Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1306-7850 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Mersin Universitesi |
Kapak Resmi

130.943

231.461

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim teorileri ve pratiklerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir. Daha özel olarak, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi eğitimin tüm alanlarında güncel konularda yapılan nicel ve nitel araştırmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir. Ayrıca eğitimle ilgili önemli ve güncel bazı konuları kuramsal açıdan ele alıp irdeleyen ve uygulamaya dönük doğurgular üzerinde duran çalışmalara da yer verilmektedir. Bu çerçevede dergide eğitimin farklı alanlarından (eğitim bilimleri, yabancı diller eğitimi, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, temel eğitim, fen ve matematik bilimleri eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve özel eğitim) özgün nitelikli nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlanmaktadır. Dergide yayına kabul edilecek çalışmaların eğitimle ilgili alanlarda kuramsal ve uygulama yönünden yeni ve özgün katkılar sunuyor olmaları beklenmektedir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCO, Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve Türk Eğitim İndeksi tarafından indekslenmektedir.

Cilt:13, Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 13 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden
  Sayfalar 821 - 838
  Kerim Ünal, Cenk Akay
 2. Eğitsel Arayüz Destekli Eğitim Yazılımlarının Eleştirel Düşünme ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 839 - 855
  Sinan Schreglmann, Memet Karakuş
 3. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Davranışlarının Öz Düzenleme Becerileri Yönünden İncelenmesi
  Sayfalar 856 - 870
  Kevser Tozduman Yaralı, F. Abide Güngör Aytar
 4. Yeni Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklar ve Öğretmen Adaylarının Kaygıları
  Sayfalar 871 - 885
  Zeynep Temiz
 5. Öğretim Elemanlarının Algılarına göre Psikolojik Güçlendirme ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 886 - 905
  Feyza Gün, Tuğba Turabik
 6. Sosyal Ağ Sitelerindeki Bilgilerin Güvenilirliği: Lisans-Yüksek Lisans ve Günlük-Akademik Karşılaştırmaları
  Sayfalar 906 - 918
  Halil Şentürk, Emine Şendurur
 7. Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Akademik Kontrol Odağı
  Sayfalar 919 - 935
  Gürcan Şeker, Yasemin Yavuzer
 8. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik İhtiyaç Analizi
  Sayfalar 936 - 948
  Neşet Mutlu, M. Yaşar Özden
 9. Ebeveyne Bağlanma ve Sosyal Onay İhtiyacının Kişilerarası Yeterliği Yordayıcılığı
  Sayfalar 949 - 960
  Kemal Baytemir, Burcu Karaşar, Selahiddin Öğülmüş
 10. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Eğitimi Programının Tutarlılığı Hakkında İnançları: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 961 - 976
  Serhat Aydın, Derya Çelik
 11. Sağlık Psikolojik Danışmanlığı Çerçevesinde Meme Kanserli Kadınların Yaşantıları ve Psiko-Sosyal Gereksinimleri
  Sayfalar 977 - 999
  Aygül Tunç Aksan, Cem Ali Gizir
 12. Ekolojik Sanat: Çevre Eğitimi İle Sanatın Kesişme Noktası
  Sayfalar 1000 - 1016
  Nuray Mamur
 13. Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Çatışma Çözme Stillerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1017 - 1034
  Gülşen Büyükşahin Çevik
 14. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Tartışmacı Metinlerinde Gerekçelendirmede Kullandıkları Düşünceyi Geliştirme Yollarının Tespiti
  Sayfalar 1035 - 1045
  Esra Nur Tiryaki
 15. Siberaylaklık: Yükseköğrenim ve Mobil Teknolojiler
  Sayfalar 1046 - 1057
  Filiz Varol, Esat Yıldırım
 16. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kadın Yönetici Olmak: Sorunlar ve Eğilimler
  Sayfalar 1058 - 1083
  Akif Köse, Mehmet Uzun
 17. Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sarmallığının İncelenmesi
  Sayfalar 1084 - 1105
  Sukran Ucus, İrem Demirbaş
 18. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Doğaya Yakınlık (Biyofili) Seviyelerinin Araştırılması
  Sayfalar 1106 - 1129
  Simge Yılmaz, Refika Olgan
 19. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yeni Hitit 3 ve İstanbul C1+ Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1130 - 1139
  Nurşat Biçer, Yakup Alan
 20. Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği: Adaptasyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1140 - 1150
  Suat Erdurcan, Oğuzhan Kırdök
 21. Hidroelektrik Santral Gezisinin Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi
  Sayfalar 1151 - 1172
  Melike Yavuz Topaloğlu, Fatime Balkan Kıyıcı
 22. Türkiye Cumhuriyetin İlanından 2005’e Eğitim Felsefelerinin İlkokul Programlarına Yansıması
  Sayfalar 1173 - 1202
  Özgür Ulubey, Necdet Aykaç
 23. Türk LGB Bireylerin Yaşam Doyumlarının Yordamada Psikolojik Dayanıklılık
  Sayfalar 1203 - 1213
  Metehan Çelik, İsmail Sanberk, İrem Şahin
 24. Okul Yönetiminde Okul Güvenliğini Sağlamak İçin Yapılan Uygulamalar Konusunda Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Görüşleri
  Sayfalar 1214 - 1232
  Kasım Karakütük, Ece Özdoğan Özbal, Anıl Sağlam
 25. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği
  Sayfalar 1233 - 1248
  Osman Turhan, Bayram Baş
 26. Okul Tükenmişliği: Okula Bağlanma, Sosyal Destek ve Öz Yeterliliğin Yordayıcı Rolü
  Sayfalar 1249 - 1270
  Birsen Şahan, Baki Duy
 27. Fen Bilimleri Dersini Alan Kaynaştırma Öğrencilerinin Kaynaştırma Uygulamaları Sürecine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 1271 - 1283
  Mustafa Uzoğlu, Hicran Denizli