Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 34 - 39 2017-03-09

Diagnosis of Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) in Tomatoes Grown Areas in Isparta and Burdur Provinces, Turkey
Isparta ve Burdur İlleri Üretim Alanlarında Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Tanılanması

Handan ÇULAL KILIÇ [1] , Levent ISPARTA [2] , Nejla YARDIMCI [3] , Kader DOĞAN [4]

305 615

Surveys were carried out in tomato growing areas in Isparta and Burdur provinces in 2014. A total of 78 leaf samples were collected from tomato fields in Isparta and Burdur provinces and tested for the presence of Tomato spotted wilt virus by DAS-ELISA using a commercial polyclonal antibody. As a result of DAS-ELISA, all samples were found to be negative for TSWV. Then these samples were tested for presence TSWV by RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction) method amplifying the RdRp genes and it was determined that 15 of 78 samples were infected with TSWV. The results that RT-PCR method was found to be more sensitive than DAS-ELISA for identification of TSWV.

Isparta ve Burdur illeri domates üretim alanlarında 2014 yılında sörvey çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu sürveyler sırasında domates üretim alanlarından 78 yaprak örneği toplanmış ve bu örnekler ticari poliklonal antiserumlar kullanılarak DAS-ELISA yöntemi ile Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus, TSWV) için test edilmiştir. DAS-ELISA testi sonucunda örneklerin hepsi TSWV bakımından negatif bulunmuştur. Daha sonra bu örneklerden RT-PCR (Test Transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi kullanılarak TSWV’e ait RdRp genleri çoğaltılarak 78 örnekten 15 tanesinin enfekteli olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma TSWV’nün teşhisinde RT-PCR yönteminin DAS-ELISA yönteminden daha hassas olduğunu göstermiştir.

 • Adkins, S. (2000). Tomato spotted wilt virus positive steps towards negative success. Molecular Plant Pathology 1(3): 151-157.
 • Anonim (2014). http://faostat.fao.org/site/567/Desktop. (20 Mayıs 2014).
 • Anonim (2015). Bitkisel Üretim. http://tuikrapor.tuik.gov.tr/reports (12 Nisan 2015).
 • Arli-Sokmen, M., Sevik, M.A. (2006). Viruses infecting field grown tomatoes in Samsun province, Turkey. Archives of Phytopathology and Plant protection 39: 283-288.
 • Azeri, T. (1981). Preminary report of Tomato spotted wilt virus and its epidemy on tobacco in the Çanakkale Region of Turkey. Journal of Turkish Phytopathology 10(2-3): 79-87.
 • Cho, J.J., Mau, R.F.L., Gonsalves, D., Mitchell, W.C. (1986). Reservoir weed hosts of Tomato spotted wilt virus. Plant Disease 70: 1014-1017.
 • Fidan, Ü. (1993). Recent records on virus diseases of vegetables in greenhouses. Journal of Turkish Phytopathology 22(1): 45-45.
 • Fidan, Ü. (1995). Virus disease of vegetables in Greenhouses in İzmir and Muğla. Journal of Turkish Phytopathology, 24(1): 7-14.
 • Güldür, M.E., Marchoux, G., Yurtmen, M., Yılmaz, M.A. (1995). Mersin ve çevresinde yetiştirilen domateslerde zararlı yeni bir virüs: Tomato spotted wilt virus. Türkiye VII. Fitopatoloji Kongresi, Eylül 26-29, 1995, Adana, Türkiye, Kongre Kitabı, 303-305s
 • Güldür, M.E. (1997). Şanlıurfa ili için yeni bir virüs: Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV). Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 1(3): 71-76.
 • Günay, A. (1992). Özel Sebze Yetistiriciliği. Cilt II. A.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Yayınları, Ankara.
 • Hanssen, I.M., Lapidot, M., Thomma, B.P. (2010). Emerging viral diseases of tomato crops. Molecular Plant Microbe Interaction 23: 539-548.
 • Kaya, A., Özdemir, S., Yasarakinci, N., Gümüş, M., Erkan, S. (2009). The Detection of virus diseases in the protected tomato production areas around Muğla Province. ISHS Acta Horticulturae 808: II International Symposium on Tomato Diseases, Oct 8-12, 2007, Kuşadası, Muğla, Turkey, Book of Proceedings, 31p.
 • Küçük, B., Kamberoğlu, M.A. (2008). Adana ve Mersin illerinde Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato spotted wilt virus, TSWV)’ nun saptanması ve bazı TSWV izolatlarının biyolojik karakterizasyonu. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 23(4): 17–24.
 • Mau, R.F.L., Martin, J.L. (2002). Frankliniella occidentalis Pergande).www.extentohawai.edu/kbase/crop/type/f-occid.html.
 • Mumford, R.A., Barker, I., Wood, K.R. (1996). An improved method for the detection of Tospoviruses using polymerase chain reaction. Journal of Virological methods 57: 109- 115.
 • Özdemir, S., Erilmez, S., Kaçan, K. (2009). Detection of Tomato spotted wilt virus (TSWV) on tomato crops and some weeds in Denızli provınce of Turkey. ISHS Acta Horticulturae 808: II International Symposium on Tomato Diseases, Oct 8-12, 2007, Kuşadası, Muğla, Turkey, Book of Proceedings, 171-174p.
 • Perez, Y.V., Mejias, A., Rodriguez-Roman, E., Avilan, D., Zambrano, K.A., Gomez, J.C., Olachea, J.E., Marys, E.E. (2014). Identification of Tomato spotted wilt virus associated with fruit damage during a recent virus outbreak in pepper in Venezuela. Plant disease. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-11-14-1202-PDN.
 • Rosello, S., Diez, M.J., Nuez, F. (1996). Viral diseases causing the greatest economic losses to the tomato crop. I. The Tomato spotted wilt virus -a review. Scienta Horticulturae 67: 117-150.
 • Salem, N.M., Mansour, A., Badwan, H. (2012). Identification and partial characterization of Tomato Spotted Wilt Virus on Lettuce in Jordan. Journal of Plant Pathology 94(2): 431-435.
 • Shoushtari, S., Jafarpour, B., Falahaty Rastegar, M. (2013). Serological and Molecular Detection of Tomato spotted wilt virus (TSWV) in Khorasan Razavi Province. Journal of Plant Protection 26( 4): 43.
 • Sönmez, K., Ellialtıoğlu Ş.Ş. (2014). Domates, karotenoidler ve bunları etkileyen faktörler üzerine bir inceleme. Derim 31(2): 107-130.
 • Şevik, M.A. (2007). Domates Lekeli Solgunluk Virusu (TSWV)’ nun Samsun İlinde Domates Üretim Alanlarındaki Yayılış Durumunun ve Bazı Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora tezi, Samsun, 109.
 • Şevik, M.A., Arlı-Sökmen, M. (2007). Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV) nün trips türleri (Thrips tabaci Lindeman ve Frankliniella intonsa Tryborn) ile yayılış durumunun incelenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Ağustos 27-29, 2007, Isparta, Türkiye, Kongre Kitabı, 115s,
 • Tekinel, N., Dolar, M.S., Sağsöz, S., Salcan, Y. (1969). Mersin Bölgesinde ekonomik bakımdan önemli bazı sebzelerin virüsleri üzerinde araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni 9(1): 37-49.
 • Turhan, P., Korkmaz, S. (2006). Çanakkale ilinde Domates lekeli solgunluk virüsü’ nün serolojik ve biyolojik yöntemlerle saptanması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 12(2): 130-136.
 • Valizadeh, M., Valizadeh, J., Jafar, M. (2011). Identification, distribution and incidence of important tomato and cucurbits viruses in Southeast of Iran. American Journal of Plant Physiology 6(5): 242-251.
 • Yazgan, A., Fidan, S. (1996). Tokat koşullarına uygun Kiraz domates (Lycopersicon esculentum Mill. var. cerasiforme) çeşitlerinin belirlenmesi. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu, Mayıs 7-10, 1996, Şanlıurfa, Türkiye, Kongre Kitabı, 19-23s.
 • Yılmaz, M.A., Baloğlu S., Özaslan, M., Güldür, M.E. (1995). GAP bölgesinde kültür bitkilerinde belirlenen virüsler. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Nisan 27-29, 1995, Şanlıurfa, Türkiye, Kongre Kitabı, 241-250s.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Handan ÇULAL KILIÇ
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Levent ISPARTA

Yazar: Nejla YARDIMCI

Yazar: Kader DOĞAN

Bibtex @araştırma makalesi { makufebed261783, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-2243}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {34 - 39}, doi = {10.29048/makufebed.261783}, title = {Isparta ve Burdur İlleri Üretim Alanlarında Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Tanılanması}, key = {cite}, author = {YARDIMCI, Nejla and ISPARTA, Levent and DOĞAN, Kader and ÇULAL KILIÇ, Handan} }
APA ÇULAL KILIÇ, H , ISPARTA, L , YARDIMCI, N , DOĞAN, K . (2017). Isparta ve Burdur İlleri Üretim Alanlarında Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Tanılanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 34-39. DOI: 10.29048/makufebed.261783
MLA ÇULAL KILIÇ, H , ISPARTA, L , YARDIMCI, N , DOĞAN, K . "Isparta ve Burdur İlleri Üretim Alanlarında Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Tanılanması". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2017): 34-39 <http://dergipark.gov.tr/makufebed/issue/19431/261783>
Chicago ÇULAL KILIÇ, H , ISPARTA, L , YARDIMCI, N , DOĞAN, K . "Isparta ve Burdur İlleri Üretim Alanlarında Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Tanılanması". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2017): 34-39
RIS TY - JOUR T1 - Isparta ve Burdur İlleri Üretim Alanlarında Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Tanılanması AU - Handan ÇULAL KILIÇ , Levent ISPARTA , Nejla YARDIMCI , Kader DOĞAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29048/makufebed.261783 DO - 10.29048/makufebed.261783 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 39 VL - 8 IS - 1 SN - -1309-2243 M3 - doi: 10.29048/makufebed.261783 UR - http://dx.doi.org/10.29048/makufebed.261783 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Isparta ve Burdur İlleri Üretim Alanlarında Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Tanılanması %A Handan ÇULAL KILIÇ , Levent ISPARTA , Nejla YARDIMCI , Kader DOĞAN %T Isparta ve Burdur İlleri Üretim Alanlarında Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Tanılanması %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1309-2243 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29048/makufebed.261783 %U 10.29048/makufebed.261783
ISNAD ÇULAL KILIÇ, Handan , ISPARTA, Levent , YARDIMCI, Nejla , DOĞAN, Kader . "Isparta ve Burdur İlleri Üretim Alanlarında Yetiştirilen Domateslerde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’nün Tanılanması". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 1 (Mart 2017): 34-39. http://dx.doi.org/10.29048/makufebed.261783