Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 21, Sayfalar 412 - 420 2017-10-20

AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES
FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES

Hüseyin DALĞAR [1] , Ali Murat ALPARSLAN [2] , Onur SUNGUR [3]

207 254

Son 10 yılda üniversite sayısının önemli düzeyde artış gösterdiği göz önüne alınırsa; nitelikli üniversite öğrencisi ve akademisyeni çekebilmek/üniversitede tutabilmek oldukça önem kazanmıştır. Akademisyenler için fazlaca alternatifin oluştuğu dikkate alındığında, üniversite ile ilgili memnuniyetlerine karşı duyarlı olmak gerekmektedir. Ayrıca akademisyenlerin memnuniyetinin öğrenci memnuniyetlerine de yansıdığı düşünülmektedir. Üniversitelerin stratejik planları kapsamında; kısa ve uzun vadeli planları için, akademisyenler üzerinde yapılan memnuniyet araştırmalarının bulguları yön gösterici olabilmektedir.

Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı; akademisyenlerin üniversiteden duydukları memnuniyetin belirleyicilerini araştırmak ve göreli olarak etkilerini ortaya koyabilmektir. Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul/Fakülte bağlamında bu belirleyicilerin farklılaşabileceği varsayılmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ nde 326 akademisyen üzerinde yapılan saha araştırmasında; birim içi huzur, üst yönetim ile olumlu ilişkiler, birim yöneticisi ile olumlu ilişkiler, üst yönetimin akademik çalışmalara teşvik tutumu, idari işleyiş hizmeti, fiziki-teknik alt yapı ve sosyo kültürel alt yapı memnuniyetlerinin üniversite memnuniyetinin öncülleri olarak belirlenmiştir. Buna ilaveten, bu unsurların genel memnuniyeti hangi düzeyde etkiledikleri; Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul/Fakülteler açısından ortaya konmuştur. 

Considering that the number of universities has increased considerably in the last 10 years, attracting qualified university students and academicians and keeping them has become very important. Taking into account that that there are many alternatives for academicians, it is necessary to be sensitive to their satisfaction with the university. It is also believed that the satisfaction of academicians reflects on students’ satisfaction. The findings of the research on the satisfaction levels of academicians can be a guide for the short and long term plans of the strategic plans of universities.

In this context, the purpose of this study is to investigate the determinants of satisfaction of academicians from their university and to reveal their relative effects. It is assumed that these determinants may differ in the context of Vocational School and School/Faculty. As a result of the field research which was carried out on 326 academicians in Mehmet Akif Ersoy University, positive relations with the top management, positive relations with the unit manager, attitude of the management to the academic study incentives, administrative functioning, physical-technical infrastructure and socio-cultural infrastructure satisfaction were determined as the precursors of university satisfaction. In addition, the impact levels of the aforementioned elements on overall satisfaction have been presented in terms of Vocational Schools and Schools/Faculties

  • Alparslan, A. M. (2014), Öğretim elemanlarının işlerinden tatmin, Üniversitelerinden Memnun Ve Gönüllü Olmalarındaki Öncülleri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 82-101. Chimanikire, P.,Mutandwa, E., Gadzirayi, C. T., Muzondo, N., Mutandwa, B. (2007), “Factorsaffectingjobsatisfactionamongacademicprofessionals in tertiaryinstitutions in Zimbabwe”, Highereducation: TheAfricanjournal of businessmanagement, 1(6): 166-175. Dost, M. T.,Cenkseven, F. (2008), “Öğretim Elemanlarının Sosyo-demografik Değişkenlere ve Üniversitelerini Değerlendirmelerine Göre Doyumlar”, Eğitim ve Bilim, 33(148): 28-39. Drucker, Peter (2009), Yönetim, Çev: İlker Gülfidan, Optimist Yayınları Yönetim ve Liderlik Dizisi, İstanbul. Eyüpoğlu, S.Z., Saner, T. (2009), The Relationship Between Job Satisfaction and Academic Rank: A Study of Academicians in Northern Cyprus”, Paper presented at the World Conference on Educational Science, Northern Cyprus, 20th October, Business Administration Department: East University Lefkosa, 686-691. Handy, C. B., 1981, Understandin Organisations, Harmondsworth: Penguin. İnandı, Y., Tunç, B, Uslu, F. (2013), “Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Kariyer Engelleri İle İş doyumları Arasındaki İlişki”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1): 219-238. Jusoff, K.,Hj. Hussein, Z.,Ju, S.Y., Hj. Din, M.S. (2009), “The Life Satisfaction of AcademicandNon-AcademicStaff in a MalaysianHigherEducationInstitution”, International EducationStudies, 1(2): 143-150. Kong, L.K., Ju, S.Y., MaziahOnn. veHj. Din, M.S. (2006), “Theacademicstaff’sjoband life satisfaction: A casestudy on Mara University of Technology, Perlis”, proceeding of the South East AsianAssociationforInstitutionalResearch (SEEAIR) 2006 conference. 5 – 7 September, Awana Porto MalaiResort, Langkawi, Malaysia. Lacy, F.J., Sheehan, B.A. (1997), “Job satisfaction among academic staff: An international perspective” Higher Education, 34(3): 305-322. Machado-Taylor, M.,Soares, V.M., Ferreira, J.B., ve Gouveia, O.M.R. (2011), “Whatfactors of satisfactionandmotivationareaffectingthedevelopment of theacademiccareer in Portuguesehighereducationinstitution?” rap — Rio de Janeiro, 45(1): 33-44. Murat, G. Çevik, E. İ. (2008), “İç Paydaş Olarak Akademik Personel Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8): 1–18. Noordin, F. (2009), “Levels of JobSatisfactionAmongstMalaysianAcademicStaff”, AsianSocialScience, 5(5): 122-128. Şenel, H.G., Kılıçaslan, A., Koksal, A., Demir, İ., Sertelin, Ç. (2004), “Öğretim Elemanlarının İşleri İle İlgili Olarak Algıladıkları Olumlu Ve Olumsuz Özellikler”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 201-210. Topçu, B., Saraçlı, S. Dursun, P.Gazeloğlu, C. (2012), “Akademisyenlerin Yaşam Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1): 15-19. Tümkaya, Songül (2006), “İş Ortamı ve Mizah Yoluyla Başa Çıkmanın Öğretim Elemanlarındaki Tükenmişlikle İlişkisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3): 889-921.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim
Dergi Bölümü Ozel Sayi
Yazarlar

Yazar: Hüseyin DALĞAR
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Murat ALPARSLAN
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Onur SUNGUR
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @konferans bildirisi { makusobed316811, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {412 - 420}, doi = {10.20875/makusobed.316811}, title = {AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES}, key = {cite}, author = {SUNGUR, Onur and DALĞAR, Hüseyin and ALPARSLAN, Ali Murat} }
APA DALĞAR, H , ALPARSLAN, A , SUNGUR, O . (2017). AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 412-420. DOI: 10.20875/makusobed.316811
MLA DALĞAR, H , ALPARSLAN, A , SUNGUR, O . "AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 412-420 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/31480/316811>
Chicago DALĞAR, H , ALPARSLAN, A , SUNGUR, O . "AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 412-420
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES AU - Hüseyin DALĞAR , Ali Murat ALPARSLAN , Onur SUNGUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.316811 DO - 10.20875/makusobed.316811 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 412 EP - 420 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.316811 UR - http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.316811 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES %A Hüseyin DALĞAR , Ali Murat ALPARSLAN , Onur SUNGUR %T AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.316811 %U 10.20875/makusobed.316811
ISNAD DALĞAR, Hüseyin , ALPARSLAN, Ali Murat , SUNGUR, Onur . "AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI - FACTORS AFFECTING ACADEMIC STAFFS’ UNIVERSITY SATISFACTION: COMPARISON BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS AND SCHOOLS/FACULTIES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (Ekim 2017): 412-420. http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.316811