye’de gelir gruplarına göre gıda talebi. ODTÜ Gelişme Dergisi. 2004; 31: 115-148.
 • Tilston C, Sear R, Neale R, Gregson K. The effect of BSE: consumer perceptions and beef purchasing behaviour. British Food Journal. 1992; 94(9): 23-26.
 • Tüzemen E. Konya ili Selçuklu ilçesinde kırmızı et tüketim alışkanlığı ve buna etki eden faktörlerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2012.
 • Von Alvensleben, R. BSE-Krise, Verbraucherverunsicherung und ihre Folgen. Agrarwirtschaft. 1997; 46(6): 213- 214.
 • Yaylak E, Taşkın T, Koyubenbe N, Konca Y. İzmir ili Ödemiş ilçesinde kırmızı et tüketim davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim. 2010; 51(1): 21-30.
 • Yıldırım İ, Acar İ, Uluat Ş. Van ili merkez ilçede kırmızı et tüketim yapısı. Doğu Anadolu Tarım Kongresi. 1998; 1636-1644.
 • Young D. Changing tastes and endogenous preferences: some issues in modelling the demand for agricultural products. European Review of Agricultural Economics. 1996; 23(3): 281-299.
Konular
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Yazar: Yağmur Nil DEMİREL

Yazar: İlkay DOĞAN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { kvj367312, journal = {Kocatepe Veteriner Dergisi}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {322 - 330}, doi = {}, title = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları}, key = {cite}, author = {DOĞAN, İlkay and DEMİREL, Yağmur Nil} }
APA DEMİREL, Y , DOĞAN, İ . (2017). Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları. Kocatepe Veteriner Dergisi, 10 (4), 322-330. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/32999/367312
MLA DEMİREL, Y , DOĞAN, İ . "Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 (2017): 322-330 <http://dergipark.gov.tr/kvj/issue/32999/367312>
Chicago DEMİREL, Y , DOĞAN, İ . "Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 (2017): 322-330
RIS TY - JOUR T1 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları AU - Yağmur Nil DEMİREL , İlkay DOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kocatepe Veteriner Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 322 EP - 330 VL - 10 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları %A Yağmur Nil DEMİREL , İlkay DOĞAN %T Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları %D 2017 %J Kocatepe Veteriner Dergisi %P 1308-1594-2147-6853 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD DEMİREL, Yağmur Nil , DOĞAN, İlkay . "Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sucuk Tüketim Alışkanlıkları". Kocatepe Veteriner Dergisi 10 / 4 (Aralık 2017): 322-330.