Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-1387 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi

97.278

110.653

ODAK VE KAPSAM

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 yılından beri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır. Yılda dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında online olarak yayınlanan,  6 farklı üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu bulunan ve sosyal bilimler alanlarında yayın yapan ulusal hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca olan dergimiz, Türkiye ve dünyada Sosyal Bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Dergide yayın yapmak isteyen yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Derginin yayın politikasının esası sosyal bilimler alanına katkı sağlayacak kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün araştırmalara yer vermektir.

Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir, yazılarda ifade edilen görüşler yazar(lar)ın kendi görüşleri olup dergiyi bağlamaz. Yayınlanması uygun bulunan yazıların telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

İNDEKSLER 

Dergimiz, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, SCİENTİFİC INDEXİNG SERVİCES ve RESEARCHBİB tarafından İndekslenmektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Dergi, BOAI'nin (Budapest Open Access Initiative) "açık erişim" tanımına uygun olarak, okuyucularına makaleleri "okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, yazdırma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma" izni vermektedir. 

MAKALE ÇAĞRISI

Dergimizin önümüzdeki sayılarında değerlendirilmesini istediğiniz makalelerinizi dergi sistemine üye olup yazar girişi yaparak sisteme yükleyebilirsiniz. Dergimize gönderilecek makaleler, dergimiz yazım kurallarında belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Sisteme yüklenen makalelerin değerlendirme süreci ortalama 4-12 ay sürmektedir.

Hakem listeleri, her sayı için güncel olarak oluşturulmaktadır. Listede sadece o sayıda yayımlanan makalelere ait hakemlerin ismi yer almaktadır. Reddedilen makalede değerlendirme yapan hakem isimleri, karar tarihinden sonraki ilk sayıda yer alacaktır.

Düzeltme vb. gerektiği durumlarda email ile bilgi verilen yazarların 15 gün içinde yanıt vermemesi durumunda, makaleler yayın sürecinden çekilerek arşive alınmaktadır.


Cilt 9 - Sayı 22 - Ara 2017
 1. Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler
  Sayfalar 1 - 2
  (pdf formatında)
 2. KAMU ÇALIŞANLARININ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN STUFFLEBEAM’İN CIPP MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ - ANALYZING THE CIVIL SERVANTS’ VIEWS ON THE INITIAL WORK HEALTH AND SAFETY IN SERVICE TRAINING PROGRAMME ACCORDING TO STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT-INPUT-PROCESS-PRODUCT MODEL
  Sayfalar 1 - 14
  Mutlu UYGUR, Işıl TANRISEVEN
 3. TÜRKİYE’ DE MESLEKİ YETERLİLİKLER SİSTEMİ VE SENDİKALAR - VOCATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM AND TRADE UNIONS IN TURKEY
  Sayfalar 15 - 43
  Verda CANBEY - ÖZGÜLER
 4. TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES
  Sayfalar 44 - 54
  Hakan ÖNER
 5. SEKÜLER VE ÇOKKÜLTÜRLÜ AVRUPA’DA GÖÇMENLER, MÜSLÜMANLAR VE MÜLTECİLER: SORUMLULUK-ZORUNLULUK EKSENİNE BİR PROJEKSİYON - MUSLIMS IN THE SECULAR AND MULTICULTURAL EUROPE: IS COEXISTENCE POSSIBLE?
  Sayfalar 55 - 76
  Hasan Hüseyin AYGÜL
 6. HEMŞİRELERDE AHLÂKÎ SIKINTININ İŞE ADANMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ - THE EFFECTS OF MORAL DISTRESS ON WORK ENGAGEMENT BEHAVİOR IN NURSES
  Sayfalar 77 - 103
  Zuhal KAYAR, Ramazan ERDEM
 7. YÜKSEK-DÜŞÜK BAĞLAMLI İLETİŞİM İLE ÖRGÜTSEL MUHALEFET DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA -THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH-LOW CONTEXT COMMUNICATION AND ORGANIZATIONAL DISSENT BEHAVIORS: A RESEARCH ON SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY ACADEMIC STAFF
  Sayfalar 104 - 129
  Dilruba İZGÜDEN, Ramazan ERDEM
 8. MİKROKREDİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI - A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE EFFICACY OF MICROCREDIT APPLICATIONS
  Sayfalar 130 - 154
  Özlem DEMİR
 9. BÜYÜK VERİ ANALİZİNDE YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMALARI - ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING APPLICATIONS IN BIG DATA ANALYSIS
  Sayfalar 155 - 172
  Muhammet ATALAY, Enes ÇELİK
 10. DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİJİTAL ROZETLERİN KULLANIMI VE ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ - THE USE OF DIGITAL BADGES IN THE EVALUATION PROCESS AND LEARNERS’ VIEWS
  Sayfalar 173 - 193
  Embiya ÇELİK, Serkan YILDIRIM, Abdullatif KABAN, Gürkan YILDIRIM
 11. RELATIONSHIP BETWEEN THE HEALTH AND MEDIA LITERACY - SAĞLIK VE MEDYA OKURYAZARLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 194 - 206
  Şerife Didem KAYA, Ayhan ULUDAĞ
 12. KORO DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ - DEVELOPING A MOTIVATION SCALE FOR CHOIR EDUCATION AND A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STUDENT’S MOTIVATION LEVELS
  Sayfalar 207 - 224
  Aykut SARIÇİFTÇİ, H. Seval KÖSE
 13. MÜZİK EĞİTİMİ VE RESİM EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS OF MUSIC EDUCATION AND ART EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS ACCORDING TO THE SOME VARIABLES
  Sayfalar 225 - 234
  Esra DALKIRAN
 14. BELEK, SİDE VE ALANYA BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN OTEL İŞLETMELERİNİN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İÇERİK ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - A RESEARCH ON THE CONTENT ANALYSIS OF THE RECREATIONAL EVENTS OFFERED TO VISITORS OF THE HOTEL MANAGEMENTS IN BELEK, SIDE AND ALANYA REGIONS
  Sayfalar 235 - 250
  İbrahim GİRİTLİOĞLU, Atınç OLCAY, Harun Reşit GÜNDOĞAN, Bilal Nadir ALKAN
 15. FARKLI SPOR BRANŞLARINDAKİ ELİT SPORCULARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN SEÇİLMİŞ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF SOCIAL SKILL LEVELS OF ELITE SPORTSMEN AT DIFFERENT SPORTS BRANCHES ACCORDING TO SELECTED VARIABLES
  Sayfalar 251 - 258
  Emin Daim GEZER, Cem Sinan ASLAN, Oğuzhan DALKIRAN, Ertan KILCIGİL
 16. ÖZEL OKULLARDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: OKUL PAYDAŞLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ - CORPORATE SUBMISSION DETERMINED IN SPECIFIC COOPERATIONS: A RESEARCH AND MODEL RECOMMENDATION ON SCHOOL
  Sayfalar 259 - 277
  Gülay DÜLGER, Osman Kürşat ACAR
 17. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE POZİTİF/ NEGATİF DUYGU VE SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ - EXAMINATION OF POSITIVE- NEGATIVE AFFECT AND SOCIAL SUPPORT AMONG COLLEGE STUDENTS: SAMPLE OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
  Sayfalar 278 - 294
  Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ
 18. TÜRKİYE’NİN GÖÇ GERÇEKLİĞİ VE ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - A DISCUSSION ON TURKEY'S MIGRATION REALITY AND ORGANIZATION
  Sayfalar 295 - 311
  Mustafa ALTUNOK
 19. DEMOKRASİ SÖYLEMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE DEMOCRACY RHETORIC: A RESEARCH ON THE GRADUATE DISSERTATIONS
  Sayfalar 312 - 326
  Mehmet ÇAKIR
 20. ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN GEÇERLİLİĞİNİN DÜŞÜK VE ÜST ORTA GELİRLİ ÜLKELER İÇİN SINANMASI: 1964-2009 DÖNEMİ - TESTING ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE VALIDITY FOR THE LOWER AND UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES: 1964-2009 PERIOD
  Sayfalar 327 - 340
  Hatice ÖZKOÇ, Aynur YILDIRIM, Emir KUDUBEŞ
 21. TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME - EVALUATION OF MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION OF PRE-COLLEGE DIVISIONS IN THE CONSERVATORIES IN TURKEY
  Sayfalar 341 - 357
  Barış KARABULUT, Alaattin CANBAY
 22. YENİ SAĞ VE DEMOKRATİKLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TURGUT ÖZAL DÖNEMİ TÜRKİYE’Sİ ÖRNEĞİ - THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NEW RIGHT AND DEMOCRATIZATION: THE CASE OF TURGUT ÖZAL PERIOD IN TURKEY
  Sayfalar 358 - 374
  İsmail KURUN
 23. TARİHSEL AÇIDAN ULUSLARARASI KURUM/KURULUŞLARDA “EKONOMİK KALKINMA” VE “KADIN” İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - AN EVALUATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN “ECONOMIC DEVELOPMENT” AND “WOMEN” IN THE INTERNATIONAL INSTITUTIONS/ORGANISATIONS FROM HISTORICAL PERSPECTIVE
  Sayfalar 375 - 388
  Ruhan İŞLER, Canan ŞENTÜRK
 24. EMZİREN ANNELERİN EMZİRME BİLGİLERİNİN KAYNAKLARININ İNCELENMESİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ - EMZİREN ANNELERİN EMZİRME BİLGİLERİNİN KAYNAKLARININ İNCELENMESİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
  Sayfalar 389 - 403
  Zeynep Gazali DEMİRTAŞ, Rukiye ÇELİK
 25. ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN MUAY THAİ SPORCULARININ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - ASSESSMENT OF VIOLENCE TENDENCY OF MUAY THAI ATHLETES PARTICIPATING IN INTERCOLLEGIATE SPORT COMPETITIONS
  Sayfalar 404 - 412
  Meriç ERASLAN, Ahmet Yavuz KARAFİL, Mehmet Haşim AKGÜL, Sezgin KORKMAZ
 26. GÜZEL SANATLAR LİSESİ VİYOLA EĞİTİMİNDE KULLANILAN REPERTUVARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ - OPINIONS OF STUDENTS FOR VIOLA TRAINING REPERTOIRE IN FINE ARTS HIGH SCHOOL
  Sayfalar 413 - 427
  Yasemin BİRGÜL, Zeki NACAKCI
 27. TÜRKİYE’DE HANEHALKININ SAHİP OLDUĞU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜRÜNLERİ SAYISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: BİR SAYMA VERİ MODELİ - INVESTIGATION OF THE FACTORS DETERMINING THE NUMBER OF INFORMATION TECHNOLOGY PRODUCTS OWNED BY HOUSEHOLDS: A COUNT DATA MODEL
  Sayfalar 428 - 454
  Sibel SELİM, İlknur BALYANER
 28. ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN ÖZ LİDERLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ: İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF CORE SELF-EVALUATION ON SELF-LEADERSHIP: A STUDY ON PRIMARY SCHOOL TEACHERS
  Sayfalar 455 - 468
  Özgür ARLI, Abdülkadir AVCI
 29. SOĞUK SAVAŞ’TAN GÜNÜMÜZE İNSANİ MÜDAHALE: NEO-REALİST PERSPEKTİF - HUMANITARIAN INTERVENTION FROM COLD WAR ERA TO THE PRESENT: NEO-REALIST PERSPECTIVE
  Sayfalar 469 - 481
  Hasan Fatih SEVAL
 30. İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİLİK VE EKİP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE RELATIONSHIP OF THE INTREPRENEURSHIP AND INNOVATION: A RESEARCH ON BANK EMPLOYEES
  Sayfalar 482 - 499
  Feriştah GÜNER, Celalettin SERİNKAN
 31. YAŞLILARIN GÜNDELİK YAŞAM PRATİKLERİ VE SOSYAL ALGILAR: MENEMEN ÖRNEĞİ - EVERYDAY LIFE PRACTICES AND SOCIAL PERCEPTIONS OF THE ELDERLY: EXAMPLE OF MENEMEN
  Sayfalar 500 - 509
  Ayşe DERİCİOĞULLARI ERGUN, Diren AKYILDIZ
 32. 5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ - DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN
  Sayfalar 510 - 523
  Perihan ÜNÜVAR, Elif Süreyya KANYILMAZ
 33. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ HİZMET İŞLETMELERİNDE KAYIRMACILIK ALGISI - PERCEPTION OF FAVORITISM IN SMALL AND MEDIUM SIZE BUSINESS OF SERVICES: EXAMPLE OF ISPARTA PROVİNCE
  Sayfalar 524 - 541
  Yrd.Doç.Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ, Fulya UNCU
 34. MESLEK ETİĞİ VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK SÖZLEŞME ALGISININ KURAMSAL MODELİ - THE PROFESSIONAL ETHICS AND THEORETICAL MODEL OF THE ETHICAL CONTRACT ACCOUNTING PROFESSIONALS PERSPECTIVE
  Sayfalar 542 - 554
  Osman TUĞAY, Muhammet Burak KILIÇ
 35. DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS
  Sayfalar 555 - 574
  Mustafa BAYHAN, Mevhibe TÜRKMEN, Duygu KEPE