Author Guidelines

Buraya tıklayarak şablon dosyasını indiriniz ve makalenizi bu ,şablon dosya üzerine ekleyerek sisteme yükleyiniz. İndireceğiniz şablon dosya, makalelerin dergimiz yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasında kolaylık sağlayacaktır. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler yayın kurulu tarafından tekrar yazarlara yönlendirilecektir.

Yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da başka bir yerde yayım için değerlendirmeye sunulmuş olmamalıdır. Bunlar bir araştırma raporu, sistematik bir literatür taraması ya da yeni bir düşünceyi, modeli tartışan özgün bir düşünce yazısı olabilir. Dergiye gönderilecek yazılar özler, dipnotlar ve referanslar dâhil, altı ilâ dokuz bin sözcük arasında olmalıdır. Başvuru için hazırlanan dosya .docx formatında olmalıdır.

Derginin yazı dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Yazının başlığı 20 sözcüğü geçmemeli, metnin tamamı 10-25 sayfa olmalı ve sayfa numarası verilmemelidir. Metnin dilindeki özete (ya da “abstract”a) ek olarak, derginin diğer dilinde de bir özet verilmelidir. Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir. Yazı özetinin altında yazının temel konusunun göstergesi olabilecek ve o alanda kullanılan bilimsel dilde kabul görmüş, sayıları 3 ile 8 arasında değişen anahtar sözcük (keywords) verilmelidir.

Tüm yazılar APA yayın kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak editöre gönderilmelidir. Kılavuza uygun yazılmamış yazılar değerlendirmeye alınmaz. Yüklenen dosyalar sistem tarafından otomatik olarak rakam ve harflerden oluşan kodlarla isimlendirilmektedir.

Değerlendirme okumalarındaki nesnelliği korumak için metnin başında yazar bilgileri olmamalı ve yazı hakkında bilgi veren bir ek dosya hazırlanmalıdır. Ek dosyada yazı başlığı, yazar(lar)ın adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu kurum ve birim, adresi, telefonu, varsa faksı ve e-postası, araştırma ya da ilgi alanları, bu yazının bir teze (uzmanlık, doktora, vb.) dayanıp dayanmadığı ve, eğer geçerliyse, hangi konferansta, nerede ve ne zaman sunulduğuna ilişkin bilgiyi içermelidir. Ayrıca iletişimden sorumlu yazarın kim olduğu ve yazarların araştırma ilgi alanları belirtilmelidir. Bu bilgi alandaki mesleki iletişimi artırma amacıyla istenmektedir. Bunlar yazar başına 50 sözcüğü geçmemelidir. Hazırlanan ek dosya başvuru esnasında sisteme yüklenmelidir.

Yazı hazırlanırken, A4 formatında, iki yana yaslı ve tüm sayfa kenarlarında (marjlarda) 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazının tamamı Times New Roman 10 punto, 1.5 aralıkla ve satır sonundaki sözcükler bölünmeden yazılmalıdır. Paragraf başlarında Tab kullanılarak 1.25 cm satırbaşı boşluğu bırakılmalıdır. Yazıda hem Türkçe, hem de İngilizce karakterlerin rahatça basılabildiği Times New Roman (10 punto) fontu seçilmeli ve tüm metin boyunca aynı karakter kullanılmalıdır. Şekiller tıpkı basımla yayınlanacaktır. Bu yüzden şekillerin fotokopisi değil özgün (ilk) kopyaları gönderilmelidir.

Makalenin Başlığı

Makalenin ana başlığı Times New Roman, 12 punto, koyu ve ortalı olarak yazılmalıdır. Ana başlığın altında diğer dildeki başlık aynı şekilde yer almalıdır.

Öz (Abstract)

Makalenin başında, en fazla 200 kelimeden oluşan metnin hazırlandığı dilde ve derginin yayın yaptığı diğer dile özler yer almalıdır. Özlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özler içerisinde atıfta bulunulmamalı ve kısaltma kullanılmamalıdır. Özün başlığı koyu, paragraf girintili ve sola yaslı olarak yazılmalıdır.

Özler başlığı dahil olmak üzere Times New Roman, 10 punto, italik ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Özün sonunda en az 3 enfazla 8 kelimeden oluşan konuyu en iyi şekilde ifade edecek anahtar kelimeler (Keywords) yer almalıdır. Anahtar kelimeler Times New Roman, 9 punto, koyu, italik ve paragraf girintili olarak yazılmalıdır.

Ana Metin ve Bölüm Başlıkları

Ana metin Microsoft Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 10 punto ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası paragraf boşluğu bırakılmamalıdır. Paragrafların ilk satırları 1.25 cm içerden başlamalıdır.

Makalenin bölüm başlıkları ve alt başlıkları iki yana yaslı, Times New Roman 10 punto, 1.25 cm paragraf girintili olarak yazılmalıdır ve 1., 1.1., 1.1.1 gibi ondalıklı şekilde, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalıdır. Giriş, Bulgular vs. bölüm başlıkları koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar ise koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. İkinci düzey alt başlıklar ise ilk harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablo, şekil, grafik gibi görseller numaralandırılmalı ve metin içinde uygun yerlere başlıkları üstte olacak şekilde yerleştirilmelidir. Başlık koyu, açıklama düz yazılmalıdır (Örneğin Tablo 1. Açıklama).

Alıntılar

Metin içinde kısa alıntılar çift tırnak içinde verilmeli, alıntının içinde tırnak işareti kullanılması gerekmesi durumunda ise tek tırnağa başvurulmalıdır. 40 sözcükten uzun alıntılar blok halinde, tırnaksız, paragrafların ilk satırı ile aynı hizada (soldan 1,25 cm girintili) ve tek satır aralık ile yazılmalıdır. Alıntı yaparken özgün eserden çıkarılan sözcük ve cümleler parantez içinde üç nokta ile (…) belirtilmelidir. Direkt alıntılarda tırnak işareti kullanılmadığı takdirde sistem intihal olarak algılamaktadır. Yazarlarımızın bu konuda özen göstermesi değerlendirme sürecinin daha kısa sürede başlataılabilmesi için önem taşımaktadır.

Kitap, dergi, gazete, film ve program adları metin içinde italik yazılmalıdır. Sayılar metin içinde tutarlı olmak koşuluyla harf veya rakamla belirtilebilir. Türkçe metinlerde tarih belirtilirken önce gün, sonra ay yazılmalıdır.

Kaynakların Düzenlenmesi

1- Dergiye gönderilen tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları APA sistemine uygun olarak düzenlenmeli, kaynak olarak Publication Manual of the American Psychological Association'ın altıncı baskısı kullanılmalıdır.

2- Metin içinde yapılan tüm göndermeler, yine metnin içinde, sırasıyla yazarın soyadı, tarih ve eğer alıntı yapılmışsa sayfa numarası yazılarak belirtilmelidir (Barthes, 1975, s. 104). Aynı kaynaklara yapılan diğer göndermelerde de aynı yöntem uygulanmalı, “age.” gibi ibareler kullanılmamalıdır.

3- Gönderme yapılan eser iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları belirtilmeli (Lipovetsky ve Charles, 2004); yazarlar ikiden fazlaysa, ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” anlamında “vd.” ibaresi kullanılmalı (Jenkins vd., 2009); birden fazla kaynağa yapılan göndermeler ise noktalı virgülle ayrılmalıdır (Alemdar, 1999; Oskay, 1994).

4- Aynı yazarın aynı yılda yaptığı çalışmalar için “a, b, c” ibareleri kullanılmalı (Cassetti, 2011a) ve bu ibareler metin içinde ve kaynakçada aynı olmalıdır.

5- İkincil bir kaynak söz konusu ise metin içi referans, alıntı yapılan yazarın adının metinde geçip geçmemesine göre (aktaran Elsaesser, 2004, s. 82) veya (Musser’den aktaran Elsaesser, 2004, s. 82) şeklinde düzenlenmelidir.

6- Kaynakçada yalnızca metinde gönderme yapılan kaynaklara tam künyeleri ile yer verilmeli ve türleri dikkate alınmaksızın tüm kaynaklar yazar soyadı ve yıla göre düzenlenmelidir.

7- Çeşitli eserlerin kaynakçada nasıl gösterilmesi gerektiği ile ilgili örnekler aşağıda sunulmuştur:

    • KİTAP

    Tek yazarlı kitap

Eco, U. (1989). Foucault’s pendulum (2. baskı). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

    Tek yazarlı çeviri kitap

Wacquant, L. (2011). Kent Paryaları: İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi. (M. Doğan, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

    İki ve daha fazla yazarlı kitap

Eco, U. ve Dixon, R. (2012). Inventing the enemy and other occasional writings. Boston: Houghton Mifflin Harcourt. Eco, U., Martini, C. M., Proctor, M. ve Cox, H. (2012). Belief or nonbelief? A confrontation. New York: Skyhorse Pub.

    Derleme kitap

Bottomore, T. ve Nisbet R. (Ed.). (2002). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi. Ankara: Ayraç.

    Kitapta bölüm/makale

Giddens, A. (2002). Pozitivizm ve Eleştiriciler. (L. Köker, Çev.). T. Bottomore ve R. Nisbet, (Ed.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi içinde (243-291). Ankara: Ayraç.

    • MAKALE

    Basılı dergide makale

Eco, U. ve Pezzini, I. (1982). La sémiologie des Mythologies. Communications, 36(1), 19–42. Parantezden önce yazılan cilt numarasının italik olmasına dikkat ediniz.

Çevrimiçi dergide makale

Caoduro, E. ve Baschiera, S. (2015). Retro, Faux-vintage and Anachronism: When Cinema Looks Back. Necsus. Bahar 2015. Erişim 8 Mart 2016, http://www.necsus-ejms.org/retro-faux-vintage-and-anachronism-when-cinema-looks-back/

    • DİĞER KAYNAKLAR

    Yayınlanmamış tez

Pinto, A. (2012). Les salles de cinéma d'art et essai: Sociologie d'un label culturel entre marché et politique publique. Yayınlanmamış doktora tezi, Picardi Jules Verne Üniversitesi.

    Gazete yazısı

Charrel, M. (5 Mart 2016). L’Union européenne doit se repenser d’urgence. Le Monde. 4.

    Çevrimiçi gazete yazısı

Charrel, M. (5 Mart 2016). L’Union européenne doit se repenser d’urgence. Le Monde. Erişim 7 Mart 2016, http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/05/aveuglements-europeens_4877082_3232.html

    Gazete haberi (yazar adı yoksa)

Réforme du code du travail : Manuel Valls promet des « améliorations ». (6 Mart 2016). Le Monde. Erişim 07 Mart 2016, http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/03/06/loi-travail-manuel-valls-promet-des-ameliorations_4877336_823448.html

    Web sitesi

Hacızade, N. (10 Eylül 2015). Yaşar Kemal’den, Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne. Erişim 07 Mart 2016, http://www.5harfliler.com/yasar-kemalden-sevmek-sevinmek-iyi-seyler-ustune/ What we learned in Seoul with AlphaGo. Erişim 17 Mart 2016, https://googleblog.blogspot.com/2016/03/what-we-learned-in-seoul-with-alphago.html

    Film

Anderson, W. (1999). Rushmore [Film].