Cilt 45, Sayı 45, Sayfalar 23 - 41 2017-01-15

Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
Examination of Postgraduate Theses and Dissertations in The Field Of Education Economics in Turkey

Yusuf Alpaydın [1] , İsmail Erol [2]

236 341

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de eğitim ekonomisi dalında yazılmış lisansüstü tezleri inceleyerek alandaki genel eğilimlerini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Son 25 yılda Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan 80 yüksek lisans ve doktora tezi, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında bu tezlerin tamamına ulaşılmıştır. Çalışmada eğitim ekonomisi dalındaki lisansüstü tezlerin yüksek lisans seviyesinde daha popüler olduğu, yoğun olarak Türkçe dilinde yazıldığı, en çok 2014 ve 2015 yıllarında üretildiği görülmektedir. Nicel yöntemlerin ve özellikle tarama ve doküman analizi modellerinin tezlerde sıklıkla kullanıldığı, Sosyal Bilimler Enstitülerinin, Eğitim Bilimleri Enstitülerine oranla daha fazla çalışma yaptığı gözlenmiştir. Tezleri yazanların ve tez danışmanlarının cinsiyetlerine bakıldığında ise erkeklerin hem doktora hem de yüksek lisans düzeyinde alana daha fazla ilgi gösterdiği görülmektedir. Unvan olarak profesörlerin alana daha fazla ağırlık verdiği ortaya çıkmaktadır. Konuların dağılımına bakıldığında ise, “finansal kaynaklar, eğitim ve maliyet, eğitim ve kalkınma, eğitim ve istihdam durumları” öne çıkmaktadır. Genel olarak eğitim ekonomisi alanındaki tezlerin hem nitelik hem de nicelik geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Konu ve yöntem bakımından özgün, Türkiye’deki eğitim sorunlarına çözüm üreten çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 

The purpose of this research is to determine general trends in the field by examining the postgraduate theses and dissertations written in the field of educational economics in Turkey. Descriptive survey method and content analysis techniques were used in the study. 80 masters theses and doctorate dissertations written over the last 25 years in the field of educational economics in Turkey have formed the universe of this research. All of these theses and dissertations have been reached within the scope of the research. It is observed in the study that theses in education economics are more popular at master’s level, they are written intensely in Turkish, mostly produced in 2014 and 2015. It has been observed that the quantitative methods and especially the survey and document analysis models are used more frequently in the theses. Most of the theses prepared for the Institute of Social Sciences rather than Institute of Educational Sciences. When the genders of the thesis writers and the thesis advisors are examined, it is seen that the men are more interested in the fields both doctorate and master levels. In terms of academic rankings, professors appear to give more weight to the field. When we look at the distribution of the issues of theses, “financial resources, education and costs, education and development, education and employment situations” come to the forefront. In general, theses in the field of educational economics appear to be inadequate both in terms of quality and quantity. There is a need for work that is unique in terms of subject and method, and that produces solutions to the educational problems in Turkey. 

 • Arda, E. (2002). Ekonomi El Sözlüğü. İstanbul: Alfa. Aydın, A. ve Uysal, Ş. (2011). Evaluation of doctoral theses on educational administration in Turkey and abroad, in terms of subjects, methods, and results. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 1-14.
 • Aydın, A., ve Uysal, Ş. (2014). Türkiye’de eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanındaki doktora tezlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1).
 • Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Araştırmalarının Durumu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 59 (15), 325–343.
 • Balcı, A., Şimşek, H. Gümüşeli, A. ve Tanrıöğer, A. (2008). 1. Eğitim yönetimi bilimsel araştırmalar ve yayın komisyon raporu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 25- 26 Nisan 2008, s.44-48.
 • Başaran, İ. E. (2006). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Ekinoks.
 • Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö., ve Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (68), 288-303
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Anakara: Siyasal.
 • Carnoy, M. (1982). Economics and Education (N. Tural, Çev.) Encyclopedia of Educational Research McMillan Cor. s. 519-525.
 • Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21).
 • Fazlıoğulları, O., ve Kurul, N. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24) 43 -75.
 • Fraenkel, J.R., & Wallen, N. (2005). How to design and evaluate research in education. New York: Mc Graw Hill.
 • Gümüş, E. ve Şişman, M. (2014). Eğitim Ekonomisi ve Planlaması. Ankara: Pegem Akademi.
 • Heck, R. H. & Hallinger, P. (2005). The study of educational leadership and management. Educational Management Administration and Leadership, 33(2), 229-244.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelenmesi. AhiEvran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 75-87.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Okutan, M. ve Ekşi, A. (2007). 2000-2003 yılları arasında eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi alanında yapılmış olan yüksek lisans tez özetleri çalışması. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Saraçoğlu, A. ve Dursun, F. (2010). Türkiye’de ki eğitim programları ve öğretimi alanındaki lisansüstü tezlerinin incelenmesi. 1. Ulusal eğitim programları ve öğretim kongresi içinde A. Türkoğlu (Başkan). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P., ve Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği eğitimi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 5(3), 187-205.Şişman M., ve Turan, S. (2005). Eğitim ve Okul Yönetimi. Y. Özden (Ed.), Eğitim ve okul yöneticiliği (s. 99- 146). Ankara: Pegem.
 • Tashakkori, A. & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. California: Sage.
 • Tavşancıl, E., Erdem, D., Yalçın, N., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2010). Examination of data analyses used for master’s theses in educational sciences. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1467-1474. ÜAK, (2008). Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. http://www.yok.gov.tr/yasa/ yonet/yonet11.html. Erişim Tarihi: 03.01.2017.
 • Ünal, L. I. (1996). Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi. Ankara: Epar.
 • Yaşar, B. (2002). Vakıf Üniversitelerinin Yükseköğretim Sistemindeki İşlevlerinin ve Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gaziantep Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Konular Eğitim Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf Alpaydın
E-posta: yusuf.alpaydin@marmara.edu.tr

Yazar: İsmail Erol
E-posta: ismailerol59@nku.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { maruaebd311390, journal = {Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {45}, pages = {23 - 41}, doi = {10.15285/maruaebd.292105}, title = {Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi}, language = {tr}, key = {cite}, author = {Erol, İsmail and Alpaydın, Yusuf} } @araştırma makalesi { maruaebd311390, journal = {Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {45}, pages = {23 - 41}, doi = {10.15285/maruaebd.292105}, title = {Examination of Postgraduate Theses and Dissertations in The Field Of Education Economics in Turkey}, language = {en}, key = {cite}, author = {Erol, İsmail and Alpaydın, Yusuf} }
APA Alpaydın, Y , Erol, İ . (2017). Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 45 (45), 23-41. DOI: 10.15285/maruaebd.292105
MLA Alpaydın, Y , Erol, İ . "Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi". Eğitim Bilimleri Dergisi 45 (2017): 23-41 <http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/29103/311390>
Chicago Alpaydın, Y , Erol, İ . "Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi". Eğitim Bilimleri Dergisi 45 (2017): 23-41
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi AU - Yusuf Alpaydın , İsmail Erol Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.292105 DO - 10.15285/maruaebd.292105 T2 - Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 41 VL - 45 IS - 45 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.292105 UR - http://dx.doi.org/10.15285/maruaebd.292105 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitim Bilimleri Dergisi Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi %A Yusuf Alpaydın , İsmail Erol %T Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi %D 2017 %J Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 45 %N 45 %R doi: 10.15285/maruaebd.292105 %U 10.15285/maruaebd.292105