Year 2017, Volume 5, Issue 2, Pages 93 - 114 2017-12-25

Evaluation of the Effects of Midazolam–Ketamine-Isoflurane and Midazolam–Propofol- Isoflurane Anesthesia on Coagulation Parameters in Dogs.
Köpeklerde Midazolam-Ketamin-İzofloran ve Midazolam-Propofol-İzofloran Anestezisinin Koagulasyon Parametrelerine Etkisinin Araştırılması

Pınar Arca [1] , Zülfükar Kadir SARITAŞ [2]

194 286


The aim of this study was to evaluate the effects of Midazolam- Ketamine-Isoflorane (MKİ) ve Midazolam-Propofol-Isoflorane (MPİ) anesthesia on coagulation parameters, vital parameters, hemogram parameters, blood gas parameters and biochemical parameters.


            The study was held on varying breed, race and gendered total 20 dogs aging between 4 months to 6 years that were brought for various reasons taken under surgical intervention to Afyon Kocatepe University  animal Hospital. Dogs were randomly grouped as MKI (n=10) and MPI (n=10). MKI and MPI groups dogs were premedicated with midazolam 0,2-0,4 mg/kg intravenously following fasting period for 12 hours. MKI group anesthesia were induced by the injection of ketamine 15mg/kg and in MPI group by the slow injection of propofol 6-7 mg/kg by i.v. Both group dogs were intubated with endotracheal tube and general anaesthesi was achieved by Isoflurane 2%.


            Blood samples were collected from all group dogs at 0th, 15.th And 30th minutes and postoperatively 0th min. and 6th hour for the measurement of hemogram blood gases and coagulation parameters together with the collection of vital parameters.   
            When the groups were compared,  preoperative 0th minute measurements PT, TT fibrinogen and APTT values were insinificantly changed statistically (
p>0.05). All the time period measurements were found between normal values.


            Within the results of measurements, both anesthesia protocol was found safe and convenient in the use of dogs’ anesthesia for the mean of coagulation parameters, vital parameters, blood gas parameters hemogram parameters and biochemical parameters.


 Bu çalışmanın amacı, köpeklerde Midazolam- Ketamin-İzofloran (MKİ) ve Midazolam-Propofol-İzofloran (MPİ) anestezisinin koagülasyon parametreleri, vital parametreler, hemogram parametreleri, kan gazı parametreleri, biyokimyasal parametreler üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır.


            Çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine çeşitli operasyonlar yapılması amacıyla getirilen, farklı ırktan, farklı cinsiyetten ve yaşları 4 ay ile 6 yaş arası değişen 20 adet köpek kullanıldı. Köpekler rastgele  (MKİ n=10) ve (MPİ n=10) iki gruba  ayrıldı. MKİ protokolü uygulanan köpeklerde 12 saat açlığı takiben preanestezik olarak midazolam 0,2-0,4 mg/kg dozda intravenöz  yolla uygulandı. Anestezi indüksiyonu  Ketamin HCl'ün 15 mg/kg dozda intravenöz uygulanmasıyla sağlandı.


            MPİ  protokolü uygulanan köpeklerde 12 saat açlığı takiben Preanestezik olarak midazolam 0,2-0,4 mg/kg dozda intravenöz kullanıldı. Anestezi indüksiyonu; propofol solüsyonunun 6-7 mg/kg dozda intravenöz yolla yavaş şekilde enjekte edilmesiyle sağlandı. Hemen ardından iki gruptaki köpeklere uygun çaptaki endotrakeal tüplerle entübasyon gerçekleştirildi ve genel anestezi %2 Izofluran ile sağlandı.


            Gruplar karşılaştırıldığında preoperatif  0. dakika ölçümlerine göre tüm ölçüm zamanlarında PT, TT, Fibrinojen ve APTT değerlerinde istatistiksel önemi olmayan  (p>0.05) değişim kaydedildi ve tüm ölçüm zamanlarındaki bulgular referans aralıktaydı.


            Yapılan ölçümler sonucunda her iki anestezi protokolününde; koagülasyon parametreleri, vital parametreler, kan gazı parametreleri, hemogram parametreleri ve biyokimyasal parametreler göz önüne alınarak köpeklerde güvenle kullanılabileceği sonucuna varıldı.


 • Aktaş G, Ayözgen Ş, Tuncalı B. 2005. Öğrenci Ders Notları. Anestezi ve Reanimasyon A.B.D. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. İZMİR , Altıntaş A, Fidancı UR. 1993. Evcil Hayvanlarda ve İnsanda Kanın Biyokimyasal Normal Değerleri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40 (2): 173-186.
 • Apaydın N, Koç B. 2005. Köpeklerde İsoflurane ve Sevoflurane Anestezisinin Hemodinamik ve Biyokimyasal Parametrelere Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi. 11 (1-2-3-4): 31-35.
 • Aydilek N, Ceylan C, İpek H, Gündoğdu Ü. 2007. Effects of Xylazine-Diazepam-Ketamine and Xylazine-Tiletamine-Zolazepam Anesthesia on Some Coagulation Parameters in Horses. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 18 (1): 55-58.
 • Brainard BM. 2015. Treatment coagulation and platelet disorders. In: Veterinary Anesthesia, Analgesia: The fifth edition of lumbs and Jones.Capter 20.Edit. Grimm, KA., Lamont, LA., Tranquilli, WJ., Green SA., Robertson, SA. John Wiley&Sons. inc. USA. pp: 380-385.
 • Chohan AS, Greene SA, Grubb TL, Keegan RD, Wills TB, Martınez SA. 2011. Effects of 6% hetastarch (600/0.75) or lactated Ringer’ssolution on hemostatic variables and clinical bleeding in healthy dogs anesthetized for orthopedic surgery. Vet.Anest.Anagesia. 38 (2): 94-105.
 • Çetinaslan M, Apaydın N. 2008. Köpeklerde Medetomidin-Ketamin-Atipamezol Anestezisinin Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelere Olan Etkileri. Sağlık Bilimleri Dergisi. 17 (2): 110-116.
 • Gülanber EG, Kaya Ü, Aktaş M, Or E, Öztürk E, Arıkan N. 1997. Köpeklerde Asepromazin ve Ketamin Kombinasyonu ile Genel Anestezinin Kan Tablosu ve Bazı Fizyolojik Fonksiyonlara Etkisi. Veteriner Cerrahi Dergisi. 1 (1): 20-25.
 • Gülanber EG, Kaya Ü, Aktaş M, Düzgün O, Baştan A, Mutlu İ, Öztürk A, Arıkan N. 2000. Köpeklerde Medetomidin-Ketamin Anestezisinin Bazı Fizyolojik Fonksiyonlara ve Kan Parametrelerine Etkisi. Veteriner Cerrahi Dergisi. 6 (1-2): 5-9.
 • Gülanber EG, Baştan A, Taşal İ, Aktaş M, Arıkan N. 2001. Köpeklerde Midazolam ve Ketaminle Genel Anestesi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,.27 (2): 401-409.
 • Günay C, Sağlıyan A. 2010. Köpeklerde Ksilazin-Ketamin-Halotan ve Midazolam-Ketamin-İzofloran Anesteziklerinin İntraoküler Basınç Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Journal of New World Sciences Academy. 5 (1): 1-8.
 • Haskin SC. 1996. Monitoring The Anaesthetized Patients, Chapter 15: Lumb and Jones Veterinary Anesthesia. Third Ed. Ed: THURMON ve ark. Williams and Wilkins Co. U.S.A. Page: 409-424.
 • Hayat A. 2001. Köpeklerde Halotan ve Sevofluranın Bazı Klinik, Hematolojik, Biyokimyasal Değerler ile Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T. 2001. Klinik Biyokimya, Kas. ANKARA: Medisan Yayınları, sy: 286-287.
 • Kaya Ü, Apaydın N, Kaya A, Koç B. 2002. Tavşanlarda Xylazine- Tiletamine- Zolazepam ve Xylazine-Ketamine Anesteziklerinin Kardiyovasküler ve Respiratorik Etkilerinin Karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi. 8 (3-4): 63-68.
 • Kayhan GE, Toprak Hİ, Aslan A, Çolak YZ, Gülhaş N, Durmuş M, Ersoy MÖ. 2013. Sezaryende Ketamin: Propofol Kombinasyonu (Ketofol) ile Anestezi İndüksiyonu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi. 41: 131-136.
 • Kennerman E, Kaya G. 2005. Egzersize Bağlı Akciğer Kanaması (EIPH) Olan Atlarda Klinik, Tracheabronkoskopik, Hematolojik Bulgular ve Koagülasyon Profilinin Değerlendirilmesi. Veteriner Cerrahi Dergisi. 11 (1-2-3-4): 36-40.
 • Koç B, Sarıtaş ZK. 2004.VETERİNER ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON, Medipress Matbaacılık Yayıncılık, Malatya.
 • Kurtdede A, Özlem MB, Börkü MK, Kalınbacak A. 1994. Sağlıklı Köpeklerde Xylazine ve Xylazine+Ketamin’in Kan Gazları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerindeki Etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 41 (3-4): 327-335.
 • Mazze RI, Callan CM, Galvez ST, Delgado-Herrera I, Mayer DB. 2000. The Effects of Sevoflurane on Cerum Creatine and Blood Urea Nitrogen Concentrations: A Retrospective, Twenty-Two-Center, Comparative Evaluation of Renal Funtion in Adult Surgical Patients. Anesth. Analg. 90: 683-688.
 • Munro J, Booth A, Nıchol J. 1997. Rutine preoperative testing: a systemic review of the evidence. Health Technol Assess, 1: i-iv. 1-62. Oskay B, Atalan G. 2010. Köpeklerde Medetomidin-Propofol-İsofluran Anestezisinin Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelere Olan Etkileri. Sağlık Bilimleri Dergisi. 19 (3): 167-174.
 • Özaydın İ, Atalan G, Uzun M, Kılıç E, Çenesiz M. 2001. Köpeklerde Medetomidin, Propofol ve Ketamin Kombinasyonunun Anestezik Özellikleri ile Klinik, Kardiyovasküler ve Respiratorik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 7 (1): 71-76.
 • Perk C. 2000. Monitörizasyon Yöntemleri, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Dergisi, 2 (2): 32-36.
 • Rodgers GM, Bithell TC. 1999. The diagnostic approach to the bleeding disorders. In: wintrobe's Clinical Hematology.Eds: Lee GR, Foerster J, Lukens J, Paraskevas F, Greer JP, Rodgers GM. Lippincott Williams&Wilkins, pp:1557-1578.
 • Sarı M, Onmaz AC. 2011. Giardiosis’li Köpeklerde Hematolojik ve Biyokimyasal Göstergelerin Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences). 20 (2): 129-136.
 • Sarıtaş ZK. 1996. Küçük Hayvanlarda Preoperatif, İntraoperatif ve Postoperatif Dönemlerde Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Seminer, ANKARA.
 • Sarıtaş ZK, Apaydın N, Zorlutuna A, Ulus F, Koç B. 2006. Köpeklerde Propofol Anestezisinin Kardiyovasküler Sisteme Etkileri ve Antioksidan Özelliği. Veteriner Cerrahi Dergisi. 12 (1-2-3-4): 24-28.
 • Skarada RT, Bednarski RM, Muır WW, Hubbell JAE. 1995. Handbook of Veterinary Anesthesia, Pharmacology of Inhalation Anesthetic Drugs. Philadelphia, London, Madrid. Chapter 10. pp:156-160.
 • Seligsohn U, Coller BS. 2001. Clasification,clinical manifestations and evaluation of disorders of hemostasis. In: Williams Hematology.Eds: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U, McGraw H. pp:1471-1480.
 • Şencan M. 2004. Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?, Ulusal Hematoloji Kongresi, IV. Hematoloji İlk Basamak Kursu, sy.13-26.
 • Şenel OO, Koç B. 2008. Köpeklerde Kas Gevşeticilerden Mivacurium Chloride ve Cisatracurium Besylate’ın Karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi. 14 (1): 14-23.
 • Turgut K, Birdane MF, Börkü K, Güler L. 2000. VETERİNER KLİNİK LABORATUVAR TEŞHİS. Veterinary Clinic Laboratory Diagnosis.İkinci baskı. Bölüm 4. sy. 126-162.
 • Van Lue AP, Jensen AL, Storm H, Kristensen AT. 2007. Comparative analysis of haematological, haemostatic, and inflammatory parameters in canine venous and arterial blood samples. Vet..J. 173:664-668.
 • Yılmaz B. 2000. FİZYOLOJİ. ( İkinci baskı ). Feryal Matbaacılık. Ankara. sy. 118-132.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Author: Pınar Arca
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Zülfükar Kadir SARITAŞ
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { maeusabed351401, journal = {Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute}, issn = {2148-2837}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {93 - 114}, doi = {10.24998/maeusabed.351401}, title = {Evaluation of the Effects of Midazolam–Ketamine-Isoflurane and Midazolam–Propofol- Isoflurane Anesthesia on Coagulation Parameters in Dogs.}, key = {cite}, author = {Arca, Pınar and SARITAŞ, Zülfükar Kadir} }
APA Arca, P , SARITAŞ, Z . (2017). Evaluation of the Effects of Midazolam–Ketamine-Isoflurane and Midazolam–Propofol- Isoflurane Anesthesia on Coagulation Parameters in Dogs.. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 5 (2), 93-114. DOI: 10.24998/maeusabed.351401
MLA Arca, P , SARITAŞ, Z . "Evaluation of the Effects of Midazolam–Ketamine-Isoflurane and Midazolam–Propofol- Isoflurane Anesthesia on Coagulation Parameters in Dogs.". Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 5 (2017): 93-114 <http://dergipark.gov.tr/maeusabed/issue/33314/351401>
Chicago Arca, P , SARITAŞ, Z . "Evaluation of the Effects of Midazolam–Ketamine-Isoflurane and Midazolam–Propofol- Isoflurane Anesthesia on Coagulation Parameters in Dogs.". Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 5 (2017): 93-114
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Effects of Midazolam–Ketamine-Isoflurane and Midazolam–Propofol- Isoflurane Anesthesia on Coagulation Parameters in Dogs. AU - Pınar Arca , Zülfükar Kadir SARITAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24998/maeusabed.351401 DO - 10.24998/maeusabed.351401 T2 - Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 114 VL - 5 IS - 2 SN - 2148-2837- M3 - doi: 10.24998/maeusabed.351401 UR - https://doi.org/10.24998/maeusabed.351401 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute Evaluation of the Effects of Midazolam–Ketamine-Isoflurane and Midazolam–Propofol- Isoflurane Anesthesia on Coagulation Parameters in Dogs. %A Pınar Arca , Zülfükar Kadir SARITAŞ %T Evaluation of the Effects of Midazolam–Ketamine-Isoflurane and Midazolam–Propofol- Isoflurane Anesthesia on Coagulation Parameters in Dogs. %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute %P 2148-2837- %V 5 %N 2 %R doi: 10.24998/maeusabed.351401 %U 10.24998/maeusabed.351401
ISNAD Arca, Pınar , SARITAŞ, Zülfükar Kadir . "Evaluation of the Effects of Midazolam–Ketamine-Isoflurane and Midazolam–Propofol- Isoflurane Anesthesia on Coagulation Parameters in Dogs.". Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 5 / 2 (December 2017): 93-114. https://doi.org/10.24998/maeusabed.351401