Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 2, Sayfalar 31 - 47 2016-12-19

Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Halime GÖZLÜKAYA [1] , Ali TÜRK [2]

352 702

Afetler, kentsel alanlarda mekânsal tahribata ve sosyo-kültürel-ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Afetlerin vermiş olduğu zararların giderilmesi sürecinde, yani klasik afet yönetiminde vurgu daha çok afet sonrası kurtarma iken, günümüzde afet yönetimi zarar azaltma odaklı hale gelmiştir. Zarar azaltma odaklı yaklaşımlar kentlerdeki hasarın önceden alınan tedbirlerle en aza indirilmesi sürecinde sakınım planlamasını, riske dayalı afet yönetimini gerekli kılmaktadır. Kentsel alanlardaki çevresel risklere karşın hızlı kentleşmiş Türkiye’de, risk azaltma yaklaşımına yani kentsel sakınım planlamasına olan gereksinim gittikçe artmaktadır.

Koruma alanlarının planlanma ve uygulama süreçlerinin getirmiş olduğu kararların alan içerisindeki afet zararlarına karşı yetersiz kalmaktadır. Alan içerisinde afete maruz kalma riski varsa, koruma planlarında özel planlama kararlarının getirilmesi gerekli olmaktadır. Bu bağlamda, Burdur kentsel sit alanı ve yakın çevresinde mevcut durum incelenerek sakınım planlaması (risk azaltımı) için incelemeler yapılmıştır. Koruma alanları içerisinde ortaya çıkan sorunların afet sonrasında en aza indirilmesi hem can ve mal kaybının azaltılması, hem de tarihi mirasın korunması açısından önemlidir.

________________________________________________________________________________

Examination and Evaluation of Burdur Urban Site Areas in the Process of Mitigation Planning

Abstract

Disasters cause spatial damages and socio-cultural-economic losses in urban areas. In the process of eliminating the damage caused by disasters, the emphasis in classical disaster management ehich is ongoing is more post-disaster rescue, but nowadays disaster management has become more focused on damage mitigation. Disaster Reduction-focused approaches require mitigation planning in the process of minimizing damages to the cities by precautionary measures. Despite disaster risk, Turkey had rapid urbanization process  for this reason the need for  mitigation planning, which is part of the risk reduction approach, is increasing steadily.

The decisions made by the planning and implementation processes of the protected areas are insufficient against disaster losses in the area. If there is a risk of exposure to plains within the area, it is necessary to make special planning decisions in conservation plans. In this context, past studies was examined with the current situation in the Burdur urban site and its surroundings for conservation planning. It is important to reduce the problems that arise within the protected areas after the disaster, in terms of both loss of life and property as well as preservation of historical heritage. 

Sakınım planlaması, kentsel sit, Burdur kentsel sit alanı
 • Balamir, M. (2007). Urban Risk Mitigation Planning, Planning for the Risk Society, XXI. AESOP Conference, July 11-14 Book of Abstracts, 19p, Napoli.
 • Balyemez, S. ve Berköz, L. (2011). Deprem Risklerinin azaltılmasında Toplumsal Bileşen, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi Mimarlık, Planlama, Tasarım(10)1, 27-38, İstanbul.
 • Burdur Belediyesi, (2016). Belediye İmar Müdürlüğü il görüşmeler.
 • Hepdeniz, K. ve Soyaslan, İ. (2015). Burdur İlinde Meydana Gelen Depremlerin Odak Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle 3 Boyutlu Modellenmesi ve Jeoistatistiksel Analizi, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Burdur.
 • Kadıoğlu, M. (2008). Modern Bütünleşik Afet Yönetimin Temel İlkeleri, T.C. İçişleri Bakanlığı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, 1-34, Ankara.
 • KAİP, (2009). Burdur Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı, Burdur.
 • Özcan, Z. (2005). 21. Yüzyılda geleneksel konutları ve konut dokusu ile burdur, ı. Burdur sempozyumu, bildiriler cilt-2, Burdur
 • Özkul, B. ve Karaman, E. A. (2007). Doğal Afetler İçin Risk Yönetimi, Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5-7 Aralık, İnşaat Mühendisleri Odası, Kongre ve Kültür Merkezi, 4-12, Ankara.
 • Özmen, B. ve Özden, A. T. (2013). Türkiye’nin afet yönetimine ilişkin eleştirel bir değerlendirme, İstanbul Üniversitesi, siyasal Bilgiler fakültesi Dergisi (49), 1-28, İstanbul.
 • Sarp, N. (1999). Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Deprem Araştırma Bülteni (81), Ankara.
 • Tolacı, S. ve Beyhan, G. Ş. (2015). 1914 ve 1914 Tarihli Depremlerin Burdur Kent Yerleşimi ve Konut Biçimlenmesi Üzerine Etkileri, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Burdur.
 • Türk, A. (2005). Burdur İli Özelinde Doğal, Tarihsel, Arkeolojik ve Kültürel Değerlerin Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Açısından Önemi, I. Burdur Sempozyumu, Bildiriler (2), Burdur.
 • Uzunçıbuk, L. (2009). Doğal Afetlerin Kentsel ve Bölgesel Planlamadaki Yeri, jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetim Dergisi (101), www.hkmo.org.tr, 18-28, İstanbul.
 • Üzer, E. (2002). Deprem Tehlikesi Altındaki Kentsel Yerleşmelerde Deprem Riskinin değerlendirilmesi; Cihangir Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 152s, İstanbul.
 • Üzer, E. (2010). Kentsel Kültür Mirasına Yönelik Risk Azaltımı İçin Bir Yönetim Modeli Önerisi, İstanbul Büyükada Örneği, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 210s, İstanbul.
 • Yücel, G. (2015). Tarihi Kent Merkezleri ve Deprem Tehlikesi Kapsamında Yenileme Projeleri İstanbul Tarlabaşı Örneği, Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 Mayıs, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halime GÖZLÜKAYA
E-posta: halimegozlukaya@sdu.edu.tr
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Ali TÜRK
E-posta: halimegozlukaya@sdu.edu.tr
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mbud295530, journal = {Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)}, issn = {2548-0170}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {31 - 47}, doi = {10.30785/mbud.295530}, title = {Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÖZLÜKAYA, Halime and TÜRK, Ali} }
APA GÖZLÜKAYA, H , TÜRK, A . (2016). Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 1 (2), 31-47. DOI: 10.30785/mbud.295530
MLA GÖZLÜKAYA, H , TÜRK, A . "Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 1 (2016): 31-47 <http://dergipark.gov.tr/mbud/issue/27893/295530>
Chicago GÖZLÜKAYA, H , TÜRK, A . "Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 1 (2016): 31-47
RIS TY - JOUR T1 - Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi AU - Halime GÖZLÜKAYA , Ali TÜRK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.30785/mbud.295530 DO - 10.30785/mbud.295530 T2 - Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 47 VL - 1 IS - 2 SN - 2548-0170-2548-0170 M3 - doi: 10.30785/mbud.295530 UR - http://dx.doi.org/10.30785/mbud.295530 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi %A Halime GÖZLÜKAYA , Ali TÜRK %T Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi %D 2016 %J Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) %P 2548-0170-2548-0170 %V 1 %N 2 %R doi: 10.30785/mbud.295530 %U 10.30785/mbud.295530