Yazım Kılavuzu

YqzM3k.png

YAZIM KILAVUZU

 • İmla ve noktalama açısından, çalışmanın ya da konunun zorunlu olduğu durumlar dışında Türk Dil Kurumu imla kılavuzu esas alınmalıdır.

 • İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir; yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

 • Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office 2007 ve üzeri bir programda Times News Roman yazı tipi, 11 punto, tek (1) satır aralığı ile yazılmalı ve paragraf aralığı,  paragraftan önce 6nk, sonra ise 0nk olmalıdır.

 • Sayfa düzeni, tüm kenar boşlukları 4cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 • Özet ve Abstract metinleri, sağ ve soldan 1 cm içeriden olacak şekilde, Times News Roman yazı tipinde, 9 puntoyla ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

 • Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.

 • Dipnot kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalı, kaynaklar kesinlikle dipnotta gösterilmemeli ve dipnota yalnızca açıklamalar için başvurulmalıdır. Dipnotlarda otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotta yer alan bütün bilgiler 9 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

 • Makale başında 200-250 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 5 kelimelik Türkçe “Anahtar Kelimeler” ve İngilizce “Keywords”; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

 • Türkçe ana başlık büyük kalın harflerle, 14 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

 • İngilizce ana başlık büyük kalın harflerle, 12 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

 • Paragraf girintisi yapılmamalıdır.

 • Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınmalı, sonraki kullanımlarında ise paranteze alınmamalıdır:

 • Örnek:                                                                     

 • Sayısal veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınmıştır. TÜİK, belli dönemlerde araştırmalar yaparak bu verileri ortaya koymaktadır.

 • Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanına sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

 • Resimler, yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisinde yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler estetik olmak şartı ile metin içinde uygun yerlere yerleştirebilir.

 • Çalışma sonunda Kaynakça başlığı altında atıf yapılan eserler, yazar soyadı sırasına göre, yazar soyadı ve adının ilk harfleri büyük yazılmış bir şekilde düzenlenmelidir. Kaynakçada asılı sistem kullanılacaktır. Ayrıca makale, bildiri ve kitapta bölüm başlıkları yazılırken tırnak içinde, eser (dergi, kitap, ansiklopedi, tez vd.) adları ise italik yazılmalıdır.

 • Çalışmada atıf sistemi olarak APA kullanılmalıdır.

 • Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir.

 • Çalışmalardaki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça Yazımı)

 • Özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.

 • Çalışmalar, derginin dergipark.gov.tr/mecmua adresinden elektronik olarak gönderilmelidir.

 • Çalışmaların Nisan sayısı için en geç 1 Mart, Kasım sayısı için en geç 1 Ekim’e kadar elektronik ortamda dergiye ulaşması gerekmektedir.

 • Çalışmalardaki sıralama şu şekilde düzenlenmelidir: TÜRKÇE BAŞLIK

(büyük kalın harflerle, 14 punto, tek satır aralığı)

Özet

 (sağ ve soldan 1 cm içeriden, 9 punto, tek satır aralığı)

Anahtar Kelimeler

(5 kelime)

 

İNGİLİZCE BAŞLIK

(büyük kalın harflerle, 12 punto, tek satır aralığı)

Abstract

(sağ ve soldan 1 cm içeriden, 9 punto, tek satır aralığı)

Keywords

(5 kelime)

 

Giriş

(Times News Roman yazı tipi, 11 punto ve tek satır aralığı)

Bölümler

(Times News Roman yazı tipi, 11 punto ve tek satır aralığı)

Sonuç

(Times News Roman yazı tipi, 11 punto ve tek satır aralığı)

Kaynakça

(yazar soyadı sırasına göre, yazar soyadı ve adının ilk harfleri büyük)

KAYNAKÇA YAZIMI

Örnek:

Yapıtta “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (Moran, 1994: 36).

Moran (1994: 36), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” diyerek ‘gerçekçilik’ kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

 

A-KİTAPLAR

a) Tek yazarlı kitap:

Kaynakçada:

Uçan, Hilmi (2006). Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim, Hece Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(Uçan, 2006: 22-27)

 

b) İki yazarlı kitap:

Kaynakçada:

Şentürk, Ahmet Atilla; Kartal, Ahmet (2004). Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul.

Metin içindeki göndermede:

(Şentürk ve Kartal, 2004: 96)

 

c) İkiden çok yazarlı kitap:

Kaynakçada:

İsen, Mustafa; Macit, Muhsin; Horata, Osman; Kılıç, Filiz; Aksoyak, İsmail Hakkı (2002). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(İsen vd. 2002: 82)

 

d) Editörlü Kitapta Bölüm:

Kaynakçada:

Somuncu, Selim (2012). “Türkiye’de Yayıncılık ve Edebiyat Ortamı Bağlamında Edebiyat Kanonları”, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, (Editör: Köksal Alver), Hece Yayınları, Ankara, s. 143-160.

 

Metin içindeki göndermede:

(Somuncu, 2012: 279)

 

e)Eski El Yazması Eser:

Kaynakçada:

Lebîb-i Âmidî, Dîvân-ı Lebîb, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Ef. Manzum, No: 382.

Metin içindeki göndermede:

(Dîvân-ı Lebîb, 382, v. 15b-16a)

 

e)Eski Basma Eser:

Kaynakçada:

Dîvân-ı Leylâ Hanım (1260). Kahire, Bulak Matbaası.

Metin içindeki göndermede:

(Dîvân-ı Leylâ, 1260: 18).

 

B-MAKALELER

a) Tek yazarlı makale:

Kaynakçada:

Kaplan, Mehmet (1951). “Tabiat Karşısında Abdülhak Hâmid II”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, Ankara, s. 167-187.

Metin içindeki göndermede:

(Kaplan, 1951: 168)

 

b) İki yazarlı makale:

Kaynakçada:

Albayrak, Mustafa; Erkal, Metin (2003). “Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 158, Ankara, s. 77-80.

Metin içindeki göndermede:

(Albayrak ve Erkal, 2003: 77-80)

 

c) İkiden çok yazarlı makale:

Kaynakçada:

Gönen Mübeccel, Çelebi Öncü Elif, Isıtan Sonnur (2004). “İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 164, Ankara, s. 7-35.

Metin içindeki göndermede:

(Mübeccel vd., 2004: 30).

  

C-ANSİKLOPEDİ MADDESİ

Kaynakçada:

Akün, Ömer Faruk (1994). “Divan Edebiyatı”. DİA, C.9, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları”, İstanbul.

Metin içindeki göndermede:

(Akün, 1994: 160)

 

D-YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR

Kaynakçada:

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (2000). Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(DPT, 2000: 74)

 

E-ÇEVİRİ ESERLER

Kaynakçada:

Andrews, Walter G. (2000). Şiirin Sesi Toplumun Şarkısı, (Çev. Tansel Güney), İletişim Yayınları, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

 (Andrews, 2000: 135)

 

F-TEZLER

Kaynakçada:

Tuğluk, İbrahim Halil (2007). Abbas Vesîm Efendi; Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, Divanı’nın Tenkitli Metni ve İncelemesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Metin içindeki göndermede:

(Tuğluk, 2007: 13)

 

G-BİLDİRİLER

Kaynakçada:

Tuğluk, İbrahim Halil (2012). “18. Yüzyıl Şâirlerinden Alî Rızâullâh Efendi: Hayatı, Dîvânı ve Edebî Kişiliği”, VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Diyarbakır, s. 121-152.

Metin içindeki göndermede:

(Tuğluk, 2012: 123).

 

H-İNTERNET KAYNAKLARI

a) E-Makale / Ansiklopedi Maddesi:

Kaynakçada:

Pilav, Salim (e-makale), “Âkif Paşa”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1003 (Erişim Tarihi: 12.04.2015).

Metin içindeki göndermede:

(Pilav, e-makale: 2)

 

b) E-Kitap

Kaynakçada:

Akdoğan, Yaşar (e-kitap), Ahmedî Divanı, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78357/ahmedi-divani.html

Metin içindeki göndermede:

(Akdoğan, e-kitap: 15)

 

I-DİĞER

1) Aynı Yazarın Farklı Yıllarda Yayımlanan Eserlerine Gönderme:

(Arslan, 2007: 16; 2008: 28-44)

 

2) Aynı Gönderme Aynı Yazarın Aynı Yılda Yayımlanan İki Farklı Yayınına Yapılırsa:

(Akıncı, 2011a: 24-31; 2011b: 3-20)

 

3) Aynı Gönderme Ayrı Yayınlara Yapılırsa:

(Demir, 2010: 37-44; Güneş, 2012: 55)

Gönderme yayının tamamına yapılmışsa:

(Tuğluk, 2012; Selçuk ve Çaldak, 2008)

 

4) Anonim Yayına Gönderme:

(Anonim, 1997: 18)

 

5) Kişisel Görüşme:

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır.

(E. Öztan, kişisel görüşme, 23 Haziran, 2006)

 

6) Kuruma Gönderme:

(Türk Tarih Kurumu, 2015)

 

7) Web Adresine Gönderme:

(www.tdk.gov.tr, 2016)

 

8) İkincil Kaynağa Gönderme:

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır; ancak birincil kaynağa, kütüphanelerde bulunamaması vb. güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede ikincil kaynak belirtilir:

a) Bulut (2004: 30), Güvenal’ın (2000: 45) gelişme ile ilgili görüşlerine katılarak...

b) “Güvenal’a (2000: 45) göre teknoloji işsizliği artırmaktadır” (Bulut, 2004: 30).

c) Hakaslarda ise av hayvanları dağ iyesinin malları olarak kabul edildiğinden avcılar dağ iyesinin rızasını kazanmak için her akşam homıs adı verilen iki telli sazla türküler söyleyip masallar anlatırlar. Böylece müzikten hoşlanan dağ iyesinin gönlünün hoş edildiğine ve avlarının daha iyi geçeceğine inanırlardı (Pataçokova, 1984: 94’ten Deliömeroğlu, 1997: 45).