Yazım Kuralları

MEDENİYET SANAT DERGİSİ YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI

·       Medeniyet Sanat Dergisi ulusal hakemli bir dergidir.

·       Dergi her akademik yılın Güz ve Bahar Dönemlerinde, en az iki sayı yayımlanır.

YAYIN KOŞULLARI

1. Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış yazılar yayımlanır.

2. Dergiye basılmak üzere gönderilen araştırma makalesi, tarama makalesi ve bildiri niteliğindeki yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

3. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır.
Bu kurallara uygun olan yazılar iki ayrı hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde üçüncü bir hakeme başvurulur. Yazıların yayımlanması için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi şarttır. Hakem görüşü doğrultusunda yazarlardan kısaltma ve/veya düzeltme yapmaları istenebilir. Yazılar olumlu hakem görüşleri alındıktan sonra sıraya konularak yayımlanır.

4. Dergide yayımlanan yazıların telif hakları yazarı veya yazarları tarafından karşılıksız olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne devredilir. Bunun için yazarlar Yayın Hakkı Devir Formu’nu imzalayarak telif haklarını devrettiklerini beyan etmek zorundadır.

5. Dergiye basılmak üzere gönderilen yazılar, disketler ve CD’ler yayımlansın veya yayımlanmasın yazarına geri gönderilmez.

6. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarına veya yazarlarına aittir.

7. Dergide yayımlanacak çeviri yazılarda çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır.

8. Derginin bir sayısında bir yazarın birden fazla yazısı yayınlanmaz.

9. Dergiye gönderilen tüm makaleler intihal tarama süreçlerinden geçirilmektedir. Benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler, dergi kurallarınca yayınlanmaz.

YAZIM KURALLARI

1. Yazılar Microsoft Windows Word 2007 veya daha üst programda yazılmalıdır.

2. Yazılar “Arial” 11 punto ile tek aralıklı yazılmalıdır. Sayfa düzeni için üst 4 cm, alt 2,5 cm ve kenarlarda sağ 2,5 cm, sol 4 cm boşluk bırakılmalı ve her sayfa numaralandırılmalıdır.

3. Metin genelinde yapılacak alıntılar ve kaynakça APA-5 formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

4. Metinleriniz özet, abstract, kaynakça ve dipnotlar hariç 3000-7000 kelime sayısı arasında olmalıdır.

5. Yazılarınızda kullanılacak görsellerin sayısı 15’i geçmemelidir. Görselleriniz hem yazının içerisinde hem de yüksek kaliteli (300 DPİ, jpeg, tiff ve pdf formatlarında) olarak ayrı bir dosyada gönderilmelidir.

6. Yazının ana başlığı sola dayalı, 12 punto koyu yazılmalıdır (Her Sözcüğün Baş Harfi Büyük).

7. Yayın başlığında sıralama; Türkçe başlık sonrasında İngilizce başlık, Türkçe özet ve İngilizce abstract sırasıyla gitmelidir.

8. Başlığın alt ve sol tarafında yazarın unvanı ve ismi 10 punto koyu verilmelidir.

9. Yazarın bağlı bulunduğu kuruluş ve iletişim maili sayfanın en altında Arial 8 punto italik olarak verilmelidir. Bu bilginin girilmesi için kullanılacak dipnotta * simgesi kullanılmalıdır.

10. Özetin üzerindeki başlık özetin hemen üstünde, özet dilinde, sola dayalı ve 10 punto olarak verilmelidir (Her Sözcüğün Baş Harfi Büyük).

11. Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış özetler 150-250  kelime aralığında, Arial 8 punto olarak verilmelidir.

12. Özetler, çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarına değinmeli, çalışma hakkında yeterli bilgiyi verecek içerikte hazırlanmalıdır.

13. Özetlerin altlarında anahtar kelimeler (keywords) 8 punto ve italik olarak belirtilmelidir . Anahtar kelime sayısı minimum 3, maksimum 5 olmalıdır. Bu yazımda sadece Anahtar Kelimeler ve Keywords kelimeleri koyu olarak yazılmalıdır.(Örneğin: Anahtar kelimeler: sanat, resim, fotoğraf.)

14. Özet başlığı / diğer başlıklar ile metin arasında ve metin genelindeki paragraflar arasında 1 er satır boşluk bırakılmalıdır,

15. Makale metni 2. sayfadan başlamalıdır.

16. Yazıdaki tüm başlıklar, giriş ve sonuç kısımları da dahil olmak üzere numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır. Kaynakçada ise bölüm numarası bulunmamalıdır.  Tüm başlık seviyeleri 11 punto yazılmalıdır. Birinci derece başlıklar TAMAMI BÜYÜK HARF, ikinci ve daha alt seviye başlıklar ise Her Kelimenin İlk Harfi Büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklar girintisiz, sola dayalı olarak yazılmalıdır.

1. GİRİŞ
2. Sanat Tarihi
2.1. Ortaçağ Dönemi

17. Yazılarda yer alan tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vb.) “Görsel” olarak adlandırılmalıdır. Tablo ve görsellere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir. Tablolarda başlıklar üstte, görsellerde ise başlık altta yazılmalıdır. Tablo ve görsel başlıkları Arial 11 punto, ortalanarak koyu yazılmalıdır.  Tablo ve görsel adlarında yer alan kelimelerden yalnızca ilk kelimenin baş harfi büyük diğerleri küçük yazılmalıdır. Tablo başlığından sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.

18. Tablo veya görsellere ilişkin olası kaynak bilgileri de metin içinde gösterilmelidir. Ayrıca yazılarda kullanılan bütün tablo veya görseller kaynakçada GÖRSEL KAYNAKÇASI şeklinde ayrı bir başlık altında, Görsel sırasıyla ve APA-5 kaynakça gösterimine uygun olarak yazılmalıdır. Örneğin;

· Görsel 1. Bache, I. (2010). Europeanization and multi-level governance: EU cohesion policy and preaccession aid in Southeast Europe. Southeast European and Black Sea Studies, 10 (1), s. 1–12.

· Görsel 2. ………………………………….

· Görsel 3 ………………………….

Görseller için gösterim ve referanslar şu şekilde verilmeli ve kaynağın tam künyesi Görsel Kaynakçası başlığı altında, APA 5 standartlarına uygun olarak verilmelidir.


Görsel 1.
Hızlı kentleşmenin kent dokusuna etkileri (Yılmaz, 2010).

VEYA

Görsel 2. Hızlı kentleşmenin kent dokusuna etkileri (www.xxx.com /Erişim Tarihi: 12.06.2017).


Şeklinde kısa link yazılarak kaynakçada tam künyesi  Görsel Kaynakçası başlığı altında, APA 5 standartlarına uygun olarak verilir.

19. Tablolara metin içinde atıf verilmelidir.

20. Kişilerin kendi ürettiği görseller (fotoğraf, resim, şekil vb.) görselin adı yanında ve parantez içinde belirtilmelidir. Örnekse; (Fotoğraf yazarın kişisel arşivindendir veya şekil … verilerine dayanılarak yazar tarafından üretilmiştir vb.)

21. Tablolarda tablo içi yatay- dikey başlıklar bold ile yazılmalı, tablodaki diğer değerler normal yazılmalıdır.

22. Tablolarda APA standartlarına uygun olarak, sadece yatay çizgiler kullanılmalıdır.

23. Metin içerisinde sadece başlıklar koyu yazılacaktır. Bu nedenle önemli olan ve vurgulanmak istenen noktalar italik olarak belirtilmelidir.

24. Metin içerisinde maddeleme ile yazılacak olan yazılardan sıra önemi olanlar roma rakamları ile (i,ii…x) sıra önemi olmayanlar ise • simgesi ile yazılmalıdır.

25. Dipnotlarda yapılan açıklamalarda bir kaynağa atıf varsa kaynak gösterim kurallarına uygun olarak eklenmelidir.

26. Eğer yazınızın içinde ek bilgi için bir kaynak verilmek istenirse, dipnot olarak belirtilmelidir. Bu dipnotlarda “Bkz:” kısaltması yazıldıktan sonra, kaynak künyesinin tamamı (APA-5 kaynakça gösterimine uygun olarak) yazılmalıdır. Ayrıca ek bilgi için verilen kaynaklar, yazının sonunda ki kaynakça kısmında belirtilmelidir.

27.  Tezden yapılan yayınlarda dipnota not düşülmelidir.

28. Dipnotta yayınlara ilişkin ve ilgili açıklamalar kalabilecektir.

29. Metin iki tarafa yaslanarak yazılmalıdır.

30. Web kaynaklarının listelenmesi yine APA 5 formatında olmalıdır.

31. Aynı yazarın birden çok kaynağı varsa; tüm kaynak gösteriminde soyadı belirtilerek kaynak künyesi oluşturulmalıdır. Aynı yazarın aynı yıldaki yayınları a,b ile kodlanmalı, farklı yıllardaki yayınlarından eski olan önce yazılmalıdır.

32.   Metin kaynakçası Latin harfleri ile yazılmalıdır.

Not: Bu kurallara uymayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.