Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfalar 144 - 150 2018-06-01

Yetiştiricilikte Alternatif Gübre Olarak En Çok Tercih Edilen İki Salyangoz (Helix aspersa ve Achatina fulica) Gübresinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Physical and Chemical Features of Two Most Preferred Snails' (Helix aspersa and Achatina fulica) Manure as an Alternative Fertilizer in Agriculture

Mahmut DOĞANTÜRK [1] , Mustafa Emre GÜRLEK [2]

115 161

Organik tarım üretiminin kontrollü bir biçimde yapılması, kullanılacak organik gübrenin kolay ulaşılabilir ve maliyetinin düşük olmasının istenilmesi gibi nedenler mevcut organik gübrenin kalitesini artırmak ve alternatif organik gübre geliştirmek üzerine bilimsel çalışmalara ilgiyi artırmıştır. Bu çalışmada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi salyangoz çiftliğinde üretimi yapılan Helix aspera ve Achatina fulica türü salyangozların gübrelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiş ve gübrelerin pH’ları 6,1 ile 6,6 arasında değiştiği, Helix aspera türü salyangozun nem miktarı %46,20±1,10, Achatina fulica türü salyangozun gübresini nem miktarı ise %45,26±1,19 olarak tespit edilmiştir. Örneklerdeki toplam azot miktarı Helix aspera türü için %12,05±0,34, Achatina fulica türü için ise %9,39±0,40 olarak tespit edilmiştir (Dumatherm, Gerhardt metodu). Salyangoz gübre örneklerinin P, Mg, K, Ca, Mn, Fe, Cu ve Na element icerikleri indüktif eşleşmiş plazma optic emisyon spektrometresi (ICP-OES) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Helix aspera türü gübre örnekleri için P 6,65±0,01 mg/kg, Mg 3,94±0,01 mg/kg, K 9,16±0,03 mg/kg, Ca 13,05±0,25 mg/kg, Zn 39,28±1,28, Mn 36,95±0,25 mg/kg, Fe 98,04±0,51 mg/kg, Cu 13,41±0,24 mg/kg, Na 169,18±3.21 mg/kg, Achatina fulica türü salyangoz gübre örneklerinde ise için P 7,42±0,01 mg/kg, Mg 4,24±0,01 mg/kg, K 7,19±0,03 mg/kg, Ca 18,53±0,35 mg/kg, Zn 77,36±1,41 mg/kg, Mn 109,73±0,25 mg/kg, Fe 34,84±0,20 mg/kg, Cu 64,33±0,23 mg/kg, Na 27,71±1,49 mg/kg olarak tespit edilmiştir. Salyangoz gübresi üzerine çok fazla çalışma bulunmaması, organik gübre literatürüne katkı sağlamakta ve alternatif organik gübre talebine karşılama potansiyeli olması bakımından çalışmanın önemini arttırmaktadır.

Reasons that the organic farming is now done in a controlled way, the organic harvest to be used is easily accessible and that the low costs, has increased the scientific work on improving the quality of the organic harvest and developing alternative organic fertilizers. In this study, the physical and chemical properties of the manure of Helix aspera and Achatina fulica snails produced in Mehmet Akif Ersoy University snail farm were investigated and it was found that pH between 6.1-6.6, Helix aspersa snail manure humidity %46.20±1.10 and Achatina fulica snail manure humidity %45.26±1.19. Total nitrogen amount of Helix aspersa and Achatina fulica were determined %12.05±0.34, %9.39±0.40 respectively (Dumatherm, Gerhardt method). Snail manure element contents (P, Mg, K, Ca, Mn, Fe, Cu and Na) were determined with using ICP-OES device. The element contents of Helix aspersa manure were found P 6.65±0.01 mg/kg, Mg 3.94±0.01 mg/kg, K 9.16±0.03 mg/kg, Ca 13.05±0.25 mg/kg, Zn 39.28±1.28, Mn 36.95±0.25 mg/kg, Fe 98.04±0.51 mg/kg, Cu 13.41±0.24 mg/kg, Na 169.18±3.21 mg/kg, respectively and Achatina fulica manure element contents were found P 7.42±0.01 mg/kg, Mg 4.24±0.01 mg/kg, K 7.19±0.03 mg/kg, Ca 18.53±0.35 mg/kg, Zn 77.36±1.41 mg/kg, Mn 109.73±0.25 mg/kg, Fe 34.84±0.20 mg/kg, Cu 64.33±0.23 mg/kg, Na 27.71±1.49 mg/kg respectively. The absence of too much study on snail-manure contributes to the literature of organic fertilizers and covering potential of alternative organic fertilizers increases the importance of this study.

 • Alagöz, Z., Yılmaz, E., Öktüren, F. (2006). Organik Materyal ilavesinin bazı fiziksel ve kimyasal toprak özellikleri üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 245-254.
 • Albanell, E., Plaixats, J., Cabrero, T. (1988). Chemical changes during vermicomposting (Eisenia fetida) of sheep manure mixed with cotton industrial wastes. Biol Fertil Soils, 6, 266-269.
 • Atafar, Z., Mesdaghinia, A., Nouri, J., Homaee, M., Yunesian, M., Ahmadimoghaddam, M., Mahvi,A. H. (2010). Effect of fertilizer application on soil heavy metal concentration. Environ Monit Assess, 160, 83–89.Awadun, M.A., Omonjio, L.I., Onejiyi, S.O. (2007). Effect of goat dung and NPK Fertilizer on soil and leaf nutrient content, growth and yield of pepper. International Journal of soil Science, 2(2), 142-147.
 • Bayramoğlu, Z. (2010). Tarımsal Verimlilik ve Önemi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 24 (3), 52-61.
 • Demirtaş, I., Arı, N., Arpacıoğlu, A., Kaya, H., Özkan, C. (2005). Değişik organik kökenli gübrelerin kimyasal özellikleri. Derim , 22 (2),47-52.
 • Demir, h., Polat, E., sönmez, İ. (2010). Ülkemiz için yeni bir organik Gübre:soluncan gübresi. Tarım aktüel, 14, 54-60.
 • Demirci, R., Erkuş, A., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., Parıltı, N., Özüdoğru, H. (2002). Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretiminin Ekonomik Yünü ve Geleceği: Ön Araştırma Sonuçlarının Tartışılması. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, 197-201.
 • Fan, J., Ding, W., Chen, Z., Ziadi, N. (2012). Thirty-year amendment of horse manure and chemical fertilizer on the availability of micronutrients at the aggregate scale in black soil. Environ Sci Pollut Res. 19, 2745–2754.
 • Gelman, F., Binstock, R., Halicz, L. (2012). Application of the Walkley-Black titration for organic carbon quantification in organic rich sedimentary rocks. Fuel, 96, 698-610.
 • Gichangi, M.,E., Mnkenı, P.S.N., Brookes, P.C. (2009). Effects of goat manure and inorganic phosphate addition on soil inorganic and microbial biomass phosphorus fractions under laboratory incubation conditions. Soil Science and Plant Nutrition,55, 764–771.
 • İnan, S. (2000). Salyangoz Biyolojisi Ve Yetiştirme Teknikleri, Ticari Balık Türlerinin Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri, Hizmetiçi Eğitim Semineri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Ürünleri Geliştirme Müdürlüğü, Su Ürünleri Daire Başkanlığı, Ankara, 47-50 s.
 • Jurickova, L., Kapounek, F. (2009). Helix (Cornu) aspersa (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Helicidae) in the Czech Republic. Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 53–55.
 • Karagöz, K. (2014). Yarasa gübrelerinin tarımda kullanılma olanakları. Alınteri, 27 (B), 35-42.
 • Kaplan, M., Aktaş, M., Güneş, A., Alpaslan, M., Sönmez, S. (2000). Türkiye V. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara, 881-900.
 • López-Mosquera, M. E., Lema, E.F., Villares, R., Corral, R., Alonso, B., Blanco, C. (2011). Composting fish waste and seaweed to produce a fertilizer for use in organic agriculture. Procedia Environmental Sciences, 9, 113 – 117
 • Loh, T.C., Lee, Y.C., Liang, J.B., Tan, D. (2005). Vermicomposting of cattle and goat manures by Eisenia foetida and their growth and reproduction performance. Bioresource Technology, 96, 111–114.
 • Li-Xian, Y., Guo-Liang, L., Shi-Hua, T., Gavin, S., Zhao-Huan, H. (2007). Alinity of animal manure and potential risk of secondary soil salinization through successive manure application. Science of the Total Environment, 38, 106–114.
 • Lowe, S., M. Browne, S. Boudjrlas, and M. De Poorter. (2000). 100 of the world’s worst invasive alien species: A selection from the global invasive species database. The Invasive Species Specialists Group of the Species Survival Commission of the World Conservation Union. 12 pp. Hollands Printing, Auck-land, New Zealand.
 • Özöğretmen, E.D. (2006). Potasyum Sorbat Ve Sodyum Laktat’ In Kara Salyangozlarında Kalite Değişimlerine Etkisi, Ankara üniversitesi fen bilimleri enstirüsü yüksek lisans tezi, Ankara.
 • Rotkittikhun, P., Chaiyarat, R., Kruatrachue, M., Pokethitiyook, P., Baker, A.J.M. (2007). Growth and lead accumulation by the grasses Vetiveria zizanioides and Thysanolaena maximain lead-contaminated soil amended with pig manure and fertilizer: A glasshouse study. Chemosphere, 66, 45–53.
 • Soyergin, S. (2006). organik tarımda toprak verimliliğinin korunması, gübreler ve organik toprak iyileştiricileri. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Urak Yayınları, 1, 221-249.
 • Sipahi, C., Akın, A.C., Bozoğlan,G.B. (2017). Hayvancılıkta Alternatif Bir Üretim Sahasının Ekonomik Analizine İlişkin Bir Pilot Çalışma: Solucan Gübresi Üretimi –Vermikompost, MAKÜ Sağ. Bil. Enst. Dergisi, 5(2),135-143.
 • Şimşek Erşahin, Y. (2007). Vermikompost Ürünlerinin Eldesi ve Tarımsal Üretimde Kullanım Alternatifleri, GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2), 99-107.
 • USDA. United States Department of Agriculture. National Invasive Species Information Center (2008). Achatina fulica Bowdich; Giant African Land Snail).Available from http://www.invasivespeciesinfo.gov/animals/africansnail.shtml (Erişim tarihi: 6.02.2018).
 • Yetgin, M.A. (2010). Organik gübreler ve Önemi. Samsun il tarım müdürlüğü çiftçi eğitimi ve yayım şubesi, Samsun, 1-20.
 • Yılmaz, O., Doğuş, İ., Setenay Yılmaz, Z. (2017). Kırmızı Solucan Gübresi Kimyevi Gübreye Alternatif Olabilir mi?, https://www.researchgate.net/publication/320843658 (Erişim tarihi: 15.02.2018).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mahmut DOĞANTÜRK
Kurum: Mehmet Akif Ersoy University Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9249-1331
Yazar: Mustafa Emre GÜRLEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { makufebed411112, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-2243}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {144 - 150}, doi = {10.29048/makufebed.411112}, title = {Yetiştiricilikte Alternatif Gübre Olarak En Çok Tercih Edilen İki Salyangoz (Helix aspersa ve Achatina fulica) Gübresinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri}, key = {cite}, author = {DOĞANTÜRK, Mahmut and GÜRLEK, Mustafa Emre} }
APA DOĞANTÜRK, M , GÜRLEK, M . (2018). Yetiştiricilikte Alternatif Gübre Olarak En Çok Tercih Edilen İki Salyangoz (Helix aspersa ve Achatina fulica) Gübresinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 144-150. DOI: 10.29048/makufebed.411112
MLA DOĞANTÜRK, M , GÜRLEK, M . "Yetiştiricilikte Alternatif Gübre Olarak En Çok Tercih Edilen İki Salyangoz (Helix aspersa ve Achatina fulica) Gübresinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 144-150 <http://dergipark.gov.tr/makufebed/issue/35999/411112>
Chicago DOĞANTÜRK, M , GÜRLEK, M . "Yetiştiricilikte Alternatif Gübre Olarak En Çok Tercih Edilen İki Salyangoz (Helix aspersa ve Achatina fulica) Gübresinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 144-150
RIS TY - JOUR T1 - Yetiştiricilikte Alternatif Gübre Olarak En Çok Tercih Edilen İki Salyangoz (Helix aspersa ve Achatina fulica) Gübresinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri AU - Mahmut DOĞANTÜRK , Mustafa Emre GÜRLEK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29048/makufebed.411112 DO - 10.29048/makufebed.411112 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 150 VL - 9 IS - 2 SN - -1309-2243 M3 - doi: 10.29048/makufebed.411112 UR - http://dx.doi.org/10.29048/makufebed.411112 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yetiştiricilikte Alternatif Gübre Olarak En Çok Tercih Edilen İki Salyangoz (Helix aspersa ve Achatina fulica) Gübresinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri %A Mahmut DOĞANTÜRK , Mustafa Emre GÜRLEK %T Yetiştiricilikte Alternatif Gübre Olarak En Çok Tercih Edilen İki Salyangoz (Helix aspersa ve Achatina fulica) Gübresinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1309-2243 %V 9 %N 2 %R doi: 10.29048/makufebed.411112 %U 10.29048/makufebed.411112
ISNAD DOĞANTÜRK, Mahmut , GÜRLEK, Mustafa Emre . "Yetiştiricilikte Alternatif Gübre Olarak En Çok Tercih Edilen İki Salyangoz (Helix aspersa ve Achatina fulica) Gübresinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Haziran 2018): 144-150. http://dx.doi.org/10.29048/makufebed.411112