Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 740 - 764 2018-12-27

RETHINKING CITY COUNCILS: AN ASSESSMENT ON CITY COUNCILS THAT ARE MEMBERS OF UNION OF TURKEY CITY COUNCILS
KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Çiğdem AKMAN [1]

28 114

There are plenty of academic studies about city councils in Turkey. There are 39,500 results when it is searched as “kent konseyleri, pdf” in Google search engine. Although it can be seen hard to produce new things in such a subject on which there are plenty of studies, it is tried to depict efficiency and effects of city councils by applying opinions of members of Union of Turkey City Councils. It is planned to interview with council presidents or general secretary of city councils in the scope of the research. As a result of these interviews, this study is aiming to contribute in detecting problems in mechanism of city councils and producing solutions as much as possible. 

Türkiye’de kent konseyleri ile ilgili birçok akademik çalışma bulunmaktadır. Google arama motorunda “kent konseyleri, pdf” şeklinde arama yapıldığında 39.500 sonuç çıkmaktadır. Bu kadar çok üzerinde durulan ve yazılan bir konu ile ilgili olarak yeni bir şeyler ortaya koyabilmek zor gibi görünse de çalışmada kent konseylerinin etkinliği ve etkileri, Kent Konseyleri Birliği’ne üye olan kent konseylerinin görüşleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında görüşmelerin kent konseyleri başkanları veya genel sekreterleri ile yapılması planlanmıştır. Bu görüşmeler neticesinde çalışma, kent konseylerinin işleyişinde ortaya çıkan sorunları bir nebze de olsa tespit etmede ve çözüm üretmede katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 • ALODALI, F. B., YOLCU T. ve SEZGİN, A. (2015). “Demokratik Katılımın Bir Aktörü Olarak Kent Konseylerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi: Dört Farklı Parti, Dört Farklı Kent”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, 275-290.
 • ARAR, A. A., “Yerel Gündem 21”, Dışişleri Bakanlığı, Erişim Linki: http://www.mfa.gov.tr/yerel-gundem-21.tr.mfa [Erişim Tarihi: 14.12.2017].
 • AYGEN, M. (2014). “Kent Konseylerinin Kent Yönetimine Katkıları Üzerine Bir İnceleme: Elazığ Örneği”, International Journal of Social Science, 29, 217-236.
 • BATAL, S., DUR, İ. İ. ve TOPÇU, V. (2015). “Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu Bağlamında Kent Konseylerinin İşlevselliği ve Ölçek Sorunu”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, 34-46.
 • ÇİTCİ, O. (1996). “Temsil, Katılma ve Yerel Demokrasi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, 5(6), Kasım, 5-14.
 • ÇUKURÇAYIR, M. A., EROĞLU, H. T. ve SAĞIR, H. (2012). “Yerel Yönetişim, Katılım ve Kent Konseyleri”, Yerel Politikalar Akademik Araştırma ve Düşünce Dergisi, Editör: M. Akif ÇUKURÇAYIR, 1(1), Ocak-Nisan, 97-128.
 • ÇOLAKOĞLU, Elif (2012). “Kent Konseyleri İçin Katılımcı Bütçe Önerisi”, Yerel Politikalar Akademik Araştırma ve Düşünce Dergisi, Editör: M. Akif ÇUKURÇAYIR, 1(1), Ocak-Nisan, 73-85.
 • DEMİRCİ, M. (2010). “Katılımcı Demokrasi Açısından Kent Konseyleri: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 19(1), 21-46.
 • DENİZ, T., (2013). “Kentleşme, Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyleri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (12), 391-402.
 • DOĞAN, K. C. ve KALKIŞIM, H. M. (2015). “Türkiye’de Yerel Siyasete Katılım Açısından Kent Konseyleri: Gümüşhane Kent Konseyi Örneği”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, 111-126.
 • EMREALP, S. (2010). “Kent Konseyleri”, Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, UCLG-MEWA Yayını, İstanbul, Erişim Linki: http://kentkonseyi.umraniye.bel.tr/userfiles/files/kentkonseyi/kent-konseyleri-kilavuzu.pdf [Erişim Tarihi: 14.12.2017].
 • EMREALP, S. (2005). “Yerel Gündem 21”. İstanbul: IULA-EMME Yayını, Erişim Linki: http://www.umraniye.bel.tr/images/kentkonseyi/YG21%20El%20Kitabi.pdf [Erişim Tarihi: 14.12.2017].
 • ERDOĞAN TOSUN, G. ve KIZILTAN, G. “Katılımcı Demokrasi Perspektifinden İzmir Kent Konseyi Deneyimi”, Erişim Linki: http://www.cukurovakentkonseyi.org/izmir.pdf [Erişim Tarihi: 14.12.2017].
 • ERKUL, H. (2015). “Yasal-Yönetsel Sorumluluk Açısından Kent Konseyleri”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, 15-33.
 • GÖRMEZ, K. (1997). Yerel Demokrasi ve Türkiye, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara: Vadi Yayınları.
 • GÖRMEZ, K., ve UÇAR ALTINIŞIK, H. (2011). “Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör: Enes Battal Keskin, Bursa.
 • GÖRÜN, M. (2006). “Yerel Demokrasi ve Katılım: İzmir, Konya ve Ağrı İl Genel Meclis Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 159-183.
 • İKİZER, İ. (2015). “Kent Konseylerinin Bağımsızlığı ve Belediye Başkanları İlkeler Sözleşmesi”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, 338-350.
 • Kent Konseyi Yönetmeliği (KKY), Erişim Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10687&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearc [Erişim Tarihi: 14.12.2017].
 • ÖNDER, Ö. ve GÜLER E. (2016). “Türkiye’de Yerel Demokrasi Açısından Kent Konseyleri Üzerine Bir Araştırma: Kütahya Kent Konseyi Örneği”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 881-902.
 • PALA, M. S. (2015). “Demokrasinin Atardamarları Kent Konseyleri”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, VI.
 • PEKTAŞ, E. K. ve KOÇAK, H. (2007). “Bir Yerel Katılım Aracı Olarak Kent Konseyleri ve Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Örneği”, Küresel Esintiler Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, Editörler: Abdullah Yılmaz ve Yavuz Bozkurt, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • PUSTU, Y. (2005). “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”, Sayıştay Dergisi, 57, Nisan-Haziran, 121-134.
 • PUSTU, Y. (2016). “Yerel Demokrasinin Kökeni”, Sayıştay Dergisi, 100, Ocak – Mart, 89-107.
 • SARIBAY, A.Y. (2015). “Demokrasinin Felsefesi, Kent, Katılımcı Demokrasi”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, 7-12.
 • SOYGÜZEL, H. (2015). “Kent Konseyleri Arasında İletişim ve İşbirliği: Türkiye Kent Konseyleri Birliği Örneği”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, 76-91.
 • ŞAHİN, S. Z. (2015). “Kent Konseylerinin Katılımcılık Kapasitesinin Değerlendirilmesi: Ankara Örneği”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, 92-110.
 • Türkiye Kent Konseyleri Birliği Resmi Web Sayfası, Erişim Linki: http://www.kentkonseyleribirligi.org.tr/kurulus/ [Erişim Tarihi: 14.12.2017].
 • Türkiye Kent Konseyleri Birliği Resmi Web Sayfası, Erişim Linki: http://www.kentkonseyleribirligi.org.tr/tuzuk/ [Erişim Tarihi: 14.12.2017].
 • ULUSOY A. ve TEKDERE, M. (2015). “Kent Konseylerinin Mali Kısıtları”, II. Uluslararası Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Editörler: Enes Battal Keskin ve Elif Karakurt Tosun, Bursa, 48-75.
 • YAYLI, H. ve PUSTU, Y. (2008). “Yerel Demokrasinin İlkeleri”, Karadeniz Araştırmaları, 16, 133-153.
 • YILDIRIM U. ve ÖNER, Ş. (2003). “Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımının Türkiye’ye Yansımaları: GAP’ta Sürdürülebilir Kalkınma ve Yerel Gündem 21”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 12(4), 6-27.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Erişim Linki: http://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf [Erişim Tarihi: 14.12.2017].
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1936-6884
Yazar: Çiğdem AKMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { makuiibf415858, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1658}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {740 - 764}, doi = {10.30798/makuiibf.415858}, title = {KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {AKMAN, Çiğdem} }
APA AKMAN, Ç . (2018). KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 740-764. DOI: 10.30798/makuiibf.415858
MLA AKMAN, Ç . "KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2018): 740-764 <http://dergipark.gov.tr/makuiibf/issue/41626/415858>
Chicago AKMAN, Ç . "KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2018): 740-764
RIS TY - JOUR T1 - KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME AU - Çiğdem AKMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30798/makuiibf.415858 DO - 10.30798/makuiibf.415858 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 740 EP - 764 VL - 5 IS - 3 SN - -2149-1658 M3 - doi: 10.30798/makuiibf.415858 UR - http://dx.doi.org/10.30798/makuiibf.415858 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME %A Çiğdem AKMAN %T KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2149-1658 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30798/makuiibf.415858 %U 10.30798/makuiibf.415858
ISNAD AKMAN, Çiğdem . "KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 3 (Aralık 2018): 740-764. http://dx.doi.org/10.30798/makuiibf.415858