Yazarlar için

 
Taslak Makale için Tıklayınız...
Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)

Journal of Architecture Sciences and Applications (JASA)

Yazım Kuralları


Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları (MBUD) Dergisi-(Journal of Architecture Sciences and Applications (JASA)) temel ve uygulamalı bilim dallarında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu ve editöre mektup gibi yazılar da yayım için değerlendirilmektedir. Türkçe ve İngilizce makaleler 6 ayda bir yayımlanmaktadır. Derginin yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir:  

1.     GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI

1.1. Kenar Boşlukları

Yazımda sağdan 2,5 cm; soldan 2,5 cm; üstten 2,5 cm; alttan 2,5 cm kenar boşluğu bırakılmalıdır.  

1.2. Yazı Tipi ve Boyutu

Yazı tipi olarak Calibri kullanılmalı ve 11 punto boyutunda yazılmalıdır. Dipnotlar 10 punto boyutunda sayfa altında yer alır. Çizelge ve şekillerde gerekli görüldüğü hallerde yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir. Metin normal yazı tipinde, başlıklar ise, kalın (bold) yazı tipinde olmalıdır. İtalik yazı karakteri, sadece gerekli hallerde (Latince isim, kısaltmalar, teori/tanım vb.) kullanılabilir.

1.3. Satır Aralıkları ve Paragraf Düzeni

Özet, Abstract, metin içindeki çizelge ve şekillerin isim ve açıklamaları, dipnotlar, çizelgeler içindeki metinler, Kaynaklar ve Ekler tek satır aralığı kullanılarak yazılır.

Ana metin yazımda (Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları (ve Tartışma) ile Sonuç ve Öneriler (Tartışma ve Sonuç) bölümleri 1 (bir) satır aralığı kullanılır.

Tüm çalışma boyunca paragraftan önce ve gelen aralık değeri (satır aralığı değil) 0 (sıfır) nk  sonra gelen aralık değeri 6 (altı) nk olmalıdır.

Başlıklardan sonra ve paragraflarıın sonunda boşluk bırakılmamalıdır. Paragraf başları girintisiz olmalıdır.

1.4. Sayfaların Numaralandırılması

Sayfa numaraları sayfa sonunda sağa hizalı yazılmalıdır.

1.5. Başlıklar

Birinci ve ikinci derece bölüm başlıklarında kalın ve kelimelerin ilk harfi büyük, üçüncü, dördüncü ve daha alt derece alt bölüm başlıklarında ise kalın ve ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

1.6. Şekil, Çizelge ve Denklemlerin Düzenlenmesi

·         Birim sembolleri Uluslararası Birimler Sistemine (The International System of Units; SI) uygun olmalıdır.

·         Çizelgeler ve şekiller metin içerisinde söz edildikleri ilk cümlenin bulunduğu paragraftan hemen sonra yerleştirilmelidir.

·         Şekil ve çizelge isimleri, açıklamaları ve şeklin içerisindeki tüm yazılar, metin yazı karakteri ile aynı olmalıdır. Şekil isimleri, şeklin altına yazılmalı, çizelge isimleri, çizelgenin üstüne yazılmalıdır. Şekil ve çizelge isimlerinde cümlenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olmalıdır.

·         Çizelge ve şekillere, ilk rakam bölüm numarası (eklerde harf), ikinci rakam çizelgenin (veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere numara verilmelidir.

·         Şekil ve çizelgeler eğer başka bir kaynaktan alınmışsa mutlaka kaynak gösterilmelidir.

·      Denklemler sayfanın soluna dayalı olarak yazılmalıdır. Denklemlere ilgili bölüm içinde sıra ile numara verilir. Bu numaralar (1.1), (2.1), (4.7) olarak satırın en sağ kenarına yazılmalıdır. Denklemlerden önce ve sonra 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

2.     BÖLÜM İÇERİKLERİ

2.1. Türkçe ve İngilizce Özetler

Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeden az olmamalıdır. Özette tezde ele alınan konu kısaca tanıtılarak, kullanılan yöntemler ve ulaşılan sonuçlar belirtilmeli ve özetlerin ardından anahtar kelime olarak konuyu tanımlayan sözcükler verilmelidir.

2.2. Giriş

Ana metin çizelge ve şekillerle beraber 15 sayfayı geçmemelidir. Konu alt başlıkları 1.1., 1.1.1., şeklinde numaralandırılmalıdır. 

2.3. Materyal ve Yöntem

Bu kısımda makalede kullanılan materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler yer almalıdır. Ayrıca kullanılan yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gereklidir.

2.4. Araştırma Bulguları (Araştırma Bulguları ve Tartışma)

Bu bölüm isteğe bağlı olarak Araştırma Bulguları veya Araştırma Bulguları ve Tartışma olarak düzenlenebilir. 

2.5. Sonuç (Sonuç ve Öneriler veya Tartışma ve Sonuç)

Bu bölüm isteğe bağlı olarak Sonuç, Sonuç ve Öneriler veya sadece Tartışma ve Sonuç olarak düzenlenebilir. 

2.6. Kaynaklar

2.6.1. Metin İçinde Kaynak Gösterme

·      Metin içinde geçen kaynaklar yazarların soyadları ve yayın yılı ile beraber verilmelidir.

·      Üçüncü tür değinme biçiminde, ‘a' ve ‘e' takıları, yayın tarihine göre değil, yazar soyadına göre seçilmelidir. Örneğin; Woolley (2006)’e göre ….

·      Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınları aynı anda kaynak gösteriliyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru olarak aralarında " ; (noktalı virgül)" konulmalıdır. Örneğin; (Uzun, 1999; 2001).

·      Bir yazarın aynı yılda birden fazla yayınına atıf yapılmışsa, bu kaynaklar yayın yılından sonra gelecek a, b, c harfleriyle ayrılmalıdır. Örneğin; (Korkut, 2005a, b).

·      İkiden fazla yazarlı yayınlar kaynak olarak gösterildiğinde ilk yazarın soyadından sonra ve diğerleri anlamına gelen "vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Metin içerisinde vd. ile kısaltılan yazar adları kaynak listesinde tam olarak verilmelidir. Örneğin; (Jansson vd., 2013).

·      Yazarı olmayan (bir kurum tarafından hazırlanmış rapor, standart vb.) kaynaklar Türkçe ise Anonim ve yıl olarak belirtilmelidir. Örneğin; (Anonim, 2015).

·      İki yazarlı yayınlarda yazarların soyadları arasına "ve" bağlacı yazılmalıdır (Metin sonu kaynaklar bölümünde “ve” yazılmaz). Örneğin; Gül ve Küçük (2001) …..

·      Birden fazla kaynak gösterilecekse en eski tarihli yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve tarihlerden sonra noktalı virgül (;) konulmalıdır. Kaynak gösterme aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır. Örneğin; (Sangster, 1995; Jorgensen vd., 2002).

·      Bir başka yayından alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa, şekil veya çizelgenin açıklamasında da kaynak gösterilmelidir.

·      Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman Örneğin, (Yücel’den aktaran Acartürk, 2009) olarak belirtilir.

2.6.2. Metin Sonunda Kaynak Gösterme

Kaynakça stili olarak APA Stili kullanılmalıdır. Metin sonundaki kaynaklar önce alfabetik sonra kronolojik sıraya göre sıralanmalıdır. Kaynaklar dizininin düzenlenmesinde, ilk satır sola dayalı olarak yazılmalı, varsa 2. ve daha sonraki satırlar 1.00 cm girintili olarak yazılmalıdır.